NsP Čadca – Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

NsP Čadca – Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Patrik No Comments

Kysucká nemocnica s poliklinikou je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára i iných obyvateľov.

V dňoch 28.05.–29.05.2014 sa v Kysuckej nemocnici s poliklinikou uskutočnil dozorový audit. Na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001 : 2009/ ISO 9001 : 2008 bol Kysuckej nemocnici s poliklinikou vydaný nový certifikát kvality, ktorý dokumentuje, že bol zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, rýchlej zdravotnej pomoci, lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečovaním individuálne pripravovaných liekov a súvisiace poradenstvo.

História

Čadca bol jediný okres v bývalej ČSSR, ktorý nemal do roku 1968 nemocnicu. Snahy o vybudovanie nemocnice v Čadci boli predmetom činnosti rôznych komisií, hľadali sa neustále spôsoby riešenia situácie.

2. decembra 1961 sa začali prvé stavebné práce. Po 7-ročnom úsilí bola 6. decembra 1968 otvorená nemocnica s poliklinikou. V skutočnosti presťahovanie jednotlivých oddelení začalo postupne v r. 1969. Už rok pred otvorením nemocnice bola v r. 1967 daná do užívania budova Okresnej hygienickej stanice a riaditeľstvo OÚNZ. Nemocnica mala najprv 403 postelí, postupne sa tento počet zvyšoval otvorením nových oddelení, prípadne rozširovaním lôžkového fondu. Pre 115 tisíc obyvateľov okresu boli tu konečne zdravotnícke služby zabezpečované priamo v regióne Kysúc. Špecializované zdravotnícke služby však poskytovali naďalej v Žiline, Martine, prípadne Banskej Bystrici

Už po dokončení nemocnice začala sa budovať poliklinika. Dokončená bola v roku 1982. V roku 1991 bol dobudovaný nový lôžkový internistický pavilón. K stabilizovaniu zdravotníckych pracovníkov prispela možnosť ubytovania v slobodárňach.

Nemocnica v Čadci bola pomenovaná menom Dr. Ivana Hálka. Spolok lekárov Kysúc organizoval Hálkove lekárske dni po viac rokov, udeľované boli i pamätné plakety s menom Dr. Ivana Hálka, ako výraz ocenenia úsilia na úseku ochrany zdravia, zdravotnej výchovy a zásluh o rozvoj Kysúc.

Oddelenia a ambulancie:

Lôžkové oddelenia

Chirurgický pavilón

 • Novorodenecké oddelenie
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS
 • Chirurgické oddelenie a JIS
 • Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS
 • Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Internistický pavilón

 • Oddelenie paliatívnej starostlivosti
 • Oddelenie dlhodobo chorých
 • Neurologické oddelenie a JIS
 • Interné oddelenie I. a JIS
 • Interné oddelenie II.
 • Detské oddelenie a JIS
 • Dom ošetrovateľskej starostlivosti – ošetrovateľské oddelenie

Read More

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia

Patrik No Comments

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia

Pacienti sa objednávajú na recepcii telefonicky, alebo osobne

Prevádzka sanatória denne v uvedených hodinách

Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union

Read More

Clinica orthopedica – prvá špecializovaná nemocnica

Patrik No Comments

Sme prvá špecializovaná nemocnica v odbore ortopédia na Slovensku. Zameriavame sa na diagnostiku a chirurgické riešenia širokej skupiny ortopedických ochorení.  Poskytujeme nadštandardnú odbornú starostlivosť pre liečbu celého radu ortopedických ochorení od deformít končatín, cez športové úrazy, ochorenia kĺbov, väzov, meniskov a chrupaviek aż po náhrady umelým kĺbom.

Nie sme všeobecná nemocnica, všehochuť s ortopedickým oddelením, ale my sme špecializovaná nemocnica jediná v SR zaoberajúca sa len ortopédiou, teda operáciami pohybového aparátu a cielene náhradami umelých kĺbov. Celu organizáciu činnosti nemocnice, ako aj špeciálne školení personál, ako aj technické vybavene a špecializácia operatérov je cielene koncentrovaná len na jeden medicínsky odbor a to s plnou vážnosťou a maximálnou profesionalitou.

Tradícia

Nemocnica bola založená v roku 2005. Najprv získala povolenie od vyššieho územného celku ako jednodňová chirurgia s ambulantnou starostlivosťou v odbore ortopédia a neskôr vďaka prvým operačným úspechom, dobudovaniu priestoru a dobudovaniu nemocnice získala v roku 2006 štatút špecializovanej nemocnice, a tým sa stala prvou špecializovanou nemocnicou v odbore ortopédia v Slovenskej republike. Cieľom bolo úzko sa špecializovať na ochorenia pohybového aparátu a poskytnúť širokej škále pacientov komplexné podmienky a kvalitu, ktorú žiadna iná nemocnica nevie takýmto spôsobom poskytnúť. Svojou poctivou prácou a dobrými výsledkami si nemocnica získala dôveru u jednotlivých zdravotných poisťovní, kde sa postupne uzatvárali zmluvy s neštátnymi, ako aj štátnymi poisťovňami.

Štatistika

Ošetrili sme cez 20 000 už spokojných pacientov a previedli sme do 5 000 úspešných operácii, 97 % pacientov po operáciách umelých kĺbov odchádza do 3 pooperačného dňa domov, za celé obdobie sme mali 2 reoperácie, aj to po pádoch pacienta.

Vzdelávame sa

Naši odborníci sú v centre celosvetového ortopedického diania a vzdelávania. Je samozrejmosťou, že sa zúčastňujú najdôležitejších a najprestížnejších európskych, ale aj svetových kongresov. Sledujeme najnovšie svetové trendy a aplikujeme  ich pri operáciách, ale aj v použití špeciálneho zdravotného materiálu

Sme školiace pracovisko

Sme školiacim pracoviskom pre lekárov ktorí sa chcú stať ortopédmi pri LFUK a školiacim pracoviskom pre špecialistov ortopédov operatérov, ktorí sa chcú zdokonaliť v operáciách umelých kĺbov, a s podporou svetového lídra v umelých kĺboch značky Zimmer z USA.

Nemocnica

Svojim komfortom spĺňame kritériá náročných hotelových zariadení, pričom nezabúdame na Vašu bezpečnosť, a preto je každá toaleta umiestnená vyššie, aby sme eliminovali rizika poškodenia kĺbu po operácii. Z tohto dôvodu má aj priestor v pacientskych izbách viac ako požadovaných 10 m2 na pacienta a prístup k lôžku pacienta je z bezpečnostných dôvodov z minimálne 3 strán. Operačná sála ma neustálu filtráciu a sterilizáciu vzduchu na dosiahnutie najvyššieho stupňa sterility (viď. aktuálne výsledky z hygieny), ako aj veľkosť operačnej sály je viac ako minimálnych 35m2 za účelom bezpečného umiestnenia prístrojov a voľného pohybu personálu na vylúčenie rizík znečistenia dotykom. V operačnej sále je bezprostredne prítomné röntgenové zariadenie na okamžitú kontrolu správnosti umiestnenia kĺbových náhrad, čo minimalizuje chybovosť pri operačných výkonoch umelých náhrad a zlomenín.

