Okres Poprad

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

Patrik No Comments

Oddelenia

  • Lôžkové oddelenia
  • Ambulancie
  • SVaLZ
  • JIS
  • Jednodňová starostlivosť
  • Cystická fibróza

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť deťom s diagnózou: astma, recidivujúce a chronické zápaly priedušiek a pľúc, nesprávny stereotyp dýchania, gastroezofágový reflux, chybné držanie tela, deformity hrudníka ( vrodené , získané), plochonožie.

Osobitnú starostlivosť venujeme deťom s cystickou fibrózou, ktorým okrem 2-týždňových intenzívnych rehabilitačných pobytov v našom zariadení poskytujeme aj dlhodobú ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť.

Detská chirurgická ambulancia

 

Prirodzeným prostredím pre každé dieťa je jeho domov a rodina. Nemocnica predstavuje pre dieťa cudzie stresujúce prostredie, preto je logická snaha pobyt v nemocnici skrátiť na minimum. Skorý návrat do známeho domáceho prostredia je spojený s lepšou toleranciou pooperačných bolestí a priaznivejším pooperačným priebehom. Ideálnym modelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti s jednoduchým chirurgickým ochorením, ktoré pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, je model tzv. jednodňovej chirurgie.

Pediatrická otolaryngologická ambulancia

Odbor otorinolaryngológia je samostatným chirurgickým odborom. Zaoberá sa diagnostikou, terapiou, prevenciou a rehabilitáciou chorôb uší, nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy a zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chute, sluchu a rovnováhy. Vo svojej činnosti využíva konzervatívne, ale aj chirurgické postupy.
V Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., v Dolnom Smokovci  poskytujeme komplexné ambulantné ORL vyšetrenie s využitím najmodernejšej endoskopickej techniky a v rámci jednodňovej chirurgie (ORL) realizujeme jednoduché operačné výkony.

Pediatrická pneumoftizeologická ambulancia

Pneumoftizeologická ambulancia pri Šrobárovom ústave poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami dolných dýchacích ciest akými sú najčastejšie recidivujúc e bronchitídy, tracheitídy, pneumónie, intersticiálne pľúcne procesy, bronchiektázie či protrahovaný kašeľ. Poskytujeme konziliárne služby pre pacientov s rôznymi menej častými rtg či CT nálezmi ako sú nodulárne či granulomatózne procesy, ako napr. sarkoidóza pľúc. V ambulancii sa venujeme aj problematike tuberkulózy a intenzívne sa staráme o deti s komplikáciami po BCG vakcinácii.

Pediatrická imunoalergologická ambulancia

Meniaci sa životný štýl a znečistenie životného prostredia sú pravdepodobne najdôležitejšími etiologickými faktormi prevalencie výskytu alergie v populácii. V priebehu 20. storočia za necelých 100 rokov stúpla v ľudskej populácii prevalencia alergie z 1% na 15-40 %. Zmeny v životnom prostredí sú tým faktorom, ktorý v spúšťaní alergií začína prevládať nad prirodzenou penetráciou alergických génov v populácii. Predpokladá sa, že v roku 2015 bude každý druhý Európan trpieť nejakou formou alergie.

História

2009
Rozšírili sme činnosť o poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore jednodňová detská chirurgia
Stali sme sa držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008

2006
Ústav získal certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001

2005
Otvorenie nového liečebného pavilónu

2004
Transformácia štátneho zariadenia na neziskovú organizáciu

2003
Ústav sa stáva detašovaným pracoviskom Kliniky detí a dorastu JLF UK v Martine pre praktickú výučbu študentov

2001
Otvorenie Pavilónu pre matku a dieťa v Hornom Smokovci

2000
Ústav získal právne postavenie vysokošpecializovaného odborného ústavu

1984-2000
Reprofilizácia činnosti ústavu:
– zrušenie ortopedického oddelenia
– vznik oddelení na liečbu nešpecifických ochorení DC
– zriadenie Jednotky intenzívnej starostlivosti
– zriadenie oddelenia funkčnej diagnostiky, imunologického a bronchologického pracoviska

