Okres Dunajská Streda

NsP Trstená – Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Patrik No Comments

História

HNsP Trstená je všeobecnou nemocnicou s vlastnou právnou subjektivitou, od 1.1.2003 ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prvotná zriaďovacia listina: č. 1970/1991-A/VI-2 zo dňa 14.06.1991 bola vydaná MZ SR, doplnená listinou č. 2003/01030, zo dňa 10.02.2003, so zmenou zriaďovateľa, ktorú vydal už Žilinský samosprávny kraj.

Predmetom činnosti HNsP Trstená je poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti prevádzkovaním nemocničnej a verejnej lekárne, činnosť dopravnej zdravotnej služby a činnosť záchrannej zdravotnej služby.

Dňa 18. mája 1948 sa na dvore novostavby nemocnice v Trstenej konal slávnostný akt, na ktorom za prítomnosti povereníka pre zdravotníctvo Dr. Bohma a povereníka pre výstavbu Lukačoviča otvorili prvé väčšie zdravotnícke zariadenie na Orave. Odovzdanie novej nemocnice v Trstenej do trvalého užívania bolo úspešným zavŕšením snáh, ktoré sa usilovali odstrániť veľké nedostatky v zdravotníckej starostlivosti na hornej Orave.

Pri rozhodnutí o mieste výstavby sa rozhodlo na základe ministerskej komisie, vedenej inž. Arch. Vladimírom Pojtekom, rodákom zo Štefanova N. Oravou. Roku 1940 príslušné vládne miesta v Bratislave definitívne záležitosť uzavreli s tým, že nemocnice bude stáť v Trstenej na mieste, ktoré určila komisia. Projektový plán bol schválený na odbore V. rezortu verejných prác Ministerstva dopravy a verejných prác v Bratislave 18. novembra 1942. Realizáciou stavby poverili firmu Hlavaj – Palkovič – Uličný z Turčianskeho Sv. Martina. Stavať sa začalo ešte v roku 1942 a za päť rokov – napriek vojnovým udalostiam bol objekt hotový. V decembri roku 1947 dali nemocnicu do skúšobnej prevádzky a o šesť mesiacov neskôr do trvalého užívania. Nové zdravotnícke zariadenie dostalo úradný názov Štátna nemocnica v Trstenej.

Spočiatku mala nemocnica do 120 lôžok, rozdelených na dva primariáty: interno-infekčný a chirurgicko-pôrodnícky. Dovedna mala nemocnica vtedy 71 zamestnancov. V nemocnici pôsobili 4 lekári, stredných zdravotníckych pracovníkov bolo 37, administratívnych 8 a prevádzkových zamestnancov 22. Funkciu duchovného zastával prof. Jozef Tylka, katechéta miestneho gymnázia.

Treba zdôrazniť, že nemocnica v Trstenej slúžila pre oba hornooravské okresy, trstenský aj námestovský. Dolnokubínsky okres bol naviazaný na nemocnicu v Ružomberku.

Už roku 1949 začali stavať pavilón pre oddelenie tuberkulózy. V súlade s novou rajonizáciou infekčných oddelení sa roku 1950 ruší infekčný úsek interného oddelenia a na I. poschodí po ňom sa zriaďuje teraz už samostatné detské oddelenie s 30 lôžkami. Na II. poschodí sa osamostatňuje aj gynekologicko-pôrodnícke odd. so 17 lôžkami.

