Kraj Trnava

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

Patrik No Comments

Spektrum diagnóz – Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (RA) je najčastejšou zápalovou  reumatickou chorobou.  Postihuje 0,5 až 1% populácie a 3x častejšie sa vyskytuje u žien ako mužov.  Je to  chronická choroba, ktorá sa prejavuje zápalom kĺbov a  často   aj postihnutím   iných orgánov a systémov, predovšetkým pľúc, ciev, srdca, očí.  Mimokĺbové príznaky a komplikácie choroby sú príčinou toho, že  pri RA  je prežívanie pacientov s chorobou skrátené o  5 až 7 rokov.

Príčina ochorenia nie je známa, ale pri jej vzniku zohráva  dôležitú úlohu vrodená náchylnosť pre vznik choroby a niektoré faktory vonkajšieho prostredia. Vďaka najnovším vedeckým  poznatkom poznáme chorobné procesy ktoré v postihnutých tkanivách prebiehajú. Prvotná  je aktivácia buniek imunitného systému (najmä pomocných lymfocytov T), ktorá spúšťa  produkciu látok nazývaných  cytokíny.  Tieto aktivujú ostatné bunky imunitného systému a bunky v tkanivách,  podporujú zápalový proces a tým sa podieľajú na  a poškodzovaní tkanív. Hlavné prozápalové cytokíny sú: faktor nekrotizujúci nádory,  interleukín 1 a interleukín 6.

Klinické príznaky. Prvými príznakmi  reumatoidnej artritídy sú bolesti kĺbov, celková slabosť, únava, zvýšenie teploty a opuch   kĺbov. Bolesť kĺba sa objavuje v priebehu dňa i v noci,  ráno má pacient pocit stuhnutých kĺbov. U viac ako polovice pacientov je začiatok choroby pomalý, plazivý, u 30 až 40% rýchly. Priebeh býva rôzny,  najčastejšie sa strieda obdobie zhoršenia s  obdobím zníženej zápalovej  aktivity. Asi 20% pacientov sa RA  trvale zhoršuje a je jej  liečba je neúčinná.

Najčastejšie sú postihnuté kĺby na prstoch rúk,  nôh, zápästia a kolená,   ale častý je aj zápal ostatných kĺbov končatín.   Postihnuté kĺby sú bolestivé, horúce,    pri pokračovaní zápalu sa vyvíja poškodenie kĺba, ktoré sa prejavuje zhrubnutím, obmedzenou pohyblivosťou, nestabilitou,   deformitami alebo postupným stuhnutím kĺba. Zápal prebieha v kĺbovej blane, poškodzuje kĺbovú chrupku aj priľahlú kosť. V závažných prípadoch kĺbová štrbina zanikne a kĺb je nepohyblivý.
U pacientov s vysokou zápalovou aktivitou a postupne sa zhoršujúcou sa chorobou  porucha kĺbovej funkcie spôsobuje zníženú pohyblivosť pacientov  a ťažkosti pri fyzickej aktivite a aj pri bežných denných činnostiach ako je obliekanie, osobná hygiena, chôdza po schodoch nastupovanie vystupovanie z auta, otváranie vodovodných kohútikov, krájanie chleba a podobne.  Tým sa znižuje  kvalita života pacientov. Porucha funkčnej spôsobilosti (disabilita) pohybového aparátu pri  10 ročnom trvaní choroby  vedie k   invalidite až u 50%  postihnutých.  Najčastejšími mimokĺbovými príznakmi choroby  sú  reumatoidné uzlíky – najčastejšie v podkoží v okolí kĺbov, zápaly ciev, pohrudnice, osrdcovníka  a postihnutie pľúc.

Liečba.V súčasnosti sa liečba RA zameriava na včasné   stanovenie diagnózy a včasné  zavedenie účinnej liečby –  ešte predtým, ako zápal poškodí kĺb. Cieľom skorej  a účinnej liečby je dosiahnuť potlačenie aktivity choroby a udržať,  alebo zlepšiť funkčný stav, predísť nezvratnému  kĺbovému poškodeniu. Optimálne je dosiahnuť vymiznutie chorobných príznakov (remisiu). Liečba musí byť komplexná. Vyžaduje si  poučenie pacienta o chorobe, o jej priebehu, spôsobe liečby, o nutnosti dodržiavať režimové opatrenia. Pacient nemôže vykonávať fyzicky náročné aktivity, ale pravidelne sa venovať liečebnej rehabilitácii.  Liečebný telocvik pozostáva z rozcvičovania kĺbov a posiľňovania svalov. Jeho    cieľom je udržanie rozsahu pohybu a zvýšenie svalovej sily.
Nesteroidové protizápalové lieky  (diklofenak, ibuprofén ap.)  sa podávajú takmer všetkým pacientom  s RA. Zmierňujú bolesť a  stuhnutosť kĺbov,  zlepšujú  kvalitu života pacientov ale neovplyvňujú priebeh choroby. Glukokortikoidy sú hormóny kôry nadobličky, ktoré majú výrazný protizápalový účinok,  ale pri dlhodobom užívaní majú i nežiaduce účinky.

V minulosti sa reumatoidná artritída liečila soľami zlata podávanými vo forme injekcií.  V ostatných dvadsiatich rokoch sa  ako liek prvej voľby používa metotrexát.

Spolu so sulfasalazínom, cyklosporínom, antimalarikami, leflunomidom  patrí metotrexát medzi lieky, ktoré priaznivo modifikujú priebeh choroby (sú to tzv. „chorobu modifikujúce antireumatiká“). Tieto lieky potláčajú zápalovú aktivitu, ale vo väčšine prípadov iba spomaľujú  pokračovanie choroby a dokonca  u 25 až 40%  pacientov nie sú účinné.   Významným pokrokom  v liečbe RA je  tzv. „biologická“ liečba. V Slovenskej republike sa začala využívať v r. 2001 a významne zlepšila prognózu pacientov s ťažkými formami RA –  aj  tých,   u ktorých nebola účinná liečba chorobu  modifikujúcimi antireumatikami.  Biologické lieky sú vlastne protilátky  alebo receptory ktoré sa viažu na prozápalové cytokíny  alebo  na  bunky, ktoré sa podieľajú na vzniku a udržovaní zápalu.  Významným priaznivým účinkom biologickej liečby je, že zastavuje  pokračujúce  poškodenie kĺbov – chrupky i kosti –  t.j.  zastavujú kĺbovú progresiu choroby viditeľnú na röntgenových snímkach kĺbov. Okrem toho  u 30 až 40% pacientov vedie k vymiznutiu zápalových príznakov choroby – t.j. navodí remisiu choroby.

