Kraj Trenčín

Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica s. r. o.

Patrik No Comments

NEMOCNICA Bánovce:

 • je všeobecná nemocnica – neštátne zdravotnícke zariadenie
 • poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s rozlohou 462 km2 a s počtom približne 38.385 obyvateľov

Poskytujeme:

 • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
 • špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
 • zdravotnú starostlivosť v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
 • zdravotnú starostlivosť v zariadení jednodňovej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • ústavnú lôžkovú zdravotnú starostlivosť
 • ústavnú pohotovostnú službu
 • zabezpečuje činnosť oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme: 

 • na 4 všeobecných ambulanciách
 • v 15 odboroch špecializovancej ambulantnej starostlivosti
 • na 3 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • na 118 lôžkach akútnej lôžkovej starostlivosti v základných odboroch,
 • na 50 lôžkach klinickej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých.

Sme členom skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Obsahuje zariadenia

Algeziologická ambulancia – MUDr. Anna Zelenáková

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – MUDr. Gabriel Grnáč

Ambulancia klinickej logopédie – PaedDr. Iveta Machová

Ambulancia pneumológie a ftizeológie – MUDr. Jana Šudíková

Ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Emília Lobotková

Chirurgická ambulancia – MUDr. Michal Jurák

Dermatologická – MUDr. Anton Bakyta , CSc.

Detská imunoalergologická ambulancia – MUDr. Katarína Grežďová

Detská kardiologická ambulancia – MUDr. Emília Lobotková

Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Rudolf Králik, (GASTRO – SONOGRAFIA s. r. o.)

Geriatrická ambulancia – MUDr. Mina Bobocká

Gynekologická príjmová ambulancia – MUDr. J. Nemeček

Interná ambulancia – MUDr. Klára Grygová

Interné oddelenie

Kardiologická ambulancia – MUDr. Peter Trnovský

Neurologická ambulancia – MUDr. Zuzana Košecká

Ortopedická ambulancia – MUDr. Marian Nosaľ

Príjmová ambulancia OAIM – MUDr. Juraj Kusý

Príjmová ambulancia interného oddelenia – MUDr. Ľubomír Baško

Príjmová ambulancia pri ODCH – MUDr. Mína Bobocká

Príjmová ambulancia pri detskom oddelení – MUDr. Zuzana Jancusková

Pôrodnica – Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie – MUDr. Ingrid Holbayová

Read More

Nemocnica na okraji mesta Partizánske, n. o.

Patrik No Comments

O nás

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

Zakladateľ
Svet zdravia, a.s.

Správna rada
Predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda správnej rady Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen správnej rady Mgr. Ján Janovčík

Dozorná rada
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
MUDr. Helena Kúdelová
Erich Dvonč
Juraj Krasula
Tomáš Merašický
PhDr. Mária Janíková
Ing. Dáša Jakubíková
Ing. Iveta Matejovová
Mgr. Mária Hazuchová
Mgr. Oľga Púchovská

Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Michal Orihel, PhD. –  riaditeľ
MUDr. Gabriel Krbúšik – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Oľga Púchovská – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia:
Chirurgické oddelenie

Lôžková časť má 36 lôžok  a je zložená z časti oddelenia muži a ženy. Obidve strany oddelenia majú izby vybavené 3 a 4 lôžkami. Na každom oddelení sú 2 izby jednoposteľové s nadštandardným nábytkom a sprchou.

Detské oddelenie

Detské oddelenie v Partizánskej nemocnici s poliklinikou poskytuje diagnostiku a liečbu pre všetkých detských pacientov z okresu vo veku od 0 do dovŕšenia 19 roku.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Oddelenie má 24 lôžok, zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení ženských reprodukčných orgánov od narodenia po starobu, prevenciou a liečbou tehotných žien a pôrodníckou činnosťou.

Interné oddelenie

Hlavnou úlohou interného/vnútorného lekárstva je poskytovanie diagnosticko – liečebno – preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s náväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie vykonáva komplexnú neurologickú a terapeutickú starostlivosť v nepretržitej prevádzke všetkých neurologických ochorení. Starostlivosť je zabezpečená v nemocničnej lôžkovej časti, v ambulantnej časti. Pozostáva z 1 samostatnej ošetrovacej jednotky s počtom 25 lôžok.

OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OMIS – oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (bývalé OAIM)  poskytuje zdravotnícku starostlivosť na týchto úsekoch: resuscitačná a intenzívna starostlivosť, anestetická starostlivosť a ambulantná starostlivosť. Starostlivosť poskytujeme na 11 lôžkach.

Oddelenie dlhodobo chorých

ODCH poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie sa prijímajú pacienti nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj mladší pacienti vyžadujúci dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

Rádiologické oddelenie

RDG oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu.

Ambulancie:

Anesteziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia zabezpečuje liečbu pacientov s chirurgickými ochoreniami, akútne stavy, kontroly po operačných zákrokoch, konziliárne vyšetrenia i príjem na oddelenie.

Detská ambulancia

Príjmová detská ambulancia je súčasťou detsko-kojeneckého oddelenia. V rámci ambulancie sa realizujú príjmy pacientov na hospitalizáciu. Zabezpečuje kontrolné vyšetrenia pacientov po hospitalizácii a predoperačné vyšetrenia. Súčasťou činnosti detskej ambulancie je aj poskytovanie konziliárnych služieb ostatným klinickým pracoviskám v Nemocnici na okraji mesta, n. o Partizánske, ale aj spádovým pediatrom.

Detská gastroenterologická ambulancia

Poskytuje služby detskej gastroenterologickej ambulancie: diagnostiku a liečbu chorôb tráviaceho traktu u deti od novorodeneckého veku do 19 roku veku dieťaťa.  Vyšetrujeme  deti s chorobami a poruchami zažívacieho traktu, na základe doporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo po hospitalizácii na detskom oddelení.

Diabetologická ambulancia

Diagnostikuje, klasifikuje a lieči všetky typy diabetu. Vykonáva poradenstvo pri režimovej liečbe, diabetickej diéte, liečbe inzulínom i per orálnymi antidiabetikami. Venuje sa diagnostike a liečbe neskorých diabetických komplikácií.

Gastroenterologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje diagnostiku a liečbu ochorení  tráviaceho traktu-pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická pôrodnícka ambulancia zastrešuje  príjmovú ambulanciu, ambulanciu rizikovej gravidity a ambulanciu plánovaného rodičovstva. Podľa platnej koncepcie gynekológie a pôrodníctva poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientkam pri všetkých ochoreniach ženských pohlavných orgánov vrátane sterility, porúch menštruačného cyklu, klimakterických problémov a zápalových ochorení. Poskytuje odbornú starostlivosť pacientkam s hroziacim potratom alebo predčasným pôrodom.

Infektologická ambulancia

Infektologická ambulancia  je špecializované ambulantné zariadenie pre infekčné choroby a antiinfekčnú liečbu. Zabezpečuje ambulantnú  diagnostickú, liečebnú a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s infekčným ochorením a rekonvalescentov pre spádovú oblasť Partizánske a okolie. Podieľa sa na prevencii a profylaxii infekčných chorôb, poskytuje konzultačnú činnosť v problematike antiinfekčnej terapie.

Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je odbor zameraný na prevenciu, diagnostiku, prognózu a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Je komplexným a integrujúcim odborom medicíny, ktorá zahŕňa jednotlivé medicínske subšpecializácie.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia zabezpečuje komplexnú starostlivosť / prevencia, diagnostika a liečba /, o pacientov s ochorením srdcovocievneho systému. Zabezpečuje kompletnú neinvazívnu kardiologicko-angiologickú diagnostiku v rámci funkčnej diagnostiky. Taktiež zabezpečuje konziliárnu činnosť pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici.

Neurologická ambulancia I.

Ambulancia vykonáva činnosť príjmovú, konzultačnú , vertebrologickú poradňu, diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení, záchvatových ochorení mozgu, bolestí hlavy, nervovosvalových ochorení.

Neurologická ambulancia II.

Ambulancia vykonáva činnosť príjmovú, konzultačnú , vertebrologickú poradňu, diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení, záchvatových ochorení mozgu, bolestí hlavy, nervovosvalových ochorení.

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení  dýchacích ciest s vedľajšími prínosovými dutinami, s ústrojenstvom čuchovým, hlasovým, prehĺtacím, liečbou sluchového a vestibulárneho ústrojenstva v dospelom aj detskom veku.

