Kraj Žilina

NsP Čadca – Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Patrik No Comments

Kysucká nemocnica s poliklinikou je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára i iných obyvateľov.

V dňoch 28.05.–29.05.2014 sa v Kysuckej nemocnici s poliklinikou uskutočnil dozorový audit. Na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001 : 2009/ ISO 9001 : 2008 bol Kysuckej nemocnici s poliklinikou vydaný nový certifikát kvality, ktorý dokumentuje, že bol zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, rýchlej zdravotnej pomoci, lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečovaním individuálne pripravovaných liekov a súvisiace poradenstvo.

História

Čadca bol jediný okres v bývalej ČSSR, ktorý nemal do roku 1968 nemocnicu. Snahy o vybudovanie nemocnice v Čadci boli predmetom činnosti rôznych komisií, hľadali sa neustále spôsoby riešenia situácie.

2. decembra 1961 sa začali prvé stavebné práce. Po 7-ročnom úsilí bola 6. decembra 1968 otvorená nemocnica s poliklinikou. V skutočnosti presťahovanie jednotlivých oddelení začalo postupne v r. 1969. Už rok pred otvorením nemocnice bola v r. 1967 daná do užívania budova Okresnej hygienickej stanice a riaditeľstvo OÚNZ. Nemocnica mala najprv 403 postelí, postupne sa tento počet zvyšoval otvorením nových oddelení, prípadne rozširovaním lôžkového fondu. Pre 115 tisíc obyvateľov okresu boli tu konečne zdravotnícke služby zabezpečované priamo v regióne Kysúc. Špecializované zdravotnícke služby však poskytovali naďalej v Žiline, Martine, prípadne Banskej Bystrici

Už po dokončení nemocnice začala sa budovať poliklinika. Dokončená bola v roku 1982. V roku 1991 bol dobudovaný nový lôžkový internistický pavilón. K stabilizovaniu zdravotníckych pracovníkov prispela možnosť ubytovania v slobodárňach.

Nemocnica v Čadci bola pomenovaná menom Dr. Ivana Hálka. Spolok lekárov Kysúc organizoval Hálkove lekárske dni po viac rokov, udeľované boli i pamätné plakety s menom Dr. Ivana Hálka, ako výraz ocenenia úsilia na úseku ochrany zdravia, zdravotnej výchovy a zásluh o rozvoj Kysúc.

Oddelenia a ambulancie:

Lôžkové oddelenia

Chirurgický pavilón

 • Novorodenecké oddelenie
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS
 • Chirurgické oddelenie a JIS
 • Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS
 • Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Internistický pavilón

 • Oddelenie paliatívnej starostlivosti
 • Oddelenie dlhodobo chorých
 • Neurologické oddelenie a JIS
 • Interné oddelenie I. a JIS
 • Interné oddelenie II.
 • Detské oddelenie a JIS
 • Dom ošetrovateľskej starostlivosti – ošetrovateľské oddelenie

Read More

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín

Patrik No Comments

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín je nemocnicou nadregionálneho významu, s významným podielom pacientov z iných regiónov. Významným rysom DONsP  je  jej komplexnosť diagnostiky a liečby. DONsP má v súčasnosti 518 zamestnancov, ktorých základným a najdôležitejším poslaním je nepretržite zabezpečovať liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť o našich pacientov, na úrovni súčasných poznatkov lekárskych a humanitných vied, v podmienkach slovenského zdravotníctva. Stredobodom pozornosti zdravotníckych zamestnancov je prospech chorého v každej situácii a kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú pacientom od prenatálneho obdobia, až do obdobia vysokej staroby.

Pri našej práci využívame prístrojovú techniku, ktorú modernizujeme v rámci finančných možností nemocnice a aktuálne aplikujeme najnovšie liečebné trendy. Dlhodobá a kontinuálna snaha vedenia NsP o stabilizáciu ekonomickej situácie, zlepšenie podmienok pre pacientov a pracovných podmienok pre zamestnancov nemocnice je procesom, ktorý si ešte vyžiada veľa úsilia a finančných prostriedkov. Aj v súčasných podmienkach však naši vysoko kvalifikovaní odborníci a špecialisti, spolu s erudovaným ošetrovateľským personálom a nezdravotníckymi zamestnancami vyvíjajú maximálnu snahu, ktorej cieľom je kvalitne liečený a spokojný pacient.

