Kraj Nitra

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Patrik No Comments

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz:

– psychoreaktívne stavy,
– depresie,
– poruchy osobnosti,
– duševné choroby,
– závislosti.

Nachádzame sa v prekrásnom prostredí rozsiahleho parku pôvodného kaštieľa Esterházyovcov, ktorý je najmä v letných mesiacoch plný zelene a rozkvitnutých stromov. Prechádzkami a posedením na lavičkách môže nájsť každý zdroj pokoja a pohody. Nemocnica poskytuje psychiatrickú starostlivosť hospitalizovaným pacientom, ktorí potrebujú nemocničnú liečbu. Očakávajú Vás ústretoví a odborne erudovaní zdravotníci, ktorí sú pripravení zmierniť, prípadne odstrániť Vaše problémy a zdravotné ťažkosti.

Poraďte sa v psychiatrickej ambulancii v rámci Vášho trvalého bydliska a v prípade potreby, prostredníctvom odporúčania ambulantného psychiatra sme schopní Vám zaručiť kvalitnú liečbu.

Liečba

V súčasnosti stále prevláda medzi ľuďmi mnoho skreslených názorov na duševné choroby. Napriek dostupným informáciám sa nezriedka môžeme stretnúť s vierou v rôzne mýty a nepravdy, týkajúce sa duševných chorôb. V pozadí týchto predsudkov stojí často neznalosť a strach z duševného ochorenia, ale i duševne chorého človeka. Nezriedka by sme sa mohli stretnúť aj s mylným názorom, že väčšinu duševných ochorení nie je možné liečiť, čo nie je pravda. Vhodne nastavenou liečbou je možné pacienta prinavrátiť plnohodnotne do života, prípadne je možné jeho stav aspoň výrazne zlepšiť.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz:

– psychoreaktívne stavy
– depresie
– poruchy osobnosti
– duševné choroby
– závislosti

Na nemocničnú liečbu sú prijímaní pacienti všetkých zdravotných poisťovní na základe odporučenia ambulantných psychiatrov.

ŠPECIFIKÁ NEMOCNICE:

 • liečba najmodernejšími psychofarmakami
 • 30 ročná tradícia systematickej komunitnej a skupinovej psychoterapie neuróz, psychóz a závislostí
 • liečba gamblingu (patologické hráčstvo) a KBT depresii
 • rehabilitačné oddelenie: zabezpečuje kultúrno-rekreačné programy, športové aktivity, fyzikálnu terapiu, ergoterapiu a arteterapiu
 • možnosti nadštandardného ubytovania
 • edukačné programy pre príbuzných
 • kluby abstinentov
 • doliečovacie pobyty závislých pacientov

SLUŽBY PRE PACIENTOV:

 • pánske a dámske kaderníctvo, masáže, pedikúra
 • bufet, automaty na kávu priamo na lôžkových oddeleniach
 • internet, telefónne automaty
 • posilňovňa
 • knižnica
 • pranie osobného prádla, zapožičanie žehličky a fénu
 • spoločenské miestnosti s TV, videom a DVD prehrávačmi
 • možnosti nadštandardného ubytovania v izbách s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a prístupom na internet
 • parkovanie v uzamknutom priestore parkoviska
 • výlety do Nitry a okolia
 • spoločenské podujatia (tanečné zábavy, maškarný ples, Katarínska zábava, športové hry a pod.)

I. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Katarína Romsauerová
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

II. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Zdenka Trokanová
Počet lôžok – 92
Typ oddelenia – ženské

III. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Henrich Grác
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – mužské

IV. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Anežka Imrišková
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

Fyziatricko rehabilitačná časť II. psych. oddelenie
MUDr. Jana Pleidelová – lekár
Marián Malagyi – vedúci manažér FRC
Mgr. Mariana Ťapušíková – vedúci psychológ I.
Mgr. Jolana Múdra – vedúci psychológ II.
Typ oddelenia – nelôžkové

Všetky lôžkové oddelenia sú poskytovaním odbornej starostlivosti rovnocenné, diferencované sú len rajonizačne.

 

LÔŽKOVÉ ODDELENIA NEMOCNICE SÚ ROZDELENÉ NA 3 STANICE:

SANATÓRNA ČASŤ – stanica 1
je určená pre liečebno-preventívnu starostlivosť pacientov s menej závažnými duševnými poruchami, psychoreaktívnymi stavmi, všetkými druhmi závislostí, taktiež psychózy v kompenzovanom stave zaradené do psychoterapie, depresie, diagnostické pobyty a podobne.

OTVORENÁ ČASŤ – stanica 2
liečime na nej pacientov, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a sú zaraďovaní do iných rehabilitačných aktivít (ergoterapia, kultúra a pod.). Ide o pacientov s defektnými psychózami, degradovaných či praedementných závislostí, epileptické komplikácie a závažné poruchy osobnosti.

