Okres Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Patrik No Comments

História

História samostatnej pediatrickej starostlivosti sa začína písať po druhej svetovej vojne. Na jej konci vzniká samostatné detské oddelenie v provizórnom drevenom baraku nemocnice. Jeho prvým primárom sa stal MUDr. Pavol Fabián, ktorý ho viedol až do roku 1974. Po dobudovaní tzv. chirurgického pavilónu Rooseveltovej nemocnice sa oddelenie sťahuje na jeho 4. poschodie s počtom lôžok 56. Už vtedy sa lôžka členili na úseky dojčiat a batoliat s veľkými deťmi, novorodenci boli ošetrovaní samostatne. Na oddelení sa od začiatku riešili najzávažnejšie ochorenia detí hlavne zo spádovej oblasti terajšieho Banskobystrického kraja, choroby dýchacích orgánov, hnačkové ochorenia, tuberkulóza, reumatická horúčka, záškrt.

Oddelenie je od 60-tych rokov aj metodickým centrom Stredoslovenského kraja pre rozvoj pediatrických služieb a boj s vysokou dojčeneckou úmrtnosťou. Primár Fabián buduje modernú pediatriu a špecializované odborné ambulancie pre deti. Už v roku 1966 pracuje pediatrická kardiologická, nefrologická a reumatologická ambulancia, rok na to endokrinologická a v roku 1969 pneumoalergologická.

Prvá polovica 70-tych rokov je poznačená rozvojom starostlivosti o kriticky chorých novorodencov a nezrelé deti. Od r. 1974 vedie oddelenie a neskôr kliniku prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Do liečby boli zavedené nové poznatky a postupy, ktoré prispeli k tomu, že Stredoslovenský kraj mal najnižšiu dojčenskú a novorodeneckú úmrtnosť na Slovensku. V roku 1972 sa v nadväznosti na oddelenie otvára speleoklimatická liečba v Bystrianskej jaskyni pre astmatické deti, ktorá je do súčasnosti jediným výskumným a referenčným pracoviskom medzinárodnej UIS.

V druhej polovici 70-tych rokov sa na oddelení začína moderná integrovaná starostlivosť o deti s onkologickými chorobami. V roku 1978 – v spolupráci s pražským onkocentrom Motol – dochádza k centralizácii detských onkologických ochorení, vznikajú ordinariáty a v roku 1983 sa ministerstvom zdravotníctva ustanovuje onkocentrum Stredoslovenského kraja – prvé na Slovensku.

Koniec 70-tych rokov je v znamení zahájenia výskumu možností skríningu kongenitálnej hypotyreózy (1978), ktorý bol úspešne zavŕšený 1.1.1985 zriadením celoslovenského Skríningového centra novorodencov – ako prvý celoštátny skríning hypotyreózy v štátoch tzv. „socialistického tábora“. V súčasnosti toto pracovisko realizuje skríning hypotyreózy, fenylektonúrie a kongenitálnej adrenálnej hyperplázie u všetkých živonarodených detí na Slovensku. V roku 1982 – po presťahovaní do samostatného pavilónu novej nemocnice počet lôžok narástol na 101, vytvorili sa podmienky pre rozvoj všetkých jestvujúcich zložiek a k nim nastupuje rozvoj starostlivosti o kriticky choré deti. Rozpracovala sa komplexná liečba otráv, vrátane otravy muchotrávkou zelenou, ťažkých úrazov hlavy a mozgu, stavov bezdyšia a klinickej smrti. Do praxe sa zaviedla dialýza, rozvinul sa program transplantácie obličiek u detí. Rozvíjal sa aj transport kriticky chorých detí. Detské oddelenie malo prvý “lietajúci pediatrický tím” v ČSFR už v roku 1984. Zvýšila sa aj aktivita odberov orgánov a orgánových transplantácií u detí.

Od roku 1991 dostalo oddelenie štatút Detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (vtedy Inštitútu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov) v Bratislave. Od tej doby vykonáva aj pedagogickú činnosť pri doškoľovaní lekárov a sestier. Rozvíja sa aj vedecko-výskumná činnosť. 28. december 2004 je ďalším medzníkom. Rozhodnutím ministra zdravotníctva sa toto pracovisko zmenilo na samostatnú Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou – tretiu na Slovensku. Integruje všetky služby v starostlivosti o dieťa, ktoré Vám chceme na tejto stránke predstaviť.

Medicínske priority a významné aktivity detského oddelenia (kliniky) :

