Okres Rimavská Sobota

NsP Rimavská Sobota – NaP,n.o. prevádzka Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Patrik No Comments

O nás

Manažment:

Predstavenstvo

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. – člen predstavenstva

Dozorná rada
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice

Ing. Ivan Mokrý –  riaditeľ
MUDr. Anita Mančušková – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Anna Antalová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

História

Obdobie 1839 – 1918

Rimavská Sobota, ako historické centrum správneho územia Gemerskej stolice a župy dlhé roky postrádalo takúto inštitúciu a preto bolo samozrejmé, že aj župný úrad na čele so županom Samuelom Draskoviczym a hlavným župným lekárom Gusztávom Marihovszkým /Marikovszky / už v roku 1839 presadzovali myšlienku postavenia župnej nemocnice v meste.

Peniaze na stavbu sa mali získať zo sponzorských príspevkov, z výnosov rôznych firiem a koncertov, z tanečných zábav a pod.. Hovorí sa, že najväčšími sponzormi boli knieža Coburg a Rima-muránska železiarska spoločnosť. Ubehlo však aj tak až 41 rokov, kým sa zozbierala potrebná suma na začatie stavby. Bol to župan Bartolomej Szontágh, ktorý v roku 1880 dal príkaz na začatie stavby nemocnice. Trvalo takmer 5 rokov, kým v roku 1884 mohla byť nemocnica otvorená.

Jednalo sa o budovu, ktorá je priečelím obrátená na terajšiu Fábryho ulicu / tzv. stará nemocnica v ktorej je t. č. v r.2007 umiestnené interné oddelenie./ Nemocnica mala 40 postelí s chirurgickými a internými lôžkami ale aj s lôžkami pre choroby kožné a infekčné. Prvým riaditeľom nemocnice bol Dr. Samuel Szabó, ktorý súčasne zastával aj funkciu hlavného župného lekára Gemersko-malohontskej župy.

Počet lôžok sa za jeden rok zdvojnásobil a o 4 roky pozdejšie sa v areáli nemocnice postavil na podnet župana Ladislava Bornemiszu ďalší pavilón pre liečbu nákazlivých chorôb a pre pozorovanie duševných chorôb v počte 22 postelí /prízemná budova v strede areálu, v ktorej bolo v 50-tych rokoch umiestnené detské lôžkové oddelenie a t. č. v r.2007 je tu pľúcna a kožná ambulancia / Podobný pavilón sa postavil aj na okraji areálu nemocnice a slúžil pre ubytovanie rádových sestier, ktoré pracovali v nemocnici ako zdravotné sestry a po roku 1954 ako infekčné oddelenie. /budova stála neďaleko terajšej kuchyne a v súčasnosti už neexistuje/.

V roku 1901 sa riaditeľom nemocnice stal Dr. Tomáš Lôcherer, ktorý túto funkciu zastával až do svojej smrti v roku 1916, kedy ho vystriedal Dr. Aladár Karmán. Za chod oddelení bol zodpovedný Dr. Izidor Fuchs ako polyfunkčný prednosta-prímár pre oddelenie vnútorných chorôb, kožné oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a oddelenie pre pozorovanie duševných chorôb. Vedením chirurgického oddelenia bol poverený Dr. Jozef Zigmund. Treba však zdôrazniť, že toto obdobie I.svetovej vojny bolo poznačené aj pochopiteľným personálnym deficitom lekárskych kádrov.

Obdobie 1919 – 1938

Po rozpade Uhorska a po vzniku I. Československej republiky sa prvým županom v Rimavskej Sobote stal Dr. Ján Jesenský. V prvých povojnových rokoch, až do roku 1925, nedošlo v usporiadaní nemocnice a v personálnom zložení vedenia nemocnice k podstatnejším zmenám. Až v roku 1925 vystriedal riaditeľa Dr. A. Karmána nový chirurg MUDr. Gallus Mráz. Bol to ambiciózny muž, ktorý sa zameral v prvom rade na zdokonaľovanie chirurgických odborov nemocnice so zámerom výstavby novej nemocnice, čo sa mu aj podarilo.