AKÚTNE ODDELENIE – stanica 3
zriadené pre floridné psychózy, organické poruchy správania a mentálne retardácie ťažšieho stupňa, ktorých stav si vyžaduje trvalé monitorovanie. Toto nám zabezpečuje i kamerový bezpečnostný systém. Na týchto úsekoch sú pacienti bazálne rehabilitovaní personálom oddelenia.

 

FYZIATRICKO REHABILITAČNÁ ČASŤ II. PSYCH. ODDELENIE

Pacienti sú z lôžkových oddelení indikovaní do jednotlivých rehabilitačných a psychoterapeutických programov. Najpočetnejšiu skupinu na FRČ tvoria pacienti zaraďovaní do pracovnej terapie, ktorá sa realizuje v ergoterapeutických priestoroch. Populárnou aktivitou sú kultúrno-rekreačné programy, ktoré okrem edukačnej činnosti využívajú aj skupinové techniky. Najnáročnejším programom pre neurotických a psychotických pacientov je skupinová psychoterapia. Programy jednotlivých skupín sú štruktúrované, vedené vyškoleným psychoterapeutickým tímom, psychológom a koterapeutom. Pri somatických, prevážne vertebrogénnych ťažkostiach sú pacienti indikovaní na LTV a fyzikálnu terapiu. K priestorom FRČ patrí aj kultúrna hala, športový areál, volejbalové ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa a knižnica. Súčasťou FRČ je aj PSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM. Psychológovia sú priestorovo situovaní na jednotlivé oddelenia, kde výraznou mierou participujú na jednej z tímovo vedených skupinových psychoterapií. Psychodiagnostická práca psychológov je centralizovaná, lekármi požadované psychologické vyšetrenia s príslušnou klinickou otázkou sú evidované psychologickou laborantkou a distribuované podľa rozhodnutia vedúcej psychologičky jednotlivým psychológom.

Read More

Mestská nemocnica Prof.MUDr.Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

Patrik No Comments

Počiatky mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach siahajú do rokov 1873 až 1875, kedy bola z iniciatívy župného lekára dr. Ľudovíta Benköa postavená budova župnej nemocnice. Prvým riaditeľom nemocnice bol dr. Benedikt Lányi. Župná nemocnica disponovala 55timi lôžkami a ročne v nej bolo hospitalizovaných v priemere 400 pacientov.

Dr. Lányi nemocnicu riadil až do roku 1920, kedy bol vymenovaný nový riaditeľ MUDr. Eugen Vincze. V tomto období dochádza k vybudovaniu operačnej sály, rtg a malého laboratória. Koncom 30tych rokov dochádza k výstavbe nových pavilónov, ktoré boli dané do užívania v rokoch 1943 a 1944. Po oslobodení v roku 1945 mala nemocnica 185 lôžok v troch oddeleniach.

Povojnový rozvoj znamenal pre nemocnicu rozširovania spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti (nové pôrodnícke oddelenie, ORL, stomatologická služba a pod.) a výstavbu nových budov (stará poliklinika – bývalý mestský úrad, nová poliklinika a pod.).

V súčasnosti má nemocnica 3 lôžkové oddelenia s 95timi lôžkami, 3 nelôžkové oddelenia a 8 ambulancií.

Súčasná podoba bývalej župnej nemocnice Tekovskej stolice. Architektúra budovy  je ovplyvnená dobovým romantickým a eklektickým štýlom a predstavuje jeden z najvýznamnejších príkladov meštianskej architektúry Zlatých Moraviec  z konca 19. storočia.

CHIRURGICKÉ ODDELENIE

Chirurgické oddelenie pracuje na 36 základných lôžkach, z toho sú 4 lôžka JIS a 2 lôžka na nadštandardných izbách…

INTERNÉ ODDELENIE

MUDr. Mária Končálová
primár

INTERNÉ ODDELENIE

Interné oddelenie pracuje na 55 lôžkach (z čoho 50 lôžok INT odd.  a 5 lôžok interné JIS INT odd.)…

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

MUDr. Nina Horniaková
vedúca lekárka

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Rádiologické oddelenie má v našom zdravotnom zariadení pracoviská v chirurgickom pavilóne a v internom …

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

MUDr. Jarmila Dekrétová
primár

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

Oddelenie v rámci svojej liečebno-preventívnej činnosti zabezpečuje anestéziologickú a intenzívnu…

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY

MUDr. Milan Rebek
vedúci lekár

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY

Oddelenie laboratórnej medicíny sa podieľa na laboratórnej diagnostike nemocničných a ambulantných klientov…

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELNIE

MUDr. Dana Poláková
vedúca lekárka

Read More

Nemocnica Topoľčany n.o.