Koncom roku 1951 je v zariadení už 211 lôžok (47 interných, 30 detských, 57 pre tuberkulózu, 17 gyn.-pôrodnických, 50 chirurgických a 10 v liečebni pre alkoholikov). Koncom roka 1951 sa začal proces spájania všetkých zdravotníckych činností v ČSR do ústavov národného zdravia, na základe čoho dňa 2. 1. 1952 vzniká aj v trstenskom okrese Okresný ústav národného zdravia (OÚNZ) v Trstenej. V tomto období v rámci likvidácie kláštorných komunít boli r. 1953 rádové sestry z ústavu vyvezené do českého pohraničia a nahradené civilnými sestrami, z ktorých veľká časť mala len krátkodobý zdravotnícky kurz. Ateizácia spoločenského života, ktorá v tom čase prebiehala, sa dotkla aj pacientov: kríže z izieb chorých boli odstránené, náboženské úkony u chorých boli dovolené len výnimočne a so zvolením riaditeľa zariadenia, kaplnka nemocnice bola zrušená a premenená na sklad materiálu.

V roku 1953 bolo odovzdané do užívania otorinolaryngologické oddelenie a v roku 1955 bol dokončený pavilón transfúznej stanice a práčovňa.

Po postavení pavilónu TBC v roku 1957 sa počet lôžok zvýšil na 240. Zvyšovanie lôžkovej kapacity sa odzrkadlilo v potrebe dobudovať výkonnejšiu kotolňu a postaviť hospodársku budovu, ktorá sa začala realizovať v roku 1959 a dokončila sa v roku 1962, kde bola umiestnená kuchyňa, jedáleň, práčovňa, údržbárske dielne a administratíva.

Pri reorganizácii štátnej správy roku 1960 vzniká jeden okres s politickým a správnym centrom v Dolnom Kubíne (po zlúčení troch doterajších oravských okresov). Podobne sa vytvára aj jeden Okresný ústav národného zdravia v Dolnom Kubíne, z jednotlivých OÚNZ sa stávajú nemocnice s poliklinikou – NsP Dolný Kubín, NsP Námestovo a NsP Trstená. NsP Trstená ako najväčšie zdravotnícke zariadenie v tom čase ostáva dočasne sídlom OÚNZ Dolný Kubín.

Roku 1970 sa skončili stavebné práce, ktorými sa spojili gynekologicko-pôrodnícky pavilón s hlavným.

Roku 1977 sa skončila adaptácia obytnej budovy na lôžkové zariadenie. V tom roku má už nemocnica 294 lôžok (64 interných, 52 detských, 60 na odd. pre tuberkulózu, 33 gyn.-pôrodníckych, 24 na ORL, 61 na chirurgii). V roku 1977 sa skončila i prístavba hematologickej časti hematologicko-transfúzneho oddelenia. Nasledujúceho roku dali do užívania budovy oddelenia klinickej biochémie. Na prízemí tejto budovy umiestnilo zubné oddelenie (nelôžkové).

V „roku dieťaťa“ 1979 v priestoroch po biochemickom laboratóriu v hlavnej budove otvorili novorodenecké odd. s 30 lôžkami.

Tri roky na to (1982) bola ukončený detský pavilón. V budove umiestnili nielen detské oddelenie so 60 lôžkami na dvoch poschodiach, ale na prízemí aj rad odborných ambulancií pre deti i dospelých.

V roku 1983 sa pri detskom odd. dokončuje vlastné röntgenové pracovisko s moderným zariadením. V tú dobu má nemocnica 374 lôžok – 30 novorodeneckých, 68 interných, 60 detských, 60 pre tuberkulózu a respiračné choroby, 60 gyn.-pôrodníckych, 64 chirurgických, 32 na krčnom oddelení).

V roku 1980 sa zriaďuje nelôžkové oddelenie – anesteziologicko – resuscitačné. K jestvujúcim spoločným vyšetrovacím a liečebným zložkám pribudlo v roku 1979 röntgenové oddelenie.

Koncom 60. rokov bol upravený vstupný areál nemocnice: bola postavená nová vrátnica s príslušenstvom (priestory pre LSPP, dispečing, snímač zo štítu) a neskôr rad garáží pre sanitné autá s autodielňou. Roku 1981 bol tento súvislý pás prízemných stavieb doplnený ďalšími garážami a energoblokom.

Rok 1989 je začiatkom sociálno-politických, štátoprávnych a hospodárskych zmien, ktoré významne poznamenali aj zdravotníctvo.

