Okres Žiar nad Hronom

Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Patrik No Comments

Dňa 19. mája 1959 bola založená a otvorená Psychiatrická liečebňa v Kremnici najprv ako súčasť Nemocnice s poliklinikou v Kremnici. V priebehu prvých mesiacov sa presúvali pacienti z Trenčína, Plešivca, Levoče, Čajakova podľa rajonizácie do Kremnice.

Prvým lekárom psychiatrom v liečebni a to od 20. mája 1959 bola Dr.Vránová, ktorá od roku 1960 vykonávala funkciu primára a neskoršie i funkciu riaditeľa PL.

     Psychiatrická liečebňa bola a doteraz je umiestnená v bývalých vojenských kasárňach, kde budovy v tom čase neboli prispôsobené zdravotníckym požiadavkám. Areál liečebne bol rozsiahly (futbalové ihrisko, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, hospodárske budovy, ovocný sad, kino a pod.), ale dňa 12. 2. 1965 bol OÚNZ povinný odovzdať časť areálu liečebne bezplatne MsNV v Kremnici pre výstavbu Štátnej mincovne a takto stratila liečebňa plochu, ktorú by bola všestranne využila pre rehabilitáciu chorých a pre športovo – rekreačnú činnosť zamestnancov.

V tomto čase prechádzalo zariadenie viacerými etapami rozvoja aj riadenia i v oblasti hospodársko-ekonomickej.

Prevzaté budovy sa začali prevádzkovať pre potreby chorých len s čiastočnými úpravami a postupne sa nevhodné priestory upravovali podľa prideľovaných financií na oddelenia pre liečbu duševných chorôb.

Od roku 1960 bola liečebňa začlenená do OÚNZ Žiar nad Hronom a začala postupne zväčšovať svoj lôžkový fond – vzniká detské oddelenie s 50 lôžkami a nové gerontopsychiatrické oddelenie so 60 lôžkami, mení sa štruktúra psychiatrickej liečebne a to tak, že sa zriaďuje samostatné mužské oddelenie so 125 lôžkami aj ženské oddelenie so 125 lôžkami.

V priebehu rokov 1960 – 1986 sa napriek nedostatočnému prídelu finančných prostriedkov vykonali také opravy ako úprava hygienických priestorov pre pacientov, zmena starého lokálneho kúrenia na ústredné, rekonštrukcie komínov, výmena kotlov, oprava strešných krytín, oprava prístupových ciest k oddeleniam.

Od 1. 1. 1987 prechádza psychiatrická liečebňa pod riadenie KÚNZ v Banskej Bystrici a týmto začlenením možno konštatovať aj intenzívnejší rozvoj celej liečebne. V tomto období sa previedla výmena okien na detskom oddelení, rekonštrukcia prístrešku na skládku tuhého paliva s umiestnením garáží, oplotenie areálu liečebne, rekonštrukcia ústavnej kuchyne, oplotenie a prívod vody na školský pozemok a rad ďalších prác tak, aby nebola zastavená prevádzka oddelení.

1. januára 1991 vzniká pod priamym riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Psychiatrická liečebňa Kremnica, ktorá poskytuje ústavnú zdravotnícku starostlivosť pre osoby postihnuté duševnými chorobami a poruchami, vyžadujúcimi ústavnú starostlivosť. Poskytuje konzilárnu činnosť a ústavnú . Touto organizačnou zmenou sa začalo aj samotné personálne administratívno – technické vybavenie celého úseku THP, ako aj usporiadanie hospodársko – prevádzkového úseku v celom zariadení. Vypracoval sa nový program pre postupné dobudovávanie tých úsekov, ktoré nebolo možné riešiť v predchádzajúcom období. Na základe aj priaznivého prístupu MZ SR k nášmu zariadeniu sa v roku 1991 obnovili fasády na budovách mužského, ženského oddelenia a administratívnej budovy.

     Od 1. januára 1992 sa zmenil spôsob financovania a organizácia prešla z rozpočtovej na príspevkovú formu financovania. V tomto roku bola zrekonštruovaná bývalá vojenská väznica na prevádzkovú budovu pre údržbu, práčovňu, dopravu.