Kvalitná sála a operatéri

Starostlivosť poskytujeme v nadštandardne vybavených priestoroch s najkvalitnejšou supersterilnou operačnou sálou, ktorá dosahuje najvyšší možný stupeň sterility v SR, najmodernejším prístrojovým vybavením a s garanciou najlepších špecialistov vo svojich odboroch zo Slovenska a Západnej Európy. Sme referenčným pracoviskom pre jednu z popredných amerických medicínskych firiem na operačnú techniku a takisto pre poprednú európsku firmu zaoberajúcu sa liečbou ochorení chrupavky.

Materiály a vybavenie

Sme pracovisko zamerané na operácie s použitím umelých kĺbov najnovšej generácie. Robíme počítačom navigované operácie.  Máme k dispozícii röntgenovú a ultrazvukovú diagnostickú techniku od jednej z najväčších svetových značiek a školíme lekárov na najmodernejšie operačné a liečebné postupy. V našej nemocnici sa nachádza jedinečný prístroj magnetickej rezonancie, zameraný na vyšetrovanie cielene len kĺbov a pohybového aparátu.

Magnetická rezonancia

Uvádzame do prevádzky najmodernejší prístroj magnetickej rezonancie určený cielene na vyšetrenia kĺbov a chrbtice, so špeciálnymi úpravami a jedinečnou možnosťou vyšetrenia v pohybe.

 • ľahší prístup a manipulácia s pacientom
 • možnosť vyšetrovať aj pacientov s klaustrofóbiou
 • menšie riziko u pacientov s kovovými implantátmi
 • nižšia degradácia obrazu pri kovových implantátoch
 • jednoduchšie vyšetrenie u detí ( matka sedí pri dieťati)
 • možnosť vyšetrovania končatín v rôznych polohách a za pohybu
 • nižšia hlučnosť pri vyšetrení
ČO JE MR- Magnetic Resonance 
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou ( MR ) umožňuje nazrieť do ľudského tela, pričom sa vytvárajú anatomické obrázky. Vyšetrenie prebieha v príjemnom prostredí  bez škodlivého vplyvu žiarenia potrebného pri iných zobrazovacích metódach, ako je napríklad röntgen a CT ( počítačová tomográfia ) vyšetrenie. MRI kombinuje fyzikálne účinky silného magnetického poľa a rádio – frekvenčného vlnenia na vytvorenie vyšetrovaných obrázkov ľudského tela v ľubovoľných rovinách. Táto špeciálna vyšetrovacia metóda slúžiť ako základný diagnostický postup na získanie rýchlej a presnej diagnózy pri ochoreniach pohybového aparátu, pri športových úrazoch alebo pred operačným výkonom.
V mnohých situáciách MRI vyšetrenie plnehodnotne nahrádza iné zdĺhavé a menej presné vyšetrovacie postupy. Často rýchla a presná diagnostika predíde zbytočnej operácii alebo zle zvolenému operačnému postupu, ktorý môže priniesť pridružené komplikácie.
MAGNETICKá rezonancia je neinvazívna vyšetrovacia metóda bez škodlivých efektov počas a aj po vyšetrení. Vyšetrenie je absolutne nebolestivé a možno ho viac krát opakovať.Pacient sa nenachádza v tuneli, ale v otvorenom priestore a počas vyšetrenia budete počuť mierne klopanie, ktoré vydáva prístroj počas získavania obrazov.
NESMÚ BYŤ VYŠETRENÍ:
Pacienti s kardiostimulátorom, s netitanovým implantátom, s cievnou alebo chlopňovou náhradou a tehotné ženy.
KARDIOSTIMULÁTOR JE ABSOLÚTNOU KONTRÁINDIKÁCIOU!!!
PRE PACIENTOV
Pred vstupom do priestoru magnetu si odložte v kabínke:
 • mince
 • šperky
 • hodiny
 • okuliare
 • kreditné karty
 • načúvacie prístroje
 • kľúče
 • vlasové sponky
 • všetky ostatné kovové veci
 • mobilné telefóny
 • nahláste vyšetrujúcemu laborantovi:
 • neuro – stimulátor / Tens – unit /
 • pacemaker
 • kovové implantáty
 • vnútromaternicové teliesko
 • svorky po liečbe aneuryziem
 • chirurgické svorky, zošívače
 • implantáty dávkovačov liekov
 • cudzie kovové telieska v oku
 • šrapnel alebo guľky, náboje
 • permanentná očná maškara

VYŠETRENIE:
Je vhodné obliecť sa čo najjednoduchšie a podľa možnosti teplo. Vyšetrovňa je klimatizovaná a je v nej pomerne nízka teplota. Na vyšetrenie nemusíte prísť na lačno. Pacient si oblečenie a osobné predmety uloží v prezliekacej kabínke. V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o zotretie mejkapu, odloženie zubnej protézy, alebo použitia nemocničného oblečenia kvôli problémom s prackami na opaskoch a zipsami.
vyšetrenie prebieha v otvorenom priestore na vyšetrovacom lehátku, kde je pacient pohodlne uložený a vyšetrovaná lokalita je umiestnená v špeciálnom prstenci-cievke.
Dĺžka vyšetrenia je približne 20 minút a viac, čo závisí od vyšetrovanej lokality. Pacient by by sa mal držať pokynov laboranta, a to hlavne pokiaľ ide o vyšetrenie za pohybu, čo je jedinečné svojho druhu.Ináč pacient leží kludne a mnohý pri vyšetrení dokonca aj zaspia. Počas celého vyšetrenia rádiologický asistent sleduje jeho priebeh a aj Vás ako sa cítite. V špeciálnych prípadoch je nutné použiť kontrastnú látku, ktorú aplikujeme priamo do klbu pred začatím vyšetrenia, ale o takomto postupe je pacient nie len dopredu oboznámený, ale aj zodpovedne pripravený.Pokial pacient nie je alergický na konkrétnu kontrastnú látku Nie sú žiadne špeciálne opatrenia v prípade použitia kontrastnej látky.
Po uložení na vyšetrovací stôl a priložení cievky sa nebojte nahlásiť každý nepríjemný pocit.Počas vyšetrenia dýchajte normálne a riaďte sa pokynmi vyšetrujúceho laboranta. Počas získavania jednotlivých obrazov budete počuť opakované klepanie spôsobené zmenami magnetického poľa, čo je súčasť zobrazovacieho procesu. Po skončení vyšetrenia Vám laborant pomôže z vyšetrovacieho stola a podla potrieb Vás dovedie do kabínky.
VÝSLEDOK VYŠETRENIA:
Každé vyštrenie je popísané lekárom – špecialistom v odbore radiodiagnostika so zameraním na magnetickú rezonanciu. Na požiadanie konzultuje výsledok vyšetrenia pacient s našim špecialistom.
Pacient má možnosť si nechať poslať informatívny záver z vyšetrenia na svoj e-mail, alebo na e-mail k svojmu lekárovi.

Read More

MEDISSIMO – Nemocnica s poliklinikou

Patrik No Comments

Našim poslaním je od roku 2007 preto poskytovať nadštandardnú zdravotnú službu našim pacientom kvalitne a najmä včas. Budujeme lepší systém, nastavujeme interné procesy v poliklinikách a vyberáme lekársky a zdravotnícky personál tak, aby sme našich pacientov liečili bezodkladne, odborne, bezpečne a kvalitne.

NAJVÄČŠOU HODNOTOU
JE ZDRAVIE NAŠICH PACIENTOV

Jeho hodnotu však zistíme, až keď ho stratíme. A práve v týchto okamihoch na včasnej diagnostike a rýchlosti nasadenia liečby veľmi záleží.