Patrik No Comments

Ambulancie

Štruktúra

Nemocnica má 9 lôžkových oddelení, na ktorých pracujú špecialisti pre dané ochorenia, 9 SVaLZ-ov, 26 ambulancií, 3 ÚPS, 1 LSPP pre deti a dorast, Centrálne operačné sály, Nemocničnú lekáreň. V súčasnosti vykonávame aplikáciu nových diagnostík a procedúr. V rámci každého vyšetrenia vykonávame laboratórne testy, diagnostické procedúry, monitorovanie, elimináciu duplicitných vyšetrení, ošetrovateľskú starostlivosť, vonkajší servis, edukáciu pacientov pri jednotlivých ochoreniach.
Rozmiestnenie
Nemocnica pozostáva z dvoch základných ložkových pavilónov a areálu samostatných budov kde sú umiestnené jednotlivé pracoviská.

Algeziologicka ambulancia

Zaoberá sa liečbou akútnej a chronickej bolesti zhubného, alebo nezhubného pôvodu. V rámci liečby bolesti sa na našej ambulancii využívajú techniky modernej algeziológie ako TENS, akupunktúra, aurikuloterapia. Súčasťou ambulantnej liečby je podávanie infúzií. Poskytujeme konziliárne vyšetrenia a ošetrenia pacientov trpiacich bolesťou nereagujúcou na bežnú liečbu v rámci nemocnice pre všetky operačné aj neoperačné odbory.
 • bolesti chrbtice
 • bolesti hlavy
 • bolesti kĺbov
 • bolesťou po pásovom opare
 • iné dlhodobé bolesti , ktoré sú ťažko liečiteľné bežnými analgetikam

Gynekologická ambulancia

 • Gynekologická ambulancia pri oddelení
 • Gynekologická ambulancia odborná
 • USG pracovisko – SONO

Chirurgická ambulancia

Na ambulancii sa vykonávajú kontroly pacientov pred príjmom na oddelenie, všetky kontroly prepustených pacientov z oddelenia ako i všetky kontroly pacientov v dispenzarizačnej starostlivosti.Na tejto ambulancii sa vykonávajú odbery krvi pacientov, odosielanie na sonografické a rtg vyšetrenia.Predpríjmová diagnostiku akútnych pacientov ktorí sú do našej nemocnice odosielaní inými zariadeniami a lekármi.

Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je základný klinický medicínsky odbor zabezpečujúci koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti . Venuje sa prevencii , vyhľadávaniu, diagnostike a liečbe chorôb vnútorných orgánov
 • prevenciu, diagnostiku, liečbu chorôb vnútorných orgánov
 • potrebné doplňujúce vyšetrenia (laboratórne, EKG…)
 • edukáciu pacientov v rámci správnej životosprávy pri jednotlivých ochoreniach
 • predoperačné, celkové interné vyšetrenia
 • preventívne prehliadky
 • dispenzárnu starostlivosť

Read More

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Patrik No Comments

Záchranná zdravotná služba

 

tiesňová linka: 112
Po-Ne nepretržite
V prípade ohrozenia života je možné volať na tiesňovú linku z akéhokoľvek telefónneho prístroja (mobilný telefón, pevná linka, verejné automaty) v okrese Nové Zámky bez predvoľby a zadarmo. Prístrojové vybavenie Zdravotného operačného strediska umožňuje digitálny záznam tiesňového volania s presným časom a zobrazením telefónneho čísla, z ktorého je tiesňový hovor oznamovaný.

Ambulancie:

Centrálny príjem

Interná ambulancia

MUDr. Andrea Kiššová, MUDr. Milada Šubadová,
MUDr. Paula Habrmanová, MUDr. Štefan Balogh

Prízemie monobloku – západný trakt (centrálny príjem)

Chirurgická ambulancia

MUDr. Róbert Bartha, MUDr. Peter Jankech
Prízemie monobloku – západný trakt (centrálny príjem)

Ambulancia úrazovej chirurgie

MUDr. Martin Takáč, MUDr. Veronika Brodnianska
Prízemie monobloku – západný trakt (centrálny príjem)

Gynekologická ambulancia

MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Jozef Geöreögh
Prízemie monobloku – západný trakt (centrálny príjem)

Ambulancia vnútorného lekárstva – predoperačné vyšetrenia

Prízemie monobloku – západný trakt (centrálny príjem, č.d. 15)

Dermatovenerologické (kožné) oddelenie

Dermatovenerologická ambulancia

MUDr. Peter Kozub, PhD.; MUDr. Drahomíra Berkyová
I. Všeobecná: prízemie monobloku – pri výťahoch
II. Špecializovaná: 13. poschodie monobloku – pri výťahoch