Liečba biologickými liekmi je najúčinnešia v kombinácii s metotrexátom. Je dôležité, aby sa biologická liečba zaviedla hneď, ako sa zistí, že liečba štandardnými chorobu modifikujúcimi antireumatikami nie je účinná, aby sa predišlo závažnému poškodeniu kĺbov a výraznej strate funkčnej schopnosti. Pri ťažkých deformitách kĺbov sú potrebné  reumochirurgické operácie, pri ktorých sa upravujú vzniknuté deformity, odstraňuje zapálená  kĺbová  blana alebo sa  implantujú umelé    náhrady kĺba.
Starostlivosť o pacientov s RA je dlhodobá, vyžaduje si poučenie pacientov a ich rodinných príslušníkov o chorobe, o liečbe a o tom, ako  pacient sám môže prispieť k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Špecializovanú starostlivosť o týchto pacientov zabezpečuje reumatológ.  Pacienti s reumatickými  chorobami sa  môžu zapojiť aj do občianskeho združenia Liga proti reumatizmu, ktorá má regionálne  pobočky vo viacerých  okresoch a sídlo v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Prostredníctvom Ligy proti  reumatizmu sa okrem iného organizujú prednášky, poskytuje sa poradenstvo, organizujú sa cvičenia v rámci liečebnej  rehabilitácie a organizujú sa rekondičné pobyty.

Read More

NsP Trstená – Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Patrik No Comments

História

HNsP Trstená je všeobecnou nemocnicou s vlastnou právnou subjektivitou, od 1.1.2003 ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prvotná zriaďovacia listina: č. 1970/1991-A/VI-2 zo dňa 14.06.1991 bola vydaná MZ SR, doplnená listinou č. 2003/01030, zo dňa 10.02.2003, so zmenou zriaďovateľa, ktorú vydal už Žilinský samosprávny kraj.

Predmetom činnosti HNsP Trstená je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej a verejnej lekárne, činnosť dopravnej zdravotnej služby a činnosť záchrannej zdravotnej služby.

Dňa 18. mája 1948 sa na dvore novostavby nemocnice v Trstenej konal slávnostný akt, na ktorom za prítomnosti povereníka pre zdravotníctvo Dr. Bohma a povereníka pre výstavbu Lukačoviča otvorili prvé väčšie zdravotnícke zariadenie na Orave. Odovzdanie novej nemocnice v Trstenej do trvalého užívania bolo úspešným zavŕšením snáh, ktoré sa usilovali odstrániť veľké nedostatky v zdravotníckej starostlivosti na hornej Orave.

Pri rozhodnutí o mieste výstavby sa rozhodlo na základe ministerskej komisie, vedenej inž. Arch. Vladimírom Pojtekom, rodákom zo Štefanova N. Oravou. Roku 1940 príslušné vládne miesta v Bratislave definitívne záležitosť uzavreli s tým, že nemocnice bude stáť v Trstenej na mieste, ktoré určila komisia. Projektový plán bol schválený na odbore V. rezortu verejných prác Ministerstva dopravy a verejných prác v Bratislave 18. novembra 1942. Realizáciou stavby poverili firmu Hlavaj – Palkovič – Uličný z Turčianskeho Sv. Martina. Stavať sa začalo ešte v roku 1942 a za päť rokov – napriek vojnovým udalostiam bol objekt hotový. V decembri roku 1947 dali nemocnicu do skúšobnej prevádzky a o šesť mesiacov neskôr do trvalého užívania. Nové zdravotnícke zariadenie dostalo úradný názov Štátna nemocnica v Trstenej.

Spočiatku mala nemocnica do 120 lôžok, rozdelených na dva primariáty: interno-infekčný a chirurgicko-pôrodnícky. Dovedna mala nemocnica vtedy 71 zamestnancov. V nemocnici pôsobili 4 lekári, stredných zdravotníckych pracovníkov bolo 37, administratívnych 8 a prevádzkových zamestnancov 22. Funkciu duchovného zastával prof. Jozef Tylka, katechéta miestneho gymnázia.

Treba zdôrazniť, že nemocnica v Trstenej slúžila pre oba hornooravské okresy, trstenský aj námestovský. Dolnokubínsky okres bol naviazaný na nemocnicu v Ružomberku.

Už roku 1949 začali stavať pavilón pre oddelenie tuberkulózy. V súlade s novou rajonizáciou infekčných oddelení sa roku 1950 ruší infekčný úsek interného oddelenia a na I. poschodí po ňom sa zriaďuje teraz už samostatné detské oddelenie s 30 lôžkami. Na II. poschodí sa osamostatňuje aj gynekologicko-pôrodnícke odd. so 17 lôžkami.

Koncom roku 1951 je v zariadení už 211 lôžok (47 interných, 30 detských, 57 pre tuberkulózu, 17 gyn.-pôrodnických, 50 chirurgických a 10 v liečebni pre alkoholikov). Koncom roka 1951 sa začal proces spájania všetkých zdravotníckych činností v ČSR do ústavov národného zdravia, na základe čoho dňa 2. 1. 1952 vzniká aj v trstenskom okrese Okresný ústav národného zdravia (OÚNZ) v Trstenej. V tomto období v rámci likvidácie kláštorných komunít boli r. 1953 rádové sestry z ústavu vyvezené do českého pohraničia a nahradené civilnými sestrami, z ktorých veľká časť mala len krátkodobý zdravotnícky kurz. Ateizácia spoločenského života, ktorá v tom čase prebiehala, sa dotkla aj pacientov: kríže z izieb chorých boli odstránené, náboženské úkony u chorých boli dovolené len výnimočne a so zvolením riaditeľa zariadenia, kaplnka nemocnice bola zrušená a premenená na sklad materiálu.

V roku 1953 bolo odovzdané do užívania otorinolaryngologické oddelenie a v roku 1955 bol dokončený pavilón transfúznej stanice a práčovňa.

Po postavení pavilónu TBC v roku 1957 sa počet lôžok zvýšil na 240. Zvyšovanie lôžkovej kapacity sa odzrkadlilo v potrebe dobudovať výkonnejšiu kotolňu a postaviť hospodársku budovu, ktorá sa začala realizovať v roku 1959 a dokončila sa v roku 1962, kde bola umiestnená kuchyňa, jedáleň, práčovňa, údržbárske dielne a administratíva.

Pri reorganizácii štátnej správy roku 1960 vzniká jeden okres s politickým a správnym centrom v Dolnom Kubíne (po zlúčení troch doterajších oravských okresov). Podobne sa vytvára aj jeden Okresný ústav národného zdravia v Dolnom Kubíne, z jednotlivých OÚNZ sa stávajú nemocnice s poliklinikou – NsP Dolný Kubín, NsP Námestovo a NsP Trstená. NsP Trstená ako najväčšie zdravotnícke zariadenie v tom čase ostáva dočasne sídlom OÚNZ Dolný Kubín.

Roku 1970 sa skončili stavebné práce, ktorými sa spojili gynekologicko-pôrodnícky pavilón s hlavným.

Roku 1977 sa skončila adaptácia obytnej budovy na lôžkové zariadenie. V tom roku má už nemocnica 294 lôžok (64 interných, 52 detských, 60 na odd. pre tuberkulózu, 33 gyn.-pôrodníckych, 24 na ORL, 61 na chirurgii). V roku 1977 sa skončila i prístavba hematologickej časti hematologicko-transfúzneho oddelenia. Nasledujúceho roku dali do užívania budovy oddelenia klinickej biochémie. Na prízemí tejto budovy umiestnilo zubné oddelenie (nelôžkové).

