Okres Snina

NsP Snina – Nemocnica Snina, s.r.o.

Patrik No Comments

História

História je matkou múdrosti, klenotnicou skúsenosti, zdrojom pre poznanie už poznaného a živým žriedlom rád, posudkov a vyvarovania sa chýb do budúcnosti.

Prvá zdravotnícka ustanovizeň na území okresu Snina bola štátna a datuje sa k 1. januáru 1948. Starostlivosť o obyvateľstvo zabezpečovali všeobecní súkromní lekári, lekárnici a pôrodné babice. Lekári mali aj pracovný úväzok so štátom a ako zmluvní štátni lekári plnili v určenom obvode úlohy vo verejnej hygiene a epidemiológie. Išlo o činnosť na úseku pomoci proti TBC, infekčným, pohlavným chorobám a starostlivosti o opustené detí. Od roku 1948 pracovali v Snine lekári Marton, Gal, Armin Hoffmann, Koromfeldt, Slávkovský, Gabriel Roman Hoffmann.

Dr. Armin Hoffmann
V Snine bola iba jedná lekáreň Sv. Štefana ktorej majiteľom a zároveň lekárnikom bol od roku 1915 Arpad Czisár. Po ňom prevzal lekáreň jeho syn Zoltán, ktorého nástupcom od roku 1939 do roku 1944 sa stal Bessermenyi. Po 2. svetovej vojne túto lekáreň viedol Peter Gališin.
Vo väčších obciach boli pôrodné – ceduľové babice, ktoré pôrodnú prax vykonávali na základe osvedčenia vydaného príslušným úradom. Po roku 1918 to bol Okresný úrad, k 1. januáru 1945 v Sninskom okrese ich bolo 7. V Snine od roku 1941 pôsobila babica Kleimanová, známa pod prezývkou „baba Buchenka“, po nej do roku 1947 Jenčíková, po roku 1945 Anna Terpáková a Rozália Andrejčíková.
V okrese od roku 1945 do 31. decembra 1947 pracovali aj dobročinné zdravotnícke organizácie a spolky riadené a usmerňované svojimi ústrediami v Bratislave. Boli to: Liga proti TBC, Poradňa pre matky a deti, Školská zdravotná služba, Stanica proti pohlavným chorobám.
Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave 1. januára 1948 č. 49/ 1947 Zb.z. výmerom zo dňa 19. decembra 1947 zriadilo v Snine Ústav národného zdravia a spomínané dobročinné zdravotnícke organizácie a spolky začlenilo do jeho správy.
Okresný ústav národného zdravia v Snine, 50- te roky
Novozriadený ÚNZ sídlil v prenajatých miestnostiach domu Jána Pľutu, vlastný objekt nemal. Funkciu riaditeľa ÚNZ od roku 1.1. 1948 vykonával MUDr. Gabriel Hoffmann a v nej zotrval nepretržite do roku 1982. V ÚNZ začínal pracovať s 10 pracovníkmi: MUDr. Gabriel Hoffmann, riaditeľ MUDr. František Hoffmann, poradenský lekár MUDr. Gabriel Hoffmann Eva Solejová, vedúca sociálno- zdravotná pracovníčka Marta Dedeková, sociálna pracovníčka pre odvod Ubľa Eva Čederlová, sociálna pracovníčka pre obvod Stakčín Veronika Klubertová, sociálna pracovníčka pre obvod Ulič Mária Zubaľová, sociálna pracovníčka pre obvod Snina- okolie Ján Ďurík, okresný sanitárny pracovník, Lívia Müllerová, administratívna pracovníčka Ján Avuk, zriadenec.
V roku 1950 v ÚNZ v Snine pracovalo 45 pracovníkov z toho 7 lekárov a v roku 1955 už 121 pracovníkov a z toho 17 lekárov.
Sninský okres bol v minulosti jeden z najchudobnejších. Neutešenou hospodárskou situáciou bol poznačený aj stav obyvateľstva. Nevyhovujúce bytové podmienky, nedostatočná celková hygiena, znečistené zdroje pitnej vody, podvýživa a ďalšie negatívne faktory ovplyvňujúce životnú úroveň boli príčinou, že po 2. svetovej vojne vypukli epidémie črevnej infekčnej choroby. Ešte v roku 1954 bola epidémia brušného týfusu a paratýfusu v obci Kolbasov, kde v priebehu jedného mesiaca sa vyskytlo 24 prípadov. V povojnových rokoch nastali ťažkosti s vybavením umiestnenia chorých na TBC v špeciálnych zariadeniach z kapacitných dôvodov. Taktiež zdravotníctvo zaznamenalo väčší výskyt pohlavných chorôb. Pri celoštátnej tzv. akcií PCH v rokoch 1950 – 1951 aj v  niektorých dedinách tunajšieho okresu bolo objavených pomerne veľa prípadov. Liečba bola povinná, vykonávala sa ambulantne na protivenerickej poradni v Snine. Dlhšia migrácia týchto pacientov bola prísne sledovaná a vykonávali sa vždy administratívne opatrenia na pokračovanie liečby aj v novom bydlisku. Že sa na poli verejnej hygiene bojovalo rázne je dôkazom aj to, že v roku 1949 ÚNZ mal už troch terénnych pracovníkov vybavenými cestnými motorkami Jawa 350, ktorí podľa plánu denne kontrolovali hygienu v stravovacích zariadeniach, pohostinstvách, školách, obchodoch a iných verejných miestach. Dokonca okresným národným výborom v Snine boli splnomocnení ukladať za zdravotno – hygienické priestupky , blokové finančné pokuty do výšky 100 Kčs. V roku 1952 táto činnosť prešla i s pracovníkmi na novozriadenú Okresnú epidemiologickú stanicu(OHES) . OHES v Snine vznikla na základe zákona č. 4/1952 Zb. z. Jej zriadením bol poverený MUDr. Gabriel Hoffmann. Za prvého riaditeľa na plný úväzok, bol menovaný MUDr. Vladimír Prikazsky, od roku 1955 MUDr. František Fedák a od roku 1958 MUDr. Vladimír Zita.