Geriatrické (pacienti vo vysokom veku) a
Doliečovacie oddelenie

Geriatrická ambulancia

MUDr. Iveta Szilágyiová
13. poschodie monobloku – pri výťahoch

Gynekologicko-pôrodnícka klinika
(ženské ochorenia a pôrodnica)

Gynekologická príjmová ambulancia

MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Jozef Geöreögh
Prízemie monobloku – západný trakt (centrálny príjem)

Jednodňová zdravotná starostlivosť

MUDr. Tibor Matuška, CSc
2. poschodie monobloku

Gynekologická ambulancia

MUDr. Judita Koprdová, MUDr. Tibor Matuška, CSc
Prízemie monobloku (pri výťahoch)

Urogynekologická ambulancia

MUDr. Tibor Matuška, CSc.
Prízemie monobloku (pri výťahoch)

Ambulancia rizikovej gravidity

MUDr. Jozef Geöreögh
Prízemie monobloku (pri výťahoch)

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

MUDr. Jozef Geöreögh
2. poschodie monobloku – západ

Chirurgická klinika

Onkochirurgická – mamologická ambulancia

MUDr. Imrich Matuška
9. poschodie monobloku – sever

Chirurgická ambulancia

MUDr. Anton Vojna
9. poschodie monobloku – sever

Ambulancia cievnej chirurgie

MUDr. Jaroslav Miček
9. poschodie monobloku – sever

Proktologická ambulancia

MUDr. Kinga Wursterová
9. poschodie monobloku – sever

Klinika vnútorného lekárstva I.

Ambulancia vnútorného lekárstva I.

doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.,
MUDr. Jaroslava Bernátová, MUDr. Jana Baková

11. poschodie monobloku – sever

Kardiologická ambulancia I.
(poruchy srdcového rytmu)

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
11. poschodie monobloku – sever

Kardiologická ambulancia II.

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MUDr. Jaroslava Bernátová
11. poschodie monobloku – sever

Nefrologická ambulancia

MUDr. Zoltán Borbély
11. poschodie monobloku – prístavba

Klinika vnútorného lekárstva II.

Ambulancia vnútorného lekárstva II.

doc. MUDr. Martin Zima, PhD.,
12. poschodie monobloku – sever

MUDr. Kamila Juríková,
12. poschodie monobloku – sever

MUDr. Klára Soboňová, PhD., MUDr. Andrea Bitterová
1. poschodie monobloku – východný trakt

Hepatologická ambulancia

doc. MUDr. Martin Zima, PhD.
12. poschodie monobloku – sever

Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Branislav Kunčák, MUDr. Juraj Ďurina
12. poschodie monobloku – sever

Kardiologická ambulancia III.

MUDr. Kamila Juríková
12. poschodie monobloku – sever

Diabetologická ambulancia

MUDr. MUDr. Lucia Šimová
12. poschodie monobloku – prístavba sever

Neonatologická klinika
(novonarodené deti)

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom

MUDr. Valéria Dancziová

3. poschodie monobloku – východ

MUDr. Eva Prističová, MUDr. Valéria Dancziová

3. poschodie monobloku – východ

Neurochirurgická klinika

Neurochirurgická ambulancia

MUDr. Peter Harangozó, prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.,
MUDr. Miloš Lampert, MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD.

8. poschodie monobloku – sever

Neurologická (nervová) klinika

Neurologická ambulancia II.

MUDr. Zuzana Décsiová, PhD.,
MUDr. Igor Polák, MUDr. Adriana Horváthová

10. poschodie monobloku – sever

Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ambulancia FBLR I.

MUDr. Slavomír Tóth, PhD.
Prízemie monobloku

Oddelenie klinickej farmakológie

Ambulancia klinickej farmakológie

MUDr. Klára Soboňová, PhD., MUDr. Andrea Bitterová
1. poschodie monobloku – východný trakt

Oddelenie klinickej onkológie

Onkologická ambulancia II

MUDr. Pavol Demo,
MUDr. Ľudovít Gremeň

1. poschodie v budove pediatrickej kliniky (bočný vchod)

Onkologická ambulancia I

MUDr. Oľga Szegheőová
1. poschodie v budove pediatrickej kliniky (bočný vchod)

Oddelenie úrazovej chirurgie

Ambulancia úrazovej chirurgie I.

MUDr. Marián Soboňa, MUDr. Zsolt Góra
8. poschodie monobloku – sever

Ambulancia úrazovej chirurgie II.