V „roku dieťaťa“ 1979 v priestoroch po biochemickom laboratóriu v hlavnej budove otvorili novorodenecké odd. s 30 lôžkami.

Tri roky na to (1982) bola ukončený detský pavilón. V budove umiestnili nielen detské oddelenie so 60 lôžkami na dvoch poschodiach, ale na prízemí aj rad odborných ambulancií pre deti i dospelých.

V roku 1983 sa pri detskom odd. dokončuje vlastné röntgenové pracovisko s moderným zariadením. V tú dobu má nemocnica 374 lôžok – 30 novorodeneckých, 68 interných, 60 detských, 60 pre tuberkulózu a respiračné choroby, 60 gyn.-pôrodníckych, 64 chirurgických, 32 na krčnom oddelení).

V roku 1980 sa zriaďuje nelôžkové oddelenie – anesteziologicko – resuscitačné. K jestvujúcim spoločným vyšetrovacím a liečebným zložkám pribudlo v roku 1979 röntgenové oddelenie.

Koncom 60. rokov bol upravený vstupný areál nemocnice: bola postavená nová vrátnica s príslušenstvom (priestory pre LSPP, dispečing, snímač zo štítu) a neskôr rad garáží pre sanitné autá s autodielňou. Roku 1981 bol tento súvislý pás prízemných stavieb doplnený ďalšími garážami a energoblokom.

Rok 1989 je začiatkom sociálno-politických, štátoprávnych a hospodárskych zmien, ktoré významne poznamenali aj zdravotníctvo.

V roku 1991 OÚNZ Dolný Kubín ako organizácia zaniká a existujúce NsP (Dolný Kubín, Trstená, Námestovo) sa osamostatňujú.
V máji 1991 sa dokončuje rekonštrukcia a prístavba kuchyne a jedálne pre zamestnancov a objekt sa dáva 21. mája do užívania.

V rokoch 1992 – 93 prebieha rekonštrukcia kanalizačnej siete v areáli nemocnice a skládky uhlia a v roku 1993 sa robí generálna oprava strechy hlavného pavilónu. Na rozhraní rokov 1994 -95 sa zavádza plynové vykurovanie nemocničného komplexu. V roku 1995 postavili na južnom dvore kyslíkovú stanicu.

Ešte v roku 1988 sa naplno rozbehli stavebné práce na novom pavilóne oddelenia TaRCH, ktorý bol daný do užívania 22. 12. 1995 s kapacitou 54 lôžok, čím sa podstatne zvýšila úroveň liečby TBC.

Od 1. 7. 1994 Ministerstvo zdravotníctva svojim rozhodnutím znížilo stav lôžok v nemocnici v Trstenej na 310. Na konci roka 1995 majú jednotlivé oddelenia tento počet postelí: interné 50, detské 40, chirurgia 50, gyn.-pôrodnícke 60, novorodenecké 30, ORL 32, TaRCH 48.

V dôsledku nového územno-správneho členenia SR sa spádová oblasť nemocnie dostáva v roku 1996 do novovytvoreného okresu Tvrdošín. NsP Trstená je jeho jediným lôžkovým zariadením. Po rekonštrukcii pôvodného pavilónu TaRCH vzniká v roku 1997 psychiatrické oddelenie s CPLDZ s celkovou kapacitou 40 lôžok.

V septembri 1997 začali stavať novú práčovňu na mieste niekdajšej betónovej skládke uhlia pri hospodárskej budove. K vybaveniu NsP patrí aj 15 sanitiek.

Vo februári 1998 bolo otvorené 4 lôžkové anesteziologicko- resuscitačné oddelenie v provizórnych priestoroch na JIS chirurgického oddelenia. V októbri 2000 je začiatok prístavby a rekonštrukcie ARO, v ktorom bude anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, výťah pre ORL a gyn.-pôrodnícke oddelenie a druhý výťah pre interné a chirurgiu a spojovacia chodba v podkroví doliečovacieho oddelenia. Nemocnica v Trstenej stabilizuje v počte lôžok, v rozsahu zdravotnej starostlivosti a poskytuje aj služby v urgentnej starostlivosti. V priebehu ostatných rokov v HNsP Trstená vznikajú špecializované ambulancie, oddelenie dlhodobo chorých a paliatívne oddelenie.

V polyfunkčnej budove je od roku 2001, po ukončení prác, ústavná práčovňa, nemocničná lekáreň, administratíva, knižnica, údržbárske dielne a kompletné fyzioterapeuticko-rehabilitačné nelôžkové oddelenie.

V roku 2000 dochádza k transformácii lôžok. Od 1. 7. 2000 sa otvára doliečovacie oddelenie s 20 lôžkami transformovaním jestvujúceho fondu. K 1. 12. 2000 disponuje nemocnica 332 lôžkami v členení: chirurgia 48, interné 40, gyn.-pôrodnícke 55, novorodenecké 22, psychiatria 40, detské 33, ARO 4, TaRCH 46, doliečovacie 20, ORL 24, s počtom 501 zamestnancov, z toho 57 lekárov a 268 SZP.

V roku 2011 počet lôžok poklesol zrušením oddelení ORL a TaRCH na súčasných 272 lôžok. Zrušené lôžka HNsP Trstená pretransformovala do jednodňovej a stacionárnej starostlivosti.

So zámerom rozšíriť rozsah a komfort služieb poskytovaných pacientom dochádza v roku 2014 k vybudovaniu verejnej lekárne.

V súčasnosti je poskytovaná zdravotná starostlivosť v odborných oddeleniach s 272 lôžkami, 28 ambulanciách a 3 stacionároch.

Vedenie

riaditeľka HNsP Trstená

Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA

kadlecikova.eleonora@nsptrstena.sk

námestník pre LPS

MUDr. Marian Tholt

tholt.marian@nsptrstena.sk

námestníčka pre ošetrovateľstvo

PhDr. Jarmila Letašiová

letasiova.jarmila@nsptrstena.sk

Certifikát ISO

 

HNsP  Trstená v roku 2004 ako jedna z prvých nemocníc získava certifikát kvality ISO 9001, ktorý potvrdzuje dobrú úroveň kvality riadenia. Recertifikačným auditom bol certifikát kvality opätovne potvrdený 26.12.2013. Kvalita sa tak stala  pre naše zdravotnícke zariadenie  nepretržitým  procesom, ktorého cieľom je neustále  zvyšovanie  úrovne služieb poskytovaných nemocnicou, spokojný a bezpečne liečený pacient.

