Kraj Banská Bystrica

NsP Veľký Krtíš – Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

Patrik No Comments

História nemocnice vo Veľkom Krtíši

Okres Veľký Krtíš sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska v Banskobystrickom kraji a svojou južnou hranicou susedí s Maďarskou republikou. Rozloha okresu je 842 km2 a žije tu 46875 obyvateľov. Samotné okresné mesto Veľký Krtíš má cca 15000 obyvateľov. Prvá listina obce pod názvom Curtus sa datuje od 9. septembra 1245. V 15 storočí dostala obec Curtus prívlastok Veľký. Následkom útokov Turkov bola obec v polovici 17. storočia úplne zničená a vyľudnená až do roku 1680. K úbytku obyvateľstva prispievali tiež časté epidémie (mor, cholera). Nová etapa vývoja začala po roku 1945. V roku 1968 získal Veľký Krtíš štatút mesta. Starostlivosť o zdravie ľudu je jednou zo základných úloh. Situácia v zdravotníctve v novovytvorenom okrese bola pomerne kritická, lebo bývalý okres Modrý Kameň sa rozvíjal veľmi pomaly. V okrese pracovalo len niekoľko lekárov v Modrom Kameni, Sennom, Vrbovke, Bušinciach a v Neninciach. Pracovali v nevyhovujúcich podmienkach, nevybavených ordináciách. V okrese Modrý Kameň nemocnica nebola, preto pacientov na odborné ošetrenie, resp. na hospitalizáciu posielali do nemocníc v Lučenci, vo Zvolene,v Šahách, ba často aj do Balašských Ďarmôt v susednej Maďarskej ľudovej republike.

Oproti iných okresom tu bola pomerne vysoká úmrtnosť, preto sa výstavba nemocnice stala veľmi aktuálnou. Zdravotnícke orgány vyriešili problém núdzovou adaptáciou bývalého statkárskeho kaštieľa v Peseranoch pri Sklabinej na nemocnicu s kapacitou 45 lôžok. Mala charakter zjednotenej nemocnice, ktorá začala pracovať v skromných podmienkach v januári r. 1952 pod vedením zakladateľa MUDr. Otta Bauera. Pracovalo tu 12 ľudí, z toho 6 sestier. Vykonávali sa tu operácie úrazov hlavy, hrudné, brušné, operácie mandlí, prostaty, ale aj štítnej žľazy. Medzi prvými lekármi tu pracoval MUDr. Benc, MUDr. Strasz,.

Z radov prvých sestier tu pôsobila Filoména Svatíková-Kopčíková. Ťažká situácia bola aj na pôrodníckom úseku a v starostlivosti o matku a dieťa. Vysoká prenatálna a natálna úmrtnosť si vyžadovali urýchlené riešenie. Potreba pôrodnice sa riešila núdzovo adaptáciou objektu hospodárstva na Slatinke pri Pôtri, otvorením pôrodníckeho oddelenia v roku 1956 s kapacitou 20 lôžok. Pri začiatkoch boli MUDr. Dušan Plintovič a neskorší primár nemocnice vo Veľkom Krtíši MUDr. Tibor Gábor, s hlavnou sestrou Zorkou Filčíkovou.

Nemocnica v okrese veľmi chýbala. A tak v roku 1957 bol schválený projekt na stavbu nemocnice 1. typu s kapacitou 225 lôžok, so štyrmi základnými oddeleniami (detské – 60 lôžok, ženské a pôrodnícke – 45 lôžok, interné – 60 lôžok, chirurgické – 60 lôžok). Nemocnica sa začala stavať v septembri 1959 a 10. januára 1966 bola odovzdaná do užívania. Plná prevádzka bola začatá v roku 1967.

Do Veľkého Krtíša z rôznych miest Slovenska prišli viacerí vynikajúci odborníci-lekári a zdravotnícky personál. Mnohí z nich neprešli dobrovoľne, jednoducho dostali po ukončení štúdia umiestenku. Ako všeobecná lekár tu pôsobil MUDr. Štefan Strnisko. Ako primár detského oddelenia tu pôsobil jeden z prvých vysokoškolsky vzdelaných rodákov MUDr. Pavel Pohanka, Csc. Nemožno nespomenúť MUDr. Elenu Rakickú, ktorá po odchode pracovala na IKEM v Prahe u prof. Vidinského, MUDr. Varnay, ktorý niekoľko rokov vykonával funkciu krajského kardiológa v Brne. Základy neskoršieho stomatologického oddelenia položil MUDr. Harry Štanga, MUDr. Emil Terem, interného oddelenia MUDr. Michal Belašič (prvý riaditeľ nemocnice), MUDr. Milan Uhrin, MUDr. Karol Nováček, RTG oddelenia MUDr. Karol Pereslényi a iní.

Prvou hlavnou sestrou nemocnice sa stala p. Ľudmila Mojžišová. V roku 1968 sa zriadili v budove slobodárne Modrokamenských uhoľných baní ordinácie pre odborných lekárov. Po roku 1968 má osobitný význam výstavba zubného oddelenia. Postavilo sa podľa projektu Janáčkovej zubnej polikliniky v Brne a do užívania bolo odovzdané 1. februára 1974. Rozšírili sa obvodné zdravotné strediská v Bušinciach, v Čebovciach, vo Veľkom Krtíši. V ambulantnej forme lekárskej starostlivosti sa vytvorili oddelenia neurologické (1971), ortopedické, očné(1973), psychiatrické (1974), krčné-ušné-nosové (1977). Od roku 1974 sa rozšírilo rehabilitačné oddelenie, oddelenie klinickej biochémie a hematológie, oddelenie TBC a respiračných chorôb. Činnosť zahájilo aj fyziatricko-rehabilitačné oddelenie a lôžkové doliečovacie oddelenie. Zaviedla sa starostlivosť o dlhodobo chorých a starých občanov. Opatrovateľskú službu vykonávalo v okrese 83 dobrovoľných opatrovateliek.

V 80-tych rokoch sa v zdravotníckych službách zlepšili podmienky na zvyšovanie úrovne starostlivosti o pracujúcich. Zvýšil sa počet lekárskych miest o 24. Prácu malo 750 zamestnancov. Zriadili sa ďalšie dve zdravotné obvodné strediská vo Vinici, v Želovciach a štyri vo Veľkom Krtíši. Zlepšila sa ambulantná lekárska služba. Nakoľko poliklinické a ambulantné zložky boli značne rozštiepené a rozložené, v roku 1979 sa začalo s výstavbou polikliniky, ktorá bola dokončená v roku 1988. Ďalšou prestavbou nemocnice s poliklinikou bola rozšírená kapacita o 51 lôžok. NsP bola 2. typu. Zriadilo sa RTG oddelenie, pri internom oddelení sa v roku 1982 vytvorila JIS, s poskytovaním liečebno-preventívnej starostlivosti v kardiológií a závažných porúch metabolizmu. Súčasťou NsP bola aj Lekárenská služba, Okresná hygienická stanica a LSPP. Boli vytvorené ďalšie odborné ambulancie vnútorného lekárstva (diabetologická, reumatologická, kardiologická, ambulancia funkčnej diagnostiky, kde sa vykonávali funkčné záťažové skúšky kardiovaskulárneho aparátu, ECHO-kardiografické vyšetrenia), ambulancie chirurgie s traumatológiou, očná, psychiatrická, urologická. Pri RTG sa zriadila ambulancia brušnej sonografie, pri neurologickej – logopedická ambulancia. V roku 1990 bola zriadená Regionálna Lekárska komora, súčasne s komorou sestier.

Od zriadenia nemocnice bol založený spolok lekárov J. E. Purkyně a sekcia sestier, ktorí sa každý štvrtý rok podieľali na organizácií Gemersko – Novohradských lekárskych a zdravotníckych dní. V spolupráci Odborárskej organizácie a mládežníckej sa zamestnanci podielali na organizovaní športových podujatí v spolupráci s NsP Zvolen, Šahy, Lučenec, Rimavská Sobota. NsP však naliehavo potrebovala pomocné hospdárske zariadenia (kotolňu, práčovňu, kuchyňu). Preto sa naplánovala v 85-tych rokoch aj ich výstavba. V tom istom roku sa vytvorila hematologická ambulancia. V roku 1993 došlo k postupnému odštátňovaniu. Ako prvá sa odštátnila stomatológia. Od roku 1995 sa celkom odštátnili obvodní lekári a vytvorili praktických lekárov pre deti a dospelých v rámci súkromného sektora. Od roku 1996-97 sa odštátnili aj odborní lekári polikliniky ako aj LSPP. Zároveň OHES sa stala neštátnym zdravotným ústavom.

V septembri roku 2000 začala pracovať v našom okrese Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktorá poskytuje kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácnosti pacienta. Následne sa zriadilo geriatrické oddelenie s počtom lôžok 45 a oddelenie pre dlhodobo chorých s počtom lôžok 30.

Od roku 2000 začala postupná redukcia lôžkového fondu ako i zamestnancov. Od 1. februára 2002 bola daná do prevádzka rýchla zdravotnícka pomoc. V roku 2002 bol nasledovný počet lôžok: Oddelenie Počet lôžok Interné oddelenie 44 Chirurgické oddelenie 28 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 20 Geriatrické, doliečovacie oddelenie, LDCH 75 Pediatrické oddelenie 25 Novorodenecké oddelenie 4 Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny 2 V roku 2003 bolo zriadené krízové centrum pre deti týrané a postihnuté sociálnou núdzou, s počtom lôžok 10. V tom istom roku sa NsP transformovala na neziskovú organizáciu pod názvom Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. V rámci ekonomizácie a reprofilizácie, znižovania nákladov na zdravotníctvo sa znížil počet zamestnancov na 298.

V našom okresnom meste pracuje 10 detských zdravotných stredísk, 8 zdravotných obvodov, 13 ostatných zdravotníckych zariadení, 4 lekárne a výdajne liekov.

Odelenia nemocnice:

Oddelenia nemocnice VšNsP, n. o. Veľký Krtíš

Lôžkové oddelenia:

 1. Chirurgické oddelenie
 2. Detské oddelenie
 3. Interné oddelenie
  1. Interné oddelenie – muži
  2. Interné oddelenie – ženy
  3. Interné oddelenie – geriatria
 4. Oddelenie dlhodobo chorých
 5. Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
 6. Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Ambulancie:

 1. Gastroenterologická ambulancia
 2. Kardiologická ambulancia
 3. Ambulancia funkčnej diagnostiky
 4. Interná ambulancia
 5. Chirurgická ambulancia A
 6. Chirurgická ambulancia B

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky:

 1. Oddelenie klinickej biochémie
 2. Oddelenie klinickej mikrobiológie
 3. Radiodiagnostické oddelenie
 4. Ultrasonografická ambulancia
 5. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Read More

NsP Rimavská Sobota – NaP,n.o. prevádzka Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota

Patrik No Comments

O nás

Manažment:

Predstavenstvo

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. – člen predstavenstva

Dozorná rada
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice

Ing. Ivan Mokrý –  riaditeľ
MUDr. Anita Mančušková – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Anna Antalová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

História

Obdobie 1839 – 1918

Rimavská Sobota, ako historické centrum správneho územia Gemerskej stolice a župy dlhé roky postrádalo takúto inštitúciu a preto bolo samozrejmé, že aj župný úrad na čele so županom Samuelom Draskoviczym a hlavným župným lekárom Gusztávom Marihovszkým /Marikovszky / už v roku 1839 presadzovali myšlienku postavenia župnej nemocnice v meste.

