Kraj Košice

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Renáta Šuláková

Dozorná rada
MUDr. Zuzana Wolfová
MUDr. Marta Sakmárová
JUDr. Jana Čorbová
Mgr. Dana Miňová, PhD.
Bc. Ing. Janka Brziaková
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Renáta Šuláková – riaditeľka nemocnice
MUDr. Martin Šimo – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Júlia Hollová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

História

Spišská Nová Ves mala už v polovici 14. storočia svoju vlastnú mestskú nemocnicu. Jej založenie sa pripisuje zvonolejárskemu majstrovi Konrádovi, ktorý žil v Spišskej Novej Vsi okolo roku 1350. Mestská nemocnica stála na rozsiahlom priestore v blízkosti Levočskej brány. V revolučných rokoch 1848/49  tu bola zriadená provizórna vojenská nemocnica. Podľa výkazu z roku 1886 Spišská Nová Ves mala nemocnicu, ktorú vydržiavalo mesto zo svojho riadneho rozpočtu.

Najstarší záznam o diplomovanom lekárovi, ktorý tu účinkoval, je z roku 1600. Bol ním Dr. Samuel Spilenberg. Na konci 18. a začiatkom 19. storočia boli v Spišskej Novej Vsi lekári: Schwarcz, Bauke, Luckel a Csatlos, ktorý sa tešil veľkej obľube aj na vidieku. Roku 1795 tu účinkoval aj chirurg Gruber. V rokoch 1836-37 bol mestským úradným lekárom Dr. Alojz Jácz. V rokoch 1848-49 boli tu lekármi Dr. Jácz, Dr. Posewitz, Dr. Schubert, Dr. Scherrfiel. Od roku 1865 bol hlavným mestským lekárom Dr. Alexander Simenský a úradným lekárom Dr. Max. Ujteky. Táto nemocnica s 25 lôžkami je spomínaná ešte v roku 1938. V roku 1936 sa spomína aj tzv. Masarykova liga proti TBC s vlastnou modernou poradňou a lekárom.

Spádová oblasť Spišská Nová Ves, mala po II. svetovej vojne prakticky len ambulantnú zložku. Iba pomaly a postupne sa vytvárali provizórne lôžkové oddelenia. Detské oddelenie vo vile na Hviezdoslavovej ulici, ktoré viedol MUDr. Zoltán Gregor. Po ňom prevzala primariát MUDr. Katarína Krauszová a následne MUDr. Elena Servová. Katastrofálna priestorová situácia detského oddelenia sa mala vyriešiť v novej budove polikliniky. Toto nové oddelenie má všetky znaky moderného špecializovaného lôžkového pracoviska a vychovalo celý rad nadstavbových odborníkov pre potreby pediatrie.

Pôrodníčka pre nekomplikované pôrody vznikla v priestoroch bývalej nemocničnej pokladne na Rázusovej ulici. Viedol ju MUDr. Ladislav Biel, potom MUDr. Vladimír Klimeš, MUDr. Tibor Mišek, MUDr. Ján Kukoľ a MUDr. Jozef Jakubec.

V roku 1973 nastúpil do funkcie primára tohto oddelenia MUDr. Štefan Pitko. Hoci pracovníci na tomto oddelení prekonávali mimoriadne ťažkosti, zaviedla sa kompletná gynekologická a pôrodnícka operatíva primeraná vedúcemu okresnému pracovisku. Vytvorili sa nadstavbové pracoviská ako je detská gynekológia, onkogynekológia. Primár MUDr. Pitko medzi prvými na Slovensku začal používať laparoskopické metódy diagnostiky a liečby a vycvičil sériu gynekológov aj pre tieto výkony. Zaviedol komplexnú operatívu prsných žliaz, gynekologickú endokrinológiu a urogynekologickú diagnostiku. Svoje výsledky predniesol na viacerých celoštátnych kongresoch. Z jeho pracoviska vzišla celá rada vysoko kvalifikovaných odborníkov a viedol rekonštrukciu gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia, ktoré sa stalo moderným lôžkovým pracoviskom.

V roku 1959 sa v malom hoteli pri železničnej stanici vytvorilo interné oddelenie. Primárom tohto oddelenia sa stal MUDr. Jozef Pešek, ktorý dochádzal z Levoče. V roku 1965 prevzal primár Pešek svoje pôvodné oddelenie v Levoči a stal sa primárom infekčného oddelenia. V tom roku sa stal primárom interného oddelenia MUDr. Alexander Jedlovský. Laboratórium pri tomto oddelení začalo vykonávať biochemické vyšetrenia pre celú spádovú oblasť. Po zaistení moderného RTG prístroja aj zložitejšie RTG vyšetrenia.

V roku 1971 sa neúnosná priestorová situácia interného oddelenia riešila pribudovaním lôžkovej časti. Išlo o terajšiu budovu Národného úradu práce. Tým sa zlepšili priestory pre pacientov a hlavne umožnilo zdokonalenie RTG pracoviska, biochémie a klinickej genetiky, ktoré sa napokon stali samostatnými oddeleniami. Oddelenie RTG diagnostiky viedla primárka MUDr. Zuzana Wolfová, oddelenie klinickej biochémie MUDr. Ivan Ondruš, neskôr prevzal primariát MUDr. Ján Jalč a oddelenie klinickej genetiky MUDr. Ján Koblík. Toto oddelenie bolo prvé a jediné vo Východoslovenskom kraji a prvé okresné na Slovensku. Na internom oddelení získali kvalifikačné atestácie nadstavboví odborníci pre potreby celého bývalého okresu Spišská Nová Ves a séria lekárov druhostupňovú kvalifikáciu v odbore vnútorného lekárstva. Z interného oddelenia vzišli početné pôvodné práce prezentované aj na medzinárodných a európskych kongresoch. Z publikácií v odbornej tlači boli najvýznamnejšie správy o súboroch pacientov liečených trombolytickou metódou. Išlo o chorých s pľúcnymi embóliami a neskôr o súbor chorých s čerstvým srdcovým infarktom. Článok o trombolytickej liečbe čerstvého srdcového infarktu bol prvý na Slovensku a zahrňoval najväčší súbor v celom Československu. MUDr. Alexander Jedlovský sa stal zodpovedným riešiteľom výskumnej úlohy: Systémová trombolýza pri čerstvom srdcovom infarkte. Úloha sa skončila v roku 1990. Jej výsledky a závery prijala komisia Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) pre výskum srdcových a cievnych ochorení, ktorú tvorili členovia predsedníctva kardiologickej spoločnosti a následne sa táto liečba rozbehla na slovenských pracoviskách vrátane interných kliník. Pri internom oddelení vzniklo aj oddelenie dlhodobo chorých.

V roku 1971 rozhodnutím MZ SR sa začali prípravy výstavby novej Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

Výstavba bola rozdelená na 2 etapy:

1. poliklinická a hospodárska časť

2. NsP lôžková časť

Vlastná výstavba sa začala v roku 1976. Poliklinika a hospodárska časť nemocnice sa uviedli do prevádzky v roku 1986.

Hlavným protagonistom výstavby novej nemocnice bol MUDr. Ján Novák, vedúci odboru zdravotníctva okresu Spišská Nová Ves, za pomoci MUDr. Tibora Mišeka, JUDr. Štefana Maťašovského a MUDr. Andreja Karniša. Od roku 1984 bola snaha MUDr. Alexandra Jedlovského etablovať v novej budove interné oddelenie. Päťročné úsilie bolo zavŕšené v auguste 1989, keď vďaka rozhodnutiu vtedajšieho riaditeľa OÚNZ MUDr. Jána Mokriša, sa interné oddelenie presťahovalo do priestorov polikliniky.

K dostavbe 2. časti lôžkovej nemocnice nikdy nedošlo. Ukázalo sa, že na lôžkovú starostlivosť možno využiť priestory polikliniky. Veľkou zásluhou riaditeľky NsP primárky MUDr. Zuzany Wolfovej sa napokon v budove polikliniky realizovali dlhé desaťročia chýbajúce lôžkové oddelenia a to chirurgické oddelenie a lôžkové oddelenie anesteziologickej a intenzívnej medicíny, ktoré sa dali do prevádzky v roku 1996. Obidve nové oddelenia vyhovujú najprísnejším a najnovších kritériám príslušnej lôžkovej starostlivosti. Vznikali za aktívnej účasti neskorších primárov týchto oddelení, chirurgické – MUDr. Štefana Köteleša a anesteziologickej a intenzívnej medicíny – MUDr. Štefana Zeleného.

Naviac riaditeľka MUDr. Zuzana Wolfová umožnila vytvorenie dialyzačného pracoviska pri internom lôžkovom oddelení, ktoré sa napokon stalo samostatným dialyzačným oddelením pod vedením primára MUDr. Petra Marchyna.

V poliklinike otvorenej v roku 1986 boli aj detské oddelenie a novokreované lôžkové rehabilitačné oddelenie, vtedy prvé vo Východoslovenskom kraji, s primárkou MUDr. Evou Korkošovou a neskôr primárom MUDr. Dušanom Pancisynom.

Na novej poliklinike vzniklo vzorové hematologicko – transfúzne oddelenie pod vedením primára MUDr. Mariána Štubňu a oddelenie funkčnej diagnostiky pod vedením MUDr. Evy Novákovej. Roku 1990 bola iniciatívou MUDr. Stanislava Tomču, vtedajšieho riaditeľa OÚNZ, pridelená zdravotníctvu budova bývalého OV KSS. Táto sa adaptovala na detskú polikliniku.

Okrem početných ambulantných služieb bola dôležitou súčasťou zdravotníckej starostlivosti v okrese Okresná hygienicko – epidemiologická stanica. Založil ju v roku 1952 MUDr. Vlastimil Fluss.

V roku 1993 bola zriadená rýchla lekárska pomoc – RZP – pod vedením primárky MUDr. Márie Pillárovej.

Oddelenia:

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia tvoria nadstavbový medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Fyziatria balneológia a  liečebná rehabilitácia sa  delí na dve samostatné časti a to Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie /FRO/ – lôžková časť a na  ambulantnú časť FBLR- SVaLZ .