Sieť našich 14tich polikliník je vybavená odborníkmi, najmodernejším technickým vybavením a príjemným estetickým prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste. Vďaka nášmu prístupu nám verí čoraz viac Slovákov, čoho dôkazom je viac ako 2,3 milióna vyšetrení ročne v zariadeniach našej siete.

U nás nepotrebujete mať „dobré kontakty“ aby sme sa o vás postarali nadštandardne. Pre nás je každý pacient priorita.

PREČO SA STAŤ KLIENTOM PROCARE

Polikliniky siete ProCare ponúkajú širokú škálu benefitov, vďaka ktorým zabezpečujú pre svojich pacientov kvalitný a komplexný servis a šetria ich čas.

Read More

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Patrik No Comments

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz:

– psychoreaktívne stavy,
– depresie,
– poruchy osobnosti,
– duševné choroby,
– závislosti.

Nachádzame sa v prekrásnom prostredí rozsiahleho parku pôvodného kaštieľa Esterházyovcov, ktorý je najmä v letných mesiacoch plný zelene a rozkvitnutých stromov. Prechádzkami a posedením na lavičkách môže nájsť každý zdroj pokoja a pohody. Nemocnica poskytuje psychiatrickú starostlivosť hospitalizovaným pacientom, ktorí potrebujú nemocničnú liečbu. Očakávajú Vás ústretoví a odborne erudovaní zdravotníci, ktorí sú pripravení zmierniť, prípadne odstrániť Vaše problémy a zdravotné ťažkosti.

Poraďte sa v psychiatrickej ambulancii v rámci Vášho trvalého bydliska a v prípade potreby, prostredníctvom odporúčania ambulantného psychiatra sme schopní Vám zaručiť kvalitnú liečbu.

Liečba

V súčasnosti stále prevláda medzi ľuďmi mnoho skreslených názorov na duševné choroby. Napriek dostupným informáciám sa nezriedka môžeme stretnúť s vierou v rôzne mýty a nepravdy, týkajúce sa duševných chorôb. V pozadí týchto predsudkov stojí často neznalosť a strach z duševného ochorenia, ale i duševne chorého človeka. Nezriedka by sme sa mohli stretnúť aj s mylným názorom, že väčšinu duševných ochorení nie je možné liečiť, čo nie je pravda. Vhodne nastavenou liečbou je možné pacienta prinavrátiť plnohodnotne do života, prípadne je možné jeho stav aspoň výrazne zlepšiť.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz:

– psychoreaktívne stavy
– depresie
– poruchy osobnosti
– duševné choroby
– závislosti

Na nemocničnú liečbu sú prijímaní pacienti všetkých zdravotných poisťovní na základe odporučenia ambulantných psychiatrov.

ŠPECIFIKÁ NEMOCNICE:

 • liečba najmodernejšími psychofarmakami
 • 30 ročná tradícia systematickej komunitnej a skupinovej psychoterapie neuróz, psychóz a závislostí
 • liečba gamblingu (patologické hráčstvo) a KBT depresii
 • rehabilitačné oddelenie: zabezpečuje kultúrno-rekreačné programy, športové aktivity, fyzikálnu terapiu, ergoterapiu a arteterapiu
 • možnosti nadštandardného ubytovania
 • edukačné programy pre príbuzných
 • kluby abstinentov
 • doliečovacie pobyty závislých pacientov

SLUŽBY PRE PACIENTOV:

 • pánske a dámske kaderníctvo, masáže, pedikúra
 • bufet, automaty na kávu priamo na lôžkových oddeleniach
 • internet, telefónne automaty
 • posilňovňa
 • knižnica
 • pranie osobného prádla, zapožičanie žehličky a fénu
 • spoločenské miestnosti s TV, videom a DVD prehrávačmi
 • možnosti nadštandardného ubytovania v izbách s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a prístupom na internet
 • parkovanie v uzamknutom priestore parkoviska
 • výlety do Nitry a okolia
 • spoločenské podujatia (tanečné zábavy, maškarný ples, Katarínska zábava, športové hry a pod.)

I. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Katarína Romsauerová
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

II. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Zdenka Trokanová
Počet lôžok – 92
Typ oddelenia – ženské

III. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Henrich Grác
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – mužské

IV. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Anežka Imrišková
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

Fyziatricko rehabilitačná časť II. psych. oddelenie
MUDr. Jana Pleidelová – lekár
Marián Malagyi – vedúci manažér FRC
Mgr. Mariana Ťapušíková – vedúci psychológ I.
Mgr. Jolana Múdra – vedúci psychológ II.
Typ oddelenia – nelôžkové

Všetky lôžkové oddelenia sú poskytovaním odbornej starostlivosti rovnocenné, diferencované sú len rajonizačne.

 

LÔŽKOVÉ ODDELENIA NEMOCNICE SÚ ROZDELENÉ NA 3 STANICE:

SANATÓRNA ČASŤ – stanica 1
je určená pre liečebno-preventívnu starostlivosť pacientov s menej závažnými duševnými poruchami, psychoreaktívnymi stavmi, všetkými druhmi závislostí, taktiež psychózy v kompenzovanom stave zaradené do psychoterapie, depresie, diagnostické pobyty a podobne.

OTVORENÁ ČASŤ – stanica 2
liečime na nej pacientov, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a sú zaraďovaní do iných rehabilitačných aktivít (ergoterapia, kultúra a pod.). Ide o pacientov s defektnými psychózami, degradovaných či praedementných závislostí, epileptické komplikácie a závažné poruchy osobnosti.

AKÚTNE ODDELENIE – stanica 3
zriadené pre floridné psychózy, organické poruchy správania a mentálne retardácie ťažšieho stupňa, ktorých stav si vyžaduje trvalé monitorovanie. Toto nám zabezpečuje i kamerový bezpečnostný systém. Na týchto úsekoch sú pacienti bazálne rehabilitovaní personálom oddelenia.

 

FYZIATRICKO REHABILITAČNÁ ČASŤ II. PSYCH. ODDELENIE

Pacienti sú z lôžkových oddelení indikovaní do jednotlivých rehabilitačných a psychoterapeutických programov. Najpočetnejšiu skupinu na FRČ tvoria pacienti zaraďovaní do pracovnej terapie, ktorá sa realizuje v ergoterapeutických priestoroch. Populárnou aktivitou sú kultúrno-rekreačné programy, ktoré okrem edukačnej činnosti využívajú aj skupinové techniky. Najnáročnejším programom pre neurotických a psychotických pacientov je skupinová psychoterapia. Programy jednotlivých skupín sú štruktúrované, vedené vyškoleným psychoterapeutickým tímom, psychológom a koterapeutom. Pri somatických, prevážne vertebrogénnych ťažkostiach sú pacienti indikovaní na LTV a fyzikálnu terapiu. K priestorom FRČ patrí aj kultúrna hala, športový areál, volejbalové ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa a knižnica. Súčasťou FRČ je aj PSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM. Psychológovia sú priestorovo situovaní na jednotlivé oddelenia, kde výraznou mierou participujú na jednej z tímovo vedených skupinových psychoterapií. Psychodiagnostická práca psychológov je centralizovaná, lekármi požadované psychologické vyšetrenia s príslušnou klinickou otázkou sú evidované psychologickou laborantkou a distribuované podľa rozhodnutia vedúcej psychologičky jednotlivým psychológom.

