Trnava

FNsP Trnava

Patrik No Comments

Vážení pacienti,

návšteva nemocnice väčšinou nie je spájaná s príjemnými pocitmi. Aj napriek tomuto faktu sa náš personál pokúsi pomôcť Vám zvládnuť chvíle mimo Vášho domova a zabezpečiť správne riešenie Vášho zdravodného problému.

Na našich internetových stránkach Vám prinášame čo najucelenejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré môžete potrebovať pred hospitalizáciou, prípadne pri riešení Vašich zdravotných problémov. V rámci jednotlivých podstránok sa jednoducho zorientujete pomocou ponuky menu a tém, ktoré s vybranou podstránkou súvisia.

Dôležitá je pre nás aj Vaša spätná väzba. Vďaka nej vieme reagovať na jednotlivé pochvaly alebo sťažnosti. Táto odozva nám pomáha personál pozitívne motivovať alebo usmerniť tak, aby boli poskytované služby v súlade s predstavou pacienta.

Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u primára kliniky alebo oddelenia. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry alebo u staničnej sestry. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu kliniky alebo oddelenia, môžete pochvalu adresovať riaditeľstvu Fakultnej nemocnice Trnava na e-mailovú adresu fntt@fntt.sk.

Sťažnosti
V prvom kroku sa môžete pokúsiť problém vyriešiť dohovorom s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať. V prípade malých problémov niekedy stačí upozornenie, aby si personál uvedomil, že Vám jeho konanie nevyhovuje. Ak rozhovor nie je účinný, prípadne ide o závažnejší problém, neváhajte sa sťažovať u zodpovednej osoby. Takáto spätná väzba nám pomôže zlepšovať služby tak, aby ste boli vy a ostatní pacienti spokojní.
– sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry
– sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia/kliniky
– sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u primára oddelenia/kliniky
– sťažnosť na primára podávajte u riaditeľa nemocnice
– sťažnosť na chod oddelenia alebo kliniky podávajte u primára alebo vedúcej sestry oddelenia/kliniky, prípadne u riaditeľa nemocnice

V rámci jednotlivých oddelení a kliník poskytujeme aj nadštandardné služby, ktoré sa týkajú jednotlivých výkonov alebo ubytovacích služieb. Naše nadštandardné izby sú vybavené zariadením, ktoré Vám pomôže stráviť čas na lôžku v pokoji a komforte.

Kde hľadať pomoc pri riešení sociálnych problémov?

 

Sociálna pracovníčka: Mgr. Zuzana MACHÁLKOVÁ
Telefónne číslo: 033/ 5938 183, 0918 993 009
Pracovná doba: 7:00 hod. – 15:00 hod. v pracovné dni
E-mail: socialne.sestry@fntt.sk

Opatrovateľská služba

poskytuje ju obecný alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska.
Žiadateľ musí požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( prílohou žiadosti je lekársky nález ). Po vypracovaní posudku o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) a vydaní rozhodnutia o odkázanosti, klient uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.
MsÚ Trnava – Clementisova ul. 51, Malometrážne byty, 033/ 32 36 620, 033/ 32 36 612
MsÚ Hlohovec – M. R. Štefánika 1, 033/ 791 00 84
Ide o platenú službu, podľa zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určení rozsahu odkázanosti. Výška úhrady je určená všeobecne záväzným nariadením obce alebo mesta za poskytovanú sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa neposkytuje večer, v noci a vo voľné dni.

CHARITA TRNAVA, Hlavná ul. 43

Poskytuje opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť v domácnosti po dohode s klientom, č.t. 033/5511 396, www.charitatt.sk

KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA Trnava, Novosadská ul. 4

Poskytuje donášku stravy a opatrovateľskú službu.
Tel./fax: 033/5515 058, E–mail: kjstt@stonline.sk

SATIS Agentúra domácej opatrovateľskej služby Trnava

Poskytuje profesionálne služby spojené s opatrovaním v domácnosti.
Tel.: 0908 856 375, 0907 103 577, satis@centum.sk

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácnosti klienta na odporučenie lekára (ošetrovanie preležanín a rán, podávanie inzulínu, kŕmenie sondami a PEGom, ošetrovateľská rehabilitácia, atď.) Príbuzní kontaktujú agentúru po príchode pacienta domov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je hradené zo zdravotného poistenia.

Trnava
ADOSKA, s.r.o., 0908 723 856, p. Lorincová
SALVUS, 033 5938 110, 0948 556 557, p. Krchňáková
Smolenice
ADOS, 0908 119 204, Bc. Botteková
Hlohovec
ADOS, 0903 697 165, Mgr. Šustová
ADOS Humanus, n. o., Nábrežie A. Hlinku 51, 0908 052 126, p. Minár
Piešťany
IMAG, s.r.o., Veľké Orvište, 0905 407 947, p. Kráľovičová

PREDPISOVANIE POMÔCOK pre ikontinentných (plienky, podložky pod chorých)
Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta odbornú ambulanciu neurológa, urológa, gynekológa alebo geriatra, ktorý vypíše poukaz a uvedie záznam do zdravotnej dokumentácie. Potom môže pol roka predpisovať plienky obvodný lekár. Po pol roku sa indikácia odborníka v zdravotnej dokumentácii zopakuje. Pomôcky sa vydávajú v lekárňach.

PREDPISOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (postele, antidekubitárne matrace a podložky, chodúľky, invalidné vozíky, držadlá na vaňu, opierky do lôžka atď.)
WC – stoličky (nepodliehajú schvaľovaniu v zdrav. poisťovni)
Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta, jeho preukazom poistenca, dvomi kópiami prepúšťacej správy a výmenným lístkom od obvodného lekára odbornú rehabilitačnú ambulanciu, kde lekár vypíše poukaz, ktorý schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Pomôcky sa vydávajú v príslušných lekárňach.

DENNÝ STACIONÁR pre dôchodcov

Okružná 20, Trnava

Poskytuje dennú starostlivosť od 7,00 do 16,00 hod., stravovanie 3x denne, vychádzky, duchovnú službu, kultúrne vyžitie, logopedickú starostlivosť. Poplatok 10 €/denne.

Kontakt: 033/ 5501 489, 0918 498 946.

Read More