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Naše oddelenie poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ pacientkam v období tehotenstva a pôrodu a pacientkám so ženskými chorobami. Sme držiteľmi ISO kvality. Spádová oblasť okres Spišská Nová Ves, okres Levoča, časť okresu Gelnica.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Neurologické oddelenie

Vysokošpecializované, kvalitné, moderne zariadené lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej, neurofyziologickej ambulancie, ako aj vertebrologickej poradne a infúzneho stacionára.

OAMIS – oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) je samostatným základným a interdisplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré je organizačným zoskupení bývalého oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení chirurgie, neurológie a vnútorného lekárstva.

Oddelenie dlhodobo chorých

Nachádza sa na III. poschodí nemocnice a disponuje 30 lôžkami, väčšinou v 2 lôžkových izbách, nachádza sa tu jedna nadštandardná 2-posteľová izba (TV, chladnička, varná konvica, vlastné soc. zariadenie)

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika zabezpečuje vyšetrenia funkčného stavu dýchania a obehu pre všetky pracoviská klinických odborov NsP pre účely prevencie, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a posudzovania chorých a ohrozených chorobami dýchacieho a obehového ústrojenstva.

Oddelenie pediatrie

Oddelenie urgentnej medicíny

Cieľom nového oddelenia urgentnej a intenzívnej starostlivosti novej generácie v Spišskej Novej Vsi je zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé Slovensko.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie vnútorného lekárstva v Nemocnici Spišská Nová Ves je oddelením, ktoré sa zaoberá liečením vnútorných chorôb u pacientov starších ako 19 rokov, u ktorých ambulantná liečba nebola úspešná, alebo priebeh ochorenia je buď akútny a život ohrozujúci alebo si vyžaduje parenterálne podávanie liekov, pravidelné monitorovanie základných životných funkcií, prípadne oxygénoterapiu.

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie vzniklo v roku 1996 , v nepretržitej prevádzke zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť pre pacientov regiónu Spiša.

Rádiodiagnostické oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie existuje ako samostatné od roku 1982, dovtedy pracovali v NsP Spišská Nová Ves tri skiagrafické a dve skiaskopické pracoviská, špecializované vyšetrenia realizovali dvaja lekári-externisti, dva dni v týždni.

Read More

Regionálna nemocnica s poliklinikou Sobrance

Patrik No Comments

História

     Prvým lekárom v Sobranciach, v tejto vyslovene poľnohospodárskej a lesnej oblasti, bol MUDr. Ľudovít Russay, ktorý za prvej svetovej vojny v roku 1915 zomrel, a tak Sobrance ostali bez lekára. Až v roku 1919 prišiel do Sobraniec jeho syn MUDr. Gabriel Russay, vtedy asistent anatomického ústavu Lekárskej fakulty v Budapešti, čo sa v nemalej miere stalo aj zásluhou grófky Wenderbildovej, ktorá žila vo svojom kaštieli v Remetských Hámroch a k očakávanému pôrodu potrebovala lekára. Tak sa stal MUDr. Gabriel Russay praktickým lekárom v Sobranciach po svojom otcovi, jediným lekárom medzi Michalovcami a Užhorodom. Vykonával činnosť praktického lekára, lekára nemocenského poistenia i kúpeľného lekára v Sobraneckých Kúpeľoch. V roku 1921 prišiel MUDr. Alexander Fekete a založil si ordináciu praktického lekára. Neskôr v roku 1923 MUDr. Bernard Herškovič otvoril zuboliečiteľskú ambulanciu. Teda za kapitalistickej republiky na tomto území boli len traja lekári, poskytujúci služby ambulantne, a to súkromne. Vážnejšie stavy vyžadujúce nemocničnú liečbu boli liečené v užhorodskej nemocnici, menej v Michalovciach. Treba zdôrazniť, že liečba a najmä liečba v nemocnici závisela v prevažnej miere od finančných možností chorého.

   Uvedený stav trval i v rokoch 1939-1944, keď oblasť Sobraniec východne od cesty Remetské Hámre-Úbrež-Gajdoš pripadla horthyovskému Maďarsku. MUDr. Gabriel Russay sa stal župným lekárom v Užhorode. MUDr. Alexander Fekete okresným lekárom a taktiež tu pôsobil ešte jeden lekár-kožiar z Maďarska. MUDr. Bernard Herškovič, ako rasovo prenasledovaný bol odvlečený do koncentračného tábora.

    Po druhej svetovej vojne – zdravotnícka služba v Sobranciach a okolí bola poskytovaná praktickými lekármi MUDr. Gabrielom Russayom, MUDr. Bernardom Herškovičom (po návrate z koncentračného tábora) a MUDr. Alexandrom Feketem. Neskôr prišiel do mestečka MUDr. Eugen Kubala ako ďalší praktický lekár, ktorý sa stal aj prvým riaditeľom OÚNZ Sobrance po zjednotení zdravotníctva. V tom čase dopravná služba zdravotníctva nebola. Bolo tu iba jedno sanitné nákladné auto, ktoré vlastnil Červený kríž.

    V roku 1948 bola vystavaná budova terajšej nemocnice ako „Ľudový dom zdravia“. Poskytovali sa v ňom všetky zdravotnícke služby, ktoré zabezpečovali traja obvodní lekári, zuboliečiteľ dentista, laboratórium, rontgen a pod.

    Neskôr po adaptácii budovy sa v júni 1954 otvorilo gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, v jeseni toho istého roku i detské oddelenie. Na prízemí boli ambulancie obvodných lekárov, detská ambulancia, zubné, rontgen, laboratórium a administratíva. V tomto období bol riaditeľom MUDr. Andrej Kubala.

    Začiatkom roku 1954 boli traja obvodní lekári, detský lekár MUDr. Synáček, zubný lekár MUDr. Dlauhý a riaditeľ OÚNZ MUDr. Kubala, ktorý zo začiatku vykonával aj funkciu primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Spolu tu bolo osem lekárov, k uvedeným nastúpili ďalší dvaja. Pribudli štyri sanitky. OÚNZ Sobrance mal vtedy 129 zamestnancov, včítane OHS-u, ktorý pozostával z okresného hygienika (zároveň obvodný lekár) a Michala Harakaľa s prideleným motocyklom. Vtedy sa ešte robili protimalarické postreky.

    Územné obvody sa obsadzovali v rokoch 1957-1959 v akcii „Pomoc východnému Slovensku“. Tak bol obsadený obvod Jenkovce (teraz Krčava), Veľké Revištia, Úbrež, Podhoroď (predtým Choňkovce). V týchto rokoch začala svoju činnosť aj protituberkulózna poradňa – skutočne ako poradňa, pretože pacienti boli liečení a kontrolovaní v Humennom. Už v roku 1957 po odchode MUDr. Andreja Kubala, stal sa riaditeľom MUDr. Botto.

    Územná reorganizácia v roku 1960 znamenala zánik okresu, a tým sa OÚNZ Sobrance stal súčasťou OÚNZ Michalovce ako nemocnica s poliklinikou, zálohovaná jednotka OÚNZ Michalovce. Z budovy ONV po adaptácii sa stala v roku 1962 poliklinika s 3 obvodmi, detskou ambulanciou, zubným oddelením s laboratóriom, štítkovačom a laboratóriom. Po ďalšej adaptácii budovy nemocnice bolo otvorené vo februári 1963 interné oddelenie s 30 posteľami. Postupne sa otvárali ďalšie odborné ambulancie: chirurgická, neurologická, ORL, očná, nakoniec aj urologická a ortopedická.

    V roku 1976 pracovala nemocnica s 3 lôžkovými oddeleniami a 95 posteľami, o zdravie ľudí sa starali 33 lekári, 235 ďalších pracovníkov, ktorým v ich práci slúžili laboratória, rontgenové prístroje a 16 sanitiek.

    V čase od 24.7.1996 – 31.7.1998 bol zriaďovateľom NsP Sobrance Krajský úrad Košice. V tom čase bola NsP Sobrance napojená finančnými vzťahmi na KÚ Košice. Novelizáciou par. 24 zákona č. 241/98 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č.241/98 Z.z. prešla zriaďovateľská funkcia Krajského úradu v Košiciach opäť na Ministerstvo zdravotníctva SR od 1.8.1998.

    Ministerstvo zdravotníctva SR svojim rozhodnutím zriadilo s účinnosťou od 1.10.1996 Odborný rehabilitačný liečebný ústav (ORLÚ) Sobrance na poskytovanie ambulantnej a ústavnej starostlivosti pacientom s poruchami pohybového a neuromuskulárneho systému v oblasti prevencie, diagnostiky a špeciálnej rehabilitácie. ORLÚ Sobrance zahájil svoju činnosť 1.4.1997.

       Mesto Sobrance prevzalo zriaďovateľskú funkciu nad Regionálnou nemocnicou s poliklinikou od 1.7.2003, kedy Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach uznesením prevzalo Regionálnu nemocnicu ako príspevkovú organizáciu mesta.

    Po realizácii transformačných krokov RNsP Sobrance prevádzkuje od 1.2.2005 25 lôžok akútnych interného charakteru a 50 lôžok doliečovacích po AMCP, ktoré neskôr nadobudlo štatút oddelenia dlhodobo chorých pre vaskulárne ochorenia nervového systému tzv. VONS.

    Predmetom činnosti RNsP , bolo poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Štatutárnym orgánom RNsP Sobrance bol riaditeľ, ktorý bol oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.

    RNsP Sobrance hospodárila s majetkom, ktorý bol delimitovaný z bývalého OÚNZ Michalovce osobitnou zmluvou podľa delimitačného protokolu č. 4063/1991 zo dňa 28.11.1991.

I. Špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore:

–  vnútorné lekárstvo (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) a JIS

–  liečebňa dlhodobo chorých pre ochorenia nervového systému (LDCH-ONS)

II. Špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore:

–  vnútorné lekárstvo

–  pneumológia a ftizeológia vrátane kalmetizácie a funkčnej diagnostiky

–  neurológia

–  fyzatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR)

 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ):

–  rádiodiagnostika

–  sonografická diagnostika

–  klinická biochémia

–  hematológia

–  endoskopia

 

III. Služby sociálnej starostlivosti:

–  zariadenie pre seniorov

–  zariadenie opatrovateľskej starostlivosti

IV. Pomocné prevádzky:

–  liečebná výživa

–  kuchyňa

–  kotolňa

–  údržba

Read More

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Dušan Suchý
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Bc. Eva Barcziová
Zuzana Šimčáková
Karol Horník
JUDr. Jana Čorbová
Mgr. Dana Miňová, PhD.
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Dušan Suchý –  riaditeľ
Mgr. Alena Kačalová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Anna Šarišská – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

História

Územie Rožňavy sa rozkladá na styku Rožňavskej kotliny a južných výbežkov Slovenského rudohoria. Je to okresné mesto ktorého dejiny sú úzko späté s rozvojom baníctva. Banský charakter mesta a jeho okolia mal výrazný vplyv na vznik zdravotníckych služieb v dôsledku vysokej úrazovosti v baníckej profesii a zvýšeného výskytu chorôb z povolania.

V 18. storočí začali v meste pôsobiť dve stále zdravotnícke ustanovizne a to lekáreň a nemocnica. Nemocnica poskytovala z počiatku len opatrovateľské služby. Ďalšia nemocnica, založená v roku 1710 a v tom istom roku i zničená požiarom, mala charakter chudobinca. Činnosť mestskej nemocnice bola obnovená v roku 1793 a táto už mala charakter plnohodnotnej zdravotníckej inštitúcie.

V roku 1855 bola zriadená župná nemocnica, ktorá mala 6 izieb pre pacientov.
Rožňavská nemocnica ako ju poznáme dnes ( stará nemocnica ) bola založená z podnetu Dr. Karola Kóša za významnej finančnej pomoci Dr. Juraja Schoppera. Jej výstavba začala v roku 1881 a do užívania bola daná 1. júla roku 1887 s počtom 12 postelí. Niesla meno svojich zakladateľov – „ Nemocnica Dr. Kóša – Schoppera“.

Podľa poručenia zakladateľov bola nemocnica daná do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi a mala charakter súkromnej nemocnice. Verejnou nemocnicou sa stala v roku 1901, kedy už mala 65 postelí.

Po roku 1945 mala nemocnica 208 postelí a postupnou špecializáciou sa neustále rozširoval jej lôžkový fond. V roku 1987 dosiahol počet 467 postelí. Výstavba nemocnice II. typu v Rožňave začala v roku 1975.

Po rôznych komplikáciách spojených s výstavbou sa nakoniec podarilo nemocnicu odovzdať do užívania až v roku 1993. Počet postelí v novej nemocnici bol 583.

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Oddelenie disponuje spolu s 30 lôžkami. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na aseptickú a septickú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s troma lôžkami dislokovanú na OMIS.

Na aseptickej, ako aj septickej ošetrovacej jednotke, je po 15 lôžok. Izby sú dvoj- a trojlôžkové, jedna nadštandardná izba a jedna expektačno-izolačná izba.

Detské oddelenie

Pediatrické oddelenie disponuje 36 lôžkami situovanými podľa veku detí. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu spádovej oblasti.

Na oddelení sú hospitalizované deti od 0 – 19 rokov s rôznorodými ochoreniami detského veku, s možnosťou sprievodu matky. Dojčatá a menšie deti sú ošetrované v 1 až 3 lôžkových izbách so zvýšeným štandardom (matka + dieťa) alebo v jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením. Väčšie deti sú na dvoch trojposteľových izbách rozdelených na izbu chlapcov a dievčat. Deti bez sprievodu matky sú na trojposteľových a dvojposteľových izbách, ktoré sú členené formou boxu v počte sedem.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zabezpečuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientky s gynekologickými chorobami, ako aj starostlivosť o pacientky v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím.

V ústavnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientky, ako aj široké spektrum konzervatívnych a operačných liečebných výkonov. Oddelenie disponuje 25 lôžkami. Možnosť rooming-in – dieťa po pôrode spolu s matkou.

Neurologické oddelenie

Príjem pacienta na oddelenie je cestou príjmovej ambulancie. Táto slúži zároveň na konziliárne vyšetrenia i štandardné ambulantné neurologické vyšetrenia. Ambulancia má k dispozícii lôžka na podávanie infúznej liečby.

Oddelenie disponuje 28 lôžkami – 1 izba nadštandardná, 5 izieb 3-lôžkových a 3 izby 4-lôžkové. Neurologické JIS lôžka sú umiestnené v rámci OMIS. V priestoroch oddelenia sa nachádza neurofyziologické laboratórium, kde sa vykonávajú vyšetrenia pre hospitalizovaných i ambulantných pacientov.

OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. poskytuje liečebnú starostlivosť v interdisciplinárnom a základnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore. Prijíma pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje každodennú lekársku vizitu, intenzívne ošetrovanie resp. rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.  Na oddelení sú hospitalizovaní prevažne seniori, charakter odboru ale umožňuje starostlivosť o pacientov vo veku 19 rokov a viac.

Oddelenie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Oddelenie disponuje spolu 23 lôžkami. Oddelenie má 2 jednolôžkové nadštandardné izby a 7 trojlôžkových izieb.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie disponuje spolu 48 lôžkami. Členené je na 2 štandardné ošetrovacie jednotky, rozdelené na mužskú a ženskú stranu, jednotku intenzívnej starostlivosti v rámci OMIS /systém plávajúcich lôžok/, Internú ambulanciu a Internú ÚPS ambulanciu. Okrem toho disponuje 3 observačnými lôžkami a 1 resuscitačným lôžkom.

Psychiatrická liečebňa

Psychiatrická liečebňa je členená do troch ošetrovacích jednotiek. Dve ošetrovacie jednotky sú lokalizované na 3. poschodí B bloku, na každej sa nachádza 10 izieb, zariadené s tromi a štyrmi posteľami. Na B strane sú dve izby dvojposteľové, zariadené s príslušenstvom a TV  prijímačom. Tretia ošetrovacia jednotka je lokalizovaná na 4. poschodí, má 7 izieb, ktoré sú troj- a štvorposteľové, zariadené tiež s TV prijímačom.

Psychiatrické oddelenie

Oddelenie psychiatrie sa člení na 2 ošetrovacie jednotky: akútna ošetrovacia jednotka a režimová  jednotka (otvorená).

Psychiatrický stacionár

Psychiatrický stacionár predstavuje doplňujúcu formu starostlivosti o psychické zdravie pacientov, zvyčajne v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť, prípadne ako doplnenie ambulantnej starostlivosti. Pomocou psychoterapeutických skupín a širokého spektra rôznych aktivít pomáha pacientom v navodení pozitívnej zmeny ich zdravotného stavu.

Rádiodiagnostické a CT oddelenie

Centrálne rádiologické oddelenie je situované na 1. poschodí NsP Sv. Barbory, s prístupom z lôžkovej aj poliklinickej časti nemocnice, kde sa nachádza centrálna evidencia pacientov. RDG + USG pracoviská sú situované na jednej chodbe označené poradovými číslami nasledovne:

Pracovisko č.1 USG pracovisko
Pracovisko č.2 MMG pracovisko
Pracovisko č.3 RTG + digitálny OPG
Pracovisko č.4 RTG
Pracovisko č.5 CT

Transfuziologické oddelenie

Transfuziológia je klinicko – laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcovstva a racionálnym využitím transfúznych liekov.

Read More

NsP Š. Kukuru Michalovce

Patrik No Comments

História

Predchodcom michalovskej nemocnice bolo zariadenie zvané xenodóchia alebo hospitália. Bolo zriadené v roku 1773 grófom Sztárayom.

V roku 1863 vznikla nadácia štyroch grófov na zriadenie nemocnice. Nadácia vytvorila komisiu, ktorá sa zaoberala praktickými otázkami prípravy vzniku nemocnice.

V roku 1875 boli vytvorené  podmienky vrátane peňažných zdrojov na vypracovanie štatútu nemocnice a vyžiadanie súhlasu na vznik nemocnice. Nemocnica v Michalovciach s dvadsiatimi lôžkami bola otvorená 1.12.1876.

V roku 1890 bol odovzdaný do užívania ďalší pavilón so 16 lôžkami. V roku 1900 bola nemocnica premenovaná na Všeobecnú verejnú župnú nemocnicu. V roku 1902 bol vybudovaný tretí pavilón. V roku 1911 mala nemocnica už 120 lôžok a časť chirurgickú, vnútorného lekárstva a infekčnú. V roku 1947 bolo zriadené detské oddelenie s 50 lôžkami a o rok neskôr urologické oddelenie s 45 posteľami.

Očné oddelenie bolo otvorené v roku 1951. Do roku 1953 mala nemocnica už 9 samostatných oddelení, 509 lôžok a 29 lekárov. Od roku 1956 začala nemocnica realizovať poliklinický systém a sieť územných a obvodných zdravotníckych zariadení. V roku 1975 mala už nemocnica 712 postelí.

Dňa 13.9.1996 bola nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce.

O nás

Akcionár

Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Peter Rovder

Dozorná rada
MUDr. František Farkaš
JUDr. Jana Čorbová
MUDr. Michal Jenčo
Mgr. Dana Miňová, PhD.
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. Margita Linková
MUDr. Štefan Kvak
MUDr. Jozef Roško
MUDr. Róbert Hill, PhD.
MUDr. Darina Tomková

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Peter Rovder – riaditeľ nemocnice
MUDr. Darina Tomková – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Helena Mikuľáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia

Centrálne operačné sály a centrálna sterilizácia

 

Oddelenie  je organizačne samostatným špecializovaným oddelením,  pozostáva z troch čiastočne samostatných jednotiek:  COS (centálne operačné sály), CS (centrálna sterilizácia), Endoskopia

Chirurgické oddelenie

V súčasnosti má 48 lôžok na, 4 lôžka pre pacientov ORL oddelenia, 6 lôžok na JIS chirurgických odborov. Priemerne ročne hospitalizujeme okolo 1700 pacientov, ambulancie chirurgického oddelenia ošetria ročne okolo 13500 pacientov. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na štandardných izbách, na nadštandardnej izbe, na jednotke intenzívnej starostlivosti a pooperačnej izbe. Oddelenie má aj septickú časť pre pacientov vyžadujúcich osobitný epidemiologický režim a má k dispozícii tri operačné sály, aseptickú, semiaseptickú a septickú.