Read More

Mestská nemocnica Prof.MUDr.Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

Patrik No Comments

Počiatky mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach siahajú do rokov 1873 až 1875, kedy bola z iniciatívy župného lekára dr. Ľudovíta Benköa postavená budova župnej nemocnice. Prvým riaditeľom nemocnice bol dr. Benedikt Lányi. Župná nemocnica disponovala 55timi lôžkami a ročne v nej bolo hospitalizovaných v priemere 400 pacientov.

Dr. Lányi nemocnicu riadil až do roku 1920, kedy bol vymenovaný nový riaditeľ MUDr. Eugen Vincze. V tomto období dochádza k vybudovaniu operačnej sály, rtg a malého laboratória. Koncom 30tych rokov dochádza k výstavbe nových pavilónov, ktoré boli dané do užívania v rokoch 1943 a 1944. Po oslobodení v roku 1945 mala nemocnica 185 lôžok v troch oddeleniach.

Povojnový rozvoj znamenal pre nemocnicu rozširovania spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti (nové pôrodnícke oddelenie, ORL, stomatologická služba a pod.) a výstavbu nových budov (stará poliklinika – bývalý mestský úrad, nová poliklinika a pod.).

V súčasnosti má nemocnica 3 lôžkové oddelenia s 95timi lôžkami, 3 nelôžkové oddelenia a 8 ambulancií.

Súčasná podoba bývalej župnej nemocnice Tekovskej stolice. Architektúra budovy  je ovplyvnená dobovým romantickým a eklektickým štýlom a predstavuje jeden z najvýznamnejších príkladov meštianskej architektúry Zlatých Moraviec  z konca 19. storočia.

CHIRURGICKÉ ODDELENIE

Chirurgické oddelenie pracuje na 36 základných lôžkach, z toho sú 4 lôžka JIS a 2 lôžka na nadštandardných izbách…

INTERNÉ ODDELENIE

MUDr. Mária Končálová
primár

INTERNÉ ODDELENIE

Interné oddelenie pracuje na 55 lôžkach (z čoho 50 lôžok INT odd.  a 5 lôžok interné JIS INT odd.)…

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

MUDr. Nina Horniaková
vedúca lekárka

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Rádiologické oddelenie má v našom zdravotnom zariadení pracoviská v chirurgickom pavilóne a v internom …

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

MUDr. Jarmila Dekrétová
primár

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

Oddelenie v rámci svojej liečebno-preventívnej činnosti zabezpečuje anestéziologickú a intenzívnu…

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY

MUDr. Milan Rebek
vedúci lekár

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY

Oddelenie laboratórnej medicíny sa podieľa na laboratórnej diagnostike nemocničných a ambulantných klientov…

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELNIE

MUDr. Dana Poláková
vedúca lekárka

Read More

NsP Veľký Krtíš – Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

Patrik No Comments

História nemocnice vo Veľkom Krtíši

Okres Veľký Krtíš sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska v Banskobystrickom kraji a svojou južnou hranicou susedí s Maďarskou republikou. Rozloha okresu je 842 km2 a žije tu 46875 obyvateľov. Samotné okresné mesto Veľký Krtíš má cca 15000 obyvateľov. Prvá listina obce pod názvom Curtus sa datuje od 9. septembra 1245. V 15 storočí dostala obec Curtus prívlastok Veľký. Následkom útokov Turkov bola obec v polovici 17. storočia úplne zničená a vyľudnená až do roku 1680. K úbytku obyvateľstva prispievali tiež časté epidémie (mor, cholera). Nová etapa vývoja začala po roku 1945. V roku 1968 získal Veľký Krtíš štatút mesta. Starostlivosť o zdravie ľudu je jednou zo základných úloh. Situácia v zdravotníctve v novovytvorenom okrese bola pomerne kritická, lebo bývalý okres Modrý Kameň sa rozvíjal veľmi pomaly. V okrese pracovalo len niekoľko lekárov v Modrom Kameni, Sennom, Vrbovke, Bušinciach a v Neninciach. Pracovali v nevyhovujúcich podmienkach, nevybavených ordináciách. V okrese Modrý Kameň nemocnica nebola, preto pacientov na odborné ošetrenie, resp. na hospitalizáciu posielali do nemocníc v Lučenci, vo Zvolene,v Šahách, ba často aj do Balašských Ďarmôt v susednej Maďarskej ľudovej republike.

Oproti iných okresom tu bola pomerne vysoká úmrtnosť, preto sa výstavba nemocnice stala veľmi aktuálnou. Zdravotnícke orgány vyriešili problém núdzovou adaptáciou bývalého statkárskeho kaštieľa v Peseranoch pri Sklabinej na nemocnicu s kapacitou 45 lôžok. Mala charakter zjednotenej nemocnice, ktorá začala pracovať v skromných podmienkach v januári r. 1952 pod vedením zakladateľa MUDr. Otta Bauera. Pracovalo tu 12 ľudí, z toho 6 sestier. Vykonávali sa tu operácie úrazov hlavy, hrudné, brušné, operácie mandlí, prostaty, ale aj štítnej žľazy. Medzi prvými lekármi tu pracoval MUDr. Benc, MUDr. Strasz,.

Z radov prvých sestier tu pôsobila Filoména Svatíková-Kopčíková. Ťažká situácia bola aj na pôrodníckom úseku a v starostlivosti o matku a dieťa. Vysoká prenatálna a natálna úmrtnosť si vyžadovali urýchlené riešenie. Potreba pôrodnice sa riešila núdzovo adaptáciou objektu hospodárstva na Slatinke pri Pôtri, otvorením pôrodníckeho oddelenia v roku 1956 s kapacitou 20 lôžok. Pri začiatkoch boli MUDr. Dušan Plintovič a neskorší primár nemocnice vo Veľkom Krtíši MUDr. Tibor Gábor, s hlavnou sestrou Zorkou Filčíkovou.

Nemocnica v okrese veľmi chýbala. A tak v roku 1957 bol schválený projekt na stavbu nemocnice 1. typu s kapacitou 225 lôžok, so štyrmi základnými oddeleniami (detské – 60 lôžok, ženské a pôrodnícke – 45 lôžok, interné – 60 lôžok, chirurgické – 60 lôžok). Nemocnica sa začala stavať v septembri 1959 a 10. januára 1966 bola odovzdaná do užívania. Plná prevádzka bola začatá v roku 1967.

Do Veľkého Krtíša z rôznych miest Slovenska prišli viacerí vynikajúci odborníci-lekári a zdravotnícky personál. Mnohí z nich neprešli dobrovoľne, jednoducho dostali po ukončení štúdia umiestenku. Ako všeobecná lekár tu pôsobil MUDr. Štefan Strnisko. Ako primár detského oddelenia tu pôsobil jeden z prvých vysokoškolsky vzdelaných rodákov MUDr. Pavel Pohanka, Csc. Nemožno nespomenúť MUDr. Elenu Rakickú, ktorá po odchode pracovala na IKEM v Prahe u prof. Vidinského, MUDr. Varnay, ktorý niekoľko rokov vykonával funkciu krajského kardiológa v Brne. Základy neskoršieho stomatologického oddelenia položil MUDr. Harry Štanga, MUDr. Emil Terem, interného oddelenia MUDr. Michal Belašič (prvý riaditeľ nemocnice), MUDr. Milan Uhrin, MUDr. Karol Nováček, RTG oddelenia MUDr. Karol Pereslényi a iní.