ZDRAVOTNÍCKE PRACOVISKÁ

 • Lôžkové oddelenia a stacionáre
 • Ambulancie
 • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
 • Lekárska služba prvej pomoci
 • RZP a DZS
 • Nemocničná lekáreň

Read More

NsP Piešťany – Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Patrik No Comments

Odborné ambulancie

 • Gynekologická
 • Interná
 • Ortopedická
 • Dermatovenerologická
 • Gastroenterologická
 • Neurologická
 • Oftalmologická
 • Otorinolaryngologická
 • Foniatrická
 • Chirurgická
 • Angiologická
 • Pneumológie a ftizeológie
 • Psychiatrická
 • Urologická
 • Hematologická
 • Anesteziologická
 • Algeziologická
 • Plastickej chirurgie
 • Pediatrickej endokrinológie
 • Pediatrickej kardiológie
 • Fyziatricko-rehabilitačná
 • Imunoalergologická pre deti
 • Lekárska služba prvej pomoci
  pre dospelých
 • Lekárska služba prvej pomoci
  pre deti a dorast

Lôžkové oddelenia

 • Gynekologicko-pôrodnícke
 • Pediatrické
 • Interné
 • Chirurgické
 • Ortopedické
 • Anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • Fyziatricko-rehabilitačné

Jednodňová zdravotná starostlivosť

 • Chirurgia
 • Ortopédia
 • Gynekológia
 • Otorinolaryngológia
 • Urológia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 • Rádiodiagnostické oddelenie
 • Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie
 • Oddelenie klinickej mikrobiológie
 • Oddelenie klinickej biochémie
 • Oddelenie patológie a anatómie

Štatút a organizačná štruktúra

Novodobá história našej nemocnice sa začala písať 1. januára 2003, keď došlo k jej transformácii na neziskovú organizáciu. Súčasne dostala nový názov. Nesie meno po významom piešťanskom dejateľovi Alexandrovi Winterovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil o rozvoj kúpeľníctva v našom meste. Poskytujeme zdravotnícke služby, ktoré nadväzujú na celú doterajšiu liečebno-preventívnu starostlivosť v Piešťanoch, aj keď už za nových ekonomických a organizačných podmienok. Nemocnicu riadi Správna rada, štatutárnym zástupcom je riaditeľ a kontrolnú funkciu plní Dozorná rada.

Správna rada
PhDr. Milan Brdárský, nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR
Mgr. Eva Lakotová, nominovaná Ministerstvom zdravotníctva SR
Ing. Róbert Maguľa, nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR
Mgr. Magdaléna Kovačovičová, nominovaná NAW, n. o.
MUDr. Alan Suchánek, nominovaný NAW, n. o.

Dozorná rada
MUDr. Ján Ranostaj, predseda
MUDr. Eva Jurgová, CSc., člen
MUDr. Peter Ottinger, člen

Read More

NsP Hlohovec

Patrik No Comments

História polikliniky

Významné dátumy v histórií polikliniky s nemocnicou v Hlohovci.

01. 01. 1965

Budova polikliniky Hlohovec bola postavená KIÚ Bratislava a bola daná do prevádzky. V tom čase patrila pod OÚNZ (Okresný ústav národného zdravia) Trnava.

01. 01. 1970

Pod organizáciu bola prevzatá budova Zdravotného strediska v Šulekove, ktorá bola vybudovaná 01. 08. 1956 a zrekonštruovaná 01. 09. 1992.

01. 03. 1971

Nakoľko budova v Šulekove kapacitne a priestorovo nevyhovovala podmienkam pre rozšírenie zdravotného strediska bola vybudovaná budova na ulici Závalie. Budova patrila pod organizáciu až do roku 2008.

21. 05. 1973

Na ulici R. Dilonga bola vybudovaná ďalšia budova pre činnosť detských jaslí. Od roku 1990 sídli v budove lekáreň a psychiatrická ambulancia.

01. 09. 1982

Na Podzámskej ulici sa vybudovala budova ako ďalšie jasle, ktoré boli zrušené v roku 1989 a budova bola zrekonštruovaná na interné lôžkové oddelenie, ktoré ukončilo svoju činnosť k 31. 12. 1995 a od 01. 01. 1996 je tam zriadené oddelenie pre dlhodobo chorých, LSPP pre dospelých (lekárska služba prvej pomoci), dialýza a ambulancia všeobecného a gynekologického lekárstva.

01. 01. 1991

V budove polikliniky bola daná do prevádzky prístavba, v ktorej sídli administratíva a dopravná zdravotnícka služba.

01. 07. 1991

Poliklinika Hlohovec bola odčlenená od OÚNZ Trnava.

01. 01. 1994

Od tohto dátumu získala organizácia názov Nemocnica s poliklinikou Hlohovec a takto pokračovala do 31. 12. 2002. NsP Hlohovec patrila pod zriaďovateľa Ministerstvo zdravotníctva SR.

01. 01. 2003

Zákonom sa zmenil zriaďovateľ a organizácia preša pod pôsobnosť Mesta Hlohovec a pokračovala ako príspevková organizácia pod tým istým názvom (Nemocnica s poliklinikou Hlohovec) do 31. 12. 2006.

23. 10. 2006

Uznesením Mestského zastupiteľstva bola organizácia zrušená ku dňu 31. 12. 2006 pričom všetky pozemky a budovy prešli pod Mesto Hlohovec.

02. 11. 2006

Mesto Hlohovec založilo obchodnú spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s. r. o. zápisom do OR.

01. 01. 2007

Obchodná spoločnosť zahájila svoju hospodársku činnosť.

O spoločnosti

Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. (ďalej NsP Hlohovec, s.r.o.) je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Trnavského samosprávneho kraja.

V súčasnosti prevádzkuje liečebňu dlhodobo chorých, kde je poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť a dopravno-zdravotné služby (DZS). Zdravotnícku starostlivosť poskytuje v určenom spádovom území okresu Hlohovec poistencom poisťovní na zmluvnom základe pri rešpektovaní zásad slobodnej voľby lekára.

Okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. prevádzkuje budovy polikliniky, ktorých priestory prenajíma neštátnym zdravotníckym zariadeniam a ostatným subjektom zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti v poliklinickej časti a v ostatných budovách pôsobia ambulancie rôzneho zamerania, spoločné vyšetrovacie zložky, lekárska služba prvej pomoci, dialyzačné pracovisko, lekárne, výdajňa zdravotníckych potrieb a iné subjekty NZZ.

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.11.2006 v znení jej zmien a zapísaná do obchodného registra Okresného súdu v Trnava 16.12.2006. Hospodársku činnosť začala vykonávať od 1. januára 2007. Spoločnosť vznikla po reforme financovania v zdravotníctve s ohľadom na možnosť samostatného riadenia a na zachovanie potrebnej úrovni služieb pre obyvateľstvo.

Sídlom spoločnosti je Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec. NsP Hlohovec, s.r.o. poskytuje zdravotnícku starostlivosť v určenom spádovom území okresu Hlohovec.