S výstavbou novej budovy, čiže “novej nemocnice” /tiež pod menom “chirurgický pavilón”/ sa začalo v roku 1930 a už o 2 roky sa do nej premiestnilo chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a do suterénu aj vodoliečba /rehabilitácia/. Počet nemocničných postelí sa zvýšil na 340 s počtom ošetrujúceho personálu vrátane lekárov 75 /budova s priečelím obrátená na pôvodnú Šrobárovu ulicu /. Súčasne sa postavila aj vedľajšia budova do ktorej sa presťahovala zo suterénu “starej nemocnice” nemocničná kuchyňa a ďalšia budova pre ubytovanie zamestnancov.

Obdobie 1939 – 1945

Je to obdobie, keď v dôsledku tzv. Viedenskej arbitráže, pripadlo územie južného Slovenska a teda aj Rimavská Sobota pod maďarskú štátnu správu. Bol to samozrejme nečakaný a zlomový zásah aj do chodu a organizačnej štruktúry nemocnice v Rimavskej Sobote. Alikvotná časť zariadenia nemocnice a personálu sa presťahovala do Hnúšte, ktoré sa stalo okresným mestom. Za riaditeľa nemocnice v Rimavskej Sobote bol vymenovaný Dr. Ádám Balogh a nastúpil aj početný štáb nových maďarských lekárov, medzi nimi aj novopromovaní lekári z Budapešti, pochádzajúci z Gemera, Dr. Zoltán Demkovics a Dr. Aladár Czikora. Opäť sa jednalo o vojnové obdobie II. svetovej vojny aj s jej dôsledkami a následnými nedostatkami prevádzky, ale aj stagnáciou ďalšieho rozvoja zdravotníckych služieb a rozširovania výstavby nemocnice.

Obdobie 1946 – 1989

Po ukončení vojny v roku 1945 sa opäť obnovila československá správa nad južným územím Slovenska a tak sa mohla delimitovaná nemocnica vrátiť z Hnúšte spät do Rimavskej Soboty. Povojnový stav nemocnice v Rimavskej Sobote bol v dezolátnom stave, jednak preto, že takmer celé zariadenie až na niekoľko postelí bolo údajne ustupujúcou armádou zlikvidované a naviac nemožno vylúčiť aj úmyselné poškodenie ústredného kotla kúrenia a rozvodu tepla, ktoré bolo vyradené z prevádzky. Prvým riaditeľom nemocnice v Rimavskej Sobote po vojne sa stal MUDr. Ján Valach, ktorý sa stal zároveň aj primárom chirurgického oddelenia. Povojnové roky 1946 – 1951 boli hektické, poznamenané prevratnými politickými a spoločenskými zmenami, ktoré viedli k socializácii spoločenského zriadenia so vznikom totalitného politického režimu. To samozrejme poznamenalo aj štrukturálne zmeny v organizačnom usporiadaní rôznych zdravotníckych služieb.

V roku 1951 zákonom č. 103/1951 zb. došlo k zjednoteniu zdravotníckych služieb /rozumej- k zoštátneniu každej zdravotníckej činnosti / a v okrese Rimavská Sobota sa vytvoril Okresný Ústav Národného Zdravia / OÚNZ /, ktorého súčasťou boli Nemocnica s poliklinikou /NsP /v Hnúšti-Likieri, Poliklinika v Šafárikove / terajšej Tornali / a samozrejme aj Nemocnica s poliklinikou v Rimavskej Sobote ako aj všetky ambulantné lekárske služby. V tomto rozbore sa samozrejme sústredíme len na vývoj samotnej nemocnice v Rimavskej Sobote i keď od tejto doby je celá činnosť samotnej nemocnice závislá na rozhodnutiach riaditeľstva OÚNZ. Riaditeľom samotnej NsP v Rimavskej Sobote naďalej zostáva MUDr. Ján Valach až do roku 1954, kedy ho nakrátko vystrieda MUDr. Vojtech Erbák. V roku 1951 má nemocnica 321 postelí a počet zamestnancov 221, z toho 30 lekárov.

V roku 1960 po územnej reorganizácii okresov, opäť nastávajú zmeny na postoch vedenia nemocnice. Najprv MUDr. Daniel Lang vystrieda na čele riaditeľstva NsP v Rimavskej Sobote MUDr. J. Valacha a po ňom prevezme funkciu riaditeľa NsP MUDr.Július Alexy. V ďalších rokoch sa vo funkcii riaditeľa NsP vymenia MUDr. Ladislav Šinkovič a MUDr.Ľudmila Polakovičová.