Prvou hlavnou sestrou nemocnice sa stala p. Ľudmila Mojžišová. V roku 1968 sa zriadili v budove slobodárne Modrokamenských uhoľných baní ordinácie pre odborných lekárov. Po roku 1968 má osobitný význam výstavba zubného oddelenia. Postavilo sa podľa projektu Janáčkovej zubnej polikliniky v Brne a do užívania bolo odovzdané 1. februára 1974. Rozšírili sa obvodné zdravotné strediská v Bušinciach, v Čebovciach, vo Veľkom Krtíši. V ambulantnej forme lekárskej starostlivosti sa vytvorili oddelenia neurologické (1971), ortopedické, očné(1973), psychiatrické (1974), krčné-ušné-nosové (1977). Od roku 1974 sa rozšírilo rehabilitačné oddelenie, oddelenie klinickej biochémie a hematológie, oddelenie TBC a respiračných chorôb. Činnosť zahájilo aj fyziatricko-rehabilitačné oddelenie a lôžkové doliečovacie oddelenie. Zaviedla sa starostlivosť o dlhodobo chorých a starých občanov. Opatrovateľskú službu vykonávalo v okrese 83 dobrovoľných opatrovateliek.

V 80-tych rokoch sa v zdravotníckych službách zlepšili podmienky na zvyšovanie úrovne starostlivosti o pracujúcich. Zvýšil sa počet lekárskych miest o 24. Prácu malo 750 zamestnancov. Zriadili sa ďalšie dve zdravotné obvodné strediská vo Vinici, v Želovciach a štyri vo Veľkom Krtíši. Zlepšila sa ambulantná lekárska služba. Nakoľko poliklinické a ambulantné zložky boli značne rozštiepené a rozložené, v roku 1979 sa začalo s výstavbou polikliniky, ktorá bola dokončená v roku 1988. Ďalšou prestavbou nemocnice s poliklinikou bola rozšírená kapacita o 51 lôžok. NsP bola 2. typu. Zriadilo sa RTG oddelenie, pri internom oddelení sa v roku 1982 vytvorila JIS, s poskytovaním liečebno-preventívnej starostlivosti v kardiológií a závažných porúch metabolizmu. Súčasťou NsP bola aj Lekárenská služba, Okresná hygienická stanica a LSPP. Boli vytvorené ďalšie odborné ambulancie vnútorného lekárstva (diabetologická, reumatologická, kardiologická, ambulancia funkčnej diagnostiky, kde sa vykonávali funkčné záťažové skúšky kardiovaskulárneho aparátu, ECHO-kardiografické vyšetrenia), ambulancie chirurgie s traumatológiou, očná, psychiatrická, urologická. Pri RTG sa zriadila ambulancia brušnej sonografie, pri neurologickej – logopedická ambulancia. V roku 1990 bola zriadená Regionálna Lekárska komora, súčasne s komorou sestier.

Od zriadenia nemocnice bol založený spolok lekárov J. E. Purkyně a sekcia sestier, ktorí sa každý štvrtý rok podieľali na organizácií Gemersko – Novohradských lekárskych a zdravotníckych dní. V spolupráci Odborárskej organizácie a mládežníckej sa zamestnanci podielali na organizovaní športových podujatí v spolupráci s NsP Zvolen, Šahy, Lučenec, Rimavská Sobota. NsP však naliehavo potrebovala pomocné hospdárske zariadenia (kotolňu, práčovňu, kuchyňu). Preto sa naplánovala v 85-tych rokoch aj ich výstavba. V tom istom roku sa vytvorila hematologická ambulancia. V roku 1993 došlo k postupnému odštátňovaniu. Ako prvá sa odštátnila stomatológia. Od roku 1995 sa celkom odštátnili obvodní lekári a vytvorili praktických lekárov pre deti a dospelých v rámci súkromného sektora. Od roku 1996-97 sa odštátnili aj odborní lekári polikliniky ako aj LSPP. Zároveň OHES sa stala neštátnym zdravotným ústavom.

V septembri roku 2000 začala pracovať v našom okrese Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktorá poskytuje kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácnosti pacienta. Následne sa zriadilo geriatrické oddelenie s počtom lôžok 45 a oddelenie pre dlhodobo chorých s počtom lôžok 30.

Od roku 2000 začala postupná redukcia lôžkového fondu ako i zamestnancov. Od 1. februára 2002 bola daná do prevádzka rýchla zdravotnícka pomoc. V roku 2002 bol nasledovný počet lôžok: Oddelenie Počet lôžok Interné oddelenie 44 Chirurgické oddelenie 28 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 20 Geriatrické, doliečovacie oddelenie, LDCH 75 Pediatrické oddelenie 25 Novorodenecké oddelenie 4 Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny 2 V roku 2003 bolo zriadené krízové centrum pre deti týrané a postihnuté sociálnou núdzou, s počtom lôžok 10. V tom istom roku sa NsP transformovala na neziskovú organizáciu pod názvom Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. V rámci ekonomizácie a reprofilizácie, znižovania nákladov na zdravotníctvo sa znížil počet zamestnancov na 298.

V našom okresnom meste pracuje 10 detských zdravotných stredísk, 8 zdravotných obvodov, 13 ostatných zdravotníckych zariadení, 4 lekárne a výdajne liekov.

Odelenia nemocnice:

Oddelenia nemocnice VšNsP, n. o. Veľký Krtíš

Lôžkové oddelenia:

 1. Chirurgické oddelenie
 2. Detské oddelenie
 3. Interné oddelenie
  1. Interné oddelenie – muži
  2. Interné oddelenie – ženy
  3. Interné oddelenie – geriatria
 4. Oddelenie dlhodobo chorých
 5. Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
 6. Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Ambulancie:

 1. Gastroenterologická ambulancia
 2. Kardiologická ambulancia
 3. Ambulancia funkčnej diagnostiky
 4. Interná ambulancia
 5. Chirurgická ambulancia A
 6. Chirurgická ambulancia B

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:

 1. Oddelenie klinickej biochémie
 2. Oddelenie klinickej mikrobiológie
 3. Radiodiagnostické oddelenie
 4. Ultrasonografická ambulancia
 5. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Read More

Nemocnica Topoľčany n.o.

Patrik No Comments

Ambulancie

Štruktúra

Nemocnica má 9 lôžkových oddelení, na ktorých pracujú špecialisti pre dané ochorenia, 9 SVaLZ-ov, 26 ambulancií, 3 ÚPS, 1 LSPP pre deti a dorast, Centrálne operačné sály, Nemocničnú lekáreň. V súčasnosti vykonávame aplikáciu nových diagnostík a procedúr. V rámci každého vyšetrenia vykonávame laboratórne testy, diagnostické procedúry, monitorovanie, elimináciu duplicitných vyšetrení, ošetrovateľskú starostlivosť, vonkajší servis, edukáciu pacientov pri jednotlivých ochoreniach.
Rozmiestnenie
Nemocnica pozostáva z dvoch základných ložkových pavilónov a areálu samostatných budov kde sú umiestnené jednotlivé pracoviská.