V súčasnosti má v správe objekty v štyroch lokalitách, v ktorých je vykonávaná zdravotná starostlivosť:

 • budovy na Nábreží A. Hlinku 27, Hlohovec – hlavná budova polikliniky, prístavba polikliniky, pomocný komplex budov
 • budova na ulici R. Dilongu 22, Hlohovec – ambulancie
 • budova v mestskej časti Šulekovo – obvodné zdravotné stredisko

Read More

NsP Sv. Lukáša Galanta

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Ing. Marián Haviernik

Dozorná rada
Ing. Augustín Hambálek
Marta Takacsová
MUDr. Ondrej Hajdúk
MUDr. Ervín Chomča
Mgr. Ján Janovčík
Mgr. Dana Miňová,PhD.
Ing. Lenka Smreková


Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Marián Haviernik –  riaditeľ
MUDr. Drahomíra Bollová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Martin Ballay, MPH – námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia:

Centrálny príjem

Chirurgické oddelenie

Oddelenie má dve samostatné ošetrovacie jednotky rozčlenené na mužské a ženské.  Lôžková časť oddelenia disponuje spolu s 55  lôžkami a s 6 lôžkami na centrálnej chirurgickej JIS. Zaoberá sa operačnou liečbou náhlych brušných príhod, náhlych cievnych príhod, chirurgiou celého tráviaceho traktu, onkologickou chirurgiou, čiastočne cievnou chirurgiou a najmä miniinvazívnou chirurgiou.

CN JIS pre operačné odbory

Oddelenie poskytuje na 11 lôžkach komplexnú akútnu intenzívnu zdravotnú starostlivosť o pacienta   v ohrození života, pre odbory chirurgie, úrazovej chirurgie, ortopédie, urológie, a gynekológie. Hospitalizácie sú zamerané na pooperačnú starostlivosť o pacienta po náročných, väčších operačných výkonoch, poúrazové stavy, polytraumy, úrazy hlavy a i. Na oddelení sú často hospitalizovaní i ťažko chorí pacienti v ohrození života, vyžadujúci intenzívnu konzervatívnu liečbu, pre zlyhávanie životne dôležitých orgánov.

Detské oddelenie

Detské oddelenie pracuje na: 30 lôžkach detského oddelenia a 18 lôžkach novorodeneckého úseku

FBLR oddelenie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej a poradenskej oblasti pre pacientov s ochoreniami pohybového a nervového systému, po úrazoch a operáciách, pri funkčných a štrukturálnych poruchách sprevádzajúcich základné diagnózy.

Geriatrické oddelenie

Geriatrické oddelenie disponuje 29 lôžkami,  dvoj a troj – lôžkovými izbami,  1 samotkou a 1 nadštandardnou izbou.  Poskytuje  akútnu geriatrickú  špecializovanú starostlivosť.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Činnosť gynekologického oddelenia vychádza z kompletnej diagnostiky   a intervenčnej liečby u žien s gynekologickými ochoreniami. Poskytujeme liečebno–preventívnu činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť pri diagnostikovaní, liečbe zápalových ochorení vnútorných aj vonkajších rodidiel, vykonávame ošetrovateľskú starostlivosť predoperačnej a pooperačnej starostlivosti o ženy.

Interné oddelenie s JIS

Interné oddelenie s jednotkou intenzívnej starostlivosti (ďalej JIS) sa nachádza na 5. poschodí monobloku nemocnice.

Neurologické oddelenie

Vysokošpecializované lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej ambulancie  a neurofyziologického laboratória.

Novorodenecké oddelenie

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle Koncepcie neonatológie z roku 2006.

OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Organizácia poskytovania anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach trvale zabezpečuje odbornú úroveň a širokú dostupnosť odborných činností. Hlavne zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej i neoperačnej povahy. Pri týchto výkonoch je nevyhnutné dostatočné personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie v zmysle platných predpisov, aby mohli byť výkony kvalitné a bezpečne realizované s max. ohľadom na bezpečnosť pacienta.

Očná jednodňová zdravotná starostlivosť

Očné oddelenie v Galante bolo založené v r. 1983. V období do r. 2005 fungovalo ako lôžkové oddelenie, následne od r. 2005 sa rozbiehala a formovala jednodňová chirurgia na tomto pracovisku.

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Oddelenie hematológie, transfúziológie

Transfuziologické oddelenie sa zaoberá vyšetrovaním darcov krvi a spracovaním krvi. Poskytuje krvné prípravky pre pacientov v lôžkovej časti nemocnice a pre pacientov hematologickej ambulancie.

Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie

Naše oddelenie sa nachádza na 6. poschodí, má 54 lôžok, ktoré sú rozdelené na dve lôžkové oddelenia, na ženskú a mužskú časť. Súčasťou oddelenia sú dve nadštandardne zariadené izby s vlastným sociálnym zariadením. Pacienti s ohrozenými životnými funkciami a po náročných operačných zákrokoch sú kontinuálne monitorovaní a liečení na 1. poschodí Centrálnej JIS pre chirurgické odbory. Hospitalizovaným pacientom okrem kvalitnej a holistickej starostlivosti poskytujeme aj fyzioterapiu (liečebnú rehabilitáciu) na lôžku, ako aj vo vybavenej telocvični.

Psychiatrické oddelenie

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiodiagnostické oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích zložiek. Prevádzka sa prispôsobuje prevádzke oddelení a pracovísk ambulantnej a nemocničnej starostlivosti v príslušnom spádovom území. Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje odborné služby pre zariadenia ambulantnej a nemocničnej starostlivosti v rozsahu určenom prístrojovým, personálnym a materiálnym vybavením oddelenia.

Urologické oddelenie

Zdravotnú starostlivosť  poskytujeme na lôžkovom oddelení,  aj na ambulancii. Na urologickom oddelení ročne ošetríme takmer 750 pacientov.

Ambulancie:

Algeziologická ambulancia

 

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Anestéziologická ambulancia

 

Chirurgická ambulancia

Pracuje  ako ambulancia všeobecnej chirurgie a tiež slúži ako konziliárne pracovisko pre iné klinické oddelenia a odbory, kde vyšetrujeme pacientov pred prijatím do ústavnej starostlivosti, ošetrujeme pacientov odoslaných lekármi z iných ambulancií  na základe výmenného lístka, vyžadujúcich chirurgické ošetrenie.

Detská príjmová a konziliárna ambulancia

Detská príjmová a konziliárna ambulancia funguje pri oddelení detského oddelenia na 9. poschodí.

FBLR AMBULANCIA

Slúži pre pacientov, ktorí sú schopní dochádzať na komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú liečbu a sú im poskytované všetky uvedené metódy, metodiky a fyzikálna terapia.

Gastroenterologická ambulancia

Geriatrická ambulancia

Poskytuje  špecializovanú geriatrickú starostlivosť , najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov života s akútnymi a chronickými vnútornými  ochoreniami, multimorbiditou a ochoreniami typickými pre starší vek, vrátane komplikácií  chorôb.

Gynekologická ambulancia

Ambulancia č. 1 je zameraná na liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu vo všetkých obdobiach jej života.

Hematologická ambulancia

Hematológia je nadstavbovým medicínskym odborom vnútorného lekárstva a úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi. Hematologická ambulancia vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a  na ich základe zabezpečuje diagnostiku, liečbu a  dispenzarizáciu primárnych a sekundárnych hematologických ochorení  vrátane lymfatického systému.