V porovnaní s inými oblasťami Slovenska rodilo sa v okrese Snina veľa detí s vrodenými chybami a boli mentálne zaostalé, najmä v Uličskej doline. Na tomto stave sa jednoznačne podieľa značná spotreba nekvalitného alkoholu a často jedovatých látok, ako metyl alkoholu denaturovaného liehu. Problémom alkoholizmu sa zaoberala aj rada ONV v Snine a 17. marca 1949 prijala uznesenie, v ktorom sa doslovne píše „ V okrese treba znížiť počet hostinských výčapníckych koncesií o 50% .“ Na základe tohto uznesenia za spoluúčasti zdravotníkov, bezpečnosti a miestnych národných výborov bol vypracovaný zoznam notorických alkoholikov a zarámovaný visel v každej krčme a  pohostinstve s príkazom pre výčapníkov nepodávať im alkoholické nápoje. Niektorí z alkoholikov boli z úradnej moci odoslaní na protialkoholické liečenie.
V okrese Snina bola vysoká dojčenská úmrtnosť, ale tiež často zomierali rodičky pri pôrode. Rodili len doma. Preto ÚNZ v Snine využil v tom čase platné nariadenie bývalého Krajského úradu v Bratislave č. 183/ 1939, podľa ktorého obce s vyše 300 obyvateľmi museli mať svoju diplomovanú alebo aspoň ceduľovú pôrodnú asistentku. Po súhlase Povereníctva zdravotníctva a zabezpečenia finančného krytia boli priamo v Snine zriadené dva kurzy na výučbu pôrodných asistentiek Prvý kurz bol od 15. januára a druhý od 15. októbra 1948. Navštevovalo ich spolu 36 vybraných žien, ktoré po absolvovaní predpísanej praxe na pôrodníckom oddelení Okresnej nemocnice v Humennom a vykonaní skúšok pred odbornou komisiou, dostali od Okresného národného výboru v Snine osvedčenie a odznak, ktorým sa preukazovali, že sú pôrodné praktikantky a zdravotnícke dozorkyne. Odborný dozor nad kurzom zabezpečoval primár gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia humenskej nemocnice MUDr. Adam Magát, riaditeľom kurzu bol MUDr. Gabriel Hoffmann, ktorý mál zásluhu na jeho zriadení a na dosiahnutých veľmi dobrých výsledkov v boji proti vysokej dojčenskej úmrtnosti v okrese Snina. Do 31. januára 1952 pôrodné asistentky boli zamestnankyňami príslušných obcí, nie ÚNZ. Všetky absolventky kurzu si museli z vlastných finančných prostriedkov zakúpiť pôrodnú tašku, plášte a iné potrebné veci v cene cca 4000 Kčs, lebo štátna zdravotná služby na tento účel nemala financie. Dojčenská úmrtnosť bola v povojnových rokoch vysoká nielen pre nízku uvedomelosť rodičiek, ale aj pre nedostatok toho najnevyhnutnejšieho, čo detí, osobitne novorodenci potrebovali. 19 apríla 1949 Povereníctvo zdravotníctva prípisom č. 252- 6121/1949 oboznamuje ÚNZ na Slovensku s rozdelením detských plienok do Medzinárodného detského fondu s tým, že …“ zásadne sa má vydávať každému dojčaťu od narodenia do dovŕšenia 4 mesiaca života jeden balík obsahujúci 10 plienok zdarma.“ Aj predaj plienok v obchodoch bol limitovaný a viazaný na odberný poukaz, ktoré tehotné ženy dostali v poradni pre matky a deti. Výdaj poukazov bol prísne kontrolovaný. Významnú úlohu pri zdravotnej výchove obyvateľstva zohrala v našom okrese aj zdravotná osveta. ÚNZ v Snine v rokoch 1949- 1950 vydal viacero tlačív, plagátov a brožúr so zdravotnou tematikou.

 

Ambulancie – špecializovaná ambulantná starostlivosť:
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
traumatológia
diabetológia
neurológia
endoskopická
FRO – špecializovaná
Algeziologická
Funkčná diagnostistika
Príjmová ambulancia pri detskom oddelení
Príjmová ambulancia pri chirurgickom oddelení
Príjmová ambulancia pri OAIM
Príjmová ambulancia pri internom oddelení
Príjmová ambulancia pri gynekologickom a pôrodníckom oddelení
ÚPS pri:
detskom oddelení
internom oddelení
gynekologicko-pôrodníckom oddelení
chirurgickom oddelení
OAIM

Špecializovaná ambulantná starostlivosť so zameraním na výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore:
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
Stacionár:
v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo
v špecializovanom odbore neurológia

Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:
rádiodiagnostické oddelenie
oddelenie klinickej biochémie
oddelenie klinickej hematológie
fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
sterilizácia

Read More