DONsP MUDr. L. N. Jégé Dolný Kubín je definovaná ako nemocnica  II. typu, ktorá poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť okresu Dolný Kubín s počtom obyvateľov 63 632 a nadregionálnu ústavnú a odbornú ambulantná starostlivosť pre región Orava ( počet obyvateľov 131 355).

NsP Dolný Kubín má 9 lôžkových oddelení: interné, detské, novorodenecké, gynekologicko-pôrodnícke, OAIM, ortopedické, chirurgické, neurologické, ODCH . Špecializované oddelenia: dialýza a OUM (oddelenie urgentnej medicíny).

Oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SvaLZ): OKB (oddelenie klinickej biochémie), OKM (odd. klinickej mikrobiológie), RDG (rádiodiagnostické oddelenie), patologicko-anatomické, odd. funkčnej diagnostiky, OLVaS (odd. liečebnej výživy a stravovania), FRO (fyziatricko-rehabilitané oddelenie), HTO (hematologicko-transfúzne) oddelenie. Kompletne je zabezpečená ambulantná starostlivosť na odborných špecializovaných ambulanciách, ktoré majú sídlo v NsP po odštátnení (napríklad: kardiologické ambulancie, imuno-alergologické, urologická, gastroenterologické, neurologické, chirurgické, ortopedické, logopédia, POKO, diabetologické, endokrinologické, TBC, reumatologická, kožná a pod.) V NsP je poskytovaná 24 hodinová pohotovostná služba (LSPP-detská a dospelí, ÚPS chirurgická, ortopedická a interná, RZP, gynekologicko-pôrodnícka, neurologická, pediatrická, dialýza + JIS, OAIM a počas soboty, nedele a sviatkov LSPP stomatologická .

 Z historie

O začiatkoch zdravotníckej starostlivosti, organizovanej stoličnou správou v rámci celej Oravy, môžeme v Dolnom Kubíne hovoriť až od polovice 18. storočia, hoci prvé zmienky o lekároch pochádzajú už z roku 1699. Pri sledovaní vývoja zdravotníckej situácie v meste Dolný Kubín nemôžeme zistené fakty hodnotiť úplne izolovane a vzťahovať ich len na mesto. Je potrebné brať do úvahy bývalý okres Dolný Kubín, ako niekdajšiu Oravskú stolicu.

V roku 1833 sa stal župným lekárom dr. Baltazár Demian, ktorý nastúpil po smrti lekára Jozefa Erbena. Ako župný lekár podával správy o zdravotnom stave obyvateľstva župe a aj Miestodržiteľskej rade. Boli to správy pomerne podrobné. Bojoval proti alkoholizmu, navrhoval zákaz pitia liehovín, s čím však župa nesúhlasila. Demian propagoval abstinenciu, zisťoval pôvod pohlavných chorôb, ktoré prinášali na Oravu cudzí vojaci a obchodníci s plátnom, pohybujúci sa na južnom pohraničí Uhorska.

 

Šokujúci bol aj sústavne malý počet lekárov a ostatných zdravotníkov. V roku 1840 vznikla síce základina na výstavbu nemocnice v Dolnom Kubíne a v roku 1846 začal pôsobiť aj stoličný výbor pre zriadenie nemocnice, ale pre nedostatok financií zostalo v pláne. Malá nemocnička, ktorá sa zriadila v Dolnom Kubíne v 70. rokoch 19. storočia, slúžila ako chudobinec, teda útulok pre bezprístrešných, napríklad žobrákov a podobne. Možno však skonštatovať že to bolo v súlade s vtedajšou charakteristikou nemocníc v menších mestách Uhorka.