MUDr. Peter Vogel, MUDr. Martin Takáč
8. poschodie monobloku – sever

Oftalmologické (očné) nelôžkové oddelenie

Jednodňová očná chirurgia (JOCH)

MUDr. Alena Ženčárová
7. poschodie monobloku – sever

Oftalmologická ambulancia

MUDr. Alena Ženčárová, MUDr. Eva Valkovičová, MUDr. Ľubica Brániková
7. poschodie monobloku – východ

Otorinolaryngologická (ušno-nosno-krčná) klinika

Otorinolaryngologická ambulancia

MUDr. František Kurinec, MUDr. Richard Hudák
13. poschodie monobloku – sever

Foniatrická ambulancia

MUDr. Viera Šumská
13. poschodie monobloku – sever

Pediatrická (detská) klinika

Detská príjmová ambulancia

MUDr. Michal Medovarský, MUDr. Zora Kralovičová
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Detská imunoalergiologická ambulancia

MUDr. Vlasta Haramiová
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Detská enuretická a nefrologická ambulancia

MUDr. Adriana Kováčová
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Detská kardiologická ambulancia

MUDr. Roman Haramia
Prízemie v budove pediatrickej kliniky

Pneumologické (pľúcne) ambulancie

Pneumologická ambulancia I

MUDr. Paula Habrmanová, MUDr. Pavol Demo
1. poschodie monobloku

Pneumologická ambulancia II

MUDr. Jozef Marko
1. poschodie monobloku

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrická ambulancia II

MUDr. Lívia Katonová, MUDr. Anastasia Gabovda
4. poschodie monobloku – sever

Psychiatrická ambulancia I

MUDr. Zuzana Tyukosová, MUDr. Tomáš Szép
4. poschodie monobloku – sever

Ambulancia medicíny drogových závislostí

MUDr. Tomáš Szép
Budova patológie – samostatný vchod

Ambulancia klinickej psychológie

PhDr. Kateřina Hrabinská , PhDr. Linda Katona
4. poschodie monobloku – sever

Urologická klinika
(ochorenia močového systému)

Urologická ambulancia

m. prof. doc. MUDr. Alemayehu Habte Michael, CSc.,
MUDr. Tomáš Kovačic, MUDr. Zoltán Danczi, MUDr. Marián Bernát

6. poschodie monobloku – sever

Onkourologická ambulancia

MUDr. Ivan Kalinay
6. poschodie monobloku – sever

Ústav hematológie

Hematologická ambulancia

MUDr. Alexander Varga
Prízemie monobloku s osobitným vchodom

Všeobecné lekárstvo

Všeobecná ambulancia

MUDr. Jozef Marko, MUDr. Diana Žuffová
Prízemie monobloku (pri výťahoch)

Read More

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Patrik No Comments

Charakteristika

Psychiatrická nemocnica Hronovce bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona SNR č. 174/1989 Zb. dňa 18.12.1990 pod č.j.: 1841/1990 – A/III-6 od 1.1.1991.

Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 sa s účinnosťou od 01.01.1992 zmenil spôsob financovania Psychiatrickej liečebne Hronovce z rozpočtovej na príspevkovú formu.

Ministerstvo zdravotníctva podľa Zákona SNR č. 518/1990 Zb. a Zákona SNR č. 277/1994 Zb. zmenilo dňa 01.02.1995 pod č. 301/1995-A s účinnosťou od 1.3.1995 túto zriaďovaciu listinu takto: Názov – Psychiatrická liečebňa Hronovce, sa mení na názov Psychiatrická nemocnica Hronovce. Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami. Psychiatrická nemocnica Hronovce je štátnou príspevkovou organizáciou, zriadenou na poskytovanie zdravotníckych služieb, hospodáriaca v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa svojho rozpočtu. Rada nemocnice bola zrušená na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR č. 1979/1999 zo dňa 14.4.1999, zaslané prípisom č.1083/99/-OPM/KA zo dňa 14.4.1999.

Psychiatrická nemocnica Hronovce je nemocnicou v ktorej sa venujeme liečbe duševných chorôb už viac ako 50 rokov. Pôsobili a pôsobia v nej vynikajúci odborníci. Tradícia psychiatrickej starostlivosti nás zaväzuje k tomu, aby sme nadviazali na svojich predchodcov a neustále zvyšovali kvalitu s cieľom maximálne vyhovieť požiadavkám našich klientov, pacientov, rodinných príslušníkov, spolupracujúcich zdravotníckych zariadení alebo poisťovní. A preto sa Psychiatrická nemocnica v Hronovciach stará o duševné zdravie svojich klientov (pacientov) od jeho ohrozenia až po nápravu vzniknutých škôd. Špecifikom našej práce je longitudinálna a komplexná práca s klientom, kontrolovaná systémom kvality.