Algeziologicka ambulancia

Zaoberá sa liečbou akútnej a chronickej bolesti zhubného, alebo nezhubného pôvodu. V rámci liečby bolesti sa na našej ambulancii využívajú techniky modernej algeziológie ako TENS, akupunktúra, aurikuloterapia. Súčasťou ambulantnej liečby je podávanie infúzií. Poskytujeme konziliárne vyšetrenia a ošetrenia pacientov trpiacich bolesťou nereagujúcou na bežnú liečbu v rámci nemocnice pre všetky operačné aj neoperačné odbory.
 • bolesti chrbtice
 • bolesti hlavy
 • bolesti kĺbov
 • bolesťou po pásovom opare
 • iné dlhodobé bolesti , ktoré sú ťažko liečiteľné bežnými analgetikam

Gynekologická ambulancia

 • Gynekologická ambulancia pri oddelení
 • Gynekologická ambulancia odborná
 • USG pracovisko – SONO

Chirurgická ambulancia

Na ambulancii sa vykonávajú kontroly pacientov pred príjmom na oddelenie, všetky kontroly prepustených pacientov z oddelenia ako i všetky kontroly pacientov v dispenzarizačnej starostlivosti.Na tejto ambulancii sa vykonávajú odbery krvi pacientov, odosielanie na sonografické a rtg vyšetrenia.Predpríjmová diagnostiku akútnych pacientov ktorí sú do našej nemocnice odosielaní inými zariadeniami a lekármi.

Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je základný klinický medicínsky odbor zabezpečujúci koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti . Venuje sa prevencii , vyhľadávaniu, diagnostike a liečbe chorôb vnútorných orgánov
 • prevenciu, diagnostiku, liečbu chorôb vnútorných orgánov
 • potrebné doplňujúce vyšetrenia (laboratórne, EKG…)
 • edukáciu pacientov v rámci správnej životosprávy pri jednotlivých ochoreniach
 • predoperačné, celkové interné vyšetrenia
 • preventívne prehliadky
 • dispenzárnu starostlivosť

Read More

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Renáta Šuláková

Dozorná rada
MUDr. Zuzana Wolfová
MUDr. Marta Sakmárová
JUDr. Jana Čorbová
Mgr. Dana Miňová, PhD.
Bc. Ing. Janka Brziaková
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Renáta Šuláková – riaditeľka nemocnice
MUDr. Martin Šimo – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Júlia Hollová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

História

Spišská Nová Ves mala už v polovici 14. storočia svoju vlastnú mestskú nemocnicu. Jej založenie sa pripisuje zvonolejárskemu majstrovi Konrádovi, ktorý žil v Spišskej Novej Vsi okolo roku 1350. Mestská nemocnica stála na rozsiahlom priestore v blízkosti Levočskej brány. V revolučných rokoch 1848/49  tu bola zriadená provizórna vojenská nemocnica. Podľa výkazu z roku 1886 Spišská Nová Ves mala nemocnicu, ktorú vydržiavalo mesto zo svojho riadneho rozpočtu.

Najstarší záznam o diplomovanom lekárovi, ktorý tu účinkoval, je z roku 1600. Bol ním Dr. Samuel Spilenberg. Na konci 18. a začiatkom 19. storočia boli v Spišskej Novej Vsi lekári: Schwarcz, Bauke, Luckel a Csatlos, ktorý sa tešil veľkej obľube aj na vidieku. Roku 1795 tu účinkoval aj chirurg Gruber. V rokoch 1836-37 bol mestským úradným lekárom Dr. Alojz Jácz. V rokoch 1848-49 boli tu lekármi Dr. Jácz, Dr. Posewitz, Dr. Schubert, Dr. Scherrfiel. Od roku 1865 bol hlavným mestským lekárom Dr. Alexander Simenský a úradným lekárom Dr. Max. Ujteky. Táto nemocnica s 25 lôžkami je spomínaná ešte v roku 1938. V roku 1936 sa spomína aj tzv. Masarykova liga proti TBC s vlastnou modernou poradňou a lekárom.

Spádová oblasť Spišská Nová Ves, mala po II. svetovej vojne prakticky len ambulantnú zložku. Iba pomaly a postupne sa vytvárali provizórne lôžkové oddelenia. Detské oddelenie vo vile na Hviezdoslavovej ulici, ktoré viedol MUDr. Zoltán Gregor. Po ňom prevzala primariát MUDr. Katarína Krauszová a následne MUDr. Elena Servová. Katastrofálna priestorová situácia detského oddelenia sa mala vyriešiť v novej budove polikliniky. Toto nové oddelenie má všetky znaky moderného špecializovaného lôžkového pracoviska a vychovalo celý rad nadstavbových odborníkov pre potreby pediatrie.

Pôrodníčka pre nekomplikované pôrody vznikla v priestoroch bývalej nemocničnej pokladne na Rázusovej ulici. Viedol ju MUDr. Ladislav Biel, potom MUDr. Vladimír Klimeš, MUDr. Tibor Mišek, MUDr. Ján Kukoľ a MUDr. Jozef Jakubec.

V roku 1973 nastúpil do funkcie primára tohto oddelenia MUDr. Štefan Pitko. Hoci pracovníci na tomto oddelení prekonávali mimoriadne ťažkosti, zaviedla sa kompletná gynekologická a pôrodnícka operatíva primeraná vedúcemu okresnému pracovisku. Vytvorili sa nadstavbové pracoviská ako je detská gynekológia, onkogynekológia. Primár MUDr. Pitko medzi prvými na Slovensku začal používať laparoskopické metódy diagnostiky a liečby a vycvičil sériu gynekológov aj pre tieto výkony. Zaviedol komplexnú operatívu prsných žliaz, gynekologickú endokrinológiu a urogynekologickú diagnostiku. Svoje výsledky predniesol na viacerých celoštátnych kongresoch. Z jeho pracoviska vzišla celá rada vysoko kvalifikovaných odborníkov a viedol rekonštrukciu gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, ktoré sa stalo moderným lôžkovým pracoviskom.

V roku 1959 sa v malom hoteli pri železničnej stanici vytvorilo interné oddelenie. Primárom tohto oddelenia sa stal MUDr. Jozef Pešek, ktorý dochádzal z Levoče. V roku 1965 prevzal primár Pešek svoje pôvodné oddelenie v Levoči a stal sa primárom infekčného oddelenia. V tom roku sa stal primárom interného oddelenia MUDr. Alexander Jedlovský. Laboratórium pri tomto oddelení začalo vykonávať biochemické vyšetrenia pre celú spádovú oblasť. Po zaistení moderného RTG prístroja aj zložitejšie RTG vyšetrenia.

V roku 1971 sa neúnosná priestorová situácia interného oddelenia riešila pribudovaním lôžkovej časti. Išlo o terajšiu budovu Národného úradu práce. Tým sa zlepšili priestory pre pacientov a hlavne umožnilo zdokonalenie RTG pracoviska, biochémie a klinickej genetiky, ktoré sa napokon stali samostatnými oddeleniami. Oddelenie RTG diagnostiky viedla primárka MUDr. Zuzana Wolfová, oddelenie klinickej biochémie MUDr. Ivan Ondruš, neskôr prevzal primariát MUDr. Ján Jalč a oddelenie klinickej genetiky MUDr. Ján Koblík. Toto oddelenie bolo prvé a jediné vo Východoslovenskom kraji a prvé okresné na Slovensku. Na internom oddelení získali kvalifikačné atestácie nadstavboví odborníci pre potreby celého bývalého okresu Spišská Nová Ves a séria lekárov druhostupňovú kvalifikáciu v odbore vnútorného lekárstva. Z interného oddelenia vzišli početné pôvodné práce prezentované aj na medzinárodných a európskych kongresoch. Z publikácií v odbornej tlači boli najvýznamnejšie správy o súboroch pacientov liečených trombolytickou metódou. Išlo o chorých s pľúcnymi embóliami a neskôr o súbor chorých s čerstvým srdcovým infarktom. Článok o trombolytickej liečbe čerstvého srdcového infarktu bol prvý na Slovensku a zahrňoval najväčší súbor v celom Československu. MUDr. Alexander Jedlovský sa stal zodpovedným riešiteľom výskumnej úlohy: Systémová trombolýza pri čerstvom srdcovom infarkte. Úloha sa skončila v roku 1990. Jej výsledky a závery prijala komisia Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) pre výskum srdcových a cievnych ochorení, ktorú tvorili členovia predsedníctva kardiologickej spoločnosti a následne sa táto liečba rozbehla na slovenských pracoviskách vrátane interných kliník. Pri internom oddelení vzniklo aj oddelenie dlhodobo chorých.