V roku 1891 bolo v rámci tejto tzv. nemocnice zriadené infekčné oddelenie pre deti a údajne malo 4 postele. Do roku 1927 nebol v tejto nemocničke stály lekár a navštevovali ju lekári, ktorí v tom čase vykonávali funkcie okresných lekárov (dr. Hammerschmid, dr. Baláž, župný lekár dr. Klopstock a neskôr aj dr. L. Nádaši). Až v roku 1927 nastúpil ako prvý riaditeľ tejto nemocnice dr. Hruškovitz. V tom čase mala nemocnica 6 postelí pre ženy a 12 pre mužov. Od roku 1931 až do oslobodenie bol riaditeľom a primárom nemocnice dr. Vladimír Fábry. Táto malá nemocnica zohrala počas SNP významnú úlohu ako poľné obväzište a poľná nemocnica (najmä v bojoch o Brestovú). Po dr. Fábrym na miesto primára nastúpil dr. Novák, ktorý v tejto funkcií pôsobil do marca 1950. Pracovala tu aj ošetrovateľka a nemocnica mala aj svojho správcu. Od 1. apríla 1950 na miesto primára nastúpil dr. Gluch. Významnejšiu kapitolu starostlivosti o zdravieľudí, ale i o zdravie ducha obyvateľov Dolného Kubína a okolia napísal svojim životom a prácou dr. Ladislav Nádaši – Jégé, dolnokubínsky rodák. Osobitne možno hodnotiť jeho organizátorskú a ľudomilnú činnosť v súvislosti so zriaďovaním Nemocnice Červeného kríža v Dolnom Kubíne i počas jej päťročnej existencie. Zriadil ju počas 1. svetovej vojny v troch miestnostiach meštianskej školy. Bol jediným ošetrujúcim lekárom i šéflekárom pre 30 postelí. V tom čase bola agilnou podpredsedníčkou Červeného kríža manželka P. O. Hviezdoslava. Bol to skúsený lekár, pritom skromný k pacientom láskavý. Hovorili o ňom, že bol aristokratom ducha s mimoriadnou pamäťou s ohromujúcou literárnou erudovanosťou, ovládajúci päť svetových jazykov. Bol významným slovenským spisovateľom. Dňa 12. apríla 1924 ho vymenovali za zástupcu zdravotného referenda do Bratislavy. Ale Bratislava sa Nádašimu znepáčila, a preto sa vo februári 1925 vrátil do Dolného Kubína. Úsilie o vybudovanie vyhovujúcejšej nemocnice v Dolnom Kubíne pokračovalo. V mestskej kronike sa dočítame, že 16. decembra 1935 v krajskom zastupiteľstve M. Pollák poukazoval na dezolátny stav krajinskej nemocnice v Dolnom Kubíne. Orava potrebuje a aj si zaslúži riadnu a moderne vybavenú nemocnicu, ako to výstižné vyslovilo mestské zastupiteľstvo svojim pamätným spisom vo veci krajinskej nemocnce v Dolnom Kubíne 21. februára 1935.

V okrese Dolný Kubín v roku 1945 pracovali len piati lekári. Starostlivosť sa poskytovala prevažne formou súkromnej praxe a tzv. poukažkového systému. Celkový zdravotný stav  obyvateľstva v prvých rokoch po oslobodení bol zlý, poznačený vojnovými hrôzami, celkovými nedostatkom a podvýživou. Starostlivosť o matku a dieťa nebola prakticky nijaká. Prevencia v terajšom zmysle neexistovala. Ženy rodili doma za asistencie nedostatočne kvalifikovaných „babíc“ a často aj v nedôstojných podmienkach. Stará nemocnica mala v čase oslobodenia 23 lôžok, v priebehu nasledujúcich rokov sa jej kapacita rozšírila na 27 a od roku 1951 na 32 lôžok. Za väčšiu úpravu starej nemocnice možno pokladať len prístavbu jedálne a hygienických zariadení v roku 1960. V tom istom roku boli priestory polikliniky na Matúškovej ul. pristavené priestory pre rtg štítkovač od vtedy v nemocnici existoval len nevyhovujúci prístroj Klinix II  na skiaskopiu (priame presvecovanie). Budova polikliniky sa stavebne prestavila z pôvodnej budovy z robotnícko-sociálnej poisťovne v rokoch 1947-1948 keď vyšiel zákon o národnom poistení.
Situácia s hospitalizáciou pacientov zo spádového územia Dolného Kubína bola nepriaznivá. V hospitalizácii pacientov vypomáhala Vojenská nemocnica v Ružomberku a štátna nemocnice v Martine a Trstenej. Zásadne zmeny v organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti nastali v roku 1951 v rámci zjednotenia zdravotníctva. V roku 1952 vyšiel Dokument o preventívnom zameraní zdravotnej starostlivosti. Do zjednotenia zdravotníctva v celom spádovom území bol v činnosti iba jeden mestský obvod a zdravotné obvody v Párnici. Or. Podzámku a Zázrivej kam sa niekoľko rokov dochádzalo. V tomto roku sa zriadila poliklinika  a otvorili sa zdravotné obvody vo Veličnej (1954) a závodné ambulancie v závodoch Elektropraga (1950), Kovohuty Istebné (1951) Kovohuty Mokraď (1951), Kovohuty Široká ( 1966). OSP D. Kubín (1965) a Obvody Dolný Kubín II.III. Od 1.1.1976 (do spádového územia Dolný Kubín sa začlenil obvod Dlhá nad Oravou kde sa vhodnou adaptáciou vytvorilo obvodné zdravotné stredisko. V období od začiatku budovania zdravotníctva do otvorenia novej nemocnice v Dolnom Kubíne vykonali viacerí lekári veľa záslužnej práce v prospech zdravia občanov Dolného Kubína a spádového územia. Bol to predovšetkým primár MUDr. J.Gluch, ktorý vykonával svoje povolanie veľmi zodpovedne a obetavo až do roku 1982. Ako obvodní lekári v tomto čase boli MUDr. P. Hazaj (1950-1975), MUDr. Chovan (1953-1978), MUDr. J. Laurenčík (1953-1978), a MUDr. M. Brezina (1963-1977).