Geriatrické oddelenie

Lôžková časť  má  6  izieb, jednu nadštandardnú  izbu s dvomi  posteľami, chladničkou, mikrovlnou, televíznym prijímačom.  Je vybavené viacerými ošetrovateľskými pomôckami.

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Oddelenie gynekológie a pôrodníctva disponuje s počtom lôžok 49 na dvoch pracoviskách: šestonedelie – 29 a gynekológia – 20. Poskytuje komplexnú diagnostickú, terapeutickú a operačnú zdravotnú starostlivosť ženám zo spádovej oblasti okresov Michalovce a Sobrance v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva a koncepciou pôrodnej asistencie. Nadštandardné služby a služby nehradené zdravotnými poisťovňami sú spoplatnené podľa aktuálneho Holdingového cenníka služieb.

Infektologické oddelenie

Infektológia je interdisciplinárny nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, posudzovaním a prevenciou, v ktorých má priamu úlohu infekčný agens (vírus, baktéria, pleseň, prvok, červ, príp. iný mikroorganizmus alebo jeho produkt – toxín).

JIS chirurgických odborov

Poskytuje lôžkovú liečebnú a odbornú starostlivosť pre pacientov chirurgického, traumatologického a urologického oddelenia.

Neonatologické oddelenie

Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť o novorodencov od narodenia až do prepustenia z oddelenia na úsekoch fyziologických novorodencov, patologických novorodencov a na šestonedelí.

Neurologické oddelenie

Poskytuje kompletnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pre široké spektrum neurologických ochorení.

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Oddelenie nukleárnej medicíny

Oddelenie nukleárnej medicíny v Michalovciach bolo zriadené na základe rozhodnutia MZ SR v apríli 1994 ako prvé svojho druhu na Zemplíne.  Jeho cieľom je vytváranie integrálnych služieb pre onkológiu, pediatriu, endokrinológiu, neurológiu, nefrológiu, ortopédiu, traumatológiu a iné medicínske odbory .

Oddelenie onkológie a rádioterapie

Oddelenie onkológie a rádioterapie zabezpečujeme kuratívnu a paliatívnu starostlivosť zahŕňajúcu:

 • chemoterapiu všetkých solídnych tumorov a lymfómov
 • liečbu akútnej toxicity po chemoterapii ( aj nadregionálne)
 • paliatívnu liečebnú ošetrovateľskú starostlivosť u nevyliečiteľne chorých v súlade s najnovšími platnými poznatkami ( aj nadregionálne)
Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Oddelenie disponuje 35 lôžkami, ktoré sú rozdelené  na  dvoch samostatných ošetrovacích jednotkách, ďalej bronchologickým pracoviskom, pracoviskom funkčnej diagnostiky a ambulanciou pri oddelení. Na oddelení sú 2 dvojposteľové izby so sociálnymi zariadeniami, 7 trojposteľových izieb, 3 štvorposteľové izby a 1 nadštandardná izba s obsadením 1 lôžka.

Oddelenie úrazovej chirurgie

Oddelenie má 28 lôžok. Súčasťou oddelenia je 1 nadštandardne zariadená izba s vlastným sociálnym zariadením so zvýhodneným  poplatkom  pre klientov ZP Dôvera. Oddelenie má 5 izieb pre aseptických pacientov a 2 izby pre septických pacientov. Jednotka intenzívnej starostlivosti má vyčlenené 4 lôžka s príslušným vybavením pre pacientov s úrazom v priestoroch JIS chirurgických odborov. Sú tu kontinuálne monitorovaní a liečení pacienti s ohrozenými životnými funkciami.

Oddelenie vnútorného lekárstva I.

Lôžková časť oddelenia pozostáva z 2 častí:
Lôžková časť A   – nachádza sa na prízemí interného oddelenia je tu 6 izieb, so 17 lôžkami, na prízemí sa nachádza JIS s počtom lôžok 10 – 2 lôžka akútne, 8 štandardných.
Lôžková časť B – nachádza sa na 1. poschodí – tvorí ho 5 izieb spolu je to 16 lôžok, v lôžkovej časti B sa nachádza 2 lôžková nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, sprchou a vybavená je, nábytkom, televízorom, chladničkou.

Oddelenie vnútorného lekárstva II.

Poskytuje zdravotnú starostlivosť u pacienta s internými chorobami. Zabezpečuje diagnostiku a liečbu interných ochorení podľa rajonizácie a podľa potreby i pre mimospádových pacientov.
Lôžková starostlivosť je zabezpečená na 36 lôžkách, na piatich 4 posteľových izbách, troch  2 posteľových izbách a dvoch izbách s piatimi lôžkami so štandardným vybavením.

ORL – Ušno-nosno-kršné oddelenie

Krčno-nosovo-ušné oddelenie poskytuje  odbornú starostlivosť v odbore otorinolaryngológie s použitím  diagnostických a liečebných metód pre pacientov zo spádového územia okresov Michalovce a Sobrance .

Ortopedické oddelenie

Činnosť oddelenia je zameraná na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, teda v starostlivosti o pohybový aparát  na čo najvyššej odbornej úrovni.

Pediatrické oddelenie

Poskytuje špecializovanú starostlivosť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov života pre spádovú oblasť okresov Michalovce a Sobrance vo svojej lôžkovej i ambulantnej činnosti. Vykonáva činnosť na 40 lôžkach, ktoré sú rozdelené do 3 ošetrovacích jednotiek.

Rádiologické oddelenie

Rádiologické oddelenie realizuje diagnostické výkony pomocou rádiologických zobrazovacích metód.

Transfuziologické oddelenie

 

Urologické oddelenie

Oddelenie má 24 lôžok v 4-posteľových izbách na vlastnom oddelení a vyčlenené dve lôžka na JIS, ktorá je spoločná pre oddelenie chirurgické, traumatologické a urologické. JIS má vlastný personál vrátane lekára a pooperačnú budiacu miestnosť.

Read More

Psychiatrická nemocnica Michalovce

Patrik No Comments

Zdravotná starostlivosť

Na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti úzko spolupracujú Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti a Úsek ošetrovateľstva.

Úlohou úsekov liečebno-preventívnej starostlivosti a ošetrovateľstva je zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach:

 • lôžková starostlivosť,
 • špecializovaná ambulantná starostlivosť,
 • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,
 • liečebná výživa a stravovanie.

Lôžková starostlivosť

Lôžková starostlivosť je poskytovaná na troch oddeleniach:

 • Akútnom psychiatrickom oddelení 1,
 • Akútnom psychiatrickom oddelení 2,
 • Akútnom detskom psychiatrickom oddelení.

Všetky jednotky oddelení sú koedukované a pracujú komunitným systémom práce. Liečebný proces je realizovaný biologickou a psychoterapeutickou formou a rehabilitačnými a ergoterapeutickými činnosťami. Pre skvalitnenie diagnostiky sa využíva široké spektrum vyšetrovacích škálovacích metód. Súčasťou biologickej formy liečby je farmakoterapia a elektrokonvulzívna liečba. Farmakoterapia je pacientom ordinovaná v súlade s najnovšími odporúčaniami. Elektrokonvulzívna liečba je vykonávaná na modernom prístroji v narkóze za účasti anesteziológa.

Pri práci s pacientom je využívaná skupinová aj individuálna psychoterapia. Súčasťou terapeutických programov sú psychohry, biblioterapia a relaxačné techniky. Pre zlepšenie spolupráce a informovanosti pacienta sa realizuje edukácia podľa diagnostických skupín. Cieľom psychoterapeutických a resocializačných aktivít je zníženie relapsov a počtu chronifikovaných stavov.

Pracovníci sa pri výkone svojho povolania riadia etickými zásadami zdravotníckeho pracovníka, rešpektujú práva pacienta.

Špecializované ambulancie

 • Psychiatrická
 • Psychologická
 • Detská psychiatrická
 • Detská psychologická

Read More

Letecká vojenská nemocnica, a.s. so sídlom v Košiciach

Patrik No Comments

LVN, a. s. PDF Tlačiť E-mail
 

LVN, a. s. so sídlom v Košiciach je zdravotníckym zariadením typu poliklinika. Je výučbovou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity v odbore letecké lekárstvo. Je zaradená do siete zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR.

Je jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku a poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť na úrovni polikliniky II. typu príslušníkom ozbrojených zložiek, vojenskému a civilnému leteckému personálui poistencom všetkých zdravotných poisťovní. Ako aj pacientom bez poistenia vrátane občanov zo zahraničia,ktorí hradia svoju zdravotnú starostlivosť priamou platbou.

Dlhoročná tradícia Vojenskej nemocnice v Košiciach (od roku 1858) so zárukou ľudského prístupu vysoko kvalifikovaného personálu s kvalitným moderným technickým vybavenímprispieva k trvale zvýšenému záujmu o naše služby v regióne.

Dúfame, že aktuálne informácie vzbudia aj Váš záujem o naše zdravotnícke zariadenie
a pomôžu Vám pri možnom využívaní našich služieb v budúcnosti.

Oddelenie:

Read More

Nemocnica Košice – Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica

Patrik No Comments

O nás

Hlavným zámerom spoločnosti je zachovanie a ďalšie zvyšovanie úrovne poskytovaných medicínskych služieb pri pozitívnych výsledkoch hospodárenia, posilnenie postavenia na trhu vysokou profesionalitou a kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje   v   odbore  popálenín   a   rekonštrukčnej   chirurgie   zdravotnú   starostlivosť   Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka.  V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.

O Nemocnici

Poslanie – Misia

Poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s cieľom uspokojovať potreby a želania pacientov a klientov.