Z hľadiska zobrazenia rozvoja rimavskosobotskej nemocnice však treba osobitne vyzdvihnúť obdobie po roku 1945, kedy došlo k enormnému rozšíreniu zdravotníckych služieb v nemocnici v Rimavskej Sobote. Do poloprázdnej nemocnice /v ktorej zostalo po vojne len 20 postelí / prichádzajú noví, už naslovovzatí, odborní lekári z klinických pracovísk s ambicióznym predsavzatím, vybudovať v nemocnici odborné lôžkové oddelenia podľa špecializácie. Postupne prichádzali: MUDr. Viktor Fiedler, MUDr. Matej Pauliny, MUDr. Jaroslav Scholtz, MUDr. Jozef Miklušica, MUDr. Vojtech Erbák, MUDr. Zoltán Lénart, MUDr. Eugen Weiszlovits, MUDr. Štefan Midlík, MUDr. Felix Pobuda, MUDr. Július Rattaj, MUDr. Augustín Nagy a ďalší. Samozrejme, že pre tento zámer bolo treba postupne vytvoriť priestorové podmienky.

Najprv sa už v roku 1946 uvolní pavilón v ktorom sa pozorovali pacienti s duševnými poruchami /spomínaný prízemný pavilón v strede areálu nemocnice/ a zriadi sa v ňom detské lôžkové oddelenie /Miklušica/. V roku1954 sa uvolní aj druhý prízemný pavilón vysťahovaním rádových sestier, ktoré tam boli ubytované a v ňom sa zariadí infekčné oddelenie/Czikora/. V roku 1955 sa začala nová prestavba “chirurgického” pavilónu /”nová nemocnica”/ výstavbou nového traktu v ktorom sa rozširujú lôžka chirurgické /Fiedler/, gynekologicko-pôrodnícke /Scholtz/, zriaďuje sa aj onkologické oddelenie /Midlík/, rtg oddelenia /Pobuda/, očné oddelenie /Weiszlovits/ a ORL /krčné/ oddelenie /Lénart/. Ďalej sa delimituje počet postelí na kožnom oddelení /Erbák/ na polovicu a tak sa môžu v starej budove tieto vyčleniť pre oddelenie pľúcnych chorôb /Rekeň/. Nakoniec nemocnica získa v roku 1956 aj budovu bývalej väznice a po jej adaptácii sa v nej usadí nervové /Rattaj/ a psychiatrické /Nagy/ oddelenie.

Týmto sa dovŕši rozsah poskytovaných zdravotníckych služieb v Rimavskej Sobote na úroveň rovnocenných okresných nemocníc s počtom 10 vysokošpecializovaných lôžkových oddelení a už v roku 1966 dosiahne počet postelí v nemocnici 581 s 550-tymi zamestnancami, z toho 90 lekármi a v roku 1978 až 158 lekármi.

V tomto limitovanom rozsahu článku samozrejme nemožno uviesť plný rozsah zoznamu lekárov a ostatného personálu /tento je uvedený v nemocničnej kronike /a ani mnohé iné zmeny prináležiace k chodu nemocnice, ako napr. výstavba administratívnej budovy, budovy patologického oddelenia, biochemické a hematologické laboratórium, náväznosť ambulantných zariadení a Okresnej hygienicko-epidemiologickej stanice a pod. Jedno je však isté, že bol založený komplex zdravotníckeho centra, ktorý spĺňal všetky možnosti poskytovania rozsiahlej a špecializovanej liečby na vysokej úrovni a tento trend s ďalším zdokonaľovaním pokračoval až do roku 1990.