 • Prvý popis otravy ortuťou u dieťaťa – akrodýnie u nás (Fabián 1961)
 • Prvé osídľovanie čreva kojencov probiotickými kultúrami (E.coli 086 – Fabián 1963)
 • Prvé definovanie diagnózy alergia na kravské mlieko (Fabián 1964)
 • Prvé prípravky nemliečnej výživy pri ABKM – ryžový puding, kokosové, sojové mlieko (Fabián 1964)
 • Diagnostický test na H – ET fistulu – 15 rokov pred Koopom (Fabiánov test 1959)
 • Prvá imunosupresia s použitím cytostatika ( 6-MP) u detí vo svete (Dluholucký, Timová 1968)
 • Prvá fototerapia pri hyperbilirubinémii v ČSSR (Fabián, Dluholucký 1967)
 • Prvé použitie tlakového respirátora u nezrelých novorodencov (Dluholucký, 1969)
 • Forsírovaná osmotická diuréza GMR v liečbe liekových otráv detí (Dluholucký, 1969)
 • Speleoterapia detských alergických respiračných ochorení (Fabián, Timová, Dluholucký 1972)
 • Prvý systém CPAP používaný u nezrelých s ARDS (Dluholucký, 1972)
 • Skríning kongenitálnej hypotyreózy na Slovensku (Dluholucký, Hornová 1978-85)
 • Protokol liečby otráv muchotrávkou zelenou (Dluholucký, Laho, Rajčanová 1978)
 • Integrovaná komplexná onkologická starostlivosť u detí (Dluholucký, Husáková, Bubanská, Stančoková 1978 – 1983)
 • Dialyzačná liečba detí s CRI, renálne transplantácie (Šoltýsová, Zvara 1987 )
 • Prvý popis USG vyšetrenia mozgu u kojencov u nás (Dluholucký, 1984 )
 • Pediatrická ultrasonografia a sonokardiografia (Lacová, Nosko 1986)
 • Komplexná neurointenzívna starostlivosť u detí – meranie ICP (Laho, 1985)
 • Skríning FKU a CAH (Dluholucký, Hornová, Knapková 1995, 2003)
 • Pediatrická algeziológia, anesteziológia (Králinský, Gulasová, 1996, 2003)
 • Diagnostika amatoxínových otráv v SR (Dluholucký, Knapková 2003)

O nemocnici

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica oslávila 28. decembra 2014 prvé významné jubileum – 10 rokov od jej založenia. Desať rokov, počas ktorých sa vyvíjala, aby sa čo najviac priblížila svojim cieľom. Od začiatku patrí medzi špičkové slovenské zdravotnícke zariadenia. Je jedným z 3 centier poskytovania najvyššej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pracuje tu takmer 330 zamestnancov. So svojím tímov lekárov a profesionálnych zdravotníckych pracovníkov sa snaží o maximálnu starostlivosť a komfort pre detského pacienta.

V roku 2007 prešla časť budovy rekonštrukciou, pri ktorej sa zrenovovali priestory 3. nadzemného podlažia a dobudovalo sa 4. podlažie. Vďaka týmto stavebným úpravám boli kompletne zrekonštruované priestory II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny a vybudované boli operačné a zákrokové sály. Kompletnou rekonštrukciou tiež prešla Klinika pediatrickej onkológie a hematológie.

Aktuálne sa pripravuje rekonštrukcia celého ambulantného traktu polikliniky. Začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na prelom rokov 2015-2016. Po jej ukončení budú pacientom k dispozícii účelné a priestranné čakárne vrátane detských herní a moderne vybavené ambulancie.

V ďalšom kroku je plánovaná rekonštrukcia II. Detskej kliniky, Kliniky detskej chirurgie a samozrejme Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Vedenie nemocnice sa neustále snaží o zabezpečenie najlepšieho možného komfortu pre našich malých pacientov. Najvýznamnejšou prioritou však zostáva samotná zdravotná starostlivosť o vaše – naše – deti. Tu neustúpime, aj keď je to niekedy na úkor vášho pohodlia, či pohodlia vášho dieťaťa. Veríme však, že naše rozhodnutie postarať sa o vaše dieťa najlepšie ako vieme po medicínskej stránke podporíte a s porozumením prižmúrite oči nad prípadnou nedokonalosťou sprievodných služieb. Pracujeme na tom, aby ste sa v našej nemocnici cítili dobre a aby to tak vnímali aj vaše deti.

Pre rodičov a pacientov:

Naša nemocnica je špičkové zdravotnícke zariadenie s tímom profesionálnych zdravotníckych pracovníkov. Patrí medzi 3 vysokošpecializové zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Našim cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnícku starostlivosť, postarať sa o našich malých pacientov najlepšie ako je možné a zároveň svojim prístupom zanechať pozitívne dojmy z nemocnice, prípadne vyšetrení, ktoré je potrebné urobiť.

Napriek tejto snahe môže byť nemocnica pre deti aj ich rodiny stresujúce miesto. Preto je dobré vedieť, čo môžete očakávať. Táto stránka je navrhnutá tak, aby vám pomohla zorientovať sa po príchode do nemocnice, aby vysvetlila niektoré bežné nemocničné rutiny a procesy a aby odpovedala na mnohé vaše otázky. Veríme, že tu nájdete informácie, ktoré hľadáte a ktoré vám pomôžu ľahšie sa zorientovať vo vašej situácii.

Oddelenie:

Ambulancia plastickej chirurgie – MUDr. Ján Lehocký

Chirurgická ambulancia – MUDr. Ján Novotný

Foniatrická ambulancia – MUDr. Marián Lacko

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia – MUDr. Zora Germanová

Gastroenterologická ambulancia – MUDr. Iveta Valachová

Hematologická ambulancia – h. Doc. MUDr. Eva Bubanská , PhD.

Imunoalergologická ambulancia – MUDr. Viera Rajčanová

Interná ambulancia – MUDr. Milica Lacová

Kardiologická ambulancia – MUDr. Ján Nosko

Metabolická ambulancia – MUDr. Katarína Hálová

Nefrologická ambulancia – MUDr. Martin Dluholúcky

Neurologická ambulancia – MUDr. Katarína Okáľová

ORL ambulancia – MUDr. Iveta Králinská

Onkologická ambulancia – MUDr. Terézia Stančoková

Ortopedická ambulancia – MUDr. Pavel Janek

Očná ambulancia – MUDr. Jana Melocíková

Pneumologická ambulancia – MUDr. Branko Takáč

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Zuzana Kašparová

Psychologická ambulancia – Mgr. Adriana Homolová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Eva Krischová

Urologická ambulancia – MUDr. Elena Dobríková

Read More