Vízia

V príjemnom prostredí s pomocou hodnotných zamestnancov, najmodernejšieho vybavenia a s najnovšími poznatkami, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku.

Hodnoty

 • Veríme v otvorenú komunikáciu
 • Hlásame priateľský, zodpovedný prístup
 • Stojíme za aktívnym, iniciatívnym, kreatívnym zamestnancom
 • Vytvárame priestor na tímovú spoluprácu a súdržnosť
 • Požadujeme profesionalitu, flexibilitu, spoľahlivosť
 • Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj zamestnancov

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda: RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
Podpredseda: MUDr. Ján Slávik, MBA
Člen: PaedDr. Agnesa Janoková, MBA

Dozorná rada

Predseda: JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Člen: MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
Člen: MUDr. Ján Richnavský, PhD.

NADÁCIA AGEL

Zdravie je hodnota, po ktorej túži každý. Zdravý človek si ho snaží udržať, chorý opäť získať. NADÁCIA AGEL sa snaží svojou činnosťou získavať finančné prostriedky, ktoré následne vynakladá na nákup zdravotníckej techniky potrebnej pre skvalitňovanie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých našich pacientov.

Môžete aj vy prispieť k tomu, aby ste v našej nemocnici našli nielen vynikajúcich odborníkov a príjemné prostredie, ale aj najmodernejšiu zdravotnícku techniku. Stačí, ak sa rozhodnete venovať na účet NADÁCIA AGEL 2% z už zaplatenej dane v danom roku.

Vopred Vám ďakujeme.

Ak nám dáte vedieť, že ste nám pomohli, veľmi radi vám za poukázanie podielu zaplatenej dane poďakujeme. Stačí, ak nám zašlete kópiu dokladu o jej poukázaní.

Read More

Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN, spol. s r.o. Košice

Patrik No Comments

Naše služby a certifikáty

Sanatórium pre liečbu neplodnosti SPLN s.r.o. poskytuje:

 • komplexné vstupné vyšetrenia
 • základné a špeciálne vyšetrenia spermií
 • intrauterinnú insemináciu
 • ambulantný odber ženských pohlavných buniek v celkovej anestéze
 • mimotelové oplodnenie (in vitro fertilizácia; IVF)
 • intracytoplazmatickú injekciu spermie do oocytu (ICSI)
 • predĺženú kultiváciu embryí
 • asistovaný „hatching“ embryí
 • chirurgický odber spermií z nadsemenníka alebo zo semenníka
 • kryokonzerváciu embryí a spermií
 • embryobanku a spermiobanku
 • použitie darcovských spermií
 • starostlivosť o graviditu, ktorá vznikla po asistovanej reprodukcii
Náš tím je špičkou v poskytovaní služieb v odbore.
Zmluvné zdravotné poisťovne

Naša spoločnosť má uzavreté zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, poisťovňou Dôvera a Union, teda so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Certifikáty
 • Osvedčenie o spôsobilosti vkyonávať výskum a vývoj – vydané Ministerstvom školstva
 • Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania – Ministerstvo zdravotníctva
 • Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – Košický samosprávny kraj
 • Rozhoduntie o vydaní povolenia prevádzkovať zravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti: tkanivové zariadenie – Ministerstvo zdravotníctva
 • Certifikát ISO STN EN 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 manažérstva kvality – vydal Certifikačný orgán systémov manažésrstva PQM, s.r.o.
Liečba neplodnosti

Najvhodnejší spôsob liečby sa určí v závislosti od zistenej príčiny. Neplodnosť sa lieči pomocou liekov, chirurgického výkonu alebo niektorou z metód asistovanej reprodukcie.

– Načasovanie pohlavného styku
Niekedy úvodný pohovor odhalí, že je pohlavný styk vykonávaný príliš zriedkavo, v zlom čase alebo krátku dobu. V týchto prípadoch stačí monitorovať cyklus a pohlavný styk správne načasovať.

– Liečba pomocou liekov
Ak sa zistí nerovnováha hormonálnych hladín, ktorá bráni dozretiu vajíčka alebo uvoľneniu zrelého vajíčka z folikulu (ovulácii) a nie je zrejmá iná príčina neplodnosti, liečba sa vykonáva podávaním vhodných liekov. Podobne niekedy postačuje liečba endometriózy, porúch funkcie štítnej žľazy alebo chronickej infekcie pohlavných orgánov.

– Liečba pomocou chirurgického výkonu
V niektorých prípadoch sa vykonáva odstránenie zrastov v brušnej dutine operačným výkonom (laparoskopiou), alebo spriechodnenie vajíčkovodov, od ktorého sa ale vzhľadom na malú úspešnosť v poslednej dobe upúšťa.

– Asistovaná reprodukcia
Asistovaná reprodukcia predstavuje súbor postupov, ktorých cieľom je pomôcť prekonať prekážky, ktoré bránia prirodzenému oplodneniu a otehotneniu. V rámci asistovanej reprodukcie existuje viacero rôznych metodík; každá z nich je vhodná pri inom faktore neplodnosti.

 • Intrauterinná inseminácia (IUI – vnútromaternicová inseminácia).
  Spočíva v podaní vyselektovaných najkvalitnejších spermií z ejakulátu partnera (AIH – artificial insemination by husband) alebo darcu (AID – artificial insemination by donor) tenkou trubičkou (katétrom) priamo do maternice. K oplodneniu vajíčka tak dôjde v tele ženy (vo vajíčkovode), preto musí mať vajíčkovody priechodné. Pred insemináciou sa zvyčajne prevedie mierna stimulácia vaječníkov pomocou hormonálnych injekcií, ktoré spôsobia dozretie a uvoľnenie minimálne jedného a maximálne troch vajíčok. Intrauterinnú insemináciu možno vykonať aj v prirodzenom cykle bez hormonálnej stimulácie, ale vtedy je úspešnosť nižšia. Výkon je bezbolestný a po polhodinovom odpočinku odchádza žena domov.

Pri ďalších dvoch technikách asistovanej reprodukcie dochádza k oplodneniu vajíčka mimo tela ženy. Tiež hormonálna stimulácia je cielená na dozretie väčšieho počtu vajíčok ako pri intrauterinnej inseminácii.

 • In vitro fertilizácia (IVF – oplodnenie „v skúmavke“; mimotelové oplodnenie).
  Vykonáva sa najčastejšie vtedy, ak má žena poškodené vajíčkovody, tiež v prípadoch nevysvetliteľnej neplodnosti, alebo po opakovanom zlyhaní jednoduchších metód liečby neplodnosti. K odobratým vajíčkam v kultivačnom roztoku sa pridá frakcia najkvalitnejších spermií z ejakulátu. Embryá, ktoré takto vzniknú sa po niekoľkých dňoch kultivácie prenesú do dutiny maternice.
 • Intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu (ICSI).
  Intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu je špeciálna metóda in vitro fertilizácie. Vykonáva sa najmä najmä v prípadoch ťažkej mužskej neplodnosti, ak sa v ejakuláte nachádza veľmi malý počet spermií s nedostatočnou pohyblivosťou, kedy tieto nie sú schopné oplodniť vajíčko klasickou in vitro fertilizáciou. Princíp tejto mikromanipulačnej techniky spočíva v tom, že do každého vajíčka sa pod mikroskopom veľmi tenkou ihlou zavedie jediná spermia. Ďalší proces oplodnenia a vývoj embrya prebieha rovnako ako pri in vitro fertilizácii.

V spontánnom cykle dozrieva vo vaječníku spravidla jedno vajíčko. Ak má žena podstúpiť mimotelové oplodnenie, v prípravnej fáze sa podrobí tzv. kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii, ktorá spôsobí, že vo vaječníku dozrie viac vajíčok. Čím viac vajíčok dozrie, tým viac kvalitných embryí možno získať a tak zvýšiť šancu na otehotnenie. Reakcia vaječníkov na hormonálnu stimuláciu je individuálna, u niektorej ženy možno získať 20 a viac vajíčok, u inej len 2-3.

Vaječníky sa stimulujú pohlavnými hormónmi vo forme injekcií. Existuje viacero prípravkov, ktoré obsahujú folikulostimulačný (FSH) a niektoré aj luteinizačný (LH) hormón. V súčasnosti sa používajú vysoko čistené prípravky, ktoré možno podávať podkožne, do podbrušia, do stehna alebo ramena. V závislosti od individuálnej reakcie vaječníkov na liečbu sa upravuje dávkovanie hormónov a dĺžka ich podávania. Dĺžka podávania liekov na stimuláciu vaječníkov závisí od typu protokolu, zvyčajne trvá 2 až 4 týždne.

Opakované kontrolné vyšetrenia počas stimulácie vaječníkov zahŕňajú odbery krvi a ultrazvukové vyšetrenia, ktorými sa sleduje rast a dozrievanie folikulov a vajíčok. Na základe hormonálnych hladín a ultrazvukového vyšetrenia sa stanoví dátum odberu vajíčok.

V čase, kedy sú dostatočne veľké minimálne 2 folikuly sa podá choriogonadotropný hormón (HCG), ktorý zabezpečí záverečné dozretie vajíčok vo folikuloch.

Odber vajíčok

Vajíčka sa odoberajú približne 36 hodín po injekcii HCG. Odber sa robí pod ultrazvukovou kontrolou, cez stenu pošvy sa napichávajú jednotlivé folikuly a ich obsah spolu s vajíčkom sa odsaje. Výkon sa robí v celkovej anestézii.

V deň odberu vajíčok prídete nalačno (od polnoci predchádzajúceho dňa nebudete nič jesť ani piť), donesiete si osobné veci na prezlečenie a výsledky interného a anesteziologického vyšetrenia. Partner je k dispozícii v ten deň v čase odberu vajíčok, aby odovzdal vzorku spermií. Za účelom získania najlepšej kvality spermií je žiadúce zdržať sa pred odberom ejakulácie 3-5 dní!