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie sa skladá z ambulantnej, lôžkovej a operačnej časti. Činnosť všetkých troch častí oddelenia je koordinovaná a oddelenie spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice, s oddeleniami SVLZ a ambulanciami.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje len ambulantné služby. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami alebo prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia odporúča pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie (GPO) poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v oblasti gynekologickej diagnostiky, liečby a operatívy. Má ambulantnú, lôžkovú a operačnú časť. Lôžková časť pozostáva z lôžkových izieb pre pacientky, ktorých liečba prebieha formou hospitalizácie, spolu má oddelenie  40 lôžok, z toho 15 lôžok oddelenie šestonedelia, 13 lôžok oddelenie rizikovej tehotnosti a 12 lôžok gynekologické oddelenie. Pôrodnícku časť pracoviska tvorí oddelenie rizikovej tehotnosti, pôrodnícky trakt pozostávajúci z dvoch pôrodných sál, gynekologickej JIS, dvoch izieb pre čakateľky, oddelenia šestonedelia a 4 nadštandardných izieb.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Transfúziologické oddelenie patrí medzi oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek a poskytuje svoje služby nepretržite ostatným lôžkovým oddeleniam nemocnice. Cieľom oddelenia je zabezpečenie plnenia požiadaviek z oddelení tak, aby sa nenarušilo plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, s ohľadom na pružnosť, pohotovosť, či potrebu prednosti, vzhľadom na zdravotný stav pacienta.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie sa z hľadiska prevádzky sa člení na časť lôžkovú a časť ambulantnú. Lôžková časť má 35 lôžok a zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu neurologických ochorení (okrem neuroinfekcií a úrazov nervového systému) pre pacientov spádovej oblasti. Oddelenie je rozdelené na časť ženskú a mužskú.

OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

OAIM sa svojou činnosťou zaraďuje k interdisciplinárnym odborom a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Kvalifikovaný tím lekárov a sestier zabezpečuje bezbolestné vykonávanie operačných, ale aj neoperačných liečebných výkonov v súlade s najnovšími anestéziologickými postupmi. Oddelenie sa skladá z lôžkovej časti, ambulantnej časti a pracovísk anestéziológie – operačných sál pre jednotlivé operačné odbory. Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia.

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie poskytuje svoje služby všetkým pracoviskám nemocnice.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie liečby dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v spádovej oblasti Rimavská Sobota, Tornaľa, Lučenec.

Oddelenie dlhodobo chorých má 30 lôžok, a je rozdelené na časť pre mužov a časť pre ženy. Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe poukazu od praktického alebo odborného lekára po schválení zdravotnou poisťovňou.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Skladá sa z lôžkovej časti a odborných ambulancií. Súčasťou oddelenia je JIS. Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie) má 55 lôžok, z čoho sú 4 lôžka na JIS. Lôžkové oddelenie má mužskú a ženskú časť. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom nepretržite, pracuje v trojzmennej prevádzke.

Onkologické oddelenie

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie  má k dispozícii 58 lôžok. Má 5 úsekov – úsek dojčiat, veľkých detí, jednotku intenzívnej starostlivosti detí, úsek fyziologických novorodencov a jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti novorodencov.

Pracovisko intervenčnej arytmológie

 Pracovisko intervenčnej arytmológie sa zameriava najmä na implantovanie kardiostimulátorov a poskytuje kardiologickým pacientom s implantovaným kardiostimulátorom pravidelnú starostlivosť.  Pracovisko tvorí operačná a lôžková časť, ktorá je určená pre hospitalizovaných pacientov s operačným zákrokom s kapacitou 4 lôžok. Profesionálne personálne zastúpenie  zdravotníckeho tímu a kvalitné materiálno technické vybavenie  je zabezpečené pre poskytovanie požadovanej zdravotnej starostlivosti.

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie je umiestnené mimo areálu nemocnice, v budove Neuropsychiatrického pavilónu na ul. Kraskova č.2636. Psychiatrické oddelenie poskytuje psychiatrickú starostlivosť pre dospelých ako jediné oddelenie približne pre 250 tisíc obyvateľov piatich okresov Banskobystrického kraja – Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca.

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota patrí medzi oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Organizácia práce oddelenia sa prispôsobuje prevádzke ostatných lôžkových oddelení, s ktorými úzko spolupracuje. Oddelenie musí zabezpečiť, aby sa pružne a pohotovo vykonávali potrebné vyšetrenia a aby výsledky vyšetrení boli, pokiaľ možno k dispozícii ten istý deň, pri výkonoch zložitejších a náročnejších ihneď po ich ukončení.

Read More