Okres Galanta

NsP Sv. Lukáša Galanta

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Ing. Marián Haviernik

Dozorná rada
Ing. Augustín Hambálek
Marta Takacsová
MUDr. Ondrej Hajdúk
MUDr. Ervín Chomča
Mgr. Ján Janovčík
Mgr. Dana Miňová,PhD.
Ing. Lenka Smreková


Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Marián Haviernik –  riaditeľ
MUDr. Drahomíra Bollová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Martin Ballay, MPH – námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia:

Centrálny príjem

Chirurgické oddelenie

Oddelenie má dve samostatné ošetrovacie jednotky rozčlenené na mužské a ženské.  Lôžková časť oddelenia disponuje spolu s 55  lôžkami a s 6 lôžkami na centrálnej chirurgickej JIS. Zaoberá sa operačnou liečbou náhlych brušných príhod, náhlych cievnych príhod, chirurgiou celého tráviaceho traktu, onkologickou chirurgiou, čiastočne cievnou chirurgiou a najmä miniinvazívnou chirurgiou.

CN JIS pre operačné odbory

Oddelenie poskytuje na 11 lôžkach komplexnú akútnu intenzívnu zdravotnú starostlivosť o pacienta   v ohrození života, pre odbory chirurgie, úrazovej chirurgie, ortopédie, urológie, a gynekológie. Hospitalizácie sú zamerané na pooperačnú starostlivosť o pacienta po náročných, väčších operačných výkonoch, poúrazové stavy, polytraumy, úrazy hlavy a i. Na oddelení sú často hospitalizovaní i ťažko chorí pacienti v ohrození života, vyžadujúci intenzívnu konzervatívnu liečbu, pre zlyhávanie životne dôležitých orgánov.

Detské oddelenie

Detské oddelenie pracuje na: 30 lôžkach detského oddelenia a 18 lôžkach novorodeneckého úseku

FBLR oddelenie

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej a poradenskej oblasti pre pacientov s ochoreniami pohybového a nervového systému, po úrazoch a operáciách, pri funkčných a štrukturálnych poruchách sprevádzajúcich základné diagnózy.

Geriatrické oddelenie

Geriatrické oddelenie disponuje 29 lôžkami,  dvoj a troj – lôžkovými izbami,  1 samotkou a 1 nadštandardnou izbou.  Poskytuje  akútnu geriatrickú  špecializovanú starostlivosť.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Činnosť gynekologického oddelenia vychádza z kompletnej diagnostiky   a intervenčnej liečby u žien s gynekologickými ochoreniami. Poskytujeme liečebno–preventívnu činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť pri diagnostikovaní, liečbe zápalových ochorení vnútorných aj vonkajších rodidiel, vykonávame ošetrovateľskú starostlivosť predoperačnej a pooperačnej starostlivosti o ženy.

Interné oddelenie s JIS

Interné oddelenie s jednotkou intenzívnej starostlivosti (ďalej JIS) sa nachádza na 5. poschodí monobloku nemocnice.

Neurologické oddelenie

Vysokošpecializované lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej ambulancie  a neurofyziologického laboratória.

Novorodenecké oddelenie

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle Koncepcie neonatológie z roku 2006.

OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Organizácia poskytovania anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach trvale zabezpečuje odbornú úroveň a širokú dostupnosť odborných činností. Hlavne zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej i neoperačnej povahy. Pri týchto výkonoch je nevyhnutné dostatočné personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie v zmysle platných predpisov, aby mohli byť výkony kvalitné a bezpečne realizované s max. ohľadom na bezpečnosť pacienta.

Očná jednodňová zdravotná starostlivosť

Očné oddelenie v Galante bolo založené v r. 1983. V období do r. 2005 fungovalo ako lôžkové oddelenie, následne od r. 2005 sa rozbiehala a formovala jednodňová chirurgia na tomto pracovisku.

Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Oddelenie hematológie, transfúziológie

Transfuziologické oddelenie sa zaoberá vyšetrovaním darcov krvi a spracovaním krvi. Poskytuje krvné prípravky pre pacientov v lôžkovej časti nemocnice a pre pacientov hematologickej ambulancie.

Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie

Naše oddelenie sa nachádza na 6. poschodí, má 54 lôžok, ktoré sú rozdelené na dve lôžkové oddelenia, na ženskú a mužskú časť. Súčasťou oddelenia sú dve nadštandardne zariadené izby s vlastným sociálnym zariadením. Pacienti s ohrozenými životnými funkciami a po náročných operačných zákrokoch sú kontinuálne monitorovaní a liečení na 1. poschodí Centrálnej JIS pre chirurgické odbory. Hospitalizovaným pacientom okrem kvalitnej a holistickej starostlivosti poskytujeme aj fyzioterapiu (liečebnú rehabilitáciu) na lôžku, ako aj vo vybavenej telocvični.

Psychiatrické oddelenie

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiodiagnostické oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích zložiek. Prevádzka sa prispôsobuje prevádzke oddelení a pracovísk ambulantnej a nemocničnej starostlivosti v príslušnom spádovom území. Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje odborné služby pre zariadenia ambulantnej a nemocničnej starostlivosti v rozsahu určenom prístrojovým, personálnym a materiálnym vybavením oddelenia.

Urologické oddelenie

Zdravotnú starostlivosť  poskytujeme na lôžkovom oddelení,  aj na ambulancii. Na urologickom oddelení ročne ošetríme takmer 750 pacientov.

Ambulancie:

Algeziologická ambulancia

 

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Anestéziologická ambulancia

 

Chirurgická ambulancia

Pracuje  ako ambulancia všeobecnej chirurgie a tiež slúži ako konziliárne pracovisko pre iné klinické oddelenia a odbory, kde vyšetrujeme pacientov pred prijatím do ústavnej starostlivosti, ošetrujeme pacientov odoslaných lekármi z iných ambulancií  na základe výmenného lístka, vyžadujúcich chirurgické ošetrenie.

Detská príjmová a konziliárna ambulancia

Detská príjmová a konziliárna ambulancia funguje pri oddelení detského oddelenia na 9. poschodí.

FBLR AMBULANCIA

Slúži pre pacientov, ktorí sú schopní dochádzať na komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú liečbu a sú im poskytované všetky uvedené metódy, metodiky a fyzikálna terapia.

Gastroenterologická ambulancia

Geriatrická ambulancia

Poskytuje  špecializovanú geriatrickú starostlivosť , najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov života s akútnymi a chronickými vnútornými  ochoreniami, multimorbiditou a ochoreniami typickými pre starší vek, vrátane komplikácií  chorôb.

Gynekologická ambulancia

Ambulancia č. 1 je zameraná na liečebno-preventívnu starostlivosť o ženu vo všetkých obdobiach jej života.

Hematologická ambulancia

Hematológia je nadstavbovým medicínskym odborom vnútorného lekárstva a úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi. Hematologická ambulancia vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a  na ich základe zabezpečuje diagnostiku, liečbu a  dispenzarizáciu primárnych a sekundárnych hematologických ochorení  vrátane lymfatického systému.

Interná ambulancia

V internej ambulancii sa vykonávajú interné vyšetrenia. Ide o konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných v nemocnici, ale aj ambulantných pacientov.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia slúži ambulantným a hospitalizovaným pacientom, vyžadujúcim kardiologickú starostlivosť.

Klinicko-farmakologická ambulancia

V ambulancii sa vykonávajú klinicko-farmakologické vyšetrenia, prevažne ide o konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov iných oddelení našej nemocnice.

Neurologická ambulancia

Na neurologickej ambulancii sa vykonáva príjem pacientov na hospitalizáciu mimo urgentných stavov, ktoré sa prijímajú cez Oddelenie urgentnej medicíny. Realizujú sa tu konziliárne neurologické vyšetrenia pre pacientov nemocnice.

Novorodenecká ambulancia

 Ambulancia rizikového novorodenca so zameraním na sledovanie novorodencov:

Očná ambulancia

Očná ambulancia – zabezpečuje komplexnú oftalmologickú starostlivosť  pre všetky vekové kategórie.

Onkologická ambulancia

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

 

Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia je umiestnená na VI. poschodí monobloku NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Slúži aj ako príjmová ambulancia, pred prijatím pacientov na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie.

Psychiatrická ambulancia

Psychiatrická ambulancia pri psychiatrickom oddelení je vedená primárom MUDr. Gáborom Nagyom. Denne sa vykonávajú jednak prvovyšetrenia nových pacientov, jednak bežné kontroly chronických pacientov v určenom termíne spojené s rozhovorom, predpisom medikamentov, resp. ďalším odporučením. Pri zhoršení stavu, resp. ak sa jedná o akútny stav, sú pacienti odosielaní na hospitalizáciu na psychiatrické oddelenie pri ambulancii.

Stomatologická ambulancia

Prevažná činnosť pracoviska je zameraná na nadstavbovú službu v stomatológii a to dentoalveolárnu chirurgiu.

Traumatologická ambulancia

Traumatologická ambulancia je umiestnená na VI. poschodí monobloku NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Slúži aj ako príjmová ambulancia, pred prijatím pacientov na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie.

Urologická ambulancia

Urologická ambulancia zabezpečuje  vyšetrenia pacientov od obvodných lekárov, dispenzárne kontroly, preventívne vyšetrenia a kontrolné vyšetrenie po operačných výkonoch.

Read More