TARCH ambulancia

Ambulancia zabezpečuje pľúcne vyšetrenia pre dispenzarizovaných, ale aj akútnych pacientov. Vykonáva aj pľúcne konziliárne vyšetrenia pre oddelenia nemocnice. Zameriava sa na nešpecifické ochorenia – chronická bronchitída, astma bronchiale, fibrózy pľúc, zápaly pľúc.Špecifické ochorenia – TBC pľúc.

Urologické ambulancia

Poskytuje komplexnú urologickú starostlivosť a poradenstvo s ohľadom na maximálny komfort pre pacientov.

Read More

NsP Považská Bystrica

Patrik No Comments

Základné informácie o nemocnici

Základný kameň bol položený 9. mája 1952. 9. mája 1957 je oficiálne otvorená NsP Považská Bystrica, s počtom postelí 307. V r. 1960 dochádza k územnej reorganizácii okresov. Zlúčením okresu: Ilava, Púchov, Považská Bystrica, vznikol nový okres Považská Bystrica s následnou reorganizáciou zdravotníckych služieb, preto dochádza k rozširovaniu ako lôžkovej, tak i ambulantnej starostlivosti a počet lôžok stúpol na 564. V súčasnosti má NsP Považská Bystrica 461 postelí.

Rozsah poskytovanej starostlivosti

NsP poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch schválených MZ SR hlavne pacientom z regiónu Považská Bystrica, ako aj ďalším pacientom, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť.

Náplň činností NsP

 • 14 lôžkových oddelení
 • 7 zariadení SVaLZ
 • Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v 42 špecializačných odboroch
 • poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti akémukoľvek pacientovi, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený život alebo zdravie osoby
 • zabezpečovanie ďalšej odbornej zdravotnej starostlivosti

Ambulancie:

Alergologická ambulancia (2)
Ambulancia detského lekára (2)
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (1)
Ambulancia chronickej bolesti (1)
Ambulancia klinickej logopédie (2)
Ambulancia klinickej psychológie (1)
Ambulancia ORL (3)
Ambulancia rizikového tehotenstva (1)
Ambulancia ruky (1)
Anestéziologická ambulancia (1)
Detská endokrinologická a diabetologická ambulancia (1)
Detská gynekologická ambulancia (1)
Detská imunoalergologická ambulancia (1)
Detská nefrologická ambulancia (1)
Detská neurologická ambulancia (1)
Detská príjmová ambulancia (1)
Diabetologická ambulancia (2)
Endokrinologická ambulancia (2)
Gastroenterologická a interná ambulancia (1)
Geriatrická ambulancia (2)
Gynekologická ambulancia (2)
Hematologická ambulancia (4)
Chirurgická ambulancia (1)
Imunoalergologická ambulancia (2)
Infektologická ambulancia (1)
Interná ambulancia (1)
Interná konziliárna ambulancia (1)
Kardiologická ambulancia (2)
Kožná ambulancia (6)
Mamologická ambulancia (2)
Nefrologická ambulancia (3)
Neurologická ambulancia (4)
Obvodná ambulancia (12)
Obvodná ambulancia pre deti a dorast (5)
Očná ambulancia (3)
Ortopedická ambulancia (4)
Otorinolaryngologická ambulancia (1)
Pľúcna ambulancia (2)
Pracovisko ambulantnej chemoterapie (1)
Príjmová chirurgická ambulancia (1)
Protialkoholická poradňa (1)
Psychiatrická ambulancia (2)
Psychiatrická ambulancia pre deti (1)
Psychologická ambulancia (1)
Reumatologická ambulancia (2)
Stomatologická ambulancia (4)
Stomická ambulancia (1)
Súkromná gastroenterologická a interná ambulancia (1)
Ultrazvuková diagnostika (2)
Urologická ambulancia (1)

Lôžkové oddelenia:

Detské oddelenie
detske@nemocnicapb.sk
042/4304355
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
emilia.lieskovska@nemocnicapb.sk
042/4304226
Chirurgické oddelenie
042/4304223
Interné oddelenie
042/4304215
Interné oddelenie II. so zameraním na ochorenia pľúc a priedušiek
tbc@nemocnicapb.sk
042/4304292
Kožné oddelenie
helena.valekova@nemocnicapb.sk
042/4304131
Neurologické oddelenie
neuro@nemocnicapb.sk
042/4304235
Novorodenecké oddelenie
neonat@nemocnicapb.sk
042/4304282
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
oaim@nemocnicapb.sk
042/4304347
Oddelenie dlhodobo chorých
miriam.lahdova@nemocnicapb.sk
042/4304309
Oddelenie paliatívnej starostlivosti
pal@nemocnicapb.sk
042/4304290
Ortopedické oddelenie
ortopedia@nemocnicapb.sk
042/4304102
Psychiatrické oddelenie
eva.belajova@nemocnicapb.sk
042/4304120

Práva pacientov podľa Európskej charty

 • Právo na prevenciu – každý jednotlivec má právo na poskytovanie primeraných služieb na prevenciu choroby.
 • Právo na prístup k zdravotníckym službám – každý jednotlivec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.
 • Právo na informácie – každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.
 • Právo vyjadriť súhlas – každý jednotlivec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví, tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.
 • Právo slobodného výberu – každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.
 • Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu – každý jednotlivec má právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobných informáciám, vrátane informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení, prehliadke u odborného lekára a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.
 • Právo na rešpektovanie pacientovho času – každý jednotlivec má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase.Toto právo patrí pre všetky fázy liečby.
 • Právo na dodržiavanie úrovne kvality – každý jednotlivec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem.
 • Právo pacienta na bezpečnosť – každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.
 • Právo na inovácie – každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.
 • Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti – každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby.
 • Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby – každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.
 • Právo sťažovať sa – každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu a má právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.
 • Právo na náhradu škody – každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe vždy, keď utrpí telesnú, morálnu či psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.

Práva občanov vo vzťahu k zdravotnej poisťovni

Osoba má právo na:

 • na výber zdravotnej poisťovne,
 • na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1.januáru nasledujúceho roka,
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starosltivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 • podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Práva pacienta vo vzťahu k zdravotej dokumentácii

 • Pacient má právo vidieť svoju zdravotnú dokumentáciu a robiť si z nej kópie.
 • V prípade smrti pacienta majú príbuzní právo vidieť dokumentáciu zomrelého.
 • Ambulantný lekár, s ktorým pacient ukončil zmluvný vzťah, je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému lekárovi pacienta.
 • Zdravotnícki pracovníci sú povinní pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacienta primerane poučiť o dôvodoch, následkoch, rizikách a rôznych možnostiach liečby.
 • Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacient musí dať informovaný súhlas.

Read More

NsP Nové Mesto n/Váhom

Patrik No Comments

Spôsob zriadenia

Rozhodnutím KÚ v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa §9 ods.2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení v spojení s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Zakladatelia neziskovej organizácie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s Nemocnicou  s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom.

Dátum začatia činnosti

1.január 2003

Predmet činnosti

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti  a  sociálnych  služieb na základe  Rozhodnutia MZ SR  zo dňa 02. októbra 2015 č. S07609-OP-2015 ako špecializovaná nemocnica v odbore vnútorné lekárstvo s jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS) a ako Liečebňa v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia. NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. poskytuje aj komplexnú  ambulantnú starostlivosť vo všeobecnej a špecializovanej časti a v spoločných  vyšetrovacích a liečebných zložkách.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom organizácie a  riaditeľom  je    MUDr. Šorf Miroslav, CSc.

Vedenie

riaditeľ  MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
email : miroslav.sorf@nspnm.sk

Asistent riaditeľa pre organizáciu vnútorného riadenia – Dana Pavlíková
email.:  dana.pavlikova@nspnm.sk

Námestník pre HTÚ – Ing. Miloš Makara
email :  milos.makara@nspnm.sk

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť – Mgr.Tatiana Skovajsová
email : tatiana.skovajsova@nspnm.sk

Read More

NsP Ilava – Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o.