Do roku 1994 sa postupne vyriešil neúnosný stav prevádzok, ktoré majú bezprostredný vplyv na riešenie zvýšenej starostlivosti o pacientov. V tomto období došlo za pomoci personálu i pacientov k zlepšeniu celého prostredia liečebne ako aj areálu jazera.

1. marca 1995 MZ SR zmenilo zriaďovaciu listinu štátnej príspevkovej zdravotníckej organizácie Psychiatrická liečebňa Kremnica v časti „Názov na – Psychiatrická nemocnica Kremnica“ a tiež sa zmenil účel a predmet činnosti na poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.
V tomto roku došlo k rekonštrukcii mužského oddelenia s vybavením nových priestorov, zriadila sa nová prijímacia stanica A1 a rekonštruujú sa povalové priestory ženského oddelenia. Zrealizovalo sa vybudovanie nových priestorov, vybudovala sa nová výmenníková stanica s napojením zo štátnej mincovne.

V roku 1996 sa vykonali generálne opravy všetkých prístupových komunikácií, vystaval sa nový plechový pavilón pre autodopravu, otvorilo sa somatické oddelenie A4 a sprevádzkovala sa odkúpená slobodáreň od Elektrovodu Kremnica, kde sa zriadili byty a izby pre lekárov a SZP, vybudoval sa areál pre chov vonku žijúcich zvierat.

Príprava rekonštrukcie starej slobodárne na fyziatricko – rehabilitačné oddelenie bola zahájená v roku 1997. Išlo o generálnu prestavbu tejto budovy vrátane riešenia novej vrátnice, bufetu ako aj vstupných častí do areálu. Budova bola daná kompletne do užívania koncom roku 1998. Zároveň sa v tomto roku pristúpilo k plynofikácii celého zariadenia, čím sa definitívne odstavili staré kotolne na pevné palivá, čo prispelo k zlepšeniu životného a prírodného prostredia areálu.

1. augusta 1998 rozhodlo MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Kremnica v časti názov na Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica.

V roku 1999 sa pripravujú projekty na dobudovanie areálu, ako príprava športových plôch, oddychovej krytej zóny, rehabilitačného bazénu. Tieto projekty sa pripravovali na zaradenie do realizácie obzvlášť v roku 2004 s možnosťou financovania z európskych fondov. Zároveň sa pri tejto možnosti realizovala komplexná projektová dokumentácia na prestavbu detského oddelenia na oddelenie pre sociálno zdravotné lôžka v zmysle uznesenia vlády SR z januára 2004. Pripravuje sa tiež vybudovanie komplexnej počítačovej siete.

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici poskytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť pre južnú časť stredného Slovenska, teda pre región cca 650 – 700 tisíc obyvateľov, čo je viac ako 10 % obyvateľstva Slovenskej republiky a má v súčasnej dobe 290 lôžok, z toho 30 sociálno – zdravotných. Ostatných 260 je rozdelených na jednotlivé oddelenia nasledovne: akútne oddelenie 95 lôžok, chronické oddelenie 70 lôžok, detské oddelenie 30, gerontopsychiatrické oddelenie 65 lôžok.

V lôžkovej starostlivosti zabezpečuje nemocnica všetky druhy psychiatrickej a hranične psychiatrickej starostlivosti pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia fyzického veku 3 roky. Riadi sa platnými zákonmi, vyhláškami, smernicami Ministerstva zdravotníctva SR vydanými Metodickými listami MZ. Nevykonáva výskumnú činnosť okrem štatistických zberov informácií a dotazníkových metód.

Na rozdiel od psychiatrických oddelení v regióne umiestnených vo všeobecných nemocniciach ako jediná poskytuje dlhodobú až celoživotnú starostlivosť a vykonáva i dlhodobé, súdom nariadené liečby.

Spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v regióne vrátane súkromných lekárov v primárnej i sekundárnej zdravotnej starostlivosti.

Spolupracuje so všetkými inštitúciami štátnej moci a štátnej správy v regióne Banská Bystrica, s občianskymi združeniami, záujmovými skupinami, občianskymi hnutiami a pacientskymi spolkami a klubmi.