Identifikačné údaje

Právná forma: Štátna príspevková organizácia
Štatutárny orgán: riaditeľ nemocnice MUDr. Marek Zelman
IČO: 00607266
DIČ: 2020404694
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený ÚDZS: P 28247
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.: 7000286645/8180 – hlavná činnosť
Štátna pokladnica, č.ú.: 7000286696/8180 – vedľajšia činnosť
História a súčasnosť

 

Zriadenie

Psychiatrická nemocnica Hronovce bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR podľa zákona SNR č. 174/1989 Zb. dňa 18.12.1990 pod č.j.: 1841/1990 – A/III-6 od 1.1.1991.

Opatrením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3909/1991-A zo dňa 11.12.1991 sa s účinnosťou od 01.01.1992 zmenil spôsob financovania Psychiatrickej liečebne Hronovce z rozpočtovej na príspevkovú formu.

Ministerstvo zdravotníctva podľa Zákona SNR č. 518/1990 Zb. a Zákona SNR č. 277/1994 Zb. zmenilo dňa 01.02.1995 pod č. 301/1995-A s účinnosťou od 1.3.1995 túto zriaďovaciu listinu takto: Názov – Psychiatrická liečebňa Hronovce, sa mení na názov Psychiatrická nemocnica Hronovce. Predmetom činnosti je poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami. Psychiatrická nemocnica Hronovce je štátnou príspevkovou organizáciou, zriadenou na poskytovanie zdravotníckych služieb, hospodáriaca v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa svojho rozpočtu. Rada nemocnice bola zrušená na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR č. 1979/1999 zo dňa 14.4.1999, zaslané prípisom č.1083/99/-OPM/KA zo dňa 14.4.1999.

Počiatky psychiatrickej starostlivosti v Hronovciach

História pobytu psychiatrických pacientov v obci Lekér, Čajakovo, Hronovce – to sú všetko synonymá – sa datuje od r. 1951. V tom čase sa skončili pseudoidylické snahy o psychiatrickú rehabilitáciu formou rodinnej opatery. V naivných predstavách laických manažérov vtedajšej spoločnosti, predstavovala rodinná opatera rezervoár pracovných síl a súčasne prekážku v združstevňovaní. Preto prišlo politické rozhodnutie o jej zrušení a všetci pacienti z rodinnej opatery boli stiahnutí a sústredení administratívne do tzv. rehabilitačných odbočiek. Boli to vlastne primitívne ubytovne so zanedbateľným hygienickým štandardom a pacienti sa využívali ako lacná pracovná sila na Štátnych majetkoch. Liečba častokrát spočívala vo fyzickom donútení k práci. Z počiatočných tridsiatich pacientov sa rozrástol ich počet koncom roku 1951 na 450. Zodpovednosť za psychiatrickú časť starostlivosti mal na začiatku existencie psychiatrie v Čajakove lekár nitrianskeho psychiatrického oddelenia tým, že raz do týždňa urobil vizitu pacientov. Kvalifikovaný personál neexistoval. Zariadenie malo najprv eufemický názov Rehabilitačné stredisko pre duševne chorých pri Štátnej nemocnici v Nitre so sídlom v Čajakove. Po roku dochádza k zmene v názve na Krajský ošetrovací ústav pre mozgove chorých v Čajakove. Až 18.3.1953 sa stal tento mozgový ústav samostatnou inštitúciou, samostatnou rozpočtovou organizáciou Krajského národného výboru v Nitre a od tohto dátumu sa počíta zrodenie zariadenia.

Dňa 18.3.1953 sa z detašovaného pracoviska v Nitre s honosným názvom Rehabilitačné stredisko pre mozgovo chorých pri štátnej nemocnici v Nitre, so sídlom v Čajakove stala samostatná rozpočtová organizácia pri KNV Nitra, Psychiatrická liečebňa v Čajakove. Pozostávala z centrály a rehabilitačných odbočiek. Dohromady na 450 postelí pripadalo 24 nekvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov, 1 vodič sanitky, 2 kuchári a 2 administratívni pracovníci.