Prudký rozvoj priemyslu urýchlil potrebu vybudovania novej nemocnice  kde odovzdanie staveniska sa uskutočnili 21.5.1965. S výstavbou sa začalo v roku 1966. Zariadenie sa stavalo ako nemocnica I. typu, so 4 základnými lôžkovými oddeleniami :interným, chirurgický, detským,  a gynekologicko-pôrodníckym. Už v priebehu začatia výstavby v súvislosti s pokračovaním celkového rýchleho rozvoja Oravy a vzhľadom nato, že Nemocnica v Trstenej bola nemocnicou I. typu, nastala akútna potreba nemocnice II. typu pre Oravu. Pretože sa už nedosiahlo rozšírenie pôvodných plánov Dolnokubínskej nemocnice bolo treba rátať s realizáciou nemocnice II. typu teda s rozšírením o ďalšie lôžkové oddelenia v pôvodne plánovaných priestoroch, pričom sa využili i staršie zdravotnícke zariadenia v Dolnom Kubíne. Celková rozpočtovaná a skutočne prestavaná finančná čiastka v tej dobe dosiahla 100 mil, Sk. Definitívna reprofilizácia NsP I. typu na NsP II. typu bola schválená v roku 1974. Prakticky to znamenalo, že k základným oddeleniam sa zriadili ešte neurologické, ortopedické, kožné, a anesteziologicko-resuscitačné. Úmerne sa rozšírili aj poliklinické nelôžkové oddelenia a spoločné liečebne a vyšetrovacie zložky.

Z celkového komplexu NsP začala pracovať ako prvá poliklinická časť. V roku 1972 sa premiestnila do novej účelovej budovy nemocnice okresná hygienická stanica. Zdravotné obdoby praktických lekárov sa umiestnili na prízemí novej polikliniky v roku 1974. Stomatologické oddelenie začalo svoju činnosť v roku 1974 v nových priestoroch. 24.9. toho istého roku ako prvé začalo pracovať detské oddelenie. Postupne boli otvárané ďalšie oddelenia : gynekologické 18.12.1975, pôrodnícke 27.12.1975, anestezilogicko – resuscitačné 1.1.1976, chirurgické 6.10.1976, ortopedické 1.11.1976. neurologické 1.11.1976. Interné oddelenie 1.9.1976 sa premiestnilo do nových priestorov. Ďalšie nelôžkové a poliklinické oddelenia sa zriaďovali a otvárali takto: oddelenie klinickej biochémie – 1.9.1974, oddelenie patológie – 1.3.1975, fyziatricko – rehabilitačné – 28.10.1976, a rádiodiagnostické oddelenie – 26.7.1977. Oddelenie tuberkulózy a respiračných chorôb sa premiestnilo zo starej polikliniky do novej v roku 1976.
V rámci polikliniky sa zriadili aj ďalšie pracoviská: poliklinické oddelenie klinickej onkológie, psychiatria, dve krčné ambulancie a logopedické pracovisko, chirurgická ambulancia, pracovisko očného lekára, urologická ambulancia, neurologická ambulancia, interná a ortopedická ambulancia.
Otváranie jednotlivých oddelení nemocnice sa stalo významným medzníkom nielen pre mesto Dolný Kubín, ale i pre obyvateľov celého okresu a rovnako pre všetkých zdravotných pracovníkov. Oficiálne a slávnostné odovzdanie celej NsP sa uskutočnilo 26.6.1977.