Samotný odber vajíčok je nebolestivý; robí sa v krátkodobej celkovej anestézii, pod ultrazvukovou kontrolou cez stenu pošvy. Po výkone budete ležať 3-4 hodiny. Ak všetko prebehne bez komplikácii, o niekoľko hodín po odbere pôjdete domov.

Zrelé vajíčka sa v laboratóriu pripravia, oplodnia in vitro fertilizáciou alebo pomocou intracytoplazmatickej injekcie spermie do oocytu a kultivujú sa niekoľko dní až do prenosu do maternice.

Prenos embryí (embryotransfer)

Výkon spočíva vo vložení embryí tenkou rúrkou (katétrom) do dutiny maternice a je bezbolestný. Po krátkom odpočinku môžete ísť domov. Po prenose embryí budete užívať lieky podľa rady lekára a o 12 až 14 dní prídete na vyšetrenie krvi, ktoré ukáže, či ste alebo nie ste tehotná.

Počet prenášaných embryí závisí od viacerých faktorov: kvalita embryí, vek ženy, kvalita endometria (sliznice maternice). Spravidla sa prenáša 1 až 3 embryá. Zvyšné embryá sa zmrazia a predstavujú ďalšiu šancu na otehotnenie, ak žena neotehotnie po prenose čerstvých embryí.

Obdobie po prenose embryí

Po prenose embryí je potrebné vytvoriť v maternici čo najlepšie prostredie pre uhniezdenie embrya. Pre toto obdobie je veľmi dôležité pôsobenie hormónu progesterónu. Keďže vo vaječníkoch po odbere vajíčok sa ho väčšinou tvorí nedostatočné množstvo, je potrebné, aby žena užívala lieky, ktoré obsahujú progesterón.

Teraz nastupuje obdobie očakávania, počas ktorého sa mieša nádej na pozitívny výsledok s obavami, že celé snaženie bolo zbytočné. Aj keď to je ťažké, je dôležité, aby žena ostala pokojná a pokračovala vo svojim zvyčajnom spôsobe života. Je žiadúce vyhýbať sa nadmernej fyzickej aktivite, horúcim kúpeľom a opaľovaniu sa. Kľud na lôžku nie je potrebný.

O 12 až 14 dní po prenose embrya, ak sa nedostaví menštruácia, sa na základe vyšetrenia hladiny choriogonadotropného hormónu (HCG) v krvi zistí, či došlo k otehotneniu alebo nie. Ak príde menštruácia skôr, znamená to, že pokus nebol úspešný a je vhodné telefonicky informovať lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Niektoré špeciálne postupy asistovanej reprodukcie

Predĺžená kultivácia embryí

Spočíva v mimotelovom vývoji embryí dlhšom ako tri dni a prenose embryí zvyčajne na piaty deň od oplodnenia. Výhoda predĺženej kultivácie je vo výbere najkvalitnejších embryí na prenos do maternice a zvýšení pravdepodobnosti ich uhniezdenia v sliznici maternice. O vhodnosti predĺženej kultivácie rozhodne na základe mnohých faktorov embryológ.

Asistovaný hatching

Princíp tejto techniky spočíva v šetrnom narušení ochranného obalu embrya (mechanicky, chemicky alebo laserom) tesne pred prenosom embryí do maternice, ktoré uľahčí uhniezdenie embrya v sliznici maternice. Metóda sa prevádza v prípade opakovaného nedosiahnutia gravidity po prenose embryí alebo u pacientiek nad 35 rokov.

Zmrazovanie embryí (kryokonzervácia)

Do maternice sa prenášajú obyčajne 1 až 3 najkvalitnejšie embryá. Ostatné kvalitné embryá sa zmrazia pomocou špeciálneho prístroja a uchovávajú sa v tekutom dusíku pri teplote -196 ºC. Takto môžu byť uskladnené aj niekoľko rokov, bez následkov na ich ďalší vývoj.

Ak žena neotehotnie po prenose čerstvých embryí, rozmrazia sa ďalšie 2 až 3 embryá a prenesú sa do maternice. Zmrazovanie a rozmrazovanie predstavuje pre embryá určitý stres, takže nie vždy všetky embryá tento proces prežijú.

Mikrochirurgický odber spermií

Mikrochirurgický odber spermií sa robí u mužov, u ktorých sa v ejakuláte nenachádzajú žiadne spermie. Príčinou môže byť uzáver semenovodných kanálikov spôsobený infekciou, geneticky, alebo sterilizáciou (vazektómiou), resp. narušená tvorba spermií.

V týchto prípadoch sa môžeme pokúsiť získať životaschopné spermie priamo z nadsemenníka (MESA – mikrochirurgická aspirácia epididimálnych spermií) alebo zo semenníka (TESE – extrakcia testikulárnych spermií). Ak sa podarí spermie získať, tak tieto možno použiť na oplodnenie vajíčok najčastejšie pomocou intracytoplazmatickej injekcie spermie do oocytu.

Odber spermií z nadsemenníka alebo zo semenníka je malý chirurgický výkon, ktorý sa robí v celkovej anestézii a spravidla je spojený s 1-2 dňovým pobytom v nemocnici.

Darcovstvo pohlavných buniek

Darovanie spermií
Používa sa v prípadoch veľmi ťažkých porúch spermiogramu partnera, pri neprítomnosti žiadnych spermií v ejakuláte, pri zlyhaní metód asistovanej reprodukcie, alebo ak je muž nositeľ genetického ochorenia, ktoré by mohol preniesť na dieťa.

Program darcovstva spermií zjednodušuje skutočnosť, že spermie sa relatívne jednoducho zmrazujú a po rozmrazení majú dobrú prežívateľnosť. Darované spermie sa podľa potreby môžu použiť pre vnútromaternicovú insemináciu (AID), in vitro fertilizáciu (IVF) alebo intracytoplazmatickú injekciu spermie do oocytu (ICSI).

Darcovia spermií musia byť vyšetrení na genetické a pohlavne prenosné ochorenia. Darovanie spermií je anonymné, vhodný darca je vybratý zo spermiobanky na základe dotazníka zo zameraním na vzhľad, krvnú skupinu a želanie páru.

Darovanie vajíčka
Darcovstvo vajíčka je metóda asistovanej reprodukcie pre ženy u ktorých sa nevyvíjajú vlastné vajíčka (predčasné zlyhanie vaječníkov, po liečbe nádorového ochorenia, geneticky podmienená nefunkčnosť vaječníkov). Tiež je vhodná pre ženy s genetickým ochorením, ktoré by mohli preniesť na dieťa.

Program darcovstva vajíčok je podstatne zložitejší ako pri spermiách, keďže darkyňa pred odberom vajíčok podstupuje rovnakú hormonálnu liečbu ako žena podstupujúca mimotelové oplodnenie (IVF). V súčasnosti nie je zatiaľ možné dostatočne úspešne zmrazovať neoplodnené vajíčka. Preto musí byť zosynchronizovaný odber vajíčok u darkyne s cyklom príjemkyne. Darkyňa musí tiež podstúpiť vyšetrenia na genetické a pohlavne prenosné ochorenia. Zatiaľ čo darkyňa podstupuje program stimulácie vaječníkov a odber vajíčok, musí byť príjemkyňa pripravená na tehotenstvo, tiež pomocou hormónov, estrogénu a progesterónu. Tie pripravia sliznicu maternice tak, aby sa v nej embryo mohlo uhniezdiť. Odobraté vajíčka darkyne sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a 1 až 3 najkvalitnejšie embryá sa prenášajú do pripravenej maternice príjemkyne. Ostatné kvalitné embryá sa zmrazia. Vzhľadom na chýbajúcu legislatívu týkajúcu sa darovania vajíčok na Slovensku, tento výkon zatiaľ nevykonávame.

Riziká pri asistovanej reprodukcii

– neúspešný cyklus asistovanej reprodukcie

Keďže žiadna z metodík asistovanej reprodukcie neponúka stopercentnú úspešnosť, najväčšie riziko pre páry podstupujúce asistovanú reprodukciu je sklamanie. Avšak jeden alebo niekoľko neúspešných cyklov najčastejšie ešte nič neznamená a pravdepodobnosť úspešnosti sa každým pokusom zvyšuje!

– potratovosť

Riziko potratu je pri tehotenstve po asistovanej reprodukcii rovnaké ako pri prirodzenom otehotnení: 20 až 30%.

– mimomaternicové tehotenstvo

Riziko je pri tehotenstve po asistovanej reprodukcii u ženy, ktorá ma funkčné vajíčkovody o niečo vyššie ako pri prirodzenom otehotnení.

– viacpočetné tehotenstvo

Keďže do maternice sa spravidla prenáša viac embryí, výskyt viacplodových gravidít je vyšší ako pri prirodzenom oplodnení. S viacplodovou graviditou je spojené vyššie riziko potratu, nezrelosť a nižšia pôrodná hmotnosť novorodencov. Avšak v dnešnej dobe sú roztoky, v ktorých sa embryá kultivujú tak kvalitné, že na prenos do maternice je väčšinou k dispozícii dostatočný počet vhodných embryí. Z nich embryológ vyberie na prenos jedno alebo dve najkvalitnejšie embryá. V prípade vyššieho veku pacientky, opakovaných neúspešných cyklov asistovanej reprodukcie alebo nižšej kvality všetkých embryí, maximálne tri embryá.

– syndróm hyperstimulácie vaječníkov (OHSS)

U niektorých žien hormonálna liečba pre stimuláciu vaječníkov môže vyvolať nadmernú reakciu (tzv. nekontrolovateľnú hyperstimuláciu) vaječníkov. Ľahšie formy hyperstimulácie sa prejavujú bolesťou v podbrušku, nevoľnosťou, zvracaním, opuchmi. Asi u 0,2 – 1,9% stimulovaných žien môže vzniknúť ťažšia forma ochorenia, ktorá si vyžaduje pobyt v nemocnici. Ak pozorujete počas liečby tieto príznaky, je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára.

Read More

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

Patrik No Comments

História

História nukleárnej medicíny v Košiciach 1954 – 2014

Začiatky nukleárnej medicíny v Košiciach siahajú do r. 1954, kedy bolo na Rádiologickej klinike FN v Košiciach zriadené Pracovisko pre využitie rádionuklidových izotopov.

