Okres Vranov nad Topľou

NsP Vranov nad Topľou – Vranovská nemocnica n.o.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva MUDr. Eugen Lešo
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Juraj Kuročka
Mgr. Jaroslav Makatúra
MUDr. Ing. Marek Fedor
Andrej Kulík
Darina Berecinová
Bc. Ľudmila Kožejová
Mgr. Mária Štefanková
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Eugen Lešo –  riaditeľ
MUDr. Marína Romanová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Alena Tančáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

 

Oddelenia

Doliečovacie oddelenie

Na doliečovacom oddelení je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť  pacientom starším ako 18 rokov s chronickými ochoreniami , ktorých stav nemožno zvládnuť ambulantnou cestou. Pacienti sú prijatí buď po preklade z akútnych lôžok( interného , chirurgického, neurologického, traumatologického, onkologického odd., OAIM) alebo prijímaní z ambulantnej sféry na plánovanú hospitalizáciu.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a gynekologickú operatívu /okrem onkologickej operatívy/. Niektoré výkony vykonáva v rámci Jednotky jednodňovej ambulantnej starostlivosti /JJAS/

V oblasti pôrodníctva zabezepčuje komplexnú predpôrodnú prípravu, samotný pôrod a popôrodnú starostlivosť.

Hematologicko-transfúziologické oddelenie

Hematologicko-transfúziologické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre hematologických  a onkohematologických pacientov. Zároveň zabezpečuje prípravu, uskladňovanie, výdaj a transport transfúznych liekov.

Neonatologické oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom do 28. dňa veku života, od jeho pôrodu až po prepustenie do domácej a ambulantnej starostlivosti. Starostlivosť poskytuje všetkým fyziologickým  novorodencom, novorodencom s ľahšími a prechodnými adaptačnými poruchami a novorodencom bez  závažných rizikových faktorov. Starostlivosť o novorodenca zodpovedá súčasným poznatkom o tehotnosti, prenatálnom vývoji plodu, o pôrode, fyziológii a patológii novorodenca s cieľom záchrany života a prevencie dlhodobého poškodenia dieťaťa

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku  a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Zabezpečuje neurologickú starostlivosť v celom rozsahu pre  spádovú oblasť cca 80 tisíc obyvateľov (okresu Vranov nad Topľou) , ale aj pre obyvateľov z iných regiónov Slovenska.

OAMIS – Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie multioborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). OMIS koncepčne vychádza zo zahraničných skúseností a jeho cieľom je zvyšovať bezpečnosť kriticky chorého pacienta.

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Oddelenie komplexne využíva prostriedky v oblasti diagnostiky, liečby s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania zdravia, zlepšenia telesných funkcií a pracovných schopností.

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie)

Interné oddelenie poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácie v oblasti vnútorných chorôb, predovšetkým včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Oddelenie všebecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie je štandardným pracoviskom všeobecnej a úrazovej chirurgie poskytujúcim plánovanú chirurgickú starostlivosť a urgentnú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Chirurgické zákroky sú vykonávané klasickými prístupmi, endoskopicky a laparoskopicky.

Pediatrické oddelenie

Je jedným zo základných oddelení Vranovskej nemocnice n.o. Poskytujeme špecializovanú starostlivosť o deti vo veku 0 -19 rokov (podľa koncepcie pediatrie).

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie sa zaoberá diagnostickým využitím najmodernejších medicínskych zobrazovacích metód takmer v celom spektre odboru rádiodiagnostika. Je vybavené modernou prístrojovou technikou a je plne digitalizované, čo umožňuje skvalitnenie spolupráce s oddeleniami nemocnice aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Oddelenie má erudovaný tím kvalifikovaných lekárov a rádiologických technikov.

Ambulancie

Ambulancia OAIM

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice. Vykonáva predanestetické vyšetrenia pred celkovou anestéziou /teda pred operáciou/ u detí aj dospelých.

Ambulancia urgentného príjmu

Ambulancia urgentného príjmu (AUP) je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice. Slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavená pre prevzatie akútneho pacienta od posádky záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Detská imunologická a alergologická ambulancia

Detská imunologická a alergologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti s alergiami a inými imunopatologickými stavmi. V ambulancii sa vykonávajú odbery u dojčiat až po mladistvých do veku 19 rokov.

Detská kardiologická ambulancia

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť deťom s ochorením srdca a ciev do veku 19 rokov zo spádového územia. Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne a neinvazívne kardiologické metódy (echokg, ekg,  tlakový Holter monitoring a EKG Holter).

Diabetologická ambulncia

Predmetom činnosti diabetologickej ambulancie je zdravotná starostlivosť o pacienta s diabetom  a poruchami metabolizmu, komplexné vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby v spádových pracoviskách.

Gastroenterologická ambulancia

V ambulancii sa vykonávajú u ambulantných a hospitalizovaných pacientov vyšetrenia tráviaceho traktu (gastroenterologické), prezretie pažeráka, žalúdka a dvanastorníka (ezofagogatroduodenos-kopia) a čreva (kolonoskopia) video-endoskopom, za účelom  diagnostickým a  liečebným. U hospitalizovaných imobilných pacientov alebo pacientov v závažnom klinickom stave sú realizované gastroenterologické vyšetrenia a endoskopické vyšetrenia prenosným fibroskopickým prístrojom pri lôžku pacienta.

Kardiologická ambulancia

Ambulancia vykonáva starostlivosť o pacientov s kardiologickými chorobami, komplexné ambulantné vyšetrenia, diagnostiku, liečbu týchto ochorení, dispenzárnu starostlivosť, konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby alebo na vyššie špecializované pracovisko.

Kožná ambulancia

Dermatovenerologická ambulancia patrí do siete neštátnych zdravotníckych zariadení, ktorá poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenou koncepciou odboru dermatovenerológie.

Logopedická ambulancia

Poradňa klinického logopéda pre deti i dospelých je zameraná na logopedickú intervenciu, na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.

Mamárna poradňa

Mámárna poradňa poskytuje pravidelné sledovanie a poradenskú starostlivosť u rizikových pacientov s ochorením prsníka.

Nefrologická ambulancia

Predmetom činnosti nefrologickej ambulancie je starostlivosť, prevencia, dia­gnostika a liečba akútneho a chronického poškodenia obli­čiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú sekundárne poškode­né obličky. V indikovaných prípadoch odporúča ústavnú liečbu a konzultačné vyšetrenia na špecializovaných pracoviskách, vykonáva konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach.

Neonatologická ambulancia

Ambulancia pre rizikových novorodencov zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a sledovanie rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych príčin do ukončeného 1. roku života. Sledované sú deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu a rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.

Onkologická ambulancia

Ambulancie klinickej onkológie stanovuje  optimálne využitie všetkých diagnostických a liečebných metód efektívnych pri nádorových chorobách v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi, ktoré sa zaoberajú liečbou onkologických ochorení. Predmetom činnosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia je starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením.

TaPCH ambulancia

Pneumológia a ftizeológia je  samostatným špecializačným odborom.
Zaoberá sa vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, vyšetrením pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich orgánov hrudníka.

Read More