Peniaze na stavbu sa mali získať zo sponzorských príspevkov, z výnosov rôznych firiem a koncertov, z tanečných zábav a pod.. Hovorí sa, že najväčšími sponzormi boli knieža Coburg a Rima-muránska železiarska spoločnosť. Ubehlo však aj tak až 41 rokov, kým sa zozbierala potrebná suma na začatie stavby. Bol to župan Bartolomej Szontágh, ktorý v roku 1880 dal príkaz na začatie stavby nemocnice. Trvalo takmer 5 rokov, kým v roku 1884 mohla byť nemocnica otvorená.

Jednalo sa o budovu, ktorá je priečelím obrátená na terajšiu Fábryho ulicu / tzv. stará nemocnica v ktorej je t. č. v r.2007 umiestnené interné oddelenie./ Nemocnica mala 40 postelí s chirurgickými a internými lôžkami ale aj s lôžkami pre choroby kožné a infekčné. Prvým riaditeľom nemocnice bol Dr. Samuel Szabó, ktorý súčasne zastával aj funkciu hlavného župného lekára Gemersko-malohontskej župy.

Počet lôžok sa za jeden rok zdvojnásobil a o 4 roky pozdejšie sa v areáli nemocnice postavil na podnet župana Ladislava Bornemiszu ďalší pavilón pre liečbu nákazlivých chorôb a pre pozorovanie duševných chorôb v počte 22 postelí /prízemná budova v strede areálu, v ktorej bolo v 50-tych rokoch umiestnené detské lôžkové oddelenie a t. č. v r.2007 je tu pľúcna a kožná ambulancia / Podobný pavilón sa postavil aj na okraji areálu nemocnice a slúžil pre ubytovanie rádových sestier, ktoré pracovali v nemocnici ako zdravotné sestry a po roku 1954 ako infekčné oddelenie. /budova stála neďaleko terajšej kuchyne a v súčasnosti už neexistuje/.

V roku 1901 sa riaditeľom nemocnice stal Dr. Tomáš Lôcherer, ktorý túto funkciu zastával až do svojej smrti v roku 1916, kedy ho vystriedal Dr. Aladár Karmán. Za chod oddelení bol zodpovedný Dr. Izidor Fuchs ako polyfunkčný prednosta-prímár pre oddelenie vnútorných chorôb, kožné oddelenie, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a oddelenie pre pozorovanie duševných chorôb. Vedením chirurgického oddelenia bol poverený Dr. Jozef Zigmund. Treba však zdôrazniť, že toto obdobie I.svetovej vojny bolo poznačené aj pochopiteľným personálnym deficitom lekárskych kádrov.

Obdobie 1919 – 1938

Po rozpade Uhorska a po vzniku I. Československej republiky sa prvým županom v Rimavskej Sobote stal Dr. Ján Jesenský. V prvých povojnových rokoch, až do roku 1925, nedošlo v usporiadaní nemocnice a v personálnom zložení vedenia nemocnice k podstatnejším zmenám. Až v roku 1925 vystriedal riaditeľa Dr. A. Karmána nový chirurg MUDr. Gallus Mráz. Bol to ambiciózny muž, ktorý sa zameral v prvom rade na zdokonaľovanie chirurgických odborov nemocnice so zámerom výstavby novej nemocnice, čo sa mu aj podarilo.

S výstavbou novej budovy, čiže “novej nemocnice” /tiež pod menom “chirurgický pavilón”/ sa začalo v roku 1930 a už o 2 roky sa do nej premiestnilo chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a do suterénu aj vodoliečba /rehabilitácia/. Počet nemocničných postelí sa zvýšil na 340 s počtom ošetrujúceho personálu vrátane lekárov 75 /budova s priečelím obrátená na pôvodnú Šrobárovu ulicu /. Súčasne sa postavila aj vedľajšia budova do ktorej sa presťahovala zo suterénu “starej nemocnice” nemocničná kuchyňa a ďalšia budova pre ubytovanie zamestnancov.

Obdobie 1939 – 1945

Je to obdobie, keď v dôsledku tzv. Viedenskej arbitráže, pripadlo územie južného Slovenska a teda aj Rimavská Sobota pod maďarskú štátnu správu. Bol to samozrejme nečakaný a zlomový zásah aj do chodu a organizačnej štruktúry nemocnice v Rimavskej Sobote. Alikvotná časť zariadenia nemocnice a personálu sa presťahovala do Hnúšte, ktoré sa stalo okresným mestom. Za riaditeľa nemocnice v Rimavskej Sobote bol vymenovaný Dr. Ádám Balogh a nastúpil aj početný štáb nových maďarských lekárov, medzi nimi aj novopromovaní lekári z Budapešti, pochádzajúci z Gemera, Dr. Zoltán Demkovics a Dr. Aladár Czikora. Opäť sa jednalo o vojnové obdobie II. svetovej vojny aj s jej dôsledkami a následnými nedostatkami prevádzky, ale aj stagnáciou ďalšieho rozvoja zdravotníckych služieb a rozširovania výstavby nemocnice.

Obdobie 1946 – 1989

Po ukončení vojny v roku 1945 sa opäť obnovila československá správa nad južným územím Slovenska a tak sa mohla delimitovaná nemocnica vrátiť z Hnúšte spät do Rimavskej Soboty. Povojnový stav nemocnice v Rimavskej Sobote bol v dezolátnom stave, jednak preto, že takmer celé zariadenie až na niekoľko postelí bolo údajne ustupujúcou armádou zlikvidované a naviac nemožno vylúčiť aj úmyselné poškodenie ústredného kotla kúrenia a rozvodu tepla, ktoré bolo vyradené z prevádzky. Prvým riaditeľom nemocnice v Rimavskej Sobote po vojne sa stal MUDr. Ján Valach, ktorý sa stal zároveň aj primárom chirurgického oddelenia. Povojnové roky 1946 – 1951 boli hektické, poznamenané prevratnými politickými a spoločenskými zmenami, ktoré viedli k socializácii spoločenského zriadenia so vznikom totalitného politického režimu. To samozrejme poznamenalo aj štrukturálne zmeny v organizačnom usporiadaní rôznych zdravotníckych služieb.

V roku 1951 zákonom č. 103/1951 zb. došlo k zjednoteniu zdravotníckych služieb /rozumej- k zoštátneniu každej zdravotníckej činnosti / a v okrese Rimavská Sobota sa vytvoril Okresný Ústav Národného Zdravia / OÚNZ /, ktorého súčasťou boli Nemocnica s poliklinikou /NsP /v Hnúšti-Likieri, Poliklinika v Šafárikove / terajšej Tornali / a samozrejme aj Nemocnica s poliklinikou v Rimavskej Sobote ako aj všetky ambulantné lekárske služby. V tomto rozbore sa samozrejme sústredíme len na vývoj samotnej nemocnice v Rimavskej Sobote i keď od tejto doby je celá činnosť samotnej nemocnice závislá na rozhodnutiach riaditeľstva OÚNZ. Riaditeľom samotnej NsP v Rimavskej Sobote naďalej zostáva MUDr. Ján Valach až do roku 1954, kedy ho nakrátko vystrieda MUDr. Vojtech Erbák. V roku 1951 má nemocnica 321 postelí a počet zamestnancov 221, z toho 30 lekárov.

V roku 1960 po územnej reorganizácii okresov, opäť nastávajú zmeny na postoch vedenia nemocnice. Najprv MUDr. Daniel Lang vystrieda na čele riaditeľstva NsP v Rimavskej Sobote MUDr. J. Valacha a po ňom prevezme funkciu riaditeľa NsP MUDr.Július Alexy. V ďalších rokoch sa vo funkcii riaditeľa NsP vymenia MUDr. Ladislav Šinkovič a MUDr.Ľudmila Polakovičová.

Z hľadiska zobrazenia rozvoja rimavskosobotskej nemocnice však treba osobitne vyzdvihnúť obdobie po roku 1945, kedy došlo k enormnému rozšíreniu zdravotníckych služieb v nemocnici v Rimavskej Sobote. Do poloprázdnej nemocnice /v ktorej zostalo po vojne len 20 postelí / prichádzajú noví, už naslovovzatí, odborní lekári z klinických pracovísk s ambicióznym predsavzatím, vybudovať v nemocnici odborné lôžkové oddelenia podľa špecializácie. Postupne prichádzali: MUDr. Viktor Fiedler, MUDr. Matej Pauliny, MUDr. Jaroslav Scholtz, MUDr. Jozef Miklušica, MUDr. Vojtech Erbák, MUDr. Zoltán Lénart, MUDr. Eugen Weiszlovits, MUDr. Štefan Midlík, MUDr. Felix Pobuda, MUDr. Július Rattaj, MUDr. Augustín Nagy a ďalší. Samozrejme, že pre tento zámer bolo treba postupne vytvoriť priestorové podmienky.

Najprv sa už v roku 1946 uvolní pavilón v ktorom sa pozorovali pacienti s duševnými poruchami /spomínaný prízemný pavilón v strede areálu nemocnice/ a zriadi sa v ňom detské lôžkové oddelenie /Miklušica/. V roku1954 sa uvolní aj druhý prízemný pavilón vysťahovaním rádových sestier, ktoré tam boli ubytované a v ňom sa zariadí infekčné oddelenie/Czikora/. V roku 1955 sa začala nová prestavba “chirurgického” pavilónu /”nová nemocnica”/ výstavbou nového traktu v ktorom sa rozširujú lôžka chirurgické /Fiedler/, gynekologicko-pôrodnícke /Scholtz/, zriaďuje sa aj onkologické oddelenie /Midlík/, rtg oddelenia /Pobuda/, očné oddelenie /Weiszlovits/ a ORL /krčné/ oddelenie /Lénart/. Ďalej sa delimituje počet postelí na kožnom oddelení /Erbák/ na polovicu a tak sa môžu v starej budove tieto vyčleniť pre oddelenie pľúcnych chorôb /Rekeň/. Nakoniec nemocnica získa v roku 1956 aj budovu bývalej väznice a po jej adaptácii sa v nej usadí nervové /Rattaj/ a psychiatrické /Nagy/ oddelenie.

Týmto sa dovŕši rozsah poskytovaných zdravotníckych služieb v Rimavskej Sobote na úroveň rovnocenných okresných nemocníc s počtom 10 vysokošpecializovaných lôžkových oddelení a už v roku 1966 dosiahne počet postelí v nemocnici 581 s 550-tymi zamestnancami, z toho 90 lekármi a v roku 1978 až 158 lekármi.

V tomto limitovanom rozsahu článku samozrejme nemožno uviesť plný rozsah zoznamu lekárov a ostatného personálu /tento je uvedený v nemocničnej kronike /a ani mnohé iné zmeny prináležiace k chodu nemocnice, ako napr. výstavba administratívnej budovy, budovy patologického oddelenia, biochemické a hematologické laboratórium, náväznosť ambulantných zariadení a Okresnej hygienicko-epidemiologickej stanice a pod. Jedno je však isté, že bol založený komplex zdravotníckeho centra, ktorý spĺňal všetky možnosti poskytovania rozsiahlej a špecializovanej liečby na vysokej úrovni a tento trend s ďalším zdokonaľovaním pokračoval až do roku 1990.

