Okres Rožňava

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Dušan Suchý
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Bc. Eva Barcziová
Zuzana Šimčáková
Karol Horník
JUDr. Jana Čorbová
Mgr. Dana Miňová, PhD.
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Dušan Suchý –  riaditeľ
Mgr. Alena Kačalová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Anna Šarišská – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

História

Územie Rožňavy sa rozkladá na styku Rožňavskej kotliny a južných výbežkov Slovenského rudohoria. Je to okresné mesto ktorého dejiny sú úzko späté s rozvojom baníctva. Banský charakter mesta a jeho okolia mal výrazný vplyv na vznik zdravotníckych služieb v dôsledku vysokej úrazovosti v baníckej profesii a zvýšeného výskytu chorôb z povolania.

V 18. storočí začali v meste pôsobiť dve stále zdravotnícke ustanovizne a to lekáreň a nemocnica. Nemocnica poskytovala z počiatku len opatrovateľské služby. Ďalšia nemocnica, založená v roku 1710 a v tom istom roku i zničená požiarom, mala charakter chudobinca. Činnosť mestskej nemocnice bola obnovená v roku 1793 a táto už mala charakter plnohodnotnej zdravotníckej inštitúcie.

V roku 1855 bola zriadená župná nemocnica, ktorá mala 6 izieb pre pacientov.
Rožňavská nemocnica ako ju poznáme dnes ( stará nemocnica ) bola založená z podnetu Dr. Karola Kóša za významnej finančnej pomoci Dr. Juraja Schoppera. Jej výstavba začala v roku 1881 a do užívania bola daná 1. júla roku 1887 s počtom 12 postelí. Niesla meno svojich zakladateľov – „ Nemocnica Dr. Kóša – Schoppera“.

Podľa poručenia zakladateľov bola nemocnica daná do vlastníctva rímsko-katolíckej cirkvi a mala charakter súkromnej nemocnice. Verejnou nemocnicou sa stala v roku 1901, kedy už mala 65 postelí.

Po roku 1945 mala nemocnica 208 postelí a postupnou špecializáciou sa neustále rozširoval jej lôžkový fond. V roku 1987 dosiahol počet 467 postelí. Výstavba nemocnice II. typu v Rožňave začala v roku 1975.

Po rôznych komplikáciách spojených s výstavbou sa nakoniec podarilo nemocnicu odovzdať do užívania až v roku 1993. Počet postelí v novej nemocnici bol 583.

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Oddelenie disponuje spolu s 30 lôžkami. Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky rozdelené na aseptickú a septickú časť a jednotku intenzívnej starostlivosti s troma lôžkami dislokovanú na OMIS.

Na aseptickej, ako aj septickej ošetrovacej jednotke, je po 15 lôžok. Izby sú dvoj- a trojlôžkové, jedna nadštandardná izba a jedna expektačno-izolačná izba.

Detské oddelenie

Pediatrické oddelenie disponuje 36 lôžkami situovanými podľa veku detí. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť a liečbu akútnych a chronických ochorení detí a dorastu spádovej oblasti.

Na oddelení sú hospitalizované deti od 0 – 19 rokov s rôznorodými ochoreniami detského veku, s možnosťou sprievodu matky. Dojčatá a menšie deti sú ošetrované v 1 až 3 lôžkových izbách so zvýšeným štandardom (matka + dieťa) alebo v jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením. Väčšie deti sú na dvoch trojposteľových izbách rozdelených na izbu chlapcov a dievčat. Deti bez sprievodu matky sú na trojposteľových a dvojposteľových izbách, ktoré sú členené formou boxu v počte sedem.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie zabezpečuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientky s gynekologickými chorobami, ako aj starostlivosť o pacientky v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím.

V ústavnej starostlivosti zabezpečuje komplexnú starostlivosť o pacientky, ako aj široké spektrum konzervatívnych a operačných liečebných výkonov. Oddelenie disponuje 25 lôžkami. Možnosť rooming-in – dieťa po pôrode spolu s matkou.