Patrik No Comments

INTERNÉ ODDELENIE

Interné oddelenie vykonáva liečebnú a diagnostickú činnosť vnútorných ochorení. Je dostatočne vybavené pre komplexnú liečbu a diagnostiku bežných ochorení vnútorných orgánov ako i na zvládnutie akútnych stavov. V rámci NsP máme k dispozícii atestovaných odborných lekárov z odborov gastroenterológia, kardiológia, alergológia a imunológia, pneumológia, hematológia, reumatológia. Možnosť bezprostrednejj konzultácie je tiež s očným lekárom, neurológom, gynekológom a krčným lekárom. V prípade potreby sa vykonáva i rehabilitačná liečba pod dozorom odborného reahabilitačného lekára.
Súčasťou interného oddelenia je Jednotka intenzívnej liečba. Máme ju vybavenú modernou technikou. Je vybavená monitorovacím systémom, takže pacientovi môžeme počas celého pobytu na JIS kontinuálne sledovať srdcový rytmus, krvný tlak v akomkoľvek časovom rozmedzí, nasýtenosť krvi kyslíkom. Tiež máme zariadenie na meranie tlakov priamo v centrálnych žilách. JIS je ďalej vybavené defibrilátorom, t. j. prístrojom na “elektrický výboj”, ktorým sa riešia život ohrozujúce poruchy srdcového rytmu. Bežne v prípade potreby robíme externé kardiostimulácie,   t. j. výkon, kedy pri pomalej srdcovej frekvencii zavádzame priamo do srdca elektródu, ktorú napájame zvonku na kardiostimulátor, ktorý zabezpečí potrebnú srdcovú frekvenciu Pomocou už spomínaných defibrilátorov v krátkodobej anestéze upravujeme tiež niektoré poruchy srdcového rytmu. Vlastníme tiež tzv. ezofagový kardiostimulátor – mocou elektródy zavedenej do pažeráka blízko k srdcu, riešime niektoré poruchy srdcového rytmu. Túto možnosť má len minimálne množstvo interných oddelení.
Sme úplne komplexne vybavení na neinvazívnu diagnostiku srdcovocievnych ochorení. Je k dispozícii echokardiografický prístroj, na ktorom sa vyšetruje funkčná schopnosť srdca, merajú sa jednotlivé oddiely srdca, hodnotia sa chlopne. Je k dispozícii Holter Ekg a Holter krvného tlaku. Sú to spôsoby 24 hodinového sledovania Ekg a krvného tlaku pomocou malého prístroja, ktorý sa pripevní na pacienta a potom sa počítačovo vyhodnocuje. Slúžia tak k zisteniu porúch srdcového rytmu a priebehu TK počas 24 hodín. Na základe takto získaných výsledkov sa stanovuje diagnostika a exaktne sa upravuje liečba. Ďalej máme k dispozícii bicyklový ergometer. Ako už názov naznačuje, ide o špeciálny bicykel, na ktorom sa dá nastaviť rôzny stupeň záťaže, pri bicyklovaní sa sleduje Ekg. Pomocou tohto prístroja sa dá neinvazívne hodnotiť stav srdcových ciev. V prípade potreby je možnosť uvedené vyšetrenia absolvovať za úhradu i na žiadosť jednotlivca.
Od 01.01.2004 sú na internom oddelení k dipozícii i dve nadštandardné izby. Ide o jednoposteľové izby s možnosťou prístelky pre príbuzného.
Je len prianím pracovníkov interného oddelenia, aby bola čo najväčšia dôvera a spokojnosť pacientov v naše oddelenie.

KRVNÁ BANKA S IMUNOHEMATOLOGICKÝM LABORATÓRIOM

Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom NsP Ilava, n.o., vznikla 1.2.2009 ako samostatný úsek nemocnice.
Vykonáva vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov na základe požiadaviek jednotlivých oddelení nemocnice, ale aj pre pacientov z odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov. Zabezpečuje dostatok transfúznych prípravkov pre všetky lôžkové oddelenia v NsP Ilava, n.o.
Vykonáva predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia, zabezpečuje prípravu kompatibilnej krvi pre pacienta v rámci hemoterapie, nákup, príjem, expedíciu transfúznych prípravkov.
Zabezpečuje dohľad nad liečbou transfúznymi prípravkami v NsP Ilava,n.o. Kvalita práce na úseku imunohematológie je pravidelne kontrolovaná ( 2 x ročne ) v cykloch externého hodnotenia kvality ( SEKK ) spol. s.r.o. Pardubice. Denne sa vykonáva aj interná kontrola kvality.
Člení sa na:

Úsek imunohematológie::

Vykonáva:
 • Screening antierytrocytových protilátok
 • Screening antierytrocytových protilátok enzymaticky
 • Coombsove testy ( priamy a nepriamy )
 • Screening chladových protilátok.
 • Vyšetrenie titra chladových protilátok
 • Určenie erytrocytového antigénu K pre potreby hemoterapie Vyšetrenie krvných skupín a Rh(D) faktora Skúšky kompatibility a iné

Úsek krvného skladu:

V súlade so zásadami účelnej a bezpečnej hemoterapie zabezpečuje:
 • nákup transfúznych prípravkov
 • príjem transfúznych prípravkov
 • skladovanie transfúznych prípravkov
 • expedíciu transfúznych prípravkov

Read More

NsP Handlová – Nemocnica Handlová, 2. súkromná nemocnica

Patrik No Comments

Nemocnica Handlová je tu pre Vás! 

Súkromná nemocnica v Handlovej je situované v pokojnom prostredí mesta Handlová. Sme nemocnicou rodinného typu čo znamená, že najvyššou prioritou je pre nás rodina. Tejto filozofii sme prispôsobili celý chod našej nemocnice, návštevné hodiny, konzultačné hodiny, prístup lekárov, sestier a celého personálu. Jednotlivé oddelenia, ktoré v nemocnici Handlová nájdete, sú vybavené najkvalitnejšími diagnostickými prístrojmi. Náš personál je vysokokvalifikovaný, pripravený zvládnuť akýkoľvek problém.

Ešte ste sa nerozhodli či využijete našu starostlivosť? 

Neváhajte a navštívte nás. Ochotne Vás prevedieme našimi oddeleniami, ukážeme Vám naše izby. Zoznámite sa s našim personálom. Vysvetlíme Vám všetky dostupné možnosti, spôsoby liečby a navrhneme postup starostlivosti o Vás či Vašich blízkych.

NEMOCNICA Handlová – 2.súkromná nemocnica, s.r.o. je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:​ ​

 • VšZP, s.r.o.
 • Dôvera ZP, a.s.
 • UNION ZP, a.s.

Zariadenia:

Alergologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia – MUDr. Ladislav Miština

Infektologická ambulancia – MUDr. Peter Malinjak

Interná ambulancia – MUDr. Beata Lenhartová

ORL ambulancia – MUDr. Zuzana Homolová

Onkologická ambulancia – MUDr. Dušan Magdin

Read More

NsP Bojnice – Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Patrik No Comments

Riaditeľ

Mgr. Ivan Gašparovič

Telefón: 046/5112 101
E-mail: riaditel@hospital-bojnice.sk

 

Námestník LPS

MUDr. Jozef Kubík

Telefón: 046/5112 101
E-mail: jozef.kubik@hospital-bojnice.sk

 

Námestníčka pre ošetrovateľstvo

PhDr. Iveta Pastieriková

Telefón: 046/5112 147
E-mail: iveta.pastierikova@hospital-bojnice.sk

Kvalita

Nemocnica s poliklinikou Prievidza začala v júni 2005 zavádzať pod odborným dohľadom firmy EMARK Bratislava systém manažmentu kvality (SMK). Certifikačná autorita Certikom v certifikačnom audite uznala zavedený SMK za funkčný a 28.6.2007 udelila NsP Prievidza certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000.
Po recertifikačnom audite konštatovala certifikačná autorita LL-Certification, že NsP Prievidza splnila i podmienky novej normy ISO 9001:2008 a udelila dňa 14.júna 2010 Nemocnici s poliklinikou certifikát kvality podľa tejto normy. V júni roku 2013 NsP Prievidza v recertifikačnom konaní obhájila certifikát podľa normy ISO 9001:2013.
Laboratória oddelenia klinickej biochémie a hematologické laboratórium vykonávajú externú kontrolu kvality s pomocou českej spoločnosti SEKK Pardubice.
Oddelenie klinickej mikrobiológie vykonáva externú kontrolu kvality cez Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov ÚVZ Bratislava.

