Okres Michalovce

NsP Š. Kukuru Michalovce

Patrik No Comments

História

Predchodcom michalovskej nemocnice bolo zariadenie zvané xenodóchia alebo hospitália. Bolo zriadené v roku 1773 grófom Sztárayom.

V roku 1863 vznikla nadácia štyroch grófov na zriadenie nemocnice. Nadácia vytvorila komisiu, ktorá sa zaoberala praktickými otázkami prípravy vzniku nemocnice.

V roku 1875 boli vytvorené  podmienky vrátane peňažných zdrojov na vypracovanie štatútu nemocnice a vyžiadanie súhlasu na vznik nemocnice. Nemocnica v Michalovciach s dvadsiatimi lôžkami bola otvorená 1.12.1876.

V roku 1890 bol odovzdaný do užívania ďalší pavilón so 16 lôžkami. V roku 1900 bola nemocnica premenovaná na Všeobecnú verejnú župnú nemocnicu. V roku 1902 bol vybudovaný tretí pavilón. V roku 1911 mala nemocnica už 120 lôžok a časť chirurgickú, vnútorného lekárstva a infekčnú. V roku 1947 bolo zriadené detské oddelenie s 50 lôžkami a o rok neskôr urologické oddelenie s 45 posteľami.

Očné oddelenie bolo otvorené v roku 1951. Do roku 1953 mala nemocnica už 9 samostatných oddelení, 509 lôžok a 29 lekárov. Od roku 1956 začala nemocnica realizovať poliklinický systém a sieť územných a obvodných zdravotníckych zariadení. V roku 1975 mala už nemocnica 712 postelí.

Dňa 13.9.1996 bola nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce.

O nás

Akcionár

Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Peter Rovder

Dozorná rada
MUDr. František Farkaš
JUDr. Jana Čorbová
MUDr. Michal Jenčo
Mgr. Dana Miňová, PhD.
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Margita Linková
MUDr. Štefan Kvak
MUDr. Jozef Roško
MUDr. Róbert Hill, PhD.
MUDr. Darina Tomková

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Peter Rovder – riaditeľ nemocnice
MUDr. Darina Tomková – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Helena Mikuľáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia

Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia

 

Oddelenie  je organizačne samostatným špecializovaným oddelením,  pozostáva z troch čiastočne samostatných jednotiek:  COS (centálne operačné sály), CS (centrálna sterilizácia), Endoskopia

Chirurgické oddelenie

V súčasnosti má 48 lôžok na, 4 lôžka pre pacientov ORL oddelenia, 6 lôžok na JIS chirurgických odborov. Priemerne ročne hospitalizujeme okolo 1700 pacientov, ambulancie chirurgického oddelenia ošetria ročne okolo 13500 pacientov. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na štandardných izbách, na nadštandardnej izbe, na jednotke intenzívnej starostlivosti a pooperačnej izbe. Oddelenie má aj septickú časť pre pacientov vyžadujúcich osobitný epidemiologický režim a má k dispozícii tri operačné sály, aseptickú, semiaseptickú a septickú.

Geriatrické oddelenie

Lôžková časť  má  6  izieb, jednu nadštandardnú  izbu s dvomi  posteľami, chladničkou, mikrovlnou, televíznym prijímačom.  Je vybavené viacerými ošetrovateľskými pomôckami.

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva disponuje s počtom lôžok 49 na dvoch pracoviskách: šestonedelie – 29 a gynekológia – 20. Poskytuje komplexnú diagnostickú, terapeutickú a operačnú zdravotnú starostlivosť ženám zo spádovej oblasti okresov Michalovce a Sobrance v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie. Nadštandardné služby a služby nehradené zdravotnými poisťovňami sú spoplatnené podľa aktuálneho Holdingového cenníka služieb.

Infektologické oddelenie

Infektológia je interdisciplinárny nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, posudzovaním a prevenciou, v ktorých má priamu úlohu infekčný agens (vírus, baktéria, pleseň, prvok, červ, príp. iný mikroorganizmus alebo jeho produkt – toxín).

JIS chirurgických odborov

Poskytuje lôžkovú liečebnú a odbornú starostlivosť pre pacientov chirurgického, traumatologického a urologického oddelenia.

Neonatologické oddelenie

Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť o novorodencov od narodenia až do prepustenia z oddelenia na úsekoch fyziologických novorodencov, patologických novorodencov a na šestonedelí.

Neurologické oddelenie

Poskytuje kompletnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pre široké spektrum neurologických ochorení.

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Oddelenie nukleárnej medicíny

Oddelenie nukleárnej medicíny v Michalovciach bolo zriadené na základe rozhodnutia MZ SR v apríli 1994 ako prvé svojho druhu na Zemplíne.  Jeho cieľom je vytváranie integrálnych služieb pre onkológiu, pediatriu, endokrinológiu, neurológiu, nefrológiu, ortopédiu, traumatológiu a iné medicínske odbory .