Na základe Vládneho uznesenia bolo v r. 1961 zriadené Centrálne izotopové pracovisko, ktoré bolo v tom čase jediným zariadením tohto typu vo Východoslovenskom kraji. Pracovisko zaberalo len 5 miestností v II. pavilóne Fakultnej nemocnice. Prvý lekár, ktorý pracoval v Košiciach s otvorenými žiaričmi bola MUDr. Ivona Pokorná, CSc.
V r. 1968 bolo vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc., ktorá túto funkciu vykonávala až do jej odchodu do starobného dôchodku v roku 1987. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a to gamagrafom a gamakamerou od firmy PICKER. V r. 1987 sa primárom ONM stal doc. MUDr. Jozef Zimáček, CSc. Pracovisko sa v tom čase nachádzalo v stiesnených suterénnych priestoroch XV. Pavilónu v Starej nemocnici na Rastislavovej ulici. Boli pripravované projekty na dobudovanie lôžkovej časti a presun do Nového areálu nemocnice na Triede SNP, avšak po roku 1989 sa na ich realizáciu už čoskoro zabudlo.
Pracovisko bolo výučbovou základňou pre Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V roku 1992 bola zlúčením oddelení rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny zriadená Klinika nukleárnej medicíny a rádiodiagnostiky. Jej prednostom sa stal doc. MUDr. J. Zimáček, CSc., ktorý bol menovaný profesorom v roku 2000. Primárom na oddelení nukleárnej medicíny sa stal MUDr. Juraj Takács, CSc. Obe oddelenia okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečovali výučbu študentov LF UPJŠ, rádiologických asistentov SZŠ a boli aj bázou pre postgraduálne vzdelávanie v spolupráci s IVZ v Bratislave. Do pedagogického procesu v nukleárnej medicíne sa od roku 1997 zapojil aj MUDr. Ján Lepej, CSc., ktorý sa v roku 2001, na žiadosť LF UPJŠ, habilitoval na II. LF KU v Prahe na docenta nukleárnej medicíny. V roku 1998 sa prednostkou kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny stala doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc. Nukleárnu medicínu vyučovali prof. MUDr. J. Zimáček, CSc. (do roku 2007) a doc. MUDr. J. Lepej, CSc. Pracovníci kliniky boli autormi a spoluautormi desiatok publikácií, skrípt a monografií, doma i v zahraničí. Kolektív pracoviska organizoval pravidelné krajské odborné semináre a v rokoch 1982, 1995 i vrcholné stretnutie odborníkov československej nukleárnej medicíny – dni nukleárnej medicíny.
V pôvodných priestoroch v roku 1994 bola inštalovaná nová celotelová tomografická (SPECT) gamakamera SOPHA Bodytrac, čo umožnilo ďalšie skvalitnenie diagnostických metód. Súčasťou pracoviska nukleárnej medicíny sa od začiatku 70-tych rokov stalo aj rádioimunologické laboratórium (RIA), ktorého činnosť sa zameriava na stanovenie nízkych koncentrácii hormónov, onkologických markerov a iných analytov v sére. Viedli ho postupne Ing. Yvonna Macháňová, PharmDr. Eva Žemberová, Mgr. Anna Pavlíčková a po roku 2000 RNDr. Zuzana Frischová, CSc.
V rámci transformáčného procesu v zdravotníctve SR došlo aj na pracovisku nukleárnej medicíny k viacerým organizačným zmenám. Najprv v roku 2003, bolo ONM rozhodnutím MZ SR vyčlenené z FNLP a stalo sa súčasťou novovzniknutého Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ), ale len na krátko. Vo februári 2004 doc. MUDr. J. Lepej, CSc., predložil ministrovi MUDr. Zajacovi projekt na zriadenie novej samostatnej organizácie a bol poverený jej odbornou prípravou. Podľa rozhodnutia MZ SR s účinnosťou od 1. 9. 2004 vznikol Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) ako vysoko špecializovaný odborný ústav pre zabezpečenie rozvoja diagnostiky najmodernejšími metódami medicínskeho zobrazovania a laboratórnymi postupmi nukleárnej medicíny, ako aj pre liečbu ochorení pomocou otvorených žiaričov.
Do funkcie riaditeľa bol menovaný MUDr. Igor Marin. Jeho námestníkom a odborným garantom organizácie sa stal doc. MUDr. J. Lepej, CSc. a funkciu primára vykonával MUDr. J. Takács, CSc. INMM sídlil v suteréne XV. pavilónu v prenajatých priestoroch VOÚ a.s v Košiciach. K ďalšej zmene došlo od 1. júla 2006, kedy rozhodnutím MZ SR bolo bansko-bystrické oddelenie nukleárnej medicíny, organizačne prevedené z pôsobnosti FNsP v Banskej Bystrici do Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny s cieľom zlepšenia financovania a dobudovania infraštruktúry.
V rokoch 2005-2011 došlo v INMM Košice k čiastočnej rekonštrukcii priestorov, inštalácii 3. gamakamery a postupným zmenám v organizácii práce, štruktúre a počte vyšetrení nukleárnej medicíny. Začali sa zavádzať nové diagnostické a liečebné postupy hlavne pre potreby onkologických pacientov. Pracovisko sa podieľalo na viacerých výskumných a grantových projektoch. Významne stúpala aj prednášková a publikačná aktivita pracoviska a to aj na zahraničných podujatiach.

Z dôvodov nevyhovujúcich podmienok v ktorých INMM vykonávalo svoju činnosť, udelilo MZ SR súhlas na výstavbu novej budovy v priestoroch starého areálu FNLP. Výstavba bola zahájená v r. 2009. V tomto roku, po odchode MUDr. J. Takáča, CSc. do dôchodku bola menovaná do funkcie vedúceho lekára diagnostického oddelenia MUDr. Viera Tóthová.
Dňa 22.3.2011 bolo slávnostné otvorenie novej budovy INMM v Košiciach a v máji 2011 bola započatá aj prevádzka lôžkového oddelenia pre liečbu pacientov rádiojódom. Vedúcou lekárkou oddelenia bola menovaná MUDr. Viktória Cápová. Najnovšie pracovisko tohto typu na Slovensku spĺňa najvyššie svetové štandardy rádioekologickej eliminácie odpadov a pre pacientov poskytuje vysoký komfort v 6-tich jednolôžkových a 2 dvojlôžkových izbách.
Dobudovanie pozitrónovej emisnej tomografie (PET) na východnom Slovensku sa začalo v rokoch 2012-2013 riešiť spoluprácou s firmou Agel a.s., ktorá spravovala PET/CT zariadenie v nových priestoroch INMM. Rovnaké zariadenie má firma inštalované aj na INMM v Banskej Bystrici. Garantom a vedúcou lekárkou pre PET/CT bola menovaná MUDr. Viera Nižňanská.
V r. 2012 prebehla zmena vo funkcii štatutárneho orgánu – riaditeľa INMM. Ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky bol do funkcie riaditeľa menovaný MUDr. Milan Maďar, MPH.
Od roku 2012 prebieha výmena staršej amortizovanej detekčnej techniky a v roku 2013 sa dobudovala diagnostická časť – endokrinologická ambulancia, USG ambulancia a PET/CT pracovisko. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny je dnes počtom gamakamier, diagnostických a terapeutických výkonov za rok a stavom personálu najväčšie pracovisko nukleárnej medicíny na Slovensku, ktoré poskytuje najširšiu škálu vyšetrení v liečebno-preventívnej starostlivosti. Nové priestory a diagnostická technika podstatne zlepšili možnosti spolupráce na mnohých výskumných a grantových projektoch so štyrmi školskými inštitúciami aj na príprave odborníkov pre medicínske využitie otvorených rádioizotopov.

Po odchode MUDr. Milana Maďara, MPH z funkcie riaditeľa INMM bol 16.12.2014 MZ SR menovaný do funkcie štatutára – riaditeľa INMM Ing. Štefan Mikolaj.

História nukleárnej medicíny v Banskej Bystrici 1971 – 2014

Začiatky nukleárnej medicíny v Banskej Bystrici siahajú do roku 1971, kedy bola spustená skúšobná prevádzka oddelenia nukleárnej medicíny (ONM). Pracovisko bolo umiestnené v menšom samostatnom pavilóne spolu s inými ambulanciami v Starom areáli krajskej nemocnice. Od februára 1972 začala činnosť oddelenia, ktoré malo pôsobnosť pre južnú časť Stredoslovenského kraja. V tom čase bolo oddelenie vybavené jedným gamagrafom Pho-Dot a gamameračom vzoriek pre laboratórne vyšetrenia . Na ONM začalo pracovať 9 pracovníkov. Prvým primárom oddelenia sa stal MUDr. Milan Bucek. V roku 1973 pribudli nové prístroje, ako jednokanálová a dvojkanálová súprava TESLA, Scintikard II, rádiocirkulograf a kalibrátor dávok MEDIAC. Prvá gamakamera sa začala používať na oddelení v roku 1977 a prvý počítač na spracovanie scintigrafií SCINTRON v roku 1978.

V roku 1981 pracovalo na oddelení už 25 pracovníkov. RIA laboratórium ONM, ktoré viedla Mgr. Viera Hornová, sa začiatkom 80-tych rokov zapojilo do výskumu, ktorý viedol MUDr. Svetozár Dluholúcky z pediatrického oddelenia. Úspešným výstupom bolo vytvorenie Celoslovenského centra pre skríning novorodeneckej hypotyreózy, ako jedného z prvých v Európe. Jeho veľmi úspešná činnosť bola vysoko oceňovaná a prezentovaná na domácich aj medzinárodných fórach. Pracovníci ONM sa zapájali do organizovania celoštátnych dní nukleárnej medicíny v rokoch 1980 a 1990 a RIA dní v roku 1989. V tom roku na ONM pribudla druhá gamakamera ORBITER 3700, ktorá umožňovala tomografické SPECT vyšetrenia ako 2. na Slovensku.