Od tohto roku nemocnica s poliklinikou prešla ďalšími zmenami najmä po roku 1990, kedy transformačné zmeny v národnom hospodárstve podmienili i zmeny vo financovaní zdravotníckych zariadení a tým aj zmeny v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V tejto dobe, keď  zdravotníctvo sa  topilo v dlhoch, táto nemocnica sa pohybovala v kladnom hospodárení. V rámci zefektívnenia činnosti bol spracovaný projekt pre rekonštrukciu operačných sálov, striech a požiarnych schodísk. Prvá etapa tohto projektu bola ukončená v roku 2002 vo výške 46 mil. Sk, kde boli vybudované nové požiarne schodiská, nová oblúková strecha a nové výťahy, ktoré budú spoločné i pre prístavbu nových operačných sálov, centrálnej sterilizácie a anezteziologicko – resuscitačného oddelenia, ktoré bude dobudované v druhej etape. Na realizáciu II etapy budú použité prostriedky  z ERDF. koncepcie rekonštrukcie a dostavby  NsP Dolný Kubín v ktorej sa bude dostavbou riešiť zlepšenie funkčnosti zariadenia, skvalitnenie poskytovaných služieb a zefektívnenie jeho činnosti. Koncepcia rekonštrukcie a dostavby NsP bola rozdelená do troch etáp. Prvá etapa bola realizovaná koncom roka 2002 a jej náplňou boli prípravné práce súvisiace s inžinierskymi sieťami a vertikálnou dopravou ( výťahmi, schodiskami) tiež požiarnymi a únikovými cestami. II. Etapa (2004 až 2005) zahŕňa prístavbu operačných sálov, oddelenia AIM a centrálnej sterilizácie. III. etapa (2005 až 2006) bude riešiť rekonštrukcie v exteriéry a interiéry. Časová súslednosť aktivít zabezpečiacich odstránenie nedostatkov bude nasledovná:

 • optimalizácia prevádzok v objektoch
 • priestorové preusporiadanie prevádzok, aby navzájom tvorili odborovo ucelené časti obidve s cieľom zníženia fixných nákladov, energetickej náročnosti a prezamestnanosti
 • súbežná realizácia prístavby operačných sálov, oddelenia OAIM a centrálnej sterilizácie.

Realizácia projektu z prostriedkov ERDF umožní z pohľadu ministerstva zdravotníctva presunutie ťažiska z lôžkovej starostlivosti na jednodňovú chirurgiu, ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo domácu opatrovateľskú starostlivosť v zmysle strategických krokov.

V zmysle zvyšovania efektívnosti zariadenia, zastavenia rastu dlhu a dosiahnutiu štandardu podľa EU dôjde k stanoveniu jasných pravidiel platných pre všetky oddelenia, pri rešpektovaní všetkých medicínskych a ekonomických kritérií a zachovaní kvality zdravotníckej starostlivosti. Dostavba priniesla možnosť efektívneho a elegantného riešenia centrálneho a urgentného príjmu v náväznosti na intenzívnu medicínu v rámci jedného podlažia. Taktiež poloha operačného traktu má pozitíva v minimálnej náročnosti pri presune a manipulácii s pacientmi. Nové usporiadanie je základom zvýšenia štandardu zariadenia, efektívnejšieho využitia budovy a zníženia energetickej náročnosti využitím nových stavebných materiálov v rámci dostavby. Realizácia dostavby výraznou mierov prispela k perspektívnemu zavedeniu systému kvality  a pripraví predpoklady pre rozšírenie pôsobnosti zariadenia po vstupe do EU aj v oblasti južného Poľska. Následne sú pripravené podľa koncepcie rozvoja zdravotníckeho zariadenia ďalšie projekty súvisiace s budovaním informačných systémov umožňujúcich ešte kvalitnejšie riadenie a ďalšie zefektívnenie činnosti v DONsP.

Oddelenie:

Ambulancia chronickej bolesti (algeziologická) – MUDr. Azim Ahmadzada

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia – Gyn AT, s. r. o. – MUDr. Jozef Tholt

Interná ambulancia – MUDr. Ján Mičík

Ortopedická ambulancia – MP – ORTHOPEDICS, s.r.o. – MUDr. Michal Prádel

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia – MUDr. Mária Kodajová

Pôrodnica – Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Traumatologická ambulancia – MUDr. Ján Socha

Read More

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Patrik No Comments

Žilina patrí medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska. Strategická poloha mesta predurčila jeho význam i históriu. Prvá zmienka v historických dokumentoch o meste Žilina je z roku 1312. Prvé záznamy o žilinskom špitáli siahajú do 15. storočia.