Oddelenie onkológie a rádioterapie

Oddelenie onkológie a rádioterapie zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

 • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov
 • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne)
 • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami ( aj nadregionálne)
Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Oddelenie disponuje 35 lôžkami, ktoré sú rozdelené  na  dvoch samostatných ošetrovacích jednotkách, ďalej bronchologickým pracoviskom, pracoviskom funkčnej diagnostiky a ambulanciou pri oddelení. Na oddelení sú 2 dvojposteľové izby so sociálnymi zariadeniami, 7 trojposteľových izieb, 3 štvorposteľové izby a 1 nadštandardná izba s obsadením 1 lôžka.

Oddelenie úrazovej chirurgie

Oddelenie má 28 lôžok. Súčasťou oddelenia je 1 nadštandardne zariadená izba s vlastným sociálnym zariadením so zvýhodneným  poplatkom  pre klientov ZP Dôvera. Oddelenie má 5 izieb pre aseptických pacientov a 2 izby pre septických pacientov. Jednotka intenzívnej starostlivosti má vyčlenené 4 lôžka s príslušným vybavením pre pacientov s úrazom v priestoroch JIS chirurgických odborov. Sú tu kontinuálne monitorovaní a liečení pacienti s ohrozenými životnými funkciami.

Oddelenie vnútorného lekárstva I.

Lôžková časť oddelenia pozostáva z 2 častí:
Lôžková časť A   – nachádza sa na prízemí interného oddelenia je tu 6 izieb, so 17 lôžkami, na prízemí sa nachádza JIS s počtom lôžok 10 – 2 lôžka akútne, 8 štandardných.
Lôžková časť B – nachádza sa na 1. poschodí – tvorí ho 5 izieb spolu je to 16 lôžok, v lôžkovej časti B sa nachádza 2 lôžková nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, sprchou a vybavená je, nábytkom, televízorom, chladničkou.

Oddelenie vnútorného lekárstva II.

Poskytuje zdravotnú starostlivosť u pacienta s internými chorobami. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu interných ochorení podľa rajonizácie a podľa potreby i pre mimospádových pacientov.
Lôžková starostlivosť je zabezpečená na 36 lôžkách, na piatich 4 posteľových izbách, troch  2 posteľových izbách a dvoch izbách s piatimi lôžkami so štandardným vybavením.

ORL – Ušno-nosno-kršné oddelenie

Krčno-nosovo-ušné oddelenie poskytuje  odbornú starostlivosť v odbore otorinolaryngológie s použitím  diagnostických a liečebných metód pre pacientov zo spádového územia okresov Michalovce a Sobrance .

Ortopedické oddelenie

Činnosť oddelenia je zameraná na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, teda v starostlivosti o pohybový aparát  na čo najvyššej odbornej úrovni.

Pediatrické oddelenie

Poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov života pre spádovú oblasť okresov Michalovce a Sobrance vo svojej lôžkovej i ambulantnej činnosti. Vykonáva činnosť na 40 lôžkach, ktoré sú rozdelené do 3 ošetrovacích jednotiek.

Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie realizuje diagnostické výkony pomocou rádiologických zobrazovacích metód.

Transfuziologické oddelenie

 

Urologické oddelenie

Oddelenie má 24 lôžok v 4-posteľových izbách na vlastnom oddelení a vyčlenené dve lôžka na JIS, ktorá je spoločná pre oddelenie chirurgické, traumatologické a urologické. JIS má vlastný personál vrátane lekára a pooperačnú budiacu miestnosť.

Read More

Psychiatrická nemocnica Michalovce

Patrik No Comments

Zdravotná starostlivosť

Na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti úzko spolupracujú Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti a Úsek ošetrovateľstva.

Úlohou úsekov liečebno-preventívnej starostlivosti a ošetrovateľstva je zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach:

 • lôžková starostlivosť,
 • špecializovaná ambulantná starostlivosť,
 • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,
 • liečebná výživa a stravovanie.

Lôžková starostlivosť

Lôžková starostlivosť je poskytovaná na troch oddeleniach:

 • Akútnom psychiatrickom oddelení 1,
 • Akútnom psychiatrickom oddelení 2,
 • Akútnom detskom psychiatrickom oddelení.

Všetky jednotky oddelení sú koedukované a pracujú komunitným systémom práce. Liečebný proces je realizovaný biologickou a psychoterapeutickou formou a rehabilitačnými a ergoterapeutickými činnosťami. Pre skvalitnenie diagnostiky sa využíva široké spektrum vyšetrovacích škálovacích metód. Súčasťou biologickej formy liečby je farmakoterapia a elektrokonvulzívna liečba. Farmakoterapia je pacientom ordinovaná v súlade s najnovšími odporúčaniami. Elektrokonvulzívna liečba je vykonávaná na modernom prístroji v narkóze za účasti anesteziológa.

Pri práci s pacientom je využívaná skupinová aj individuálna psychoterapia. Súčasťou terapeutických programov sú psychohry, biblioterapia a relaxačné techniky. Pre zlepšenie spolupráce a informovanosti pacienta sa realizuje edukácia podľa diagnostických skupín. Cieľom psychoterapeutických a resocializačných aktivít je zníženie relapsov a počtu chronifikovaných stavov.

Pracovníci sa pri výkone svojho povolania riadia etickými zásadami zdravotníckeho pracovníka, rešpektujú práva pacienta.

Špecializované ambulancie

 • Psychiatrická
 • Psychologická
 • Detská psychiatrická
 • Detská psychologická

Read More