Psychiatrická liečebňa v Čajakove v 60-tych rokoch

Spoločenský pohyb sa prejavil aj na zariadení. 60. roky videli už psychiatrickú liečebňu v Čajakove – Hronovciach, ako zdravotnícke zariadenie. V tom čase sa stala liečebňa zariadením ministerstva zdravotníctva. Začali sa hospodárske aj zdravotnícke revízie. Objavuje sa kvalifikovaný personál. Kým v päťdesiatych rokoch sa starali o pacientov ľudia, ktorí so zdravotníctvom nemali nič, alebo iba veľmi málo spoločné a aj keď si v závodnej škole práce osvojujú základné zdravotnícke znalosti, tak začiatkom šesťdesiatych rokov je tu už 20 kvalifikovaných SZP. Začiatky 60. rokov sa niesli v znamení budovania. Sprevádzkoval sa hlavný pavilón, čo viedlo k značnému zlepšeniu komfortu pacientov aj jeho hygienickej úrovne. Sparkoval sa areál, vybudovala sa kuchyňa, vybudovali sa športoviská, zaviedlo sa diétne stravovanie. Zriadilo sa oddelenie klinickej biochémie, rtg. pracovisko, gynekologická ambulancia, zubná ambulancia, prijal sa úväzkový ftizeológ. V hlavnom pavilóne, ktorý bol dimenzovaný na 210 postelí bolo však v r. 1966 vtesnaných 242 pacientov. Vo dvoch barakoch boli tiež poschodové postele pre ostatných pacientov do 350, pri 100% obložnosti. V tom roku bol v liečebni jeden atestovaný psychiater a 4 sekundári. Príchod sovietskych vojsk v r. 1968 privítala liečebňa podstatne lepšie vybavená akou bola na začiatku 60-tych rokov, celkove to však stále bola bieda. Na 350 postelí boli vtedy dvaja kvalifikovaní psychiatri 29 SZP a 15 NZP, 1 rehabilitačný pracovník a nebol ani jeden psychológ. Napriek veľkým nedostatkom, ktoré najviac pociťovali pacienti, treba konštatovať, že sa v tom čase už aj v Čajakove robí seriózna medicína. Bolo vidieť, že psychiatria v Čajakove sa zlepšuje; išlo hlavne o zlepšenie psychiatrickej rehabilitácie. Tiež na úrovni ošetrovateľstva dochádza k podstatnému, ako kvantitatívnemu tak i kvalitatívnemu zlepšeniu starostlivosti.

Zlepšovania personálneho vybavenia v 70-tych rokoch

Začiatok 70-tych rokov je v znamení zlepšovania personálneho vybavenia liečebne aj čo sa týka lekárov. Objavujú sa už kvalifikovaní psychiatri, skutočné psychiatrické osobnosti. Počet zdravotníckych pracovníkov sa zvýšil na 126, čo bolo už 50% naplnenie vtedajších merných schém pre zdravotníctvo.

Modernizácia a veľkorysá výstavba 80-tych rokov

Na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sa zasa politicky otepľuje a otepľovanie získava ruský epiteton – glasnosť a perestrojka. Cíti to aj liečebňa. Osemdesiate roky sa nesú v znamení odborného nadšenia. Liečebňa sa moderne štrukturalizovala. Miesto starého sektorového systému, začínajú fungovať špecializované oddelenia. Pacientom sa začína vykať a telesné tresty sa už nevyskytujú. Vzniká oddelenie pre liečbu neuróz psychoterapiou. Vzniká úzka spolupráca s Kroměřížskym oddelením a profesorom Kratochvílom. Mnohé naše sestričky absolvovali výcvik u neho a dodnes to na nich vidieť. Rozvíja sa rehabilitácia. Zavádza sa systém otvorených dverí a tzv. semipermeabilných dverí. Experimentuje sa s rozličnými liečebnými metódami vrátane psychotroniky. Zavádza sa akupunktúra, robia sa atropín-skopolamínové šoky, postupne upadá inzulínová komatózna liečba do zabudnutia, zavádza sa komunitný systém, zavádzajú sa paralelné liečebné režimy, rozvíja sa rehabilitácia. V polovici 80-tych rokov začína vedenie nemocnice veľkorysú údržbu a výstavbu. Za tých pár rokov stačili uskutočniť výstavbu novej kotolne, vrátnice, bufetu, hydroglóbusu, základov AT pavilónu a súčasného nedostavaného AMO pavilónu, telefónnej ústredne, rekonštrukciu Lodenice a pod. Zasa bolo vidno, že liečebňa má gazdu.

Spoločenské zmeny v 90-tych rokoch

Poverený vedením liečebne bol MUDr. Hollý, ktorý sa v r. 1991 prihlásil do konkurzu na miesto riaditeľa. Liečebňa získava štatút Psychiatrickej nemocnice.

Súčasnosť

V súčasnosti Psychiatrická nemocnica v Hronovciach je zdravotníckym zariadením, ktoré má 310 postelí v cca 10 hektárovom areáli. O hospitalizovaných pacientov sa stará asi 245 zamestnancov. Má zavedený systém manažérstva kvality podľa európskej normy ISO 9001:2008. S nástupom roku 2010 je poverený vedením na dobu určitú MUDr. Marek Zelman. V priebehu roka 2010 sa stáva riaditeľom na základe konkurzu a je vymenovaný do funkcie riaditeľa.