Po odchode MUDr. M. Buceka do dôchodku v roku 1992, sa novým primárom oddelenia stal MUDr. Ján Lepej, CSc. V roku 1994 došlo k čiastočnej rekonštrukcii oddelenia a pribudla už v poradí tretia gamakamera značky SOPHY DSX. Pracovisko zvýšilo počet a sortiment vyšetrení, významne stúpla prednášková a publikačná činnosť pracovníkov oddelenia, ktoré sa zapojilo aj do medzinárodných grantov, multicentrických štúdií a pedagogickej činnosti. V roku 2001 bol primár MUDr. J. Lepej, CSc. na Karlovej univerzite v Prahe habilitovaný na docenta nukleárnej medicíny.

Skríningové centrum postupne zavádzalo ďalšie stanovenia aj pomocou neizotopových metód. V roku 2001 došlo k odčleneniu Skríningového centra a k jeho pričleneniu k Detskej klinike FNsP F.D. Roosevelta (FDR) v Banskej Bystrici, vzhľadom na nutnosť riešenia nedostatku priestorov a potrebu užšej spolupráce s pediatrickou klinikou, ktorú v tom čase viedol prof. MUDr. S. Dluholúcky, CSc. Z dôvodu racionalizácie práce, o tri roky na to došlo aj k odčleneniu RIA laboratória a jeho začleneniu do oddelenia laboratórnych metód.

Po odchode doc. MUDr. J. Lepeja, CSc. do zriadeného Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach (INMM) sa v roku 2004 novou primárkou oddelenia stala MUDr. Dana Spišiaková. Pre vysokú zadlženosť nemocnice si ONM len veľmi ťažko zabezpečovalo potrebné zdroje na svoju činnosť. To bolo jedným z dôvodov prečo bola rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR od 1. júla 2006 vyčlenená činnosť ONM z pôsobnosti FNsP FDR v Banskej Bystrici a prevedená do Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach. Od roku 2009 na poste vedúceho lekára pôsobí MUDr. Iveta Mikšíková.

V roku 2010 začala rekonštrukcia nevyužívaných priestorov po RIA laboratóriu, pre potreby inštalácie pozitrónovej emisnej tomografie na strednom Slovensku. INMM tieto priestory a časť pracovníkov prenajala firme AGEL Diagnostic a.s., ktorá tu 7. júla 2011 spustila prevádzku najmodernejšieho PET/CT firmy Siemens. Vedúcou lekárkou bola menovaná MUDr. Viera Nižňanská. Prevádzka tohto zariadenia zvýšila dostupnosť týchto nákladných a veľmi potrebných vyšetrení pre onkologických pacientov celého stredného a východného Slovenska.

Pokyny pred vyšetrením

Vážení pacienti, na základe žiadanky od vášho odborného lekára sme vás predvolali na scintigrafické (gamagrafické) vyšetrenie na naše pracovisko. Zoznámte sa, prosím, so základnými pokynmi, ktoré sa týkajú vyšetrenia na našom pracovisku.

Na vyšetrenie si so sebou prineste aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, RTG snímky prípadne posledné nahrávky CT alebo MR vyšetrenia na CD disku. Dôsledne dodržte naše pokyny, ktoré sa týkajú užívania liekov a prípravy pred vyšetrením. Ich nedodržiavanie môže znížiť kvalitu vyšetrenia, alebo vás nebudeme môcť vyšetriť.

Tehotné ženy obvykle nevyšetrujeme. Ak dojčíte dieťa, je potrebné dodržať špeciálne opatrenia. Informujte nás o tejto skutočnosti ešte pred naplánovaním vyšetrenia!

Po príchode na naše pracovisko sa ohláste, prosím, na recepcii vo vstupnej časti, odkiaľ vás náš pracovník nasmeruje do prijímacej kancelárie. V prijímacej kancelárii predložíte zdravotnú kartu poistenca a občiansky preukaz na kontrolu a doplnenie údajov uvedených v žiadanke.

V kancelárii dostanete formulár Informovaný súhlas, ktorý si starostlivo prečítajte a podpísaný odovzdajte pracovníkom pred vyšetrením. Na vaše ďalšie otázky ohľadom Informovaného súhlasu vám radi odpovieme ešte pred vyšetrením.

Ak máte potvrdenú tehotnosť alebo ak máte podozrenie na ňu, je vašou povinnosťou nám túto skutočnosť oznámiť bez meškaniav prijímacej kancelárii, ešte pred podaním rádioaktívnej látky!

Zdržiavajte sa len v určenej čakárni v priestoroch oddelenia. Pre deti sú vyhradené samostatné čakárne. Nevstupujte bez vyzvania pracovníkov oddelenia do iných miestností!

Určite si všimnete, že niektorí pacienti, ktorí prišli až po vás, budú vyšetrení skôr. Zároveň sa totiž vykonáva niekoľko druhov vyšetrení, ktoré majú odlišný postup a odlišnú dobu čakania na samotné vyšetrenie po podaní látky. Pacientov voláme na daný druh vyšetrenia v poradí, v akom sa prihlásili v prijímacej kancelárii. V prípade potreby uprednostňujeme deti a pacientov so závažným zdravotným stavom.

Všetky vyšetrenia na pracovisku nukleárnej medicíny sa uskutočňujú po podaní malého množstva rádioaktívnej látky (rádiofarmaka), obvykle do žily predlaktia, za účelom zobrazenia vyšetrovaného orgánu.

Dávka rádioaktívneho ožiarenia, ktorú pacient dostane pri vyšetrení nukleárnej medicíny, je podobná alebo vo väčšine prípadov nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Pre pacienta nepredstavuje žiadne riziko. Podané rádiofarmaka sú registrované a kontrolované úradom verejného zdravotníctva.

V záujme zníženia pôsobenia žiarenia na vaše okolie, najmä na deti sa v deň vášho vyšetrenia neodporúča blízky kontakt s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti. Vo všeobecnosti je vhodné udržiavať od nich čo najväčšiu vzdialenosť v deň po vašom vyšetrení. Nemajte však obavy z vplyvu žiarenia na vaše dieťa, v záujme určenia správnej diagnózy sa u nás vyšetrujú aj celkom malé deti a novorodenci.

Na vyšetrenie s vami môže prísť ako váš sprievodca ktokoľvek, ale nie je vhodné, aby vás sprevádzali deti a tehotné ženy.

Sprevádzajúca osoba na požiadanie dostane doklad o sprevádzaní príbuzného na vyšetrenie len na základe odporúčania odosielajúceho alebo všeobecného lekára.

Väčšina u nás podávaných látok sa vylučuje z tela obličkami a močom. Na urýchlenie vylúčenia látky z tela je vhodné v deň vyšetrenia zvýšiť príjem tekutín a častejšie sa vymočiť.

Prosím, dodržte naplánovaný čas vyšetrenia a dostavte sa včas na naše pracovisko!

Prosíme vás o trpezlivosť, ak sa čas vášho vyšetrenia posunie, vzhľadom na technické problémy alebo nutnosť doplňujúcich vyšetrení u predchádzajúcich pacientov, čo nie je možné vopred naplánovať ani predvídať.

Ak máte dôvod na nespokojnosť, obráťte sa na vedúcich pracovníkov INMM (riaditeľ, námestník, primár, vedúci rádiologický asistent).

Read More

Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice

Patrik No Comments

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok upravuje základné organizačné usporiadanie VÚSCH, a.s.. Organizačný poriadok je základným interným predpisom spoločnosti, ktorý určuje jednotlivé organizačné útvary VÚSCH, a.s., ich postavenie, názvy a predmet ich činností vrátane úpravy práv, povinností a zodpovednosti.

VÚSCH, a.s. sa organizačne člení na 6 základných organizačných jednotiek – úsekov:

 • úsek generálneho riaditeľa
 • úsek ekonomicko-prevádzkový
 • úsek zdravotnej starostlivosti
 • úsek ošetrovateľstva
 • úsek Lekáreň VÚSCH
 • úsek pre biomedicínsky výskum.
Právne postavenie
Obchodný názov: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
(ďalej len „VÚSCH“ alebo „VÚSCH, a.s.“)
Sídlo: Ondavská 8, 040 11 Košice
IČO: 36 601 284
IČ DPH: SK202 210 8704
DIČ: 202 210 8704
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č.1360/V
Štatutárny orgán:  

doc. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva

 

Konanie menom spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva,  z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis.

PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti VÚSCH, a.s. je v rozsahu stanovenom Zakladateľskou listinou Stanovami VÚSCH, a.s. zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č. 1360/V.

VÚSCH, a.s. je zdravotníckym zariadením2 poskytujúcim zdravotnú starostlivosť a služby s tým súvisiace v špecializovanej nemocnici a v špecializovaných ambulanciách a zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08471-2/2010-OP zo dňa 01.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2010. VÚSCH, a.s. je zároveň poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni2s individuálnou prípravou liekov verejnosti a zdravotníckemu zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti pod názvom Lekáreň VUSCH na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja č. 4980/2009-RU20-39335 zo dňa 15.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2010.

VÚSCH, a.s. je na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08471-2/2010-OP zo dňa 01.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2010, oprávnená prevádzkovať zariadenie biomedicínskeho výskumu.

VÚSCH, a.s. je tiež výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. VÚSCH, a.s. spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelanie zdravotníckych pracovníkov. Na základe dohody vykonáva odborné školenia (resp. stáže) lekárov v rámci špecializačných príprav a kontinuálneho medicínskeho vzdelávania v súlade s platnou legislatívou.

1 v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
2 v zmysle ustanovenia § 34 a nasl. zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Vedenie VÚSCH, a.s
Predstavenstvo:  

doc. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva

Dozorná rada:  

doc. Ing. Jaroslav Maričák, CSc., predseda dozornej rady

MUDr. Jozef Ivančo, CSc., podpredseda dozornej rady

doc. MUDr.Dušan Martinčok,CSc., člen dozornej rady

Ing. Viktor Očkay, člen dozornej rady

MUDr.Bibiána Kafková , člen dozornej rady

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH, člen dozornej rady

Read More