Kraj Prešov

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

Patrik No Comments

Oddelenia

 • Lôžkové oddelenia
 • Ambulancie
 • SVaLZ
 • JIS
 • Jednodňová starostlivosť
 • Cystická fibróza

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť deťom s diagnózou: astma, recidivujúce a chronické zápaly priedušiek a pľúc, nesprávny stereotyp dýchania, gastroezofágový reflux, chybné držanie tela, deformity hrudníka ( vrodené , získané), plochonožie.

Osobitnú starostlivosť venujeme deťom s cystickou fibrózou, ktorým okrem 2-týždňových intenzívnych rehabilitačných pobytov v našom zariadení poskytujeme aj dlhodobú ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť.

Detská chirurgická ambulancia

 

Prirodzeným prostredím pre každé dieťa je jeho domov a rodina. Nemocnica predstavuje pre dieťa cudzie stresujúce prostredie, preto je logická snaha pobyt v nemocnici skrátiť na minimum. Skorý návrat do známeho domáceho prostredia je spojený s lepšou toleranciou pooperačných bolestí a priaznivejším pooperačným priebehom. Ideálnym modelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti s jednoduchým chirurgickým ochorením, ktoré pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, je model tzv. jednodňovej chirurgie.

Pediatrická otolaryngologická ambulancia

Odbor otorinolaryngológia je samostatným chirurgickým odborom. Zaoberá sa diagnostikou, terapiou, prevenciou a rehabilitáciou chorôb uší, nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy a zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chute, sluchu a rovnováhy. Vo svojej činnosti využíva konzervatívne, ale aj chirurgické postupy.
V Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., v Dolnom Smokovci  poskytujeme komplexné ambulantné ORL vyšetrenie s využitím najmodernejšej endoskopickej techniky a v rámci jednodňovej chirurgie (ORL) realizujeme jednoduché operačné výkony.

Pediatrická pneumoftizeologická ambulancia

Pneumoftizeologická ambulancia pri Šrobárovom ústave poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami dolných dýchacích ciest akými sú najčastejšie recidivujúc e bronchitídy, tracheitídy, pneumónie, intersticiálne pľúcne procesy, bronchiektázie či protrahovaný kašeľ. Poskytujeme konziliárne služby pre pacientov s rôznymi menej častými rtg či CT nálezmi ako sú nodulárne či granulomatózne procesy, ako napr. sarkoidóza pľúc. V ambulancii sa venujeme aj problematike tuberkulózy a intenzívne sa staráme o deti s komplikáciami po BCG vakcinácii.

Pediatrická imunoalergologická ambulancia

Meniaci sa životný štýl a znečistenie životného prostredia sú pravdepodobne najdôležitejšími etiologickými faktormi prevalencie výskytu alergie v populácii. V priebehu 20. storočia za necelých 100 rokov stúpla v ľudskej populácii prevalencia alergie z 1% na 15-40 %. Zmeny v životnom prostredí sú tým faktorom, ktorý v spúšťaní alergií začína prevládať nad prirodzenou penetráciou alergických génov v populácii. Predpokladá sa, že v roku 2015 bude každý druhý Európan trpieť nejakou formou alergie.

História

2009
Rozšírili sme činnosť o poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore jednodňová detská chirurgia
Stali sme sa držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008

2006
Ústav získal certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001

2005
Otvorenie nového liečebného pavilónu

2004
Transformácia štátneho zariadenia na neziskovú organizáciu

2003
Ústav sa stáva detašovaným pracoviskom Kliniky detí a dorastu JLF UK v Martine pre praktickú výučbu študentov

2001
Otvorenie Pavilónu pre matku a dieťa v Hornom Smokovci

2000
Ústav získal právne postavenie vysokošpecializovaného odborného ústavu

1984-2000
Reprofilizácia činnosti ústavu:
– zrušenie ortopedického oddelenia
– vznik oddelení na liečbu nešpecifických ochorení DC
– zriadenie Jednotky intenzívnej starostlivosti
– zriadenie oddelenia funkčnej diagnostiky, imunologického a bronchologického pracoviska

1960
Ústav disponuje 410 posteľami, má 6 oddelení v 4 budovách

1949-1950
základná školská výučba+ výučba v materskej škole

1946-1951
Otvorenie filiálky v Považskom Podhradí a kúpeľoch Číž

1945
Zriadené oddelenie dojčiat

1940-1942
Zriadenie filiálok v Hornom Smokovci

1934
Chirurgická liečba pľúcnej i mimopľúcnej TBC

1932
Otvorené 2 nové budovy: liečebná a hospodárska

1922
Do ústavu prichádza 1. slovenská lekárka MUDr. Mária Bellová Liečebný komplex tvoria 4 budovy: Štúr, Kollár, Mudroň a Bottove domy

1921
Otvorenie chirurgického oddelenia

1920
Vznik Štátneho Šrobárovho liečebného ústavu
-bolo prijatých prvých 25 detí s tuberkulózou

1919
pozemky a budova prechádza do vlastníctva štátnej správy

1918
vojenská liečebňa tuberkulózy

1882
výstavba kúpeľov na pozemkoch dnešného Dolného Smokovca stavba chaty

Read More

NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

Patrik No Comments

O nemocnici

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov je neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnustarostlivosť na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 20.januára 2011.

Ambulantná starostlivosť

Milí pacienti, v našom nemocničnom zariadení poskytujeme ambulantnú starostlivosť prvého kontaktu, ale nájdete tu ajširoké množstvo odborných ambulancií, ktoré poskytujú špecializovanú starostlivosť. Na vyšetrenie v špecializovanejambulancii Vás pravdepodobne odporučí Váš praktický lekár, alebo iný odborný lekár. Na vyšetrenie by ste si so seboumali priniesť odporúčací lístok a preukaz poistenca.

Lôžkové oddelenia

Read More

NsP Vranov nad Topľou – Vranovská nemocnica n.o.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva MUDr. Eugen Lešo
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Juraj Kuročka