Read More

Fakultná nemocnica Nitra

Patrik No Comments

Zariadenia

Ambulancia cievnej chirurgie – MUDr. Peter Mondek , PhD. -primár Oddelenia cievnej chirurgie

Ambulancia neurofyziológie a sonografie – Doc. MUDr. Miroslav Brozman , CSc.

Detská neurologická ambulancia – MUDr. Miroslav Murgaš

Detská reumatologická ambulancia – MUDr. Zuzana Pechočiaková

Hypertenziologická ambulancia

Národná transfúzna služba – Nitra

Oddelenia:

 

 • Oddelenie cievnej chirurgie
 • Oddelenie klinickej farmakológie
 • Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
 • Oddelenie plastickej chirurgie
 • Oddelenie urgentnej medicíny
 • Stomatochirurgické oddelenie
 • Urologické oddelenie

Ambulancie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

 • Ambulancia gynekologickej onkológie
 • Ambulancia gynekologickej endokrinológie, sterility, infertility
 • Ambulancia detskej a adolescentnej gynekológie
 • Ambulancia pre rizikovú graviditu
 • Ambulancia gynekologického ultrazvuku
 • Všeobecná gynekologická ambulancia

Kardiologická klinika

 • Ambulancia preventívnej kardiológie
 • Ambulancia arytmológie a kardiostimulácie
 • Endokrinologická ambulancia
 • Interná predoperačná ambulancia
 • Angiologická ambulancia

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 • FBLR ambulancia pre dospelých
 • FBLR ambulancia pre deti a dospelých

Interná klinika

 • Interná príjmová ambulancia
 • Angiologická ambulancia
 • Diabetologická ambulancia
 • Gastroenterologická ambulancia
 • Geriatrická ambulamcia
 • Ambulancia pneumológie a ftizeológie
 • Nefrologická ambulancia
 • Reumatologická ambulancia
 • Hepatologická – Farmakologická ambulancia

Neurologická klinika

 • Príjmová a konzultačná ambulancia
 • Vertebrologická ambulancia
 • Ambulancia pre cievne ochorenia mozgu
 • Ambulancia neurofyziologická
 • Sonografické laboratórium – ÚZV
 • Centrum pre liečbu sclerosis multiplex
 • Ambulancia pre neurológiu bolesti
 • Ambulancia pre záchvatové ochorenia
 • EEG laboratórium
 • Ambulancia pre nervosvalové ochorenia
 • EMG laboratórium
 • Denný neurologický stacionár
 • Neuropsychologická ambulancia
 • Logopedická ambulancia
 • Rehabilitačná ambulancia

Urologické oddelenie

 • Urologická ambulancia I
 • Urologická ambulancia II
 • Uroonkologická ambulancia
 • Detská urologická ambulancia
 • Sonografia a endoskopia
 • Urodynamická poradňa
 • Andrologická poradňa

Ostatné ambulancie FN

 • Hematologická ambulancia
Klinika novorodencov, detí a dorastu

 • Ambulancia detí s perinatálnym rizikom
 • Detská príjmová a konziliárna ambulancia
 • Detská reumatologická ambulancia

Klinika otorinolaryngológie

 • Všeobecná ambulancia ORL
 • Audiometrická a otologicko otoneurologická + všeobecná ambulancia

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

 • Ambulancia úrazovej chirurgie
 • Ortopedická ambulancia
 • Sonografická ambulancia bedrových kĺbov u detí

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

 • Anestéziologická ambulancia
 • Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)

Chirurgická klinika

 • Všeobecná príjmová a pohotovostná ambulancia
 • Ambulancia pre ochorenia hrubého čreva a konečníka
 • Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy
 • Ambulancia pre ochorenia štítnej žľazy
 • Ambulancia pre ochorenia horného GITu
 • Detská chirurgická ambulancia

Neurochirurgická klinika

 • Neurochirurgická ambulancia

Očná klinika

 • Konziliárna ambulancia
 • Pedooftalmologická ambulancia
 • Glaukómová ambulancia
 • Laserová ambulancia
 • Metabolicko-cievna ambulancia
 • Mikrochirurgická ambulancia
 • Retinologická ambulancia

Psychiatrická klinika

 • Pedopsychiatrická ambulancia
 • Príjmová ambulancia pre dospelých

Oddelenie cievnej chirurgie

 • Ambulancia cievnej chirurgie

Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie

 • Ambulancia klinickej onkológie
 • Ambulancia klinickej onkológie – príjmová
 • Ambulancia radiačnej a klinickej onkológie
 • Ambulancia radiačnej onkol. – príjmová
 • Ambulancia radiačnej onkológie
 • Ambulancia klinickej fyziky

 

Read More