V roku 1971 rozhodnutím MZ SR sa začali prípravy výstavby novej Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

Výstavba bola rozdelená na 2 etapy:

1. poliklinická a hospodárska časť

2. NsP lôžková časť

Vlastná výstavba sa začala v roku 1976. Poliklinika a hospodárska časť nemocnice sa uviedli do prevádzky v roku 1986.

Hlavným protagonistom výstavby novej nemocnice bol MUDr. Ján Novák, vedúci odboru zdravotníctva okresu Spišská Nová Ves, za pomoci MUDr. Tibora Mišeka, JUDr. Štefana Maťašovského a MUDr. Andreja Karniša. Od roku 1984 bola snaha MUDr. Alexandra Jedlovského etablovať v novej budove interné oddelenie. Päťročné úsilie bolo zavŕšené v auguste 1989, keď vďaka rozhodnutiu vtedajšieho riaditeľa OÚNZ MUDr. Jána Mokriša, sa interné oddelenie presťahovalo do priestorov polikliniky.

K dostavbe 2. časti lôžkovej nemocnice nikdy nedošlo. Ukázalo sa, že na lôžkovú starostlivosť možno využiť priestory polikliniky. Veľkou zásluhou riaditeľky NsP primárky MUDr. Zuzany Wolfovej sa napokon v budove polikliniky realizovali dlhé desaťročia chýbajúce lôžkové oddelenia a to chirurgické oddelenie a lôžkové oddelenie anesteziologickej a intenzívnej medicíny, ktoré sa dali do prevádzky v roku 1996. Obidve nové oddelenia vyhovujú najprísnejším a najnovších kritériám príslušnej lôžkovej starostlivosti. Vznikali za aktívnej účasti neskorších primárov týchto oddelení, chirurgické – MUDr. Štefana Köteleša a anesteziologickej a intenzívnej medicíny – MUDr. Štefana Zeleného.

Naviac riaditeľka MUDr. Zuzana Wolfová umožnila vytvorenie dialyzačného pracoviska pri internom lôžkovom oddelení, ktoré sa napokon stalo samostatným dialyzačným oddelením pod vedením primára MUDr. Petra Marchyna.

V poliklinike otvorenej v roku 1986 boli aj detské oddelenie a novokreované lôžkové rehabilitačné oddelenie, vtedy prvé vo Východoslovenskom kraji, s primárkou MUDr. Evou Korkošovou a neskôr primárom MUDr. Dušanom Pancisynom.

Na novej poliklinike vzniklo vzorové hematologicko – transfúzne oddelenie pod vedením primára MUDr. Mariána Štubňu a oddelenie funkčnej diagnostiky pod vedením MUDr. Evy Novákovej. Roku 1990 bola iniciatívou MUDr. Stanislava Tomču, vtedajšieho riaditeľa OÚNZ, pridelená zdravotníctvu budova bývalého OV KSS. Táto sa adaptovala na detskú polikliniku.

Okrem početných ambulantných služieb bola dôležitou súčasťou zdravotníckej starostlivosti v okrese Okresná hygienicko – epidemiologická stanica. Založil ju v roku 1952 MUDr. Vlastimil Fluss.

V roku 1993 bola zriadená rýchla lekárska pomoc – RZP – pod vedením primárky MUDr. Márie Pillárovej.

Oddelenia:

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia tvoria nadstavbový medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Fyziatria balneológia a  liečebná rehabilitácia sa  delí na dve samostatné časti a to Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie /FRO/ – lôžková časť a na  ambulantnú časť FBLR- SVaLZ .

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Naše oddelenie poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ pacientkam v období tehotenstva a pôrodu a pacientkám so ženskými chorobami. Sme držiteľmi ISO kvality. Spádová oblasť okres Spišská Nová Ves, okres Levoča, časť okresu Gelnica.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Neurologické oddelenie

Vysokošpecializované, kvalitné, moderne zariadené lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej, neurofyziologickej ambulancie, ako aj vertebrologickej poradne a infúzneho stacionára.

OAMIS – oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) je samostatným základným a interdisplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré je organizačným zoskupení bývalého oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení chirurgie, neurológie a vnútorného lekárstva.

Oddelenie dlhodobo chorých

Nachádza sa na III. poschodí nemocnice a disponuje 30 lôžkami, väčšinou v 2 lôžkových izbách, nachádza sa tu jedna nadštandardná 2-posteľová izba (TV, chladnička, varná konvica, vlastné soc. zariadenie)

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika zabezpečuje vyšetrenia funkčného stavu dýchania a obehu pre všetky pracoviská klinických odborov NsP pre účely prevencie, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a posudzovania chorých a ohrozených chorobami dýchacieho a obehového ústrojenstva.

Oddelenie pediatrie

Oddelenie urgentnej medicíny

Cieľom nového oddelenia urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie v Spišskej Novej Vsi je zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé Slovensko.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie vnútorného lekárstva v Nemocnici Spišská Nová Ves je oddelením, ktoré sa zaoberá liečením vnútorných chorôb u pacientov starších ako 19 rokov, u ktorých ambulantná liečba nebola úspešná, alebo priebeh ochorenia je buď akútny a život ohrozujúci alebo si vyžaduje parenterálne podávanie liekov, pravidelné monitorovanie základných životných funkcií, prípadne oxygénoterapiu.

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie vzniklo v roku 1996 , v nepretržitej prevádzke zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť pre pacientov regiónu Spiša.

Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie existuje ako samostatné od roku 1982, dovtedy pracovali v NsP Spišská Nová Ves tri skiagrafické a dve skiaskopické pracoviská, špecializované vyšetrenia realizovali dvaja lekári-externisti, dva dni v týždni.