Interná ambulancia

V internej ambulancii sa vykonávajú interné vyšetrenia. Ide o konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných v nemocnici, ale aj ambulantných pacientov.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia slúži ambulantným a hospitalizovaným pacientom, vyžadujúcim kardiologickú starostlivosť.

Klinicko-farmakologická ambulancia

V ambulancii sa vykonávajú klinicko-farmakologické vyšetrenia, prevažne ide o konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov iných oddelení našej nemocnice.

Neurologická ambulancia

Na neurologickej ambulancii sa vykonáva príjem pacientov na hospitalizáciu mimo urgentných stavov, ktoré sa prijímajú cez Oddelenie urgentnej medicíny. Realizujú sa tu konziliárne neurologické vyšetrenia pre pacientov nemocnice.

Novorodenecká ambulancia

 Ambulancia rizikového novorodenca so zameraním na sledovanie novorodencov:

Očná ambulancia

Očná ambulancia – zabezpečuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť  pre všetky vekové kategórie.

Onkologická ambulancia

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

 

Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia je umiestnená na VI. poschodí monobloku NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Slúži aj ako príjmová ambulancia, pred prijatím pacientov na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie.

Psychiatrická ambulancia

Psychiatrická ambulancia pri psychiatrickom oddelení je vedená primárom MUDr. Gáborom Nagyom. Denne sa vykonávajú jednak prvovyšetrenia nových pacientov, jednak bežné kontroly chronických pacientov v určenom termíne spojené s rozhovorom, predpisom medikamentov, resp. ďalším odporučením. Pri zhoršení stavu, resp. ak sa jedná o akútny stav, sú pacienti odosielaní na hospitalizáciu na psychiatrické oddelenie pri ambulancii.

Stomatologická ambulancia

Prevažná činnosť pracoviska je zameraná na nadstavbovú službu v stomatológii a to dentoalveolárnu chirurgiu.

Traumatologická ambulancia

Traumatologická ambulancia je umiestnená na VI. poschodí monobloku NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Slúži aj ako príjmová ambulancia, pred prijatím pacientov na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie.

Urologická ambulancia

Urologická ambulancia zabezpečuje  vyšetrenia pacientov od obvodných lekárov, dispenzárne kontroly, preventívne vyšetrenia a kontrolné vyšetrenie po operačných výkonoch.

Read More

Nemocnica Dunajská Streda – člen siete nemocníc Svet Zdravia

Patrik No Comments

O nás

Akcionár

Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Ing. Zita Ženišová

Dozorná rada
MUDr. Gabriela Meszaros
Soňa Fedorková
Mgr. Jozef Berenyi
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Lenka Smreková
Mgr. Dana Miňová , PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Zita Ženišová –  riaditeľka
MUDr. Igor Varga – poverený námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Henrieta Földesová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia:

Chirurgické oddelenie

Je jedným z nosných oddelení nemocnice v Dunajskej Strede, ktorej prináleží štatút nemocnice II.typu. Vo všeobecnosti je chirurgické oddelenie zamerané na abdominálnu chirurgiu, ako aj na úrazovú chirurgiu. Okrem týchto dominantných činností sa venuje aj niektorým ďalším  špeciálnym chirurgickým problémom, ako napr. chirurgia prsníka, alebo chirurgia štítnej žľazy.

Fyziatricko-rehabilitačné lôžkové oddelenie

Komplexná rehabilitácia sa vzťahuje na osoby, ktorých zdravotný stav bol v dôsledku ochorenia, úrazu alebo vrodenej vady rôznou mierou obmedzený a potrebujú zvláštnu pomoc k dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa nezávislosti.
Rehabilitácia  nie je obmedzená iba na liečebné a diagnostické metódy, ale zároveň sa snaží obmedziť rozsah psychických a sociálnych zmien spojených s dôsledkami úrazu alebo ochorenia. Nie je ju teda možné chápať ako výlučne medicínsky odbor, nakoľko jej hranice presahujú do oblasti sociálnej, pedagogickej a pracovnej.

Geriatrické oddelenie

Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov a aplikuje ich v starostlivosti o starých ľudí. Geriatria sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou chorôb u ľudí vo veku nad 65 rokov.

Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Dunajskej Strede  poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť gynekologicky chorým ženám a tehotným ženám.

Hematológia a transfuziológia

Interné oddelenie

 Interné oddelenie sa nachádza v pavilóne A. Celkovo disponujeme 74 štandardnými lôžkami a 7  lôžkami na jednotke intenzívnej starostlivosti  a 9 lôžkami na intermediárnej jednotke. JIS a intermediárne izby sa nachádzajú na prízemí. 26 lôžok je umiestnených na prvom  poschodí pre mužských pacientov. Interné oddelenie ženy sa nachádza na treťom poschodí pavilónu.Na IV. poschodí oddelenia je 24 postelí.

Neurologické oddelenie

Oddelenie poskytuje lôžkovú a ambulantnú  starostlivosť v rámci diagnostického a liečebného procesu ochorení nervového systému a prvotných ochorení svalov.
Novorodenecké oddelenie

Na obnovenom novorodeneckom oddelení poskytujeme diagnostickú  a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom po pôrode. Na pôrodnej sále máme vytvorený moderne vybavený novorodenecký kútik, kde je uložené resuscitačne lôžko –  Atom a Neo- puff , kde  dobre vyškolený personál zabezpečuje ošetrovanie novorodenca po pôrode vrátane  neodkladnej  resuscitácie a stabilizácie stavu novorodenca pri poruchách adaptácie.

OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Oddelenie úrazovej chirurgie

Ortopedické oddelenie

Oddelenie je umiestnené na prízemí pavilónu A2. Činnosť oddelenia  je  zameraná na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, teda v starostlivosti o pohybový aparát  na čo najvyššej odbornej úrovni.

Otorinolaryngológia JAS

Poskytujeme plánované operačné výkony v rámci jednodňovej ORL chirurgii v celkovej a lokálnej anestézii.

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie poskytuje komplexnú liečebno- preventívnu starostlivosť deťom do 18 rokov života podľa koncepcie pediatrie. Mimo štandardnej zdravotnej  starostlivosti na oddelení ošetrujeme aj detí vo vážnych stavoch, deti s poruchami vitálnych funkcií, pokiaľ nevyžadujú dlhodobú ventilačnú liečbu.

Rádiologické oddelenie

Ambulancie:

Ambulancia klinickej farmakológie

Ambulancia klinickej onkológie I

Liečebno – preventívna  činnosť  ambulancie sa zameriava na komplexnú starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. Základnou náplňou je indikácia a aplikácia systémovej protinádorovej liečby/chemoterapia, biologická liečba, hormonálna liečba/, podporná liečba pacientov s komplikáciami po chemoterapii, liečba príznakov sprevádzajúcich pokročilé nádorové ochorenie, dispenzarizácia pacientov po ukončení chemoterapie, konziliárna činnosť pre ostatné oddelenia a ambulancie nemocnice.