Neurologické oddelenie

Príjem pacienta na oddelenie je cestou príjmovej ambulancie. Táto slúži zároveň na konziliárne vyšetrenia i štandardné ambulantné neurologické vyšetrenia. Ambulancia má k dispozícii lôžka na podávanie infúznej liečby.

Oddelenie disponuje 28 lôžkami – 1 izba nadštandardná, 5 izieb 3-lôžkových a 3 izby 4-lôžkové. Neurologické JIS lôžka sú umiestnené v rámci OMIS. V priestoroch oddelenia sa nachádza neurofyziologické laboratórium, kde sa vykonávajú vyšetrenia pre hospitalizovaných i ambulantných pacientov.

OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. poskytuje liečebnú starostlivosť v interdisciplinárnom a základnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore. Prijíma pacientov, u ktorých bezprostredne hrozí zlyhanie základných životných funkcií.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s komplikáciami prevažne viacerých chronických chorôb, ktorých základné diagnózy sú známe a stav nevyžaduje intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje každodennú lekársku vizitu, intenzívne ošetrovanie resp. rehabilitáciu a nácvik bežných denných činností.  Na oddelení sú hospitalizovaní prevažne seniori, charakter odboru ale umožňuje starostlivosť o pacientov vo veku 19 rokov a viac.

Oddelenie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Oddelenie disponuje spolu 23 lôžkami. Oddelenie má 2 jednolôžkové nadštandardné izby a 7 trojlôžkových izieb.

Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie disponuje spolu 48 lôžkami. Členené je na 2 štandardné ošetrovacie jednotky, rozdelené na mužskú a ženskú stranu, jednotku intenzívnej starostlivosti v rámci OMIS /systém plávajúcich lôžok/, Internú ambulanciu a Internú ÚPS ambulanciu. Okrem toho disponuje 3 observačnými lôžkami a 1 resuscitačným lôžkom.

Psychiatrická liečebňa

Psychiatrická liečebňa je členená do troch ošetrovacích jednotiek. Dve ošetrovacie jednotky sú lokalizované na 3. poschodí B bloku, na každej sa nachádza 10 izieb, zariadené s tromi a štyrmi posteľami. Na B strane sú dve izby dvojposteľové, zariadené s príslušenstvom a TV  prijímačom. Tretia ošetrovacia jednotka je lokalizovaná na 4. poschodí, má 7 izieb, ktoré sú troj- a štvorposteľové, zariadené tiež s TV prijímačom.

Psychiatrické oddelenie

Oddelenie psychiatrie sa člení na 2 ošetrovacie jednotky: akútna ošetrovacia jednotka a režimová  jednotka (otvorená).

Psychiatrický stacionár

Psychiatrický stacionár predstavuje doplňujúcu formu starostlivosti o psychické zdravie pacientov, zvyčajne v nadväznosti na ústavnú zdravotnú starostlivosť, prípadne ako doplnenie ambulantnej starostlivosti. Pomocou psychoterapeutických skupín a širokého spektra rôznych aktivít pomáha pacientom v navodení pozitívnej zmeny ich zdravotného stavu.

Rádiodiagnostické a CT oddelenie

Centrálne rádiologické oddelenie je situované na 1. poschodí NsP Sv. Barbory, s prístupom z lôžkovej aj poliklinickej časti nemocnice, kde sa nachádza centrálna evidencia pacientov. RDG + USG pracoviská sú situované na jednej chodbe označené poradovými číslami nasledovne:

Pracovisko č.1 USG pracovisko
Pracovisko č.2 MMG pracovisko
Pracovisko č.3 RTG + digitálny OPG
Pracovisko č.4 RTG
Pracovisko č.5 CT

Transfuziologické oddelenie

Transfuziológia je klinicko – laboratórny odbor zaoberajúci sa problematikou darcovstva a racionálnym využitím transfúznych liekov.

Read More