Read More

Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance

Patrik No Comments

História

     Prvým lekárom v Sobranciach, v tejto vyslovene poľnohospodárskej a lesnej oblasti, bol MUDr. Ľudovít Russay, ktorý za prvej svetovej vojny v roku 1915 zomrel, a tak Sobrance ostali bez lekára. Až v roku 1919 prišiel do Sobraniec jeho syn MUDr. Gabriel Russay, vtedy asistent anatomického ústavu Lekárskej fakulty v Budapešti, čo sa v nemalej miere stalo aj zásluhou grófky Wenderbildovej, ktorá žila vo svojom kaštieli v Remetských Hámroch a k očakávanému pôrodu potrebovala lekára. Tak sa stal MUDr. Gabriel Russay praktickým lekárom v Sobranciach po svojom otcovi, jediným lekárom medzi Michalovcami a Užhorodom. Vykonával činnosť praktického lekára, lekára nemocenského poistenia i kúpeľného lekára v Sobraneckých Kúpeľoch. V roku 1921 prišiel MUDr. Alexander Fekete a založil si ordináciu praktického lekára. Neskôr v roku 1923 MUDr. Bernard Herškovič otvoril zuboliečiteľskú ambulanciu. Teda za kapitalistickej republiky na tomto území boli len traja lekári, poskytujúci služby ambulantne, a to súkromne. Vážnejšie stavy vyžadujúce nemocničnú liečbu boli liečené v užhorodskej nemocnici, menej v Michalovciach. Treba zdôrazniť, že liečba a najmä liečba v nemocnici závisela v prevažnej miere od finančných možností chorého.

   Uvedený stav trval i v rokoch 1939-1944, keď oblasť Sobraniec východne od cesty Remetské Hámre-Úbrež-Gajdoš pripadla horthyovskému Maďarsku. MUDr. Gabriel Russay sa stal župným lekárom v Užhorode. MUDr. Alexander Fekete okresným lekárom a taktiež tu pôsobil ešte jeden lekár-kožiar z Maďarska. MUDr. Bernard Herškovič, ako rasovo prenasledovaný bol odvlečený do koncentračného tábora.

    Po druhej svetovej vojne – zdravotnícka služba v Sobranciach a okolí bola poskytovaná praktickými lekármi MUDr. Gabrielom Russayom, MUDr. Bernardom Herškovičom (po návrate z koncentračného tábora) a MUDr. Alexandrom Feketem. Neskôr prišiel do mestečka MUDr. Eugen Kubala ako ďalší praktický lekár, ktorý sa stal aj prvým riaditeľom OÚNZ Sobrance po zjednotení zdravotníctva. V tom čase dopravná služba zdravotníctva nebola. Bolo tu iba jedno sanitné nákladné auto, ktoré vlastnil Červený kríž.

    V roku 1948 bola vystavaná budova terajšej nemocnice ako „Ľudový dom zdravia“. Poskytovali sa v ňom všetky zdravotnícke služby, ktoré zabezpečovali traja obvodní lekári, zuboliečiteľ dentista, laboratórium, rontgen a pod.

    Neskôr po adaptácii budovy sa v júni 1954 otvorilo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, v jeseni toho istého roku i detské oddelenie. Na prízemí boli ambulancie obvodných lekárov, detská ambulancia, zubné, rontgen, laboratórium a administratíva. V tomto období bol riaditeľom MUDr. Andrej Kubala.

    Začiatkom roku 1954 boli traja obvodní lekári, detský lekár MUDr. Synáček, zubný lekár MUDr. Dlauhý a riaditeľ OÚNZ MUDr. Kubala, ktorý zo začiatku vykonával aj funkciu primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Spolu tu bolo osem lekárov, k uvedeným nastúpili ďalší dvaja. Pribudli štyri sanitky. OÚNZ Sobrance mal vtedy 129 zamestnancov, včítane OHS-u, ktorý pozostával z okresného hygienika (zároveň obvodný lekár) a Michala Harakaľa s prideleným motocyklom. Vtedy sa ešte robili protimalarické postreky.

    Územné obvody sa obsadzovali v rokoch 1957-1959 v akcii „Pomoc východnému Slovensku“. Tak bol obsadený obvod Jenkovce (teraz Krčava), Veľké Revištia, Úbrež, Podhoroď (predtým Choňkovce). V týchto rokoch začala svoju činnosť aj protituberkulózna poradňa – skutočne ako poradňa, pretože pacienti boli liečení a kontrolovaní v Humennom. Už v roku 1957 po odchode MUDr. Andreja Kubala, stal sa riaditeľom MUDr. Botto.

    Územná reorganizácia v roku 1960 znamenala zánik okresu, a tým sa OÚNZ Sobrance stal súčasťou OÚNZ Michalovce ako nemocnica s poliklinikou, zálohovaná jednotka OÚNZ Michalovce. Z budovy ONV po adaptácii sa stala v roku 1962 poliklinika s 3 obvodmi, detskou ambulanciou, zubným oddelením s laboratóriom, štítkovačom a laboratóriom. Po ďalšej adaptácii budovy nemocnice bolo otvorené vo februári 1963 interné oddelenie s 30 posteľami. Postupne sa otvárali ďalšie odborné ambulancie: chirurgická, neurologická, ORL, očná, nakoniec aj urologická a ortopedická.

    V roku 1976 pracovala nemocnica s 3 lôžkovými oddeleniami a 95 posteľami, o zdravie ľudí sa starali 33 lekári, 235 ďalších pracovníkov, ktorým v ich práci slúžili laboratória, rontgenové prístroje a 16 sanitiek.

    V čase od 24.7.1996 – 31.7.1998 bol zriaďovateľom NsP Sobrance Krajský úrad Košice. V tom čase bola NsP Sobrance napojená finančnými vzťahmi na KÚ Košice. Novelizáciou par. 24 zákona č. 241/98 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.241/98 Z.z. prešla zriaďovateľská funkcia Krajského úradu v Košiciach opäť na Ministerstvo zdravotníctva SR od 1.8.1998.

    Ministerstvo zdravotníctva SR svojim rozhodnutím zriadilo s účinnosťou od 1.10.1996 Odborný rehabilitačný liečebný ústav (ORLÚ) Sobrance na poskytovanie ambulantnej a ústavnej starostlivosti pacientom s poruchami pohybového a neuromuskulárneho systému v oblasti prevencie, diagnostiky a špeciálnej rehabilitácie. ORLÚ Sobrance zahájil svoju činnosť 1.4.1997.

       Mesto Sobrance prevzalo zriaďovateľskú funkciu nad Regionálnou nemocnicou s poliklinikou od 1.7.2003, kedy Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach uznesením prevzalo Regionálnu nemocnicu ako príspevkovú organizáciu mesta.

    Po realizácii transformačných krokov RNsP Sobrance prevádzkuje od 1.2.2005 25 lôžok akútnych interného charakteru a 50 lôžok doliečovacích po AMCP, ktoré neskôr nadobudlo štatút oddelenia dlhodobo chorých pre vaskulárne ochorenia nervového systému tzv. VONS.

    Predmetom činnosti RNsP , bolo poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Štatutárnym orgánom RNsP Sobrance bol riaditeľ, ktorý bol oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

    RNsP Sobrance hospodárila s majetkom, ktorý bol delimitovaný z bývalého OÚNZ Michalovce osobitnou zmluvou podľa delimitačného protokolu č. 4063/1991 zo dňa 28.11.1991.

I. Špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore:

–  vnútorné lekárstvo (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) a JIS

–  liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH-ONS)

II. Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore:

–  vnútorné lekárstvo

–  pneumológia a ftizeológia vrátane kalmetizácie a funkčnej diagnostiky

–  neurológia

–  fyzatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR)

 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ):

–  rádiodiagnostika

–  sonografická diagnostika

–  klinická biochémia

–  hematológia

–  endoskopia

 

III. Služby sociálnej starostlivosti:

–  zariadenie pre seniorov

–  zariadenie opatrovateľskej starostlivosti

IV. Pomocné prevádzky:

–  liečebná výživa

–  kuchyňa

–  kotolňa

–  údržba

Read More