Ambulancia klinickej onkológie II

V našom novovybudovanom  ambulantnom trakte poskytujeme komplexné ambulantné onkologické služby, od preventívnych onkologických prehliadok rizikových skupín pacientov, cez dispenzárnu starostlivosť pacientov po primárnej onkologickej liečbe, až po aplikáciu chemoterapie, hormonálnej a molekulárnej cielenej liečby u pacientov, u ktorých je takáto liečba indikovaná, potrebná.

Ambulancia pediatrickej endokrinológie

Ambulancia pediatrickej neurológie

 

Ambulancia vnútorného lekárstva – ústavná pohotovostná služba

 

Anesteziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Chirurgická ambulancia

V našej ambulancií poskytujeme základnú starostlivosť chirurgickým pacientom.Vyšetrujeme pacientov pred prijatím do ústavnej starotlivosti,ošetrujeme pacientov odoslaných z iných ambulancií vyžadujúcich chirurgické ošetrenie.

FBLR ambulancia

 

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami  gastrointestinálneho traktu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická príjmová a konzultačná ambulancia zabezpečuje v rámci nášho oddelenia odborné ambulancie, ako ambulanciu rizikovej a patologickej gravidity, onkogynekologickú  ambulanciu, príjmovú-konzultačnú  ambulanciu a  USG ambulanciu.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia  poskytuje komplexnú preventívnu , diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre chorých so srdcovocievnymi ochoreniami.

Neonatologická ambulancia

 

Neurologická ambulancia

 

Onkogynekologická ambulancia

 

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

 

Ortopedická ambulancia

 

Pediatrická ambulancia

 

Traumatologická ambulancia

Read More

FNsP Trnava

Patrik No Comments

Vážení pacienti,

návšteva nemocnice väčšinou nie je spájaná s príjemnými pocitmi. Aj napriek tomuto faktu sa náš personál pokúsi pomôcť Vám zvládnuť chvíle mimo Vášho domova a zabezpečiť správne riešenie Vášho zdravodného problému.

Na našich internetových stránkach Vám prinášame čo najucelenejšie a najdôležitejšie informácie, ktoré môžete potrebovať pred hospitalizáciou, prípadne pri riešení Vašich zdravotných problémov. V rámci jednotlivých podstránok sa jednoducho zorientujete pomocou ponuky menu a tém, ktoré s vybranou podstránkou súvisia.

Dôležitá je pre nás aj Vaša spätná väzba. Vďaka nej vieme reagovať na jednotlivé pochvaly alebo sťažnosti. Táto odozva nám pomáha personál pozitívne motivovať alebo usmerniť tak, aby boli poskytované služby v súlade s predstavou pacienta.

Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u primára kliniky alebo oddelenia. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry alebo u staničnej sestry. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu kliniky alebo oddelenia, môžete pochvalu adresovať riaditeľstvu Fakultnej nemocnice Trnava na e-mailovú adresu fntt@fntt.sk.

Sťažnosti
V prvom kroku sa môžete pokúsiť problém vyriešiť dohovorom s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať. V prípade malých problémov niekedy stačí upozornenie, aby si personál uvedomil, že Vám jeho konanie nevyhovuje. Ak rozhovor nie je účinný, prípadne ide o závažnejší problém, neváhajte sa sťažovať u zodpovednej osoby. Takáto spätná väzba nám pomôže zlepšovať služby tak, aby ste boli vy a ostatní pacienti spokojní.
– sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry
– sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia/kliniky
– sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u primára oddelenia/kliniky
– sťažnosť na primára podávajte u riaditeľa nemocnice
– sťažnosť na chod oddelenia alebo kliniky podávajte u primára alebo vedúcej sestry oddelenia/kliniky, prípadne u riaditeľa nemocnice

V rámci jednotlivých oddelení a kliník poskytujeme aj nadštandardné služby, ktoré sa týkajú jednotlivých výkonov alebo ubytovacích služieb. Naše nadštandardné izby sú vybavené zariadením, ktoré Vám pomôže stráviť čas na lôžku v pokoji a komforte.

Kde hľadať pomoc pri riešení sociálnych problémov?

 

Sociálna pracovníčka: Mgr. Zuzana MACHÁLKOVÁ
Telefónne číslo: 033/ 5938 183, 0918 993 009
Pracovná doba: 7:00 hod. – 15:00 hod. v pracovné dni
E-mail: socialne.sestry@fntt.sk

Opatrovateľská služba

poskytuje ju obecný alebo mestský úrad podľa trvalého bydliska.
Žiadateľ musí požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu ( prílohou žiadosti je lekársky nález ). Po vypracovaní posudku o odkázanosti (lekársky a sociálny posudok) a vydaní rozhodnutia o odkázanosti, klient uzatvorí s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.
MsÚ Trnava – Clementisova ul. 51, Malometrážne byty, 033/ 32 36 620, 033/ 32 36 612
MsÚ Hlohovec – M. R. Štefánika 1, 033/ 791 00 84
Ide o platenú službu, podľa zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určení rozsahu odkázanosti. Výška úhrady je určená všeobecne záväzným nariadením obce alebo mesta za poskytovanú sociálnu službu. Opatrovateľská služba sa neposkytuje večer, v noci a vo voľné dni.

CHARITA TRNAVA, Hlavná ul. 43

Poskytuje opatrovateľskú aj ošetrovateľskú starostlivosť v domácnosti po dohode s klientom, č.t. 033/5511 396, www.charitatt.sk

KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA Trnava, Novosadská ul. 4

Poskytuje donášku stravy a opatrovateľskú službu.
Tel./fax: 033/5515 058, E–mail: kjstt@stonline.sk

SATIS Agentúra domácej opatrovateľskej služby Trnava

Poskytuje profesionálne služby spojené s opatrovaním v domácnosti.
Tel.: 0908 856 375, 0907 103 577, satis@centum.sk

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zdravotné sestry, ktoré chodia do domácnosti klienta na odporučenie lekára (ošetrovanie preležanín a rán, podávanie inzulínu, kŕmenie sondami a PEGom, ošetrovateľská rehabilitácia, atď.) Príbuzní kontaktujú agentúru po príchode pacienta domov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti je hradené zo zdravotného poistenia.

Trnava
ADOSKA, s.r.o., 0908 723 856, p. Lorincová
SALVUS, 033 5938 110, 0948 556 557, p. Krchňáková
Smolenice
ADOS, 0908 119 204, Bc. Botteková
Hlohovec
ADOS, 0903 697 165, Mgr. Šustová
ADOS Humanus, n. o., Nábrežie A. Hlinku 51, 0908 052 126, p. Minár
Piešťany
IMAG, s.r.o., Veľké Orvište, 0905 407 947, p. Kráľovičová

PREDPISOVANIE POMÔCOK pre ikontinentných (plienky, podložky pod chorých)
Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta odbornú ambulanciu neurológa, urológa, gynekológa alebo geriatra, ktorý vypíše poukaz a uvedie záznam do zdravotnej dokumentácie. Potom môže pol roka predpisovať plienky obvodný lekár. Po pol roku sa indikácia odborníka v zdravotnej dokumentácii zopakuje. Pomôcky sa vydávajú v lekárňach.

PREDPISOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (postele, antidekubitárne matrace a podložky, chodúľky, invalidné vozíky, držadlá na vaňu, opierky do lôžka atď.)
WC – stoličky (nepodliehajú schvaľovaniu v zdrav. poisťovni)
Ak je odporučenie uvedené v prepúšťacej správe, príbuzní navštívia so zdravotnou dokumentáciou pacienta, jeho preukazom poistenca, dvomi kópiami prepúšťacej správy a výmenným lístkom od obvodného lekára odbornú rehabilitačnú ambulanciu, kde lekár vypíše poukaz, ktorý schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Pomôcky sa vydávajú v príslušných lekárňach.

DENNÝ STACIONÁR pre dôchodcov

Okružná 20, Trnava

Poskytuje dennú starostlivosť od 7,00 do 16,00 hod., stravovanie 3x denne, vychádzky, duchovnú službu, kultúrne vyžitie, logopedickú starostlivosť. Poplatok 10 €/denne.

Kontakt: 033/ 5501 489, 0918 498 946.

Read More

Nemocnica Modra n.o.

Patrik No Comments

PONÚKAME SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI. TO VŠETKO S DLHOROČNOU PRAXOU.

Domov sociálnych služieb

Na 36 posteliach domova sociálnych služieb a na 18 posteliach špecializovaného zariadenia poskytujeme služby podľa zákona o sociálnych službách. Našou úlohou je zabezpečiť klientom kvalitné služby.

GYNEKOLOGICKO – PÔRODNÍCKA AMBULANCIA
 • Diagnostika a liečba zápalov, výtokov a bolestí.
 • Diagnostika tehotnosti a starostlivosť o tehotné, poradenstvo, sledovanie.
 • Preventívne prehliadky žien vrátane vyšetrenia prsníkov.
 • Očkovanie proti HPV vírusu (proti rakovine krčku maternice).
 • Palpačné vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie, kolposkopické vyšetrenie, onkocytologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia.
 • Zabezbečenie mamografického a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov.
 • Zabezpečenie denzitometrického vyšetrenia na zistenie kostnej hustoty.
 • Zabezpečenie špeciálnych vyšetrení tehotných na včasnú diagnostiku vrodených vývojových chýb plodu (odber krvi, ultrazvukové vyšetrenie, odber plodovej vody) +odber pupočníkovej krvi.
 • Možnosť vyšetrenia 3D a 4D UZV (ACCUVIX XG) s pomocou sondy s 190-timi kryštálmi.
 • Antikoncepčná poradňa, sledovanie a starostlivosť o ženy používajúce všetky dostupné spôsoby antikoncepcie.
 • Spolupráca s neštátnymi ako aj štátnymi zariadeniami na operačné doriešenie gynekologických ochorení.
 • Diagnostika a liečba neplodnosti ako aj spolupráca s IVF centrom.
 • Predoperačné konzultácie, príprava k operácii pred výkonom a samotný výkon v centre 1-dňovej chirurgie (operačné zákroky vykonáva MUDr.Michal Pavlita – ISCARE, Šulekova 20, Bratislava).
 • Predoperačné konzultácie, príprava k operácii pred výkonom a samotný výkon + pôrody na  I.gynekologickej-pôrodníckej klinike LFUK UN Bratislave – Antolská 11, Bratislava – Petržalka (operačné zákroky vykonáva MUDr. Ľubica Hammerová).
 • Konzultácie pre ženy s poklesom rodidiel, so silným alebo nepravidelným krvácaním z rodidiel, s únikom moča, zabezpečenie vyšetrení a operačného alebo konzervatívneho riešenia a rehabilitácie.
 • Ponúkame odber tekutých onkocytologických sterov (LBC). Viac informácií získate na linku: LBC.
 • Poradňa pre ženy s problémami klimaktéria a postmenopauzy, laboratórne kontrolovaná liečba, pravidelné sledovanie žien s hormonálnou substitučnou liečbou,mimochodom /máte aj problémy s chrápaním? či už vašim alebo partnerovým? riešenie máme,účinné a klinicky dokázané …6 ľudí z 10-tich/po 50roku života chrápe čo je nezdravé a môže niekedy skončiť až infarktom z nedostatku kyslíka zbavte sa pocitu únavy zo slabého spánku!!!
 • Riešime problémy pomočovania žien v období menopauzy a pripravujeme detailnú diagnostiku v náväznosti na operatívu formou urodiagnostiky a následnej precíznej a overenej operatívy TVT pásky,alebo sieťky pánvového dna.
 • Možnosť akútneho vyšetrenia biologického materiálu v laboratóriu do 1 hodiny.

 

INFÚZNY STACIONÁR NEMOCNICE MODRA N.O.

Na základe odporúčania lekára podáme naordinované liečivo v infúzii pacientovi…

INTERNÁ AMBULANCIA NEMOCNICE MODRA N.O.

Úlohou internej ambulancie je komplexná zdravotná starostlivosť

DETSKÁ NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

Detská neurologická ambulancia – komplexné vyšetrenia, EEG, PMV, diagnostika neurologických…

OČNÁ AMBULANCIA

Oftalmológia – komplexné očné vyšetrenie a diagnostika, vyšetrenie refrakčných chýb…

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÁ AMBULANCIA

Senior-Geriatrické centrum n. o. Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia zabezpečuje: lekárske vyšetrenie pacienta,…

Read More

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Patrik No Comments

Ambulancie:

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Ivo Horský

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Dagmar Moravanská

Ambulancia klinickej diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Katarína Langová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Marta Serdahelyová

Ambulancia klinickej onkológie I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jana Mišová

Ambulancia klinickej onkológie I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Adrián Nečas

Ambulancia pneumológie a ftizeológie (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Renáta Mihálová

Ambulancia vnútorného lekárstva (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jana Mišová

Ambulancia vnútorného lekárstva (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Mikuláš Maskalík

Ambulancia vnútorného lekárstva (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Milada Dragúnová

Chirurgická ambulancia FNsP Skalica, a.s.

Gastroenterologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Peter Tatarka

Gynekologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Peter Budinský

Hematologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Dušan Kožíšek

Infektologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Anna Hottmarová

Kardiologická ambulancia I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Pavol Košťál

Kardiologická ambulancia II. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Daniel Vranec

Nefrologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Miroslav Červeň

Neurologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Dana Lisická

Oftalmologická (očná) ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jozef Vaníček

Ortopedická ambulancia I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jozef Skála

Ortopedická ambulancia II. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Ján Černý

Otorinolaryngologická (ušno-nosovo-krčná) ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Martin Baraník

Reumatologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Anton Vystrčil

Urologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Eduard Králik

Urologická ambulancia I. (FNsP Skalica, a.s.) – Dzmitry Lapatko

Read More