1960
Ústav disponuje 410 posteľami, má 6 oddelení v 4 budovách

1949-1950
základná školská výučba+ výučba v materskej škole

1946-1951
Otvorenie filiálky v Považskom Podhradí a kúpeľoch Číž

1945
Zriadené oddelenie dojčiat

1940-1942
Zriadenie filiálok v Hornom Smokovci

1934
Chirurgická liečba pľúcnej i mimopľúcnej TBC

1932
Otvorené 2 nové budovy: liečebná a hospodárska

1922
Do ústavu prichádza 1. slovenská lekárka MUDr. Mária Bellová Liečebný komplex tvoria 4 budovy: Štúr, Kollár, Mudroň a Bottove domy

1921
Otvorenie chirurgického oddelenia

1920
Vznik Štátneho Šrobárovho liečebného ústavu
-bolo prijatých prvých 25 detí s tuberkulózou

1919
pozemky a budova prechádza do vlastníctva štátnej správy

1918
vojenská liečebňa tuberkulózy

1882
výstavba kúpeľov na pozemkoch dnešného Dolného Smokovca stavba chaty

Read More

NsP Poprad – Nemocnica Poprad, a.s.

Patrik No Comments

HISTÓRIA

Prvé údaje o organizovanej zdravotnej starostlivosti v Poprade siahajú na začiatok 20. storočia. Nemocnica Tatra v Poprade – Spišskej Sobote bola otvorená 10. decembra 1911.

V roku 1918 prešla nemocnica do vlastníctva Československého Červeného kríža. V období predmníchovskej republiky ju rozšírili nákladom poldruha milióna korún. Od skončenia vojny bol vlastníkom nemocnice štát.

V roku 1971 bola otvorená nová poliklinika a v roku 1974 nemocnica v Poprade. Okrem základných oddelení boli otvorené aj nové oddelenia, ktoré doposiaľ v rámci okresu neexistovali.

Dňa 31. augusta 2002, bola preklasifikovaná na nemocnicu s poliklinikou III. typu.

Na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení /ďalej len Obchodný zákonník/, bola obchodná spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s. založená rozhodnutím MZ SR ako zakladateľa o založení akciovej spoločnosti – zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.2005.

Spoločnosť vznikla dňa 20. 02. 2006 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení zápisu akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. do obchodného registra. Spoločnosť je v súlade s ustanovením § 87 odsek 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti právnym nástupcom štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Poprad, so sídlom Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 00 610 836. Dňom vzniku spoločnosti sa doterajšia štátna príspevková organizácia transformovala na akciovú spoločnosť založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 84 odsek 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zakladateľom akciovej spoločnosti je štát, v jeho mene koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR), ktoré je zriaďovateľom štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Poprad, IČO: 00 610 836 (Zriaďovacia listina č. 1970/1991-A/XVII-1 zo dňa 14.06.1991(Zriaďovacia listina – Príloha č. 2) v znení zmeny zo dňa 23.05.2001 pod č. M/2351/2001 (Rozhodnutie o zmene Zriaďovacej listiny – Príloha č. 3), v znení zmeny zo dňa 08.12.2005 pod č. 31126-2/2005-SP (Rozhodnutie o zmene Zriaďovacej listiny – Príloha č. 4).

Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu v súlade s ustanovením § 87 odsek 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prešli práva a záväzky štátnej príspevkovej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov, vrátane neznámych a vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom.

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V právnych vzťahoch vystupuje ako právnická osoba vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť zo vznikajúcich právnych vzťahov. Právna subjektivita spoločnosti navonok sa preukazuje výpisom z obchodného registra.

ETICKÁ KOMISIA

ETICKÁ KOMISIA NEMOCNICE POPRAD, a.s.

Etická komisia Nemocnice Poprad, a.s. je poradným orgánom generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a.s. ako poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaoberá sa posudzovaním etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. V rámci svojej činnosti dôkladne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčajúcich medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Etická komisia je kolektívny orgán, má vždy nepárny počet členov, najmenej päť, medzi ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci najmä z odborov príslušných pre medicínsku etiku a zdravotnícku etiku, ako aj osoby bez zdravotníckej kvalifikácie. Členov Etickej komisie  vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s. Funkcia člena komisie je čestná a nezastupiteľná.

Pri plnení svojich pracovných úloh sa Etická komisia riadi platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Štatútom Etickej komisie Nemocnice Poprad, a.s. Prílohu k Štatútu Etickej komisie tvorí Cenník manipulačných poplatkov Etickej komisie Nemocnice Poprad, a.s.

Read More