Okres Svidník

NsP Svidník – Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, n.o.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk
Člen predstavenstva MUDr. Eugen Lešo

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
Peter Pilip
PhDr. Ján Vook
Ján Božík
Branislav Kočiš
Dana Kopčová
Ľubica Halčišinová
MUDr. Andrej Havrilla
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Eugen Lešo –  riaditeľ
MUDr. Marek Pytliak, PhD. – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Petra Rabajdová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Oddelenie je štandardného typu pre 25 pacientov so spoločnými hygienickými zariadeniami. Nadštandardná izba má svoje vlastné hygienické zariadenie, je k dispozícii za poplatok, pre poistencov Dôvery 50% zľava.

Detské oddelenie

Na detskom oddelení sa poskytuje liečebno-preventívna nemocničná starostlivosť pre deti a dorast do skončenia osemnásteho roku veku, hlavne pri akútnych, ale aj chronických ochoreniach, ktorých stav si vyžaduje nemocničnú starostlivosť.

Na oddelení sa prevádza diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov, tráviaceho traktu, močového systému, ale aj ochoreniami kože a niektorých infekčných ochorení. Oddelenie pri svojej činnosti úzko spolupracuje spoločných vyšetrovacích zložiek a využíva konzília lekárov iných oddelení nemocnice.

Doliečovacie a geriatrické oddelenie

Geriatria   je špecializačný odbor, zaoberajúci sa zdravotnou starostlivosťou o seniorov, t.j. osoby vo veku nad 65 rokov. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbility, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti  starého
organizmu.

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

FRO SVaLZ  patrí do koncepcie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý je základný špecializačný medicínsky odbor, a ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekológia a pôrodníctvo je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou gynekologických chorôb, fyziologickým a patologickým pôrodníctvom. Venuje sa fyziológii a patológii reprodukčného systému ženy vo všetkých obdobiach jej života. Náplňou odboru gynekológie a pôrodníctva je starostlivosť o zdravý vývoj ženskej populácie.

Hematologicko – transfúziologické oddelenie

 

Interné oddelenie

Lôžkové oddelenie  štandardného typu tvorí 43 lôžok. Je rozdelené na 2 oddelenia. Oddelenie „A“ – muži a oddelenie „B“ – ženy. K dispozícii sú 2 jednoposteľové a jedna dvojposteľová nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, TV, chladničkou a varnou kanvicou.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie v nemocnici Svidník funkčne od 1.8..2013, pod vedením primárky MUDr. Anny Kravecovej. Oddelenie  diferencované na  lôžkovú  časť, elektrofyziologické, EEG a EMG laboratórium. Neurologickú ambulanciu zastrešuje MUDr. Ingrid Hlivjaková v priestoroch ambulantnej časti II. poschodie.

Novorodenecké oddelenie

Neonatológia je špecializačný odbor pediatrie, poskytujúci diagnostickú a liečebno- preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života.

Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in.

OAMIS – oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Pracovisko zahrňuje starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, resp. ide o kriticky chorých pacientov. Intenzívna starostlivosť sa poskytuje v odbore intenzívna medicína /OAIM/, v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a neurológia.

Psychiatrická liečebňa

Na 37 lôžkach poskytuje pracovisko psychiatrickú odbornú zdravotnú starostlivosť pacientom od 18 rokov, z  regiónov Svidník, Stropkov a Giraltovce.

Rádiologické oddelenie

Rádiológia je medicínsky odbor, v rámci ktorého využívame na našom pracovisku diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia  činnosť. Diagnostické obrazy získavame rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia),  mechanickej energie  (ultrazvuk).

Ambulancie

Ambulancia klinickej psychológie

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii  uplatňuje  klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a  v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Ambulancia tuberkulóznych a pľúcnych chorôb

Pneumologická a ftizeologická ambulancia sa zaoberá vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane  nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich s orgánmi hrudníka.

Ambulancia vnútorného lekárstva

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza pri Internom oddelení časť „B“, pričom je prepojená s denným stacionárom. Na príjmovú ambulanciu sú pacienti odosielaní z interných alebo špecializovaných ambulancií, alebo sú priamo privážaní posádkami RLP a RZP. Počas pohotovostnej služby sú pacienti odosielaní aj z LSPP.

Chirurgická a traumatologická ambulancia

Predmetom činnosti ambulancie je starostlivosť o pacientov s chirurgickými, traumatologickými ochoreniami a úrazmi, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby.

Detská ambulancia primárneho kontaktu

 Poskytuje primárnu, ambulantnú liečebnopreventívnu  starostlivosť deťom a dorastu na základe slobodného výberu, ktorí majú uzavretú zmluvu s ambulanciou.

FRO ambulancia

Fyziatricko- rehabilitačná ambulancia patrí do koncepcie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý je základný špecializačný medicínsky odbor, a ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Gynekologická ambulancia

Na primárnej gynekologickej ambulancii poskytujeme služby týkajúce sa  starostlivosti o tehotné ženy a ženy  s gynekologickými ťažkosťami v rozsahu zodpovedajúcom koncepcii gynekológie a pôrodníctva.

Imuno-alergologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje ambulantnou formou  komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu  pacientov s ochoreniami imunitného systému a alergickými ochoreniami a súčasne poskytuje konzíliá u hospitalizovaných pacientov s týmito ochoreniami.

Infekčná ambulancia

Infektológia sa svojím interdisciplinárnym zameraním v spolupráci s ostatnými odbormi zaoberá pacientom postihnutým infekčnou chorobou – diagnostikou, poskytovaním komplexnej liečebno – preventívnej starostlivosti, ambulantným sledovaním jeho stavu v období rekonvalescencie, prípadne po prechode choroby do chronicity.

Neonatologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje komplexnú dlhodobú starostlivosť, sledovanie  a organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych rizikom e.  patológiou do ukončeného 3.roku života podľa koncepcie odboru.

Neurologická ambulancia

Neurológia je samostatný základný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom chorôb centrálneho a periférneho nervového systému a prvotných ochorení svalov.

ORL ambulancia

Ambulancia poskytuje komplexnú odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru: pri chorobách, úrazoch a vrodených chybách otolaryngologických orgánov a v chirurgii hlavy a krku.

Ortopedická ambulancia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame  aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Read More