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie sa skladá z ambulantnej, lôžkovej a operačnej časti. Činnosť všetkých troch častí oddelenia je koordinovaná a oddelenie spolupracuje so všetkými lôžkovými oddeleniami nemocnice, s oddeleniami SVLZ a ambulanciami.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje len ambulantné služby. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami alebo prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia odporúča pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie (GPO) poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v oblasti gynekologickej diagnostiky, liečby a operatívy. Má ambulantnú, lôžkovú a operačnú časť. Lôžková časť pozostáva z lôžkových izieb pre pacientky, ktorých liečba prebieha formou hospitalizácie, spolu má oddelenie  40 lôžok, z toho 15 lôžok oddelenie šestonedelia, 13 lôžok oddelenie rizikovej tehotnosti a 12 lôžok gynekologické oddelenie. Pôrodnícku časť pracoviska tvorí oddelenie rizikovej tehotnosti, pôrodnícky trakt pozostávajúci z dvoch pôrodných sál, gynekologickej JIS, dvoch izieb pre čakateľky, oddelenia šestonedelia a 4 nadštandardných izieb.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Transfúziologické oddelenie patrí medzi oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek a poskytuje svoje služby nepretržite ostatným lôžkovým oddeleniam nemocnice. Cieľom oddelenia je zabezpečenie plnenia požiadaviek z oddelení tak, aby sa nenarušilo plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti, s ohľadom na pružnosť, pohotovosť, či potrebu prednosti, vzhľadom na zdravotný stav pacienta.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie sa z hľadiska prevádzky sa člení na časť lôžkovú a časť ambulantnú. Lôžková časť má 35 lôžok a zabezpečuje diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu neurologických ochorení (okrem neuroinfekcií a úrazov nervového systému) pre pacientov spádovej oblasti. Oddelenie je rozdelené na časť ženskú a mužskú.

OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

OAIM sa svojou činnosťou zaraďuje k interdisciplinárnym odborom a poskytuje anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Kvalifikovaný tím lekárov a sestier zabezpečuje bezbolestné vykonávanie operačných, ale aj neoperačných liečebných výkonov v súlade s najnovšími anestéziologickými postupmi. Oddelenie sa skladá z lôžkovej časti, ambulantnej časti a pracovísk anestéziológie – operačných sál pre jednotlivé operačné odbory. Anestéziologická ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia.

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie poskytuje svoje služby všetkým pracoviskám nemocnice.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie liečby dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom v spádovej oblasti Rimavská Sobota, Tornaľa, Lučenec.

Oddelenie dlhodobo chorých má 30 lôžok, a je rozdelené na časť pre mužov a časť pre ženy. Na oddelenie dlhodobo chorých sa prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku, prekladom z iného oddelenia našej nemocnice, alebo na základe poukazu od praktického alebo odborného lekára po schválení zdravotnou poisťovňou.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie poskytuje kompletnú špecializovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu odboru vnútorné lekárstvo. Skladá sa z lôžkovej časti a odborných ambulancií. Súčasťou oddelenia je JIS. Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie) má 55 lôžok, z čoho sú 4 lôžka na JIS. Lôžkové oddelenie má mužskú a ženskú časť. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom nepretržite, pracuje v trojzmennej prevádzke.

Onkologické oddelenie

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie  má k dispozícii 58 lôžok. Má 5 úsekov – úsek dojčiat, veľkých detí, jednotku intenzívnej starostlivosti detí, úsek fyziologických novorodencov a jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti novorodencov.

Pracovisko intervenčnej arytmológie

 Pracovisko intervenčnej arytmológie sa zameriava najmä na implantovanie kardiostimulátorov a poskytuje kardiologickým pacientom s implantovaným kardiostimulátorom pravidelnú starostlivosť.  Pracovisko tvorí operačná a lôžková časť, ktorá je určená pre hospitalizovaných pacientov s operačným zákrokom s kapacitou 4 lôžok. Profesionálne personálne zastúpenie  zdravotníckeho tímu a kvalitné materiálno technické vybavenie  je zabezpečené pre poskytovanie požadovanej zdravotnej starostlivosti.

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie je umiestnené mimo areálu nemocnice, v budove Neuropsychiatrického pavilónu na ul. Kraskova č.2636. Psychiatrické oddelenie poskytuje psychiatrickú starostlivosť pre dospelých ako jediné oddelenie približne pre 250 tisíc obyvateľov piatich okresov Banskobystrického kraja – Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca.

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota patrí medzi oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Organizácia práce oddelenia sa prispôsobuje prevádzke ostatných lôžkových oddelení, s ktorými úzko spolupracuje. Oddelenie musí zabezpečiť, aby sa pružne a pohotovo vykonávali potrebné vyšetrenia a aby výsledky vyšetrení boli, pokiaľ možno k dispozícii ten istý deň, pri výkonoch zložitejších a náročnejších ihneď po ich ukončení.

Read More

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Patrik No Comments

Dňa 19. mája 1959 bola založená a otvorená Psychiatrická liečebňa v Kremnici najprv ako súčasť Nemocnice s poliklinikou v Kremnici. V priebehu prvých mesiacov sa presúvali pacienti z Trenčína, Plešivca, Levoče, Čajakova podľa rajonizácie do Kremnice.

Prvým lekárom psychiatrom v liečebni a to od 20. mája 1959 bola Dr.Vránová, ktorá od roku 1960 vykonávala funkciu primára a neskoršie i funkciu riaditeľa PL.

     Psychiatrická liečebňa bola a doteraz je umiestnená v bývalých vojenských kasárňach, kde budovy v tom čase neboli prispôsobené zdravotníckym požiadavkám. Areál liečebne bol rozsiahly (futbalové ihrisko, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, hospodárske budovy, ovocný sad, kino a pod.), ale dňa 12. 2. 1965 bol OÚNZ povinný odovzdať časť areálu liečebne bezplatne MsNV v Kremnici pre výstavbu Štátnej mincovne a takto stratila liečebňa plochu, ktorú by bola všestranne využila pre rehabilitáciu chorých a pre športovo – rekreačnú činnosť zamestnancov.

V tomto čase prechádzalo zariadenie viacerými etapami rozvoja aj riadenia i v oblasti hospodársko-ekonomickej.

Prevzaté budovy sa začali prevádzkovať pre potreby chorých len s čiastočnými úpravami a postupne sa nevhodné priestory upravovali podľa prideľovaných financií na oddelenia pre liečbu duševných chorôb.

Od roku 1960 bola liečebňa začlenená do OÚNZ Žiar nad Hronom a začala postupne zväčšovať svoj lôžkový fond – vzniká detské oddelenie s 50 lôžkami a nové gerontopsychiatrické oddelenie so 60 lôžkami, mení sa štruktúra psychiatrickej liečebne a to tak, že sa zriaďuje samostatné mužské oddelenie so 125 lôžkami aj ženské oddelenie so 125 lôžkami.

V priebehu rokov 1960 – 1986 sa napriek nedostatočnému prídelu finančných prostriedkov vykonali také opravy ako úprava hygienických priestorov pre pacientov, zmena starého lokálneho kúrenia na ústredné, rekonštrukcie komínov, výmena kotlov, oprava strešných krytín, oprava prístupových ciest k oddeleniam.

Od 1. 1. 1987 prechádza psychiatrická liečebňa pod riadenie KÚNZ v Banskej Bystrici a týmto začlenením možno konštatovať aj intenzívnejší rozvoj celej liečebne. V tomto období sa previedla výmena okien na detskom oddelení, rekonštrukcia prístrešku na skládku tuhého paliva s umiestnením garáží, oplotenie areálu liečebne, rekonštrukcia ústavnej kuchyne, oplotenie a prívod vody na školský pozemok a rad ďalších prác tak, aby nebola zastavená prevádzka oddelení.

1. januára 1991 vzniká pod priamym riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Psychiatrická liečebňa Kremnica, ktorá poskytuje ústavnú zdravotnícku starostlivosť pre osoby postihnuté duševnými chorobami a poruchami, vyžadujúcimi ústavnú starostlivosť. Poskytuje konzilárnu činnosť a ústavnú . Touto organizačnou zmenou sa začalo aj samotné personálne administratívno – technické vybavenie celého úseku THP, ako aj usporiadanie hospodársko – prevádzkového úseku v celom zariadení. Vypracoval sa nový program pre postupné dobudovávanie tých úsekov, ktoré nebolo možné riešiť v predchádzajúcom období. Na základe aj priaznivého prístupu MZ SR k nášmu zariadeniu sa v roku 1991 obnovili fasády na budovách mužského, ženského oddelenia a administratívnej budovy.

     Od 1. januára 1992 sa zmenil spôsob financovania a organizácia prešla z rozpočtovej na príspevkovú formu financovania. V tomto roku bola zrekonštruovaná bývalá vojenská väznica na prevádzkovú budovu pre údržbu, práčovňu, dopravu.

Do roku 1994 sa postupne vyriešil neúnosný stav prevádzok, ktoré majú bezprostredný vplyv na riešenie zvýšenej starostlivosti o pacientov. V tomto období došlo za pomoci personálu i pacientov k zlepšeniu celého prostredia liečebne ako aj areálu jazera.

1. marca 1995 MZ SR zmenilo zriaďovaciu listinu štátnej príspevkovej zdravotníckej organizácie Psychiatrická liečebňa Kremnica v časti „Názov na – Psychiatrická nemocnica Kremnica“ a tiež sa zmenil účel a predmet činnosti na poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.
V tomto roku došlo k rekonštrukcii mužského oddelenia s vybavením nových priestorov, zriadila sa nová prijímacia stanica A1 a rekonštruujú sa povalové priestory ženského oddelenia. Zrealizovalo sa vybudovanie nových priestorov, vybudovala sa nová výmenníková stanica s napojením zo štátnej mincovne.

V roku 1996 sa vykonali generálne opravy všetkých prístupových komunikácií, vystaval sa nový plechový pavilón pre autodopravu, otvorilo sa somatické oddelenie A4 a sprevádzkovala sa odkúpená slobodáreň od Elektrovodu Kremnica, kde sa zriadili byty a izby pre lekárov a SZP, vybudoval sa areál pre chov vonku žijúcich zvierat.

Príprava rekonštrukcie starej slobodárne na fyziatricko – rehabilitačné oddelenie bola zahájená v roku 1997. Išlo o generálnu prestavbu tejto budovy vrátane riešenia novej vrátnice, bufetu ako aj vstupných častí do areálu. Budova bola daná kompletne do užívania koncom roku 1998. Zároveň sa v tomto roku pristúpilo k plynofikácii celého zariadenia, čím sa definitívne odstavili staré kotolne na pevné palivá, čo prispelo k zlepšeniu životného a prírodného prostredia areálu.

1. augusta 1998 rozhodlo MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Kremnica v časti názov na Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica.

V roku 1999 sa pripravujú projekty na dobudovanie areálu, ako príprava športových plôch, oddychovej krytej zóny, rehabilitačného bazénu. Tieto projekty sa pripravovali na zaradenie do realizácie obzvlášť v roku 2004 s možnosťou financovania z európskych fondov. Zároveň sa pri tejto možnosti realizovala komplexná projektová dokumentácia na prestavbu detského oddelenia na oddelenie pre sociálno zdravotné lôžka v zmysle uznesenia vlády SR z januára 2004. Pripravuje sa tiež vybudovanie komplexnej počítačovej siete.