V roku 1991 OÚNZ Dolný Kubín ako organizácia zaniká a existujúce NsP (Dolný Kubín, Trstená, Námestovo) sa osamostatňujú.
V máji 1991 sa dokončuje rekonštrukcia a prístavba kuchyne a jedálne pre zamestnancov a objekt sa dáva 21. mája do užívania.

V rokoch 1992 – 93 prebieha rekonštrukcia kanalizačnej siete v areáli nemocnice a skládky uhlia a v roku 1993 sa robí generálna oprava strechy hlavného pavilónu. Na rozhraní rokov 1994 -95 sa zavádza plynové vykurovanie nemocničného komplexu. V roku 1995 postavili na južnom dvore kyslíkovú stanicu.

Ešte v roku 1988 sa naplno rozbehli stavebné práce na novom pavilóne oddelenia TaRCH, ktorý bol daný do užívania 22. 12. 1995 s kapacitou 54 lôžok, čím sa podstatne zvýšila úroveň liečby TBC.

Od 1. 7. 1994 Ministerstvo zdravotníctva svojim rozhodnutím znížilo stav lôžok v nemocnici v Trstenej na 310. Na konci roka 1995 majú jednotlivé oddelenia tento počet postelí: interné 50, detské 40, chirurgia 50, gyn.-pôrodnícke 60, novorodenecké 30, ORL 32, TaRCH 48.

V dôsledku nového územno-správneho členenia SR sa spádová oblasť nemocnie dostáva v roku 1996 do novovytvoreného okresu Tvrdošín. NsP Trstená je jeho jediným lôžkovým zariadením. Po rekonštrukcii pôvodného pavilónu TaRCH vzniká v roku 1997 psychiatrické oddelenie s CPLDZ s celkovou kapacitou 40 lôžok.

V septembri 1997 začali stavať novú práčovňu na mieste niekdajšej betónovej skládke uhlia pri hospodárskej budove. K vybaveniu NsP patrí aj 15 sanitiek.

Vo februári 1998 bolo otvorené 4 lôžkové anesteziologicko- resuscitačné oddelenie v provizórnych priestoroch na JIS chirurgického oddelenia. V októbri 2000 je začiatok prístavby a rekonštrukcie ARO, v ktorom bude anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, výťah pre ORL a gyn.-pôrodnícke oddelenie a druhý výťah pre interné a chirurgiu a spojovacia chodba v podkroví doliečovacieho oddelenia. Nemocnica v Trstenej stabilizuje v počte lôžok, v rozsahu zdravotnej starostlivosti a poskytuje aj služby v urgentnej starostlivosti. V priebehu ostatných rokov v HNsP Trstená vznikajú špecializované ambulancie, oddelenie dlhodobo chorých a paliatívne oddelenie.

V polyfunkčnej budove je od roku 2001, po ukončení prác, ústavná práčovňa, nemocničná lekáreň, administratíva, knižnica, údržbárske dielne a kompletné fyzioterapeuticko-rehabilitačné nelôžkové oddelenie.

V roku 2000 dochádza k transformácii lôžok. Od 1. 7. 2000 sa otvára doliečovacie oddelenie s 20 lôžkami transformovaním jestvujúceho fondu. K 1. 12. 2000 disponuje nemocnica 332 lôžkami v členení: chirurgia 48, interné 40, gyn.-pôrodnícke 55, novorodenecké 22, psychiatria 40, detské 33, ARO 4, TaRCH 46, doliečovacie 20, ORL 24, s počtom 501 zamestnancov, z toho 57 lekárov a 268 SZP.

V roku 2011 počet lôžok poklesol zrušením oddelení ORL a TaRCH na súčasných 272 lôžok. Zrušené lôžka HNsP Trstená pretransformovala do jednodňovej a stacionárnej starostlivosti.