Psychiatrická nemocnica je vzhľadom na svoju veľkosť (260 – lôžok) vhodná na uplatnenie komunitných princípov (Komunita = spoločenstvo, ako metóda psychoterapeutickej liečby je miesto na stretnutie s inými ľuďmi. Dovoľuje podeliť sa o vlastné ťažkosti a radosti s druhými, pomáha vykročiť z úzkostného uzavretia v izolujúcej osamelosti k otváraniu sa novému, využitiu vlastných dispozícií v atmosfére spolupatričnosti a spoluzodpovednosti bez hrozivej individuálnej konkurencie.) Je možné rozlišovať komunity výcvikové a liečebné. V našom prípade ide o liečebné komunity – spoločenstvá. Liečebné ciele sú modifikované primerane diagnostickému zloženiu spoločenstva.
Od roku 1995 do roku 1998 sme uskutočňovali celonemocničné mesačné komunity s účasťou vedenia nemocnice, vedenia a personálu oddelení a záujemcov z radov pacientov. Boli spojené s kultúrnym programom, prednesom vlastnej poézie, čítaním prózy, skupinovým aj sólo spevom, tanečnými a scénickými vystúpeniami. Medzi aktívnych účastníkov patrili predovšetkým detskí účastníci, ktorí vedeli strhnúť aj dospelých pacientov tak psychosomatických ako psychotických.
Od roku 1998 prebiehajú ranné komunity na jednotlivých oddeleniach. Okrem každodenných sú v liečbe používané aj týždňové hodnotiace komunity a to na detskom oddelení a na stanici pre liečbu závislostí.

Súčasťou areálu sú aj športové plochy a jazero, ktoré umožňujú pacientom športovať a oddychovať v príjemnom prostredí. Zabudnúť na duševné trápenie pomáha aj chov a starostlivosť o zvieratá. Naši pacienti pomáhajú starať sa o poníka, lamu, osla, kozy, muflóna a kŕdeľ pávov. Zmysluplná práca pacientom veľmi pomáha.

Diagnostické a liečebné výkony v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici podávané v zmysle Zákona 579/2003, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 98/1995 o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

1.Krátkodobá celková anestézia pred elektrokonvulzívnou terapiou
2.Elektrokonvulzívna terapia so sledovaním EEG
3.EEG
4.EKG štandardné
5.EKG vyhodnocované pomocou počítača
6.Psychologické vyšetrenia všetky druhy
7.Psychoterapie rôzneho druhu:
a.) krízové
b.) krátkodobé
c.) dlhodobé
(individuálne i skupinové)
8.Phalopletysmografické vyšetrenie
9.Brainbiofeedback
10.Muzikoterapia
11.Arteterapia
12.Režimová liečba špecializovaná podľa okruhov chorôb
13.Magnetoterapia
a.) celotelová
b.) mozgová
c.) končatinová
14. Liečba ultrazvukom
15. Podvodné masáže
16. Galvanické prúdy
17. Impulzné prúdy
18. Diadynamické prúdy rôzneho typu
19. Striedavé prúdy
20. TENS prúdy
21. TENS burs prúdy
22. Strednofrekvenčná myostimulácia
23. Vákuová masáž
24. Meranie IT krivky
25. Neurologické vyšetrenie
26. Rehabilitačné vyšetrenie
27. Interné vyšetrenie
28. Parafín – lavaterm
29. Prístrojová masáž
30. Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova
31. Reflexná masáž
32. Klasická masáž
33. Ergoterapia a pracovná terapia
34. Autogénny tréning
35. Progresívna myorelaxácia
36. KPT

Rozsah medicínskych činností poskytovaných zahraničným klientom na jednotke pre liečbu alkoholizmu a toxikománii.