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici poskytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť pre južnú časť stredného Slovenska, teda pre región cca 650 – 700 tisíc obyvateľov, čo je viac ako 10 % obyvateľstva Slovenskej republiky a má v súčasnej dobe 290 lôžok, z toho 30 sociálno – zdravotných. Ostatných 260 je rozdelených na jednotlivé oddelenia nasledovne: akútne oddelenie 95 lôžok, chronické oddelenie 70 lôžok, detské oddelenie 30, gerontopsychiatrické oddelenie 65 lôžok.

V lôžkovej starostlivosti zabezpečuje nemocnica všetky druhy psychiatrickej a hranične psychiatrickej starostlivosti pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia fyzického veku 3 roky. Riadi sa platnými zákonmi, vyhláškami, smernicami Ministerstva zdravotníctva SR vydanými Metodickými listami MZ. Nevykonáva výskumnú činnosť okrem štatistických zberov informácií a dotazníkových metód.

Na rozdiel od psychiatrických oddelení v regióne umiestnených vo všeobecných nemocniciach ako jediná poskytuje dlhodobú až celoživotnú starostlivosť a vykonáva i dlhodobé, súdom nariadené liečby.

Spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v regióne vrátane súkromných lekárov v primárnej i sekundárnej zdravotnej starostlivosti.

Spolupracuje so všetkými inštitúciami štátnej moci a štátnej správy v regióne Banská Bystrica, s občianskymi združeniami, záujmovými skupinami, občianskymi hnutiami a pacientskymi spolkami a klubmi.

Psychiatrická nemocnica je vzhľadom na svoju veľkosť (260 – lôžok) vhodná na uplatnenie komunitných princípov (Komunita = spoločenstvo, ako metóda psychoterapeutickej liečby je miesto na stretnutie s inými ľuďmi. Dovoľuje podeliť sa o vlastné ťažkosti a radosti s druhými, pomáha vykročiť z úzkostného uzavretia v izolujúcej osamelosti k otváraniu sa novému, využitiu vlastných dispozícií v atmosfére spolupatričnosti a spoluzodpovednosti bez hrozivej individuálnej konkurencie.) Je možné rozlišovať komunity výcvikové a liečebné. V našom prípade ide o liečebné komunity – spoločenstvá. Liečebné ciele sú modifikované primerane diagnostickému zloženiu spoločenstva.
Od roku 1995 do roku 1998 sme uskutočňovali celonemocničné mesačné komunity s účasťou vedenia nemocnice, vedenia a personálu oddelení a záujemcov z radov pacientov. Boli spojené s kultúrnym programom, prednesom vlastnej poézie, čítaním prózy, skupinovým aj sólo spevom, tanečnými a scénickými vystúpeniami. Medzi aktívnych účastníkov patrili predovšetkým detskí účastníci, ktorí vedeli strhnúť aj dospelých pacientov tak psychosomatických ako psychotických.
Od roku 1998 prebiehajú ranné komunity na jednotlivých oddeleniach. Okrem každodenných sú v liečbe používané aj týždňové hodnotiace komunity a to na detskom oddelení a na stanici pre liečbu závislostí.

Súčasťou areálu sú aj športové plochy a jazero, ktoré umožňujú pacientom športovať a oddychovať v príjemnom prostredí. Zabudnúť na duševné trápenie pomáha aj chov a starostlivosť o zvieratá. Naši pacienti pomáhajú starať sa o poníka, lamu, osla, kozy, muflóna a kŕdeľ pávov. Zmysluplná práca pacientom veľmi pomáha.

Diagnostické a liečebné výkony v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici podávané v zmysle Zákona 579/2003, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 98/1995 o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

1.Krátkodobá celková anestézia pred elektrokonvulzívnou terapiou
2.Elektrokonvulzívna terapia so sledovaním EEG
3.EEG
4.EKG štandardné
5.EKG vyhodnocované pomocou počítača
6.Psychologické vyšetrenia všetky druhy
7.Psychoterapie rôzneho druhu:
a.) krízové
b.) krátkodobé
c.) dlhodobé
(individuálne i skupinové)
8.Phalopletysmografické vyšetrenie
9.Brainbiofeedback
10.Muzikoterapia
11.Arteterapia
12.Režimová liečba špecializovaná podľa okruhov chorôb
13.Magnetoterapia
a.) celotelová
b.) mozgová
c.) končatinová
14. Liečba ultrazvukom
15. Podvodné masáže
16. Galvanické prúdy
17. Impulzné prúdy
18. Diadynamické prúdy rôzneho typu
19. Striedavé prúdy
20. TENS prúdy
21. TENS burs prúdy
22. Strednofrekvenčná myostimulácia
23. Vákuová masáž
24. Meranie IT krivky
25. Neurologické vyšetrenie
26. Rehabilitačné vyšetrenie
27. Interné vyšetrenie
28. Parafín – lavaterm
29. Prístrojová masáž
30. Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova
31. Reflexná masáž
32. Klasická masáž
33. Ergoterapia a pracovná terapia
34. Autogénny tréning
35. Progresívna myorelaxácia
36. KPT

Rozsah medicínskych činností poskytovaných zahraničným klientom na jednotke pre liečbu alkoholizmu a toxikománii.

Hradené v lôžkodni:
– špecializovaná režimová liečba na samoobslužnom oddelení
– činnosť lekára- špecialistu
– činnosť psychológa- špecialistu
– činnosť špecializovaného ergoterapeutického pracovníka
– psychofarmakoterapia /vrátane antialkoholík/
– vstupný laboratórny screening
– didaktoterapia
– edukačná terapia
– rekondičné aktivity
– komunitná činnosť
– pracovná terapia
– ergoterapia
– použitie alkotestéra

Hradené podľa Kódexu zdravotných výkonov Min. zdrav. : (v prípade cudzincov samoplatiteľstvo)

– ostatné laboratórne vyšetrenia
– použitie alkotestéra s pozitívnym výsledkom
– použitie identifikátora užitia drogy a neordinovaných psychoaktívnych látok
– vyšetrenia a ošetrenia telesného stavu
– lieky na somatické obtiaže
– špeciálny zdravotný materiál k diagnostike a terapii
– individuálna psychoterapia
– kultúrna a rekreačná činnosť
– doplatok k stravovacej norme
– fyziatricko- rehabilitačné vyšetrenie
– manipulačné výkony
– masáže
– podvodná celotelová alebo lokalizovaná masáž
– individuálna a skupinová liečebná telesná výchova I., II.
– individuálna cielená ergoterapia
– individuálna dychová gymnastika
– vakuoterapia
– terapia lavatermom
– liečba diadynamickými, interferenčnými a amplitúdovo modifikovanými prúdmi
– elektrogymnastika
– cielená elektrostimulácia
– liečba ultrazvukom
– elektroanalgézia TENS
– magnetoterapia pulzným magnetickým polom celotelová, končatinová
– fototerapia UV
– ionoforéza
– liečba IP, PSI,DI a AP prúdmi a Trabertovými prúdmi
– počítačová EKG diagnostika
– svalový elektrotréning fázický i tonický.

Klubová činnosť
Od roku 1998 funguje pri nemocnici abstinentský klub „Kremienok“ s frekvenciou stretnutí každé tri mesiace, poskytujúci liečbu perspektívou hospitalizovaným závislým vďaka účasti už prepustených abstinujúcich a patrí k činnosti komunity závislých vedenej tímom lekára, psychológa a resocializačnej sestry.
Od roku 2001 funguje „Klub duševnej rovnováhy – Úsvit“ s mesačnou frekvenciou stretnutí pre hospitalizovaných aj prepustených psychosomatických pacientov. Okrem liečby perspektívou poskytuje záujemcom pokračovanie psychoterapie skupinovou formou.

Oddelenia

Read More

NsP Žiar nad Hronom – Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

Patrik No Comments

O nás

Manažment:

Predstavenstvo

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. – člen predstavenstva

Dozorná rada
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. –  riaditeľ
PhDr. Mária Ivanová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Oddelenia:

Chirurgické oddelenie

Oddelenie patrí k základným oddeleniam Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom. Poskytuje kvalifikovanú starostlivosť v oblasti všeobecnej či cievnej chirurgie a tiež traumatológie. Medicínske a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú prevenciu, diagnostiku, liečbu ochorenia s cieľom zlepšenia  zdravotného stavu pacienta a zabezpečenie jeho následnej  starostlivosti a kontroly  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Detské (pediatrické) oddelenie

Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre pediatrických  pacientov pre región okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní.

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie pracovisko v Kremnici

FRO v Kremnici je detašované pracovisko FRO VN v Žiari nad Hronom. Je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Poskytuje ambulantné služby vo svojom spáde. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Ziari nad Hronom

Oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje ambulantné služby, ale zabezpečuje rehabilitáciu aj pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Gynekologicko-pôrodnícke odd.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť gynekologicky chorým ženám a tehotným ženám.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko-transfuziologické oddelenie je nelôžkové oddelenie, ktoré je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom. Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno – preventívnej činnosti a  poskytuje odborné služby pre lôžkové oddelenia a ambulancie Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom, súkromné praktické a špecializované ambulancie okresu Žiar nad Hronom, Psychiatrickú Nemocnicu prof.Matulaya v Kremnici, špeciálne vyšetrenia pre Regionálnu Nemocnicu Banská Štiavnica a Všeobecnú Nemocnicu Rimavská Sobota.

Neonatologické oddelenie

Neonatologické (novorodenecké) oddelenie je súčasťou gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia ktoré poskytuje nepretržitú diagnostickú a liečebnú starostlivosť novorodencom.

Neurologické oddelenie

Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky – akútne  chorým dospelým osobám s komplikáciami základného ochorenia. Poskytovaná je komplexná zdravotná starostlivosť, podporná symptomatická liečba, rehabilitačná terapia, nácvik bežných denných úkonov, mobilizácia pacienta, analgetická liečba za účelom zlepšenia kvality života.

Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bolo v našej nemocnici zriadené už v roku 1968. Dnes, s modernými lekárskymi prístrojmi, poskytuje nepretržitú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť kriticky chorým pacientom v akútnom ohrození životných funkcií, ako sú ťažké úrazy, bezvedomia, pooperačné stavy, zlyhávanie dýchania či otravy.

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)

Oddelenie vnútorného lekárstva zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu úlohu pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti v oblasti chorôb vnútorných orgánov.
Rádiodiagnostické oddelenie

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Ambulancie:

Ambulancia úrazovej chirurgie

Ambulancia poskytuje  všeobecnú starostlivosť v odbore traumatológia v rozsahu ambulantnej starostlivosti, súčasne zabezpečuje príjem pacientov s traumatologickými diagnózami na chirurgické oddelenie.

Ambulancia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Ambulancia zabezpečuje predanesteziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa klinického stavu pacienta, pri posteli chorého na oddelení, resp. pracovisku, kde sa nachádza pred operačným alebo neoperačným výkonom.

Ambulancia v odbore chirurgia -príjmová

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.
Jedná sa o vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/.

Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

Ambulancia v odbore cievna chirurgia

Ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v danom odbore, hlavne starostlivosť o pacientov s chorobami ciev (atero skleróza, obliterujúca trombangiitída, varixy, flebitída, trombóza hlbokých žíl, chronická venózna insuficiencia, chronické rany predkolení).