Nadštandardné izby

Pretože klientske nároky pacientov na úroveň poskytovaných zdravotníckych a nezdravotníckych služieb sa zvyšujú v súlade s celospoločenským trendom, napredujeme v našom zariadení aj v tomto smere. Podarilo sa nám z vlastných zdrojov a aj za pomoci sponzorov vybudovať štyri nadštandardné izby na gynekologicko – pôrodníckom, neurologickom , internom a geriatrickom oddelení. Ide o 1-lôžkové izby vybavené vlastným sociálnym zariadením, televíznym prijímačom, priamou telefónnou linkou, na gynekologicko-pôrodníckom oddelení aj chladničkou. Je pre nás samozrejmosťou, že rozširujeme rozsah poskytovaných zdravotníckych výkonov aj o tie, ktoré síce nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, ale naši pacienti o ne prejavujú záujem. Dnes sme schopní uspokojiť žiadateľov o rôzne druhy gynekologických a urologických zákrokov vrátane epidurálnej anestézy pri pôrode, niekoľko druhov dermatologických zákrokov, vyšetrenie drogových metabolitov a psychofarmák a mnoho ďalších výkonov, o ktoré pacient môže požiadať.

Personál Nemocnice s poliklinikou neustále rozširuje svoju ponuku poskytovaných služieb, preto ak máte konkrétne nápady alebo požiadavky, dajte nám, prosím, o nich vedieť.

Žiadanky o SVLZ vyšetrenia

(lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov)

Nemocnica s poliklinikou Prievidza poskytuje pre ostatné zdravotnícke zariadenia vyšetrenia SVaLZ v odboroch :

 • Biochémia
 • Hematológia
 • Patológia
 • Rádiodiagnostika
 • Mikrobiológia

Pre lekárov prvého kontaktu a špecialistov je výhodné využiť túto možnosť z dvoch dôvodov:

 1. Vyšetrenia objednané lekárom prvého kontaktu, resp. špecialistom a realizované na SVaLZ pracoviskách NsP Prievidza sa prenášajú do informačného systému nemocnice a v prípade hospitalizácie pacienta na niektorom z lôžkových oddelení nemocnice sú k dispozícii ošetrujúcemu lekárovi nemocnice aj vtedy, ak nemáme k dispozícii pacientovu zdravotnú dokumentáciu. Ošetrujúci lekár má tak možnosť porovnať ich s aktuálnou hodnotou, prípadne ich nemusí opakovať kvôli nedostupnosti výsledku.
 2. Na portáli NsP Prievidza sú lekárovi prvého kontaktu, resp. špecialistovi, ktorý ich dal vyšetriť, k dispozícii (s výnimkou popisov CT) výsledky hneď po vykonaní vyšetrenia. Nemusí čakať niekoľko hodín alebo dní do doručenia „papierového výsledku“ a môže ihneď upraviť liečbu.

Read More

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Patrik No Comments

Nemocnica s poliklinikou Myjava

príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Nemocnica s poliklinikou Myjava  koncom roka 2009 úspešne absolvovala recertifikáciu systému manažérstva kvality a obhájila.

Certifikát kvality  podľa normy ISO 9001:2008.

Certifikát pre preventívnu, diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť od firmy Bureau Veritas Certification tak nemocnici platí do októbra 2012.

Zavedenie Systému manažmentu kvality podľa normy ISO 9001:2000 znamenalo zásadný prelom v histórii našej nemocnice. Splnením podmienok certifikácie sme zároveň splnili svetové kritéria kvality akreditácie UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Je to základný krok k neustálemu zlepšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov a tiež zavŕšenie úsilia všetkých zamestnancov nemocnice.

Zamestnancom Nemocnice s poliklinikou Myjava patrí obrovská vďaka a uznanie za nesmierne úsilie a vynikajúcu prácu, ktorú vynaložili na získanie certifikátu kvality ISO 9001:2008.

Pracoviská:

Detsko – dojčenecké oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Gynekologické a pôrodnícke oddelenie

Chirurgické oddelenie

Interné oddelenie

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie dlhodobo chorých

Zdravotná starostlivosť

Ambulancie

Lôžkové oddelenia

Nadštandardné izby

Lekári

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Preventívne prehliadky

Záchranná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba

LSPP

Read More