So zámerom rozšíriť rozsah a komfort služieb poskytovaných pacientom dochádza v roku 2014 k vybudovaniu verejnej lekárne.

V súčasnosti je poskytovaná zdravotná starostlivosť v odborných oddeleniach s 272 lôžkami, 28 ambulanciách a 3 stacionároch.

Vedenie

riaditeľka HNsP Trstená

Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA

kadlecikova.eleonora@nsptrstena.sk

námestník pre LPS

MUDr. Marian Tholt

tholt.marian@nsptrstena.sk

námestníčka pre ošetrovateľstvo

PhDr. Jarmila Letašiová

letasiova.jarmila@nsptrstena.sk

Certifikát ISO

 

HNsP  Trstená v roku 2004 ako jedna z prvých nemocníc získava certifikát kvality ISO 9001, ktorý potvrdzuje dobrú úroveň kvality riadenia. Recertifikačným auditom bol certifikát kvality opätovne potvrdený 26.12.2013. Kvalita sa tak stala  pre naše zdravotnícke zariadenie  nepretržitým  procesom, ktorého cieľom je neustále  zvyšovanie  úrovne služieb poskytovaných nemocnicou, spokojný a bezpečne liečený pacient.

ZDRAVOTNÍCKE PRACOVISKÁ

  • Lôžkové oddelenia a stacionáre
  • Ambulancie
  • Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
  • Lekárska služba prvej pomoci
  • RZP a DZS
  • Nemocničná lekáreň

Read More

Nemocnica Dunajská Streda – člen siete nemocníc Svet Zdravia

Patrik No Comments

O nás

Akcionár

Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Ing. Zita Ženišová

Dozorná rada
MUDr. Gabriela Meszaros
Soňa Fedorková
Mgr. Jozef Berenyi
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Lenka Smreková
Mgr. Dana Miňová , PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Zita Ženišová –  riaditeľka
MUDr. Igor Varga – poverený námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Henrieta Földesová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia:

Chirurgické oddelenie

Je jedným z nosných oddelení nemocnice v Dunajskej Strede, ktorej prináleží štatút nemocnice II.typu. Vo všeobecnosti je chirurgické oddelenie zamerané na abdominálnu chirurgiu, ako aj na úrazovú chirurgiu. Okrem týchto dominantných činností sa venuje aj niektorým ďalším  špeciálnym chirurgickým problémom, ako napr. chirurgia prsníka, alebo chirurgia štítnej žľazy.

Fyziatricko-rehabilitačné lôžkové oddelenie

Komplexná rehabilitácia sa vzťahuje na osoby, ktorých zdravotný stav bol v dôsledku ochorenia, úrazu alebo vrodenej vady rôznou mierou obmedzený a potrebujú zvláštnu pomoc k dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa nezávislosti.
Rehabilitácia  nie je obmedzená iba na liečebné a diagnostické metódy, ale zároveň sa snaží obmedziť rozsah psychických a sociálnych zmien spojených s dôsledkami úrazu alebo ochorenia. Nie je ju teda možné chápať ako výlučne medicínsky odbor, nakoľko jej hranice presahujú do oblasti sociálnej, pedagogickej a pracovnej.

Geriatrické oddelenie

Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov a aplikuje ich v starostlivosti o starých ľudí. Geriatria sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou chorôb u ľudí vo veku nad 65 rokov.

Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Dunajskej Strede  poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť gynekologicky chorým ženám a tehotným ženám.

Hematológia a transfuziológia

Interné oddelenie

 Interné oddelenie sa nachádza v pavilóne A. Celkovo disponujeme 74 štandardnými lôžkami a 7  lôžkami na jednotke intenzívnej starostlivosti  a 9 lôžkami na intermediárnej jednotke. JIS a intermediárne izby sa nachádzajú na prízemí. 26 lôžok je umiestnených na prvom  poschodí pre mužských pacientov. Interné oddelenie ženy sa nachádza na treťom poschodí pavilónu.Na IV. poschodí oddelenia je 24 postelí.

Neurologické oddelenie

Oddelenie poskytuje lôžkovú a ambulantnú  starostlivosť v rámci diagnostického a liečebného procesu ochorení nervového systému a prvotných ochorení svalov.
Novorodenecké oddelenie

Na obnovenom novorodeneckom oddelení poskytujeme diagnostickú  a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom po pôrode. Na pôrodnej sále máme vytvorený moderne vybavený novorodenecký kútik, kde je uložené resuscitačne lôžko –  Atom a Neo- puff , kde  dobre vyškolený personál zabezpečuje ošetrovanie novorodenca po pôrode vrátane  neodkladnej  resuscitácie a stabilizácie stavu novorodenca pri poruchách adaptácie.

OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Oddelenie úrazovej chirurgie

Ortopedické oddelenie

Oddelenie je umiestnené na prízemí pavilónu A2. Činnosť oddelenia  je  zameraná na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, teda v starostlivosti o pohybový aparát  na čo najvyššej odbornej úrovni.

Otorinolaryngológia JAS

Poskytujeme plánované operačné výkony v rámci jednodňovej ORL chirurgii v celkovej a lokálnej anestézii.

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie poskytuje komplexnú liečebno- preventívnu starostlivosť deťom do 18 rokov života podľa koncepcie pediatrie. Mimo štandardnej zdravotnej  starostlivosti na oddelení ošetrujeme aj detí vo vážnych stavoch, deti s poruchami vitálnych funkcií, pokiaľ nevyžadujú dlhodobú ventilačnú liečbu.

Rádiologické oddelenie

Ambulancie:

Ambulancia klinickej farmakológie

Ambulancia klinickej onkológie I

Liečebno – preventívna  činnosť  ambulancie sa zameriava na komplexnú starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. Základnou náplňou je indikácia a aplikácia systémovej protinádorovej liečby/chemoterapia, biologická liečba, hormonálna liečba/, podporná liečba pacientov s komplikáciami po chemoterapii, liečba príznakov sprevádzajúcich pokročilé nádorové ochorenie, dispenzarizácia pacientov po ukončení chemoterapie, konziliárna činnosť pre ostatné oddelenia a ambulancie nemocnice.

Ambulancia klinickej onkológie II

V našom novovybudovanom  ambulantnom trakte poskytujeme komplexné ambulantné onkologické služby, od preventívnych onkologických prehliadok rizikových skupín pacientov, cez dispenzárnu starostlivosť pacientov po primárnej onkologickej liečbe, až po aplikáciu chemoterapie, hormonálnej a molekulárnej cielenej liečby u pacientov, u ktorých je takáto liečba indikovaná, potrebná.

Ambulancia pediatrickej endokrinológie

Ambulancia pediatrickej neurológie

 

Ambulancia vnútorného lekárstva – ústavná pohotovostná služba

 

Anesteziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Chirurgická ambulancia

V našej ambulancií poskytujeme základnú starostlivosť chirurgickým pacientom.Vyšetrujeme pacientov pred prijatím do ústavnej starotlivosti,ošetrujeme pacientov odoslaných z iných ambulancií vyžadujúcich chirurgické ošetrenie.

FBLR ambulancia

 

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami  gastrointestinálneho traktu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická príjmová a konzultačná ambulancia zabezpečuje v rámci nášho oddelenia odborné ambulancie, ako ambulanciu rizikovej a patologickej gravidity, onkogynekologickú  ambulanciu, príjmovú-konzultačnú  ambulanciu a  USG ambulanciu.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia  poskytuje komplexnú preventívnu , diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre chorých so srdcovocievnymi ochoreniami.

Neonatologická ambulancia

 

Neurologická ambulancia

 

Onkogynekologická ambulancia

 

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

 

Ortopedická ambulancia

 

Pediatrická ambulancia

 

Traumatologická ambulancia

Read More