História nemocnice je dlhá, vždy mala dôležitú a pozitívnu úlohu v dejinách mesta a regiónu. Prvé dokumentované správy o žilinskej nemocnici z 15. storočia sú uvedené v “Historia Civitatis Solna”. V roku 1841 postavili mestský špitál z občianskych zbierok.

Novodobé dejiny nemocnice v Žiline sa začali písať r.1913, keď rakúsko-uhorská vláda dala súhlas na vybudovanie Uhorskej kráľovskej štátnej očnej nemocnice. Postavili ju v priebehu neuveriteľného jedného roka (v súčasnosti je v tejto budove očné a otorinolaryngologické oddelenie). Pri jej zrode a budovaní, takmer 40 rokov stál žilinský rodák MUDr. Vojtech Spanyol ako riaditeľ a zároveň 48 rokov pôsobil vo funkcii primára očného oddelenia. Ďalšou historickou budovou je kaštieľ v Bytčici, v ktorom je umiestnená časť psychiatrického oddelenia a pre nemocnicu začal slúžiť v roku 1920 ako detská nemocnica. V 30-tých rokoch sa vybudovali chirurgicko-pôrodnícky pavilón, budova prosektúry, infekčný pavilón a hospodárska budova. V povojnových rokoch novo vzniknuté oddelenia (interné, neurologické, tuberkulózy a ďalšie) umiestnili v súkromných vilách v blízkosti nemocnice. V 50-tych rokoch nastal najväčší rozvoj nových oddelení, keď niektoré z nich boli medzi prvými v republike. Súčasný areál sa vybudoval v 60-tych a 70-tych rokoch a oddelenia sa presťahovali do účelových priestorov.

V 80-tych rokoch boli vybudované pavilóny pre patologicko-anatomické oddelenie, rádioterapeutické a onkologické oddelenie a liečebňa pre dlhodobo chorých. Naša nemocnica vždy patrila a aj teraz patrí k významným zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Každá etapa budovania nemocnice bola charakterizovaná a ovplyvňovaná dobou a reagovala na spoločenské pomery a potreby. Reformy zdravotnej starostlivosti sa začali aj v žilinskej nemocnici po zásadných politických a ekonomických zmenách v roku 1989.

V plnom rozsahu bola odštátnená lekárenská služba, v podmienkach nemocnice v jej spádovej oblasti bola odštátnená primárna starostlivosť a následne odborná ambulantná starostlivosť. V zložitej a mnohokrát komplikovanej dobe môžeme dokumentovať kvalitatívny rast a rozvoj, o čom svedčia nové oddelenia – neurochirurgia, detská ortopédia, súdne lekárstvo, klinická farmakológia, nové vysoko špecializované ambulancie – chronická bolesť, neinvazívne metódy, urogynekológia, osteológia atď. Desiatky nových liečebných postupov, vyšetrovacích metód‚ ktoré boli zabezpečené novou modernou technikou a technológiou.

Zachytili sme moderný trend neinvazívnych vyšetrovacích metód, špičkovú úroveň v intenzívnej starostlivosti pri kritických stavoch na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Výsledkami liečby onkologických ochorení sa môžeme porovnávať s významnými pracoviskami nielen v Slovenskej republike. Úspechmi v chirurgických disciplínách, či už výkony v očnom lekárstve, krčnom lekárstve, urológii, ortopédii, gynekológii, či vlastnej chirurgii sledujeme prinajmenšom európsky štandard. Úroveň paraklinických odborov v poslednom období tiež prekonáva búrlivý rozvoj a v súčinnosti s obrovským technologickým rastom dokumentuje nutné investície do prístrojovej techniky. V roku 1997 sme začali budovať nemocničný informačný systém. Od zrodu nemocnice sa významne podieľa na jej existencii, modernom rozvoji nielen štát – rezort, ale aj mesto Žilina.

Riaditeľ FNsP MUDr. Ivan Mačuga ivan.macuga@fnspza.sk +421 41 5110 190 ; fax: 041 7234 003
Sekretariát Ľubica Libičová sekretariat.r@fnspza.sk; lubica.libicova@fnspza.sk +421 41 5110 191
Hovorkyňa FNsP Žilina Mgr. Viera Jurčiová viera.jurciova@fnspza.sk +421 41 5110 236
Referát kontroly a sťažností Ing. Eva Fojtíková eva.fojtikova@fnspza.sk +421 41 5110 202
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie Ing. Vladimír Andrejšin okrzzk@stonline.sk ; krizove@fnspza.sk +421 41 5110 540

Read More