Ambulancia v odbore funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika je zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ).

Ambulanciu funkčnej diagnostiky navštevujú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.

Ambulancia v odbore gastroenterológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Ambulancia gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia poskytuje základnú liečebno-preventívnu a špecializovanú starostlivosť a poradenskú činnosť v odbore. Vykonáva konziliárnu činnosť pre všeobecných lekárov a ostatné oddelenia v rámci nemocnice. Poskytuje špecializovanú starostlivosť so zameraním na konkrétnu špecializačnú a certifikačnú činnosť. Taktiež zabezpečuje služby v rámci prijímania pacientiek na lôžkovú časť oddelenia – ako príjmová ambulancia.

Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.Hematologická ambulancia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.

Ambulancia v odbore kardiológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore neurológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie  odborného lekára , príp. praktického lekára. Prístrojové vybavenie a liečebné postupy zodpovedajú súčasným štandardom vybavenia a starostlivosti o pacienta. Súčasťou ambulancie je infúzna miestnosť (DNS), kde sa podávajú infúzie ambulantným pacientom. Podávanie liečebných obstrekov: epidurálne obstreky, obstreky SI zhybov, ramenných kĺbov, lokálne subkutánne blokády.

Ambulancia v odbore ortopédia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame  aj operačné liečebné postupy.

Ambulancia v odbore pediatria

Je účelové pracovisko poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore pediatria u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní, v rozsahu ambulantnej starostlivosti (diagnostika, liečba, kontroly pacientov)

Ambulancia v odbore pediatrická endokrinológia (detská)

Je účelové pracovisko poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore endokrinológia a diabetológia u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní, v rozsahu ambulantnej starostlivosti

Ambulancia v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou fyziologických a patologických stavov gastrointestinálneho traktu, pečene, pankreasu a výživou detí a dorastu od narodenia do veku 18 rokov a ďaľších 364 dní života. Poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom, ktorí sú odoslaní od lekárov VLDD a iných špecialistov.

Ambulancia v odbore pneumológia ftizeológia (pľúcna)

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore urológia

Urologická ambulancia je účelové pracovisko s bezbariérovým vstupom poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore urológia v rozsahu ambulantnej starostlivosti.

Je zameraná na diagnostiku a liečbu močovo-pohlavného systému – obličiek, močovodov, močového mechúra, prostaty a semenníkov.

Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva

Na ambulancie v odbore vnútorné lekárstvo (Ambulancia vnútorné lekárstvo I. a Ambulancia vnútorné lekárstvo II.) prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Read More

NsP Zvolen – Nemocnica Zvolen a.s.

Patrik No Comments

„BUDUJEME PRE VÁŠ REGIÓN MODERNÚ NEMOCNICU RODINNÉHO TYPU“

Naším mottom a dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej nemocnice s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a empatickým prístupom ku všetkým potrebám našich klientov. Na splnenie tohto predsavzatia sme potrebovali nemocnicu ekonomicky zastabilizovať a pripraviť ju na ďalší efektívny rozvoj, ktorý prinesie ľuďom v regióne istotu, že dostanú kvalitnú a rýchlu lekársku pomoc. Pre nás sú dôkazom aktívneho plnenia našich cieľov mnohé vaše ďakovné listy, ako aj doposiaľ zrealizované rekonštrukcie.

Od 1.7. 2010 začala spoločnosť AGEL SK a.s. člen skupiny AGEL prevádzkovať nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola odsúhlasená Banskobystrickým samosprávnym krajom do prenájmu, nájomnou zmluvou v ktorej je zahrnutý celkový hmotný aj nehmotný majetok. Zároveň sme ponúkli akcionársku účasť BBSK. Zmluvu o nájme medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a spoločnosťou Nemocnice Zvolen, a.s., bola podpísaná 24.6.2010 vo Zvolene. Podpísali ju Vladimír Maňka, predseda BBSK a Milan Leckéši, predseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK, ktorá je materskou spoločnosťou nového nájomcu. Zmluva platí na obdobie 25 rokov, od 1. júla 2010 s tým, že nájomca má prednostné právo aj na ďalších 15 rokov nájmu.

Oddelenie:

ALERGIA Zvolen.s.r.o. – MUDr. Zuzana Pavelková

Ambulancia klinickej logopédie s.r.o. – Mgr. Jana Volčková

Ambulancia pneumológie a ftizeológie – MUDr. Darina Plžíková

Chirurgická ambulancia – MUDr. Abelovský Martin (AB MED, s.r.o.)

Gynekologická ambulancia – MUDr. Július Häring

Kardiologická ambulancia – MUDr. Dušan Chrenko

Krčná, ušná, nosová ambulancia – MUDr. Zuzana Somorová

Psychovital s.r.o. – Mgr. Lýdia Adamcová

Pôrodnica – Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Read More

NsP Krupina – Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n.o.

Patrik No Comments

Zariadenia:

Ambulancia pre choroby mliečnej žľazy – MUDr. Alojz Bolgáč

Chirurgická ambulancia – MUDr. Peter Spurný

Gastroenterologická ambulancia – MUDr. Július Baláž

Interná ambulancia – MUDr. Ján Melich MPH

Interná ambulancia – MUDr. Ján Melich MPH

Kalmetizácia – Jarmila Hucáková

Kardiologická ambulancia – MUDr. Miloš Štefánik

Oddelenie klinickej biochémie – MUDr. Edita Górová

Ortopedická ambulancia – MUDr. Pavel Janek

Pneumológia a ftizeológia – MUDr. Filoména Ľuptáková

Príjmová ambulancia – chirurgická – MUDr. Peter Spurný

Príjmová ambulancia – gynekologická – MUDr. Alojz Bolgáč

Príjmová ambulancia – interná – MUDr. Július Baláž

V záujme rozvoja krupinskej mestskej nemocnice poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí 21. novembra 2007 schválili vstup Unipharmy a.s. do nemocnice. K podpisu zmluvy o spolupráci a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve došlo 27. decembra minulého roku v Zlatom salóne bojnického zámku. Za mesto Krupina zmluvy podpísal primátor Ing. Radoslav Vazan, za Unipharmu, a.s. generálny riaditeľ RNDr. Tomislav Jurík, CSc. a za nemocnicu MUDr. Ján Melich, MPH.

Read More

NsP Brezno – Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

Patrik No Comments

Oddelenia

 • Gynekologicko-pôrodnícké oddelenie
 • Detské oddelenie
 • Chirurgické oddelenie
 • Interné oddelenie
 • Neurologické oddelenie
 • Odd. Anetéziológie a intenzívnej medicíny
 • Liečebňa pre dlhodobo chorých

Ambulancie

 • Ambulancia cievnej chirurgie
 • Ambulancia klinickej onkológie
 • Ambulancia úrazovej chirurgie
 • Ambulancia všeobecného lekárstva
 • Algeziologická a anestéziologická amb.
 • Chirurgická ambulancia
 • Detské odd. ambulancia
 • Detská Sonografia
 • Endokrinologická a interná ambulancia
 • Fyziatricko-rahabilitačná ambulancia
 • Hematologická ambulancia
 • Gastroenerologická ambulancia
 • Geriatrická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia
 • Gynekologicko-urologická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia pre rizikovú graviditu
 • Interná ambulancia
 • Kardiologická ambulancia 1
 • Kardiologická ambulancia 2
 • Nefrologická ambulancia
 • Neurologická ambulancia 1
 • Neurologická ambulancia 2
 • Pneumologická ambulancia 1
 • Pneumologická ambulancia 2
 • Psychiatrická ambulancia 1
 • Psychiatrická ambulancia 2
 • Psychiatrická ambulancia 3
 • Psychologická ambulancia
 • Urologická ambulancia

Nelôžkové odd.

 • Oddelenie klinických laboratórií
 • OKL – úsek hematológie a transfuziológie
 • OKL – úsek klinickej biochémie
 • OKL – úsek klinickej mikrobiológie
 • Rádio-diagnostické oddelenie
 • Hemodialyzačné oddelenie
 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 • Centrálne operačné sály
 • Patologicko-anatomické oddelenie

Read More

NsP Banská Štiavnica – Mestská nemocnica, n.o.

Patrik No Comments

Zariadenia:

Pôrodnica – Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Read More

Martinská FN Martin

Patrik No Comments

Historia:

Počiatky zdravotníctva v Turci

Prvou písomnou zmienkou o zdravotníctve v Turci je dochovaná darovacia listina kráľa Ladislava IV. z roku 1281, na liečivé termálne pramene Teplica. V nasledujúcom storočí zmienky o využívaní týchto prameňov opäť vymizli a Turčianske kúpele zviditeľnil svojou návštevou až kráľ Žigmund v roku 1423. Trvalo však ďalšie storočie, kým kúpele získali aj svojho stáleho lekára. V roku 1532 sa ním, ako prvý, stal Johannes Barbierus z Mošoviec. Pri historickom vývoji zdravotníctva v Turci malo nezastupiteľnú úlohu tiež tradičné slovenské ľudové liečiteľstvo. Na rozvoji olejkárstva sa podieľali najmä jezuitskí mnísi v Kláštore pod Znievom, ktorí tu od roku 1680 viedli vlastnú lekáreň.

S Turcom sú zviazané korene priekopníka slovenského lekárstva, humanistického vedca, anatóma, ale i politika, Jána Jessenia pochádzajúceho z Turčianskeho Jasena. Narodil sa tu tiež lekár a humanista Matúš Palumbiny-Hrivnák, ktorý v roku 1679 vydal spis o tuberkulóze, ako prvú analýzu tejto choroby v našej literatúre. V období osvietenstva žili v turčianskom regióne dve lekárske osobnosti. Ján Jakub Verníček, autor dvojzväzkovej Rozpravy o liečení chorôb podľa príčin a ich určitých príznakov a Juraj Mojžišovič, ktorý sa stal vedúcim lekárom chirurgického oddelenia vo vojenskej lekárskej akadémii vo Viedni. Za prínos v liečbe zlomenín krčka stehennej kosti získal na sklonku života šľachtický titul. V 19. storočí pôsobil v Kláštore pod Znievom lekár Imrich Matej Korauš, autor spisu Príspevok ku otázke a príčine cholery. Po zriadení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1920, bol prvým Slovákom promovaným na tejto fakulte martinský rodák Pavol Halaša.

Vznik nemocnice v Turčianskom sv. Martine

V prvej polovici 19. storočia vznikli v Uhorských župách tri nemocnice – v Trnave (1824), v Nitre (1833) a Trenčíne (1845). Zdravotníctvo však dostalo zelenú až po páde Bachovho absolutizmu. Najväčšiu vtedajšiu nemocnicu na Slovensku (tzv. krajinskú) postavili v roku 1864 v Bratislave. Na potrebu vybudovať zdravotnícke zariadenie v Turčianskom sv. Martine vplývali najmä zlé sociálne pomery a nepriaznivý zdravotný stav obyvateľstva. V Turčianskej župe podľa štatistických údajov zapríčiňovali smrť najčastejšie tuberkulóza, detské “suchoty”, črevný katar a záškrt. Vznik nemocnice v Martine čiastočne podmienil aj rozmáhajúci sa priemysel a prítomnosť železničnej križovatky Košicko-Bohumínskej trate a železničných dielní v blízkych Vrútkach.

Vybudovanie stáleho posteľového zariadenia v Turci inicioval župný lekár MUDr. Jakub Haas. V roku 1866 podal návrh Uhorskej miestodržiteľskej rade v Budíne, kde ako hlavné dôvody uviedol vysokú chorobnosť a úmrtnosť obyvateľstva, chýbajúcu kvalitnú zdravotnícku starostlivosť o ležiacich chorých a značnú vzdialenosť iných nemocníc. Najzávažnejším podnetom na podanie návrhu bola epidémia cholery, ktorá vypukla v tom istom roku. Ako provizórny cholerový „špitál“ slúžilo drevené stavisko bývalého chudobinca. Spolu s návrhom na vybudovanie nemocnice predložil Dr. Haas návrh jej štatútu s 21 článkami a požiadal o povolenie uskutočniť celokrajinskú peňažnú zbierku. Uhorská miestodržiteľská rada súhlasila s vybudovaním nemocnice, ale odmietla požiadavku štátnej finančnej pomoci. Župný úrad výstavbu schválil, uskutočnila sa zbierka a bola uzatvorená kúpno-predajná zmluva o odkúpení pozemku.

V 60. – 70. rokoch 19. storočia sa Martin, ako centrum slovenského národného života, stal “tŕňom v oku” uhorskej vlády, čo sa odrazilo aj odsunutím začiatku výstavby nemocnice. Situácia sa pohla až po nástupe nového župana. MUDr. Haas doplnil stavebné plány podľa pôvodného návrhu a predložil ich župnému úradu. Ten ich postúpil na ministerstvo a kvôli pripomienkam sa museli plány dvakrát prepracovať, kým sa konečne v roku 1886 uskutočnil konkurz na stavebné práce. S výstavbou nemocnice sa začalo na jar 1887 a po rôznych prieťahoch s ministerstvom bola v roku 1888 dokončená. Novopostavená župná nemocnica v Turčianskom sv. Martine začala svoju prevádzku v apríli 1889. 

Nemocnica v rokoch 1889 – 1945

Ďalší rozvoj nemocnice sprevádzali problémy s obsadením miesta lekára, neskôr nedostatok lôžok a v neposlednej rade, vojnové konflikty 20. storočia. Pri jej otvorení sa vnútorné členenie zhodovalo s pôvodným návrhom MUDr. Haasa, okrem izby pre infekčne chorých. Na prízemí sa nachádzala ordinácia na vyšetrovanie a základné chirurgické ošetrenia a jedna miestnosť pre ambulantných pacientov. Patrila tam tiež kuchyňa a byt určený pre lekára, v ktorom neskôr bývala správkyňa. Na poschodí boli dve miestnosti so 14 lôžkami pre mužov, dve izby s 12 posteľami pre ženy a jedna miestnosť pre ošetrovateľky. Ošetrovateľskú službu vykonávali dobrovoľné sestry, členky spolku Živena. Miesto stáleho vedúceho lekára zostalo dlho neobsadené. Túto funkciu, v rámci svojich bežných povinností a bez nároku na odmenu, vykonávali župný lekár MUDr. J. Haas a okresný lekár MUDr. J. Petrikovich. Keď sa v roku 1902 MUDr. J. Haas vzhľadom na svoj vek a zdravotné problémy vzdal funkcie vedúceho lekára nemocnice, prebral, toto už platené miesto, MUDr. J. Petrikovich. Pri ošetrovaní chirurgických pacientov mu vypomáhal aj chirurg Ján Boleman Dezsényi, pôsobiaci v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.

V prvých rokoch existencie nemocnice sa prijímalo asi 150 – 200 pacientov ročne s rôznymi nešpecifickými črevnými a pľúcnymi chorobami. Tretinu z nich tvorili chirurgické prípady, úrazy a poranenia. Pre narastajúci počet pacientov s nákazlivými chorobami v roku 1900 vyčlenili na prízemí jednu miestnosť so 6 posteľami. Pri vyhľadávaní lekárskej pomoci hrala dôležitú úlohu finančná úhrada. Ohľad sa bral na sociálne slabých, ktorých liečba bola sčasti bezplatná a časť poplatkov zaplatila domovská obec. Napriek tomu nemocnici vznikala strata, ktorú uhrádzal župný úrad.

Už niekoľko rokov po otvorení nemocnice nastal problém s nedostatkom lôžok a priestorov. V Martine, ako aj v celej župe, narastal počet obyvateľstva, budovali sa priemyselné podniky a rozšírili sa železničné dielne vo Vrútkach. Problém s kapacitou nemocnice vzrástol v roku 1892 po vypuknutí novej epidémie cholery. Župný úrad mal v pláne postaviť osobitný pavilón pre týchto chorých, ale pre obavy, aby sa neohrozilo zdravie ostatných pacientov v nemocnici, sa „cholerový špitál“ postavil v Mošovciach. V súvislosti s týmto vývojom sa uvažovalo o výstavbe osobitného infekčného pavilónu. Priestorový problém vznikol aj po prudkom náraste tuberkulózy. Okrem toho MUDr. J. Petrikovich nastolil požiadavku výstavby psychiatrického pavilónu a hospodárskej budovy. Zdravotný výbor župy na svojom osobitnom zasadnutí v roku 1907 schválil plány MUDr. J. Petrikovicha. Realizáciu návrhov finančne podporil štát. Na výstavbu hospodárskej budovy prispel značnou čiastkou spolok Živena. Kolaudácia oboch novopostavených budou sa uskutočnila v roku 1909.

Správu nemocnice stále niesol na svojich pleciach MUDr. J. Petrikovich. Od roku 1910 mu začal vypomáhať MUDr. Igor Dula, syn politika a národovca Matúša Dulu. Petrikovich ho navrhol do vedenia nemocnice, ale župný úrad bol proti. Po smrti vedúceho lekára nemocnice bolo potrebné toto miesto urýchlene obsadiť. So súhlasom župana sa funkcie ujal MUDr. Igor Dula. Na post nastúpil v čase, keď Európu zachvátila 1. svetová vojna.

Nemocnica počas 1. svetovej vojny

Martinská nemocnica sa počas 1. svetovej vojny stala záložnou vojenskou nemocnicou, kde sa doliečovali vojaci s vážnymi poraneniami. Vedúcim lekárom počas vojny bol MUDr. Igor Dula, ktorému pomáhali dvaja vojenskí lekári. Ďalší personál nemocnice tvorili rehoľné sestry, osem dobrovoľných sestier Červeného kríža, dvaja ošetrovatelia a dvaja zriadenci z radov armády. V tomto čase bola vytvorená funkcia stáleho správcu nemocnice. Pretože počet ranených, ktorí nevyhnutne potrebovali lekársku pomoc neustále stúpal, vznikli provizórne zdravotnícke zariadenia aj v iných mestečkách Turca. Pomocné vojenské nemocnice boli v budove kláštora v Kláštore pod Znievom a v hoteli Alžbeta v Turčianskych Tepliciach. Vo Vrútkach a v Martine zriadili aj cholerové lazarety. Koniec vojny priniesol so sebou nové štátoprávne usporiadanie, potrebu obnovy vojnou zničených budov a šance na nový rozvoj nemocnice.

Medzivojnové obdobie nemocnice

Po skončení vojny sa začalo konať aj v oblasti zdravotníctva. Zdravotnícka starostlivosť sa spočiatku riadila uhorskými zákonmi, ktoré postupne vymenili nové nariadenia a zákonné články vlády. MUDr. Dulu, ktorý sa stal županom, vystriedal vo vedení nemocnice lekár z Čiech MUDr. Jaroslav Kofránek. Hneď po nástupe do funkcie riaditeľa vypracoval štatistiky o stave a činnosti nemocnice. Zo správy vyplývala zrejmá potreba vybudovať chirurgický pavilón a nájsť riešenie na boj s tuberkulózou. Vo veľmi krátkom čase a s pomocou župana postavili nový infekčný pavilón a pôvodný infekčný, prestavili na chirurgický. 

Pražská vláda, vzhľadom na zlý zdravotný stav obyvateľstva, rozhodla o novom usporiadaní zdravotníckych zariadení na Slovensku. Popri bratislavskej a košickej nemocnici bolo potrebné vybudovať veľkú nemocnicu aj na strednom Slovensku. Do úvahy prichádzali mestá Liptovský Mikuláš, Martin a Ružomberok. Minister zdravotníctva po návšteve Martina rozhodol, že treťou veľkou nemocnicou s rozsiahlou spádovou oblasťou bude martinská. Realizácia zámeru však uviazla po zhodnotení priestorovej a personálnej situácie. Priestorové vybavenie, pre neustále sa zvyšujúci počet pacientov bolo nedostatočné. Vedenie nemocnice v roku 1923 podalo návrh na župný úrad, v ktorom opätovne žiadalo o vytvorenie župnej nemocnice v Martine, postavenie chirurgického pavilónu a nadstavbu hospodárskej budovy. Úrady riešenie tohto problému neustále odsúvali a tak MUDr. J. Kofránek získaval priestory odkupovaním súkromných domov v okolí a ich prestavbou na zdravotnícke účely. Iná situácia bola v personálnom obsadení nemocnice. V roku 1924 nastúpili do Martina dvaja lekári z Čiech a jeden z Ukrajiny. O dva roky neskôr odišiel riaditeľ nemocnice MUDr. Kofránek. Vo funkcii ho vystriedal MUDr. Arnošt Dudek, ktorý pokračoval v úsilí o ďalšie dobudovanie nemocnice v Martine.

V roku 1928 boli zrušené župy a nemocnice na Slovensku prešli pod správu Slovenskej krajiny. Po nástupe Jozefa Országha, rodáka z Turca, na post krajinského prezidenta, sa pohla aj výstavba martinskej nemocnice, ktorú premenovali na Krajinskú verejnú nemocnicu. Nadstavilo sa poschodie na hospodárskej budove, postavila sa márnica a v relatívne krátkom čase aj chirurgický pavilón. Zároveň sa odkúpil ďalší súkromný dom, ktorý po prestavbe mal slúžiť ako infekčné oddelenie. V roku 1933 vybudovali prízemnú administratívnu budovu a vrátnicu. Od roku 1934 sa nemocnica rozrástla o ďalšie priestory. K hospodárskej budove pribudla práčovňa, začala sa stavať kotolňa a vyrástla nová kuchyňa s jedálňou. Rozšírila sa aj posteľová kapacita o gynekologicko-pôrodnícky a kožno-venerologický pavilón.

V roku 1938 mala nemocnica 535 postelí umiestnených v 6 pavilónoch a bakteriologicko-diagnostickú stanicu. Na chirurgickom oddelení pod vedením MUDr. Dudeka, ktorý bol zároveň aj riaditeľom nemocnice, pracovali 4 lekári. Interné a infekčné oddelenie, kde bol primárom MUDr. Ján Trokan malo 8 lekárov. Pod vedením prvého docenta nemocnice, Doc. MUDr. Teodora Schwarza na gynekologicko-pôrodníckom oddelení robili 4 lekári. Na kožno-venerologickom oddelení boli popri primárovi MUDr. Ervínovi Jarottovi, 3 lekári a na očnom oddelení, pod vedením primára MUDr. Jozefa Pajtáša, 2 lekári. Na nervovom oddelení pracoval primár MUDr. Zoltán Klimo a podobne, na bakteriologicko-diagnostickej stanici, vedúci lekár MUDr. Pavol Hoffmann. Administratívu viedol správca Metod Buchanec spolu s 15 úradníkmi a kancelárskymi pomocníkmi. Popri 54 rehoľných sestrách zamestnávala nemocnica 13 civilných sestier. Pomocný ošetrovateľský personál tvorilo 10, pomocný hospodársky personál 11 a služobný personál 46 pracovníkov. Nemocnica z hľadiska veľkosti dosiahla tretie miesto medzi nemocnicami na Slovensku.

Nemocnica počas 2. svetovej vojny

Druhá svetová vojna a udalosti, ktoré jej predchádzali, ovplyvnili aj Martinskú nemocnicu. V januári 1938 bol odvolaný riaditeľ MUDr. Dudek i napriek tomu, že počas svojho pôsobenia sa zaslúžil o značný rozvoj tohto zdravotníckeho zariadenia. Na jeho miesto menovali Doc. MUDr. T. Schwarza. Z nemocnice museli odísť aj iní pracovníci českej a židovskej národnosti. Situácia sa postupne stabilizovala a v roku 1939 bolo otvorené ušno-nosovo-krčné oddelenie, ktorého primárom sa stal MUDr. Teodor Kustra. Do vedenia chirurgického oddelenia menovali Doc. MUDr. Jána Kňazovického, vďaka ktorému sa dokončila aj nadstavba chirurgického pavilónu. V roku 1940 vystriedal Doc. MUDr. T. Schwarza vo funkcii riaditeľa. Podarilo sa mu presadiť výstavbu nového pavilónu, kde sa malo nachádzať detské a očné oddelenie. Až do dokončenia budovy boli detskí pacienti umiestňovaní na prízemí infekčného pavilónu.

Slovenské národné povstanie zasiahlo aj do života v Turci. Pri formovaní sa partizánskych oddielov martinskí zdravotníci pomáhali v zásobovaní partizánov zdravotníckym materiálom a často aj ošetrovaním. Po vypuknutí povstania sa martinská nemocnica stala vojenskou nemocnicou, kde sa liečili ťažko ranení a chorí vojaci i povstalci. Opäť boli zriadené pomocné zdravotnícke zariadenia v Turčianskych Tepliciach a Kláštore pod Znievom. Pred vpádom nemeckých vojsk do regiónu previezli väčšinu povstaleckých pacientov vlakom do Banskej Bystrice. Keď po okupácii Turca Nemcami prišli do Martina pracovníci ministerstva vnútra, zistili, že časť personálu sa pridala na stranu partizánov, alebo odišla pomáhať do nemocnice v Banskej Bystrici. Inšpekčná komisia poverila vedením nemocnice MUDr. J. Pajtáša, ktorého mal v čase neprítomnosti zastupovať MUDr. P. Hoffman. Niektoré nemocničné priestory obsadili vojaci nemeckej armády. Zdravotníci aj naďalej tajne pomáhali partizánom, niekedy ich dokonca ošetrovali pod falošnými menami.

Povojnové obdobie nemocnice

Oslobodenie celej republiky v máji 1945 malo byť šancou na nový demokratickejší rozvoj spoločnosti. Po skončení vojny sa v Martinskej nemocnici doliečovali vážne vojnové poranenia. Následky bojov nepriaznivo zasiahli aj zdravotníctvo. Budovy si žiadali značné stavebné opravy, nutné bolo doplnenie chýbajúceho zdravotníckeho a technického materiálu. V nemocnici sa uskutočnili viaceré personálne zmeny. Riaditeľom sa stal MUDr. Ján Trokan a správcom Ján Longauer. Nastupovali sem lekári, ktorí sa zaslúžili o rast jej odbornej a spoločenskej prestíže. Jedným z takýchto lekárov bol MUDr. Vladimír Galanda, ktorý v Turci rozvinul na vysokej medicínskej úrovni starostlivosť o detského pacienta. Ďalším bol zakladateľ československej kardiochirurgie MUDr. Pavol Šteiner. 

V roku 1946 začalo svoju činnosť nové ortopedické oddelenie a v roku 1948 sa dokončil pavilón, kde sa presťahovalo detské, očné a nervové oddelenie. V tom istom roku sa otvorilo stomatologické oddelenie. V suteréne infekčného oddelenia vznikla Krajská transfúzna stanica. V roku 1949 mala nemocnica 738 postelí a nasledovné oddelenia: interné, chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, detské, infekčné, krčné, ortopedické, nervové, kožné a venerologické, očné, röntgenologické, zubné a bakteriologické. Zároveň bola otvorená aj nemocničná lekáreň. O rok neskôr sa zriadilo urologické oddelenie a osamostatnilo sa tuberkulózne oddelenie. 

Povereníctvo Slovenskej národnej rady 24. novembra 1950 rozhodlo, aby sa martinská nemocnica stala Štátnou oblastnou nemocnicou. V roku 1951 bolo otvorené oddelenie pracovného lekárstva s celokrajinskou pôsobnosťou. Počas rokov 1952 – 1960 sa na poste riaditeľa nemocnice vystriedali tri osobnosti MUDr. Vladimír Pleško, ktorý odišiel do Bratislavy na miesto námestníka povereníka zdravotníctva, MUDr. Viliam Krajňák a od roku 1960 MUDr. Jozef Prekop. Nemocnica sa zväčšovala aj o priestory mimo areálu. Pod jej správu patrili odborné poliklinické ambulancie, dojčenecký ústav v Martine a psychiatrická liečebňa v Sučanoch.

Poslanie a súčasnosť

Univerzitná nemocnica Martin je koncovým zdravotníckym zariadením nadregionálneho významu s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Priemerne 50 percent našich pacientov prichádza z iných regiónov Slovenska. Významným rysom nášho zdravotníckeho zariadenia je komplexnosť poskytovaných služieb a široký diagnosticko – liečebný záber, čomu zodpovedá aj rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečujeme špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane 24-hodinovej ústavnej pohotovostnej služby, odbery orgánov a tkanív od dobrovoľných darcov na transplantačné účely, ako aj transplantáciu obličiek a krvotvorných buniek.

V roku 2015 sme mali viac ako 30-tisíc hospitalizácií a zrealizovali sme 8-tisíc výkonov jednodňovej chirurgie. V súčasnosti máme 838 akútnych lôžok. Z nich 18 je na klinikách anesteziológie a intenzívnej medicíny pre deti a dospelých a 84 lôžok máme na jednotkách intenzívnej starostlivosti pri základných oddeleniach. Jednodňovú zdravotnú starostlivosť poskytuje 12 našich pracovísk. Máme vlastné hemodialyzačné stredisko a tiež väčšinu spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. V rámci našej nemocnice pracuje 106 špecializovaných ambulancií.

Spolupracujeme s Jesseniovou lekárskou fakultou UK, vytvárame výučbové základne a participujeme na výchove a vzdelávaní študentov medicíny. Akreditačné kritériá v študijných programoch v kategórii lekár obhájilo v súčasnej dobe až 30 medicínskych odborností.  Naše pracoviská sa podieľajú na riešení vedecko-výskumných projektov, vedeckých grantov a klinických štúdií s vysokým odborným prínosom. Dlhoročná úzka spolupráca sa podpísala pod množstvo skvelých výskumných výsledkov. Vďaka spolupráci pri vzdelávaní lekárov je naša nemocnica na špici medicínskeho pokroku, čo prináša benefit pre samotných pacientov, ktorí majú možnosť liečiť sa novými, často unikátnymi metódami.

V našej nemocnici aplikujeme a implementujeme do praxe systém manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001:2009, v roku 2014 sme úspešne absolvovali recertifikačný audit. O kvalite našich služieb vypovedá tretia priečka v prieskume spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou v štátnych univerzitných a fakultných nemocniciach, ktorý v roku 2015 realizoval inštitút INEKO. Sme tím, ktorého prioritou sú spokojní pacienti odchádzajúci z našej nemocnice s perspektívou zdravého plnohodnotného života.

Zriaďovacia listina

Univerzitná nemocnica v Martine má viac ako 120-ročnú históriu. Svoju prevádzku začala ako župná nemocnica v Turčianskom sv. Martine v apríli 1889. Tvorila ju jedna budova, v ktorej sa na prízemí nachádzala ordinácia na vyšetrovanie a základné chirurgické ošetrenia a jedna miestnosť pre ambulantných pacientov. Na poschodí boli dve izby so 14 lôžkami pre mužov a dve izby s 12 posteľami pre ženy. Nemocnica mala jedného stáleho lekára a jedného lekára na výpomoc, ktorý dochádzal z kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.  Ošetrovateľskú činnosť vykonávali dobrovoľné sestry, členky spolku Živena. V prvých rokoch existencie nemocnice sa prijímalo asi 150 – 200 pacientov ročne s rôznymi nešpecifickými črevnými a pľúcnymi ochoreniami. Tretinu z nich tvorili chirurgické prípady, úrazy a poranenia.

Zdravotnícka starostlivosť v medzivojnovom období sa spočiatku riadila uhorskými zákonmi. Pražská vláda však, vzhľadom na zlý zdravotný stav obyvateľstva, rozhodla o novom usporiadaní zdravotníckych zariadení na Slovensku. Popri bratislavskej a košickej nemocnici bolo potrebné vybudovať veľkú nemocnicu aj na strednom Slovensku. Vtedajší minister zdravotníctva po návšteve Martina rozhodol, že treťou veľkou nemocnicou s rozsiahlou spádovou oblasťou bude martinská. V roku 1928 boli zrušené župy a nemocnice na Slovensku prešli pod správu Slovenskej krajiny. Po nástupe Jozefa Országha, rodáka z Turca, na post krajinského prezidenta, martinskú nemocnicu premenovali na Krajinskú verejnú nemocnicu. V tom čase mala 535 postelí na 7 oddeleniach a vlastnú bakteriologicko-diagnostickú stanicu.

Po skončení druhej svetovej vojny nastúpili do martinskej nemocnice lekári, ktorí sa zaslúžili o rast jej odbornej a spoločenskej prestíže. Jedným z nich bol MUDr. Vladimír Galanda, ktorý rozvinul starostlivosť o detského pacienta. Ďalším bol zakladateľ československej kardiochirurgie MUDr. Pavol Šteiner. Nemocnica sa rozrástla o nové oddelenia a vznikla Krajská transfúzna stanica. V roku 1949 mala 738 postelí na 15 oddeleniach a  nemocničnú lekáreň. Povereníctvo Slovenskej národnej rady 24. novembra 1950 rozhodlo, aby sa martinská nemocnica stala Štátnou oblastnou nemocnicou.

V roku 1962 boli v Martine položené základy tretej lekárskej fakulty na Slovensku. Pri rozhodovaní o umiestnení detašovaného pracoviska bratislavskej lekárskej fakulty priamo do Martina, pomohla centrálna geografická poloha mesta s výhodnými komunikačnými spojmi, možnosť ubytovania v internáte pedagogického inštitútu a veľká posteľová kapacita martinskej nemocnice. V roku 1967 bola martinská nemocnica zaradená medzi nemocnice III. typu s názvom Fakultná nemocnica. Pri svojom 100. výročí mala 1129 lôžok a členila sa na 18 kliník, 9 samostatných oddelení, 2 ústavy a mala vlastnú ústavnú lekáreň.

1. júla 2010 bol zmenený oficiálny názov Martinskej fakultnej nemocnice na  Univerzitnú nemocnicu Martin. K zmene názvu došlo na základe platnej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na to, že nemocnica pôsobí ako vedecko-výskumná aj výučbová základňa lekárov a má uzatvorenú zmluvu s Jesséniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského, používa oficiálne označenie Univerzitná nemocnica Martin.

Read More

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Patrik No Comments

História

História samostatnej pediatrickej starostlivosti sa začína písať po druhej svetovej vojne. Na jej konci vzniká samostatné detské oddelenie v provizórnom drevenom baraku nemocnice. Jeho prvým primárom sa stal MUDr. Pavol Fabián, ktorý ho viedol až do roku 1974. Po dobudovaní tzv. chirurgického pavilónu Rooseveltovej nemocnice sa oddelenie sťahuje na jeho 4. poschodie s počtom lôžok 56. Už vtedy sa lôžka členili na úseky dojčiat a batoliat s veľkými deťmi, novorodenci boli ošetrovaní samostatne. Na oddelení sa od začiatku riešili najzávažnejšie ochorenia detí hlavne zo spádovej oblasti terajšieho Banskobystrického kraja, choroby dýchacích orgánov, hnačkové ochorenia, tuberkulóza, reumatická horúčka, záškrt.

Oddelenie je od 60-tych rokov aj metodickým centrom Stredoslovenského kraja pre rozvoj pediatrických služieb a boj s vysokou dojčeneckou úmrtnosťou. Primár Fabián buduje modernú pediatriu a špecializované odborné ambulancie pre deti. Už v roku 1966 pracuje pediatrická kardiologická, nefrologická a reumatologická ambulancia, rok na to endokrinologická a v roku 1969 pneumoalergologická.

Prvá polovica 70-tych rokov je poznačená rozvojom starostlivosti o kriticky chorých novorodencov a nezrelé deti. Od r. 1974 vedie oddelenie a neskôr kliniku prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Do liečby boli zavedené nové poznatky a postupy, ktoré prispeli k tomu, že Stredoslovenský kraj mal najnižšiu dojčenskú a novorodeneckú úmrtnosť na Slovensku. V roku 1972 sa v nadväznosti na oddelenie otvára speleoklimatická liečba v Bystrianskej jaskyni pre astmatické deti, ktorá je do súčasnosti jediným výskumným a referenčným pracoviskom medzinárodnej UIS.

V druhej polovici 70-tych rokov sa na oddelení začína moderná integrovaná starostlivosť o deti s onkologickými chorobami. V roku 1978 – v spolupráci s pražským onkocentrom Motol – dochádza k centralizácii detských onkologických ochorení, vznikajú ordinariáty a v roku 1983 sa ministerstvom zdravotníctva ustanovuje onkocentrum Stredoslovenského kraja – prvé na Slovensku.

Koniec 70-tych rokov je v znamení zahájenia výskumu možností skríningu kongenitálnej hypotyreózy (1978), ktorý bol úspešne zavŕšený 1.1.1985 zriadením celoslovenského Skríningového centra novorodencov – ako prvý celoštátny skríning hypotyreózy v štátoch tzv. „socialistického tábora“. V súčasnosti toto pracovisko realizuje skríning hypotyreózy, fenylektonúrie a kongenitálnej adrenálnej hyperplázie u všetkých živonarodených detí na Slovensku. V roku 1982 – po presťahovaní do samostatného pavilónu novej nemocnice počet lôžok narástol na 101, vytvorili sa podmienky pre rozvoj všetkých jestvujúcich zložiek a k nim nastupuje rozvoj starostlivosti o kriticky choré deti. Rozpracovala sa komplexná liečba otráv, vrátane otravy muchotrávkou zelenou, ťažkých úrazov hlavy a mozgu, stavov bezdyšia a klinickej smrti. Do praxe sa zaviedla dialýza, rozvinul sa program transplantácie obličiek u detí. Rozvíjal sa aj transport kriticky chorých detí. Detské oddelenie malo prvý “lietajúci pediatrický tím” v ČSFR už v roku 1984. Zvýšila sa aj aktivita odberov orgánov a orgánových transplantácií u detí.

Od roku 1991 dostalo oddelenie štatút Detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity (vtedy Inštitútu pre doškoľovanie lekárov a farmaceutov) v Bratislave. Od tej doby vykonáva aj pedagogickú činnosť pri doškoľovaní lekárov a sestier. Rozvíja sa aj vedecko-výskumná činnosť. 28. december 2004 je ďalším medzníkom. Rozhodnutím ministra zdravotníctva sa toto pracovisko zmenilo na samostatnú Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou – tretiu na Slovensku. Integruje všetky služby v starostlivosti o dieťa, ktoré Vám chceme na tejto stránke predstaviť.

Medicínske priority a významné aktivity detského oddelenia (kliniky) :

 • Prvý popis otravy ortuťou u dieťaťa – akrodýnie u nás (Fabián 1961)
 • Prvé osídľovanie čreva kojencov probiotickými kultúrami (E.coli 086 – Fabián 1963)
 • Prvé definovanie diagnózy alergia na kravské mlieko (Fabián 1964)
 • Prvé prípravky nemliečnej výživy pri ABKM – ryžový puding, kokosové, sojové mlieko (Fabián 1964)
 • Diagnostický test na H – ET fistulu – 15 rokov pred Koopom (Fabiánov test 1959)
 • Prvá imunosupresia s použitím cytostatika ( 6-MP) u detí vo svete (Dluholucký, Timová 1968)
 • Prvá fototerapia pri hyperbilirubinémii v ČSSR (Fabián, Dluholucký 1967)
 • Prvé použitie tlakového respirátora u nezrelých novorodencov (Dluholucký, 1969)
 • Forsírovaná osmotická diuréza GMR v liečbe liekových otráv detí (Dluholucký, 1969)
 • Speleoterapia detských alergických respiračných ochorení (Fabián, Timová, Dluholucký 1972)
 • Prvý systém CPAP používaný u nezrelých s ARDS (Dluholucký, 1972)
 • Skríning kongenitálnej hypotyreózy na Slovensku (Dluholucký, Hornová 1978-85)
 • Protokol liečby otráv muchotrávkou zelenou (Dluholucký, Laho, Rajčanová 1978)
 • Integrovaná komplexná onkologická starostlivosť u detí (Dluholucký, Husáková, Bubanská, Stančoková 1978 – 1983)
 • Dialyzačná liečba detí s CRI, renálne transplantácie (Šoltýsová, Zvara 1987 )
 • Prvý popis USG vyšetrenia mozgu u kojencov u nás (Dluholucký, 1984 )
 • Pediatrická ultrasonografia a sonokardiografia (Lacová, Nosko 1986)
 • Komplexná neurointenzívna starostlivosť u detí – meranie ICP (Laho, 1985)
 • Skríning FKU a CAH (Dluholucký, Hornová, Knapková 1995, 2003)
 • Pediatrická algeziológia, anesteziológia (Králinský, Gulasová, 1996, 2003)
 • Diagnostika amatoxínových otráv v SR (Dluholucký, Knapková 2003)

O nemocnici

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica oslávila 28. decembra 2014 prvé významné jubileum – 10 rokov od jej založenia. Desať rokov, počas ktorých sa vyvíjala, aby sa čo najviac priblížila svojim cieľom. Od začiatku patrí medzi špičkové slovenské zdravotnícke zariadenia. Je jedným z 3 centier poskytovania najvyššej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pracuje tu takmer 330 zamestnancov. So svojím tímov lekárov a profesionálnych zdravotníckych pracovníkov sa snaží o maximálnu starostlivosť a komfort pre detského pacienta.

V roku 2007 prešla časť budovy rekonštrukciou, pri ktorej sa zrenovovali priestory 3. nadzemného podlažia a dobudovalo sa 4. podlažie. Vďaka týmto stavebným úpravám boli kompletne zrekonštruované priestory II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny a vybudované boli operačné a zákrokové sály. Kompletnou rekonštrukciou tiež prešla Klinika pediatrickej onkológie a hematológie.

Aktuálne sa pripravuje rekonštrukcia celého ambulantného traktu polikliniky. Začiatok rekonštrukcie je naplánovaný na prelom rokov 2015-2016. Po jej ukončení budú pacientom k dispozícii účelné a priestranné čakárne vrátane detských herní a moderne vybavené ambulancie.

V ďalšom kroku je plánovaná rekonštrukcia II. Detskej kliniky, Kliniky detskej chirurgie a samozrejme Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Vedenie nemocnice sa neustále snaží o zabezpečenie najlepšieho možného komfortu pre našich malých pacientov. Najvýznamnejšou prioritou však zostáva samotná zdravotná starostlivosť o vaše – naše – deti. Tu neustúpime, aj keď je to niekedy na úkor vášho pohodlia, či pohodlia vášho dieťaťa. Veríme však, že naše rozhodnutie postarať sa o vaše dieťa najlepšie ako vieme po medicínskej stránke podporíte a s porozumením prižmúrite oči nad prípadnou nedokonalosťou sprievodných služieb. Pracujeme na tom, aby ste sa v našej nemocnici cítili dobre a aby to tak vnímali aj vaše deti.

Pre rodičov a pacientov:

Naša nemocnica je špičkové zdravotnícke zariadenie s tímom profesionálnych zdravotníckych pracovníkov. Patrí medzi 3 vysokošpecializové zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Našim cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnícku starostlivosť, postarať sa o našich malých pacientov najlepšie ako je možné a zároveň svojim prístupom zanechať pozitívne dojmy z nemocnice, prípadne vyšetrení, ktoré je potrebné urobiť.

Napriek tejto snahe môže byť nemocnica pre deti aj ich rodiny stresujúce miesto. Preto je dobré vedieť, čo môžete očakávať. Táto stránka je navrhnutá tak, aby vám pomohla zorientovať sa po príchode do nemocnice, aby vysvetlila niektoré bežné nemocničné rutiny a procesy a aby odpovedala na mnohé vaše otázky. Veríme, že tu nájdete informácie, ktoré hľadáte a ktoré vám pomôžu ľahšie sa zorientovať vo vašej situácii.

Oddelenie:

Ambulancia plastickej chirurgie – MUDr. Ján Lehocký

Chirurgická ambulancia – MUDr. Ján Novotný

Foniatrická ambulancia – MUDr. Marián Lacko

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia – MUDr. Zora Germanová

Gastroenterologická ambulancia – MUDr. Iveta Valachová

Hematologická ambulancia – h. Doc. MUDr. Eva Bubanská , PhD.

Imunoalergologická ambulancia – MUDr. Viera Rajčanová

Interná ambulancia – MUDr. Milica Lacová

Kardiologická ambulancia – MUDr. Ján Nosko

Metabolická ambulancia – MUDr. Katarína Hálová

Nefrologická ambulancia – MUDr. Martin Dluholúcky

Neurologická ambulancia – MUDr. Katarína Okáľová

ORL ambulancia – MUDr. Iveta Králinská

Onkologická ambulancia – MUDr. Terézia Stančoková

Ortopedická ambulancia – MUDr. Pavel Janek

Očná ambulancia – MUDr. Jana Melocíková

Pneumologická ambulancia – MUDr. Branko Takáč

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Zuzana Kašparová

Psychologická ambulancia – Mgr. Adriana Homolová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Eva Krischová

Urologická ambulancia – MUDr. Elena Dobríková

Read More