Hradené v lôžkodni:
– špecializovaná režimová liečba na samoobslužnom oddelení
– činnosť lekára- špecialistu
– činnosť psychológa- špecialistu
– činnosť špecializovaného ergoterapeutického pracovníka
– psychofarmakoterapia /vrátane antialkoholík/
– vstupný laboratórny screening
– didaktoterapia
– edukačná terapia
– rekondičné aktivity
– komunitná činnosť
– pracovná terapia
– ergoterapia
– použitie alkotestéra

Hradené podľa Kódexu zdravotných výkonov Min. zdrav. : (v prípade cudzincov samoplatiteľstvo)

– ostatné laboratórne vyšetrenia
– použitie alkotestéra s pozitívnym výsledkom
– použitie identifikátora užitia drogy a neordinovaných psychoaktívnych látok
– vyšetrenia a ošetrenia telesného stavu
– lieky na somatické obtiaže
– špeciálny zdravotný materiál k diagnostike a terapii
– individuálna psychoterapia
– kultúrna a rekreačná činnosť
– doplatok k stravovacej norme
– fyziatricko- rehabilitačné vyšetrenie
– manipulačné výkony
– masáže
– podvodná celotelová alebo lokalizovaná masáž
– individuálna a skupinová liečebná telesná výchova I., II.
– individuálna cielená ergoterapia
– individuálna dychová gymnastika
– vakuoterapia
– terapia lavatermom
– liečba diadynamickými, interferenčnými a amplitúdovo modifikovanými prúdmi
– elektrogymnastika
– cielená elektrostimulácia
– liečba ultrazvukom
– elektroanalgézia TENS
– magnetoterapia pulzným magnetickým polom celotelová, končatinová
– fototerapia UV
– ionoforéza
– liečba IP, PSI,DI a AP prúdmi a Trabertovými prúdmi
– počítačová EKG diagnostika
– svalový elektrotréning fázický i tonický.

Klubová činnosť
Od roku 1998 funguje pri nemocnici abstinentský klub „Kremienok“ s frekvenciou stretnutí každé tri mesiace, poskytujúci liečbu perspektívou hospitalizovaným závislým vďaka účasti už prepustených abstinujúcich a patrí k činnosti komunity závislých vedenej tímom lekára, psychológa a resocializačnej sestry.
Od roku 2001 funguje „Klub duševnej rovnováhy – Úsvit“ s mesačnou frekvenciou stretnutí pre hospitalizovaných aj prepustených psychosomatických pacientov. Okrem liečby perspektívou poskytuje záujemcom pokračovanie psychoterapie skupinovou formou.

Oddelenia

Read More

NsP Žiar nad Hronom – Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom

Patrik No Comments

O nás

Manažment:

Predstavenstvo

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. – člen predstavenstva

Dozorná rada
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. –  riaditeľ
PhDr. Mária Ivanová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Oddelenia:

Chirurgické oddelenie

Oddelenie patrí k základným oddeleniam Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom. Poskytuje kvalifikovanú starostlivosť v oblasti všeobecnej či cievnej chirurgie a tiež traumatológie. Medicínske a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú prevenciu, diagnostiku, liečbu ochorenia s cieľom zlepšenia  zdravotného stavu pacienta a zabezpečenie jeho následnej  starostlivosti a kontroly  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Detské (pediatrické) oddelenie

Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre pediatrických  pacientov pre región okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní.

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie pracovisko v Kremnici

FRO v Kremnici je detašované pracovisko FRO VN v Žiari nad Hronom. Je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Poskytuje ambulantné služby vo svojom spáde. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Ziari nad Hronom

Oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje ambulantné služby, ale zabezpečuje rehabilitáciu aj pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Gynekologicko-pôrodnícke odd.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť gynekologicky chorým ženám a tehotným ženám.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko-transfuziologické oddelenie je nelôžkové oddelenie, ktoré je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom. Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno – preventívnej činnosti a  poskytuje odborné služby pre lôžkové oddelenia a ambulancie Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom, súkromné praktické a špecializované ambulancie okresu Žiar nad Hronom, Psychiatrickú Nemocnicu prof.Matulaya v Kremnici, špeciálne vyšetrenia pre Regionálnu Nemocnicu Banská Štiavnica a Všeobecnú Nemocnicu Rimavská Sobota.

Neonatologické oddelenie

Neonatologické (novorodenecké) oddelenie je súčasťou gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia ktoré poskytuje nepretržitú diagnostickú a liečebnú starostlivosť novorodencom.

Neurologické oddelenie

Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky – akútne  chorým dospelým osobám s komplikáciami základného ochorenia. Poskytovaná je komplexná zdravotná starostlivosť, podporná symptomatická liečba, rehabilitačná terapia, nácvik bežných denných úkonov, mobilizácia pacienta, analgetická liečba za účelom zlepšenia kvality života.

Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bolo v našej nemocnici zriadené už v roku 1968. Dnes, s modernými lekárskymi prístrojmi, poskytuje nepretržitú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť kriticky chorým pacientom v akútnom ohrození životných funkcií, ako sú ťažké úrazy, bezvedomia, pooperačné stavy, zlyhávanie dýchania či otravy.

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)

Oddelenie vnútorného lekárstva zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu úlohu pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti v oblasti chorôb vnútorných orgánov.
Rádiodiagnostické oddelenie

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Ambulancie:

Ambulancia úrazovej chirurgie

Ambulancia poskytuje  všeobecnú starostlivosť v odbore traumatológia v rozsahu ambulantnej starostlivosti, súčasne zabezpečuje príjem pacientov s traumatologickými diagnózami na chirurgické oddelenie.

Ambulancia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Ambulancia zabezpečuje predanesteziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa klinického stavu pacienta, pri posteli chorého na oddelení, resp. pracovisku, kde sa nachádza pred operačným alebo neoperačným výkonom.

Ambulancia v odbore chirurgia -príjmová

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.
Jedná sa o vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/.

Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

Ambulancia v odbore cievna chirurgia

Ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v danom odbore, hlavne starostlivosť o pacientov s chorobami ciev (atero skleróza, obliterujúca trombangiitída, varixy, flebitída, trombóza hlbokých žíl, chronická venózna insuficiencia, chronické rany predkolení).

Ambulancia v odbore funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika je zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ).

Ambulanciu funkčnej diagnostiky navštevujú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.

Ambulancia v odbore gastroenterológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Ambulancia gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia poskytuje základnú liečebno-preventívnu a špecializovanú starostlivosť a poradenskú činnosť v odbore. Vykonáva konziliárnu činnosť pre všeobecných lekárov a ostatné oddelenia v rámci nemocnice. Poskytuje špecializovanú starostlivosť so zameraním na konkrétnu špecializačnú a certifikačnú činnosť. Taktiež zabezpečuje služby v rámci prijímania pacientiek na lôžkovú časť oddelenia – ako príjmová ambulancia.

Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.Hematologická ambulancia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.

Ambulancia v odbore kardiológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore neurológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie  odborného lekára , príp. praktického lekára. Prístrojové vybavenie a liečebné postupy zodpovedajú súčasným štandardom vybavenia a starostlivosti o pacienta. Súčasťou ambulancie je infúzna miestnosť (DNS), kde sa podávajú infúzie ambulantným pacientom. Podávanie liečebných obstrekov: epidurálne obstreky, obstreky SI zhybov, ramenných kĺbov, lokálne subkutánne blokády.

Ambulancia v odbore ortopédia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame  aj operačné liečebné postupy.

Ambulancia v odbore pediatria

Je účelové pracovisko poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore pediatria u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní, v rozsahu ambulantnej starostlivosti (diagnostika, liečba, kontroly pacientov)

Ambulancia v odbore pediatrická endokrinológia (detská)

Je účelové pracovisko poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore endokrinológia a diabetológia u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní, v rozsahu ambulantnej starostlivosti

Ambulancia v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou fyziologických a patologických stavov gastrointestinálneho traktu, pečene, pankreasu a výživou detí a dorastu od narodenia do veku 18 rokov a ďaľších 364 dní života. Poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom, ktorí sú odoslaní od lekárov VLDD a iných špecialistov.

Ambulancia v odbore pneumológia ftizeológia (pľúcna)

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore urológia

Urologická ambulancia je účelové pracovisko s bezbariérovým vstupom poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore urológia v rozsahu ambulantnej starostlivosti.

Je zameraná na diagnostiku a liečbu močovo-pohlavného systému – obličiek, močovodov, močového mechúra, prostaty a semenníkov.

Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva

Na ambulancie v odbore vnútorné lekárstvo (Ambulancia vnútorné lekárstvo I. a Ambulancia vnútorné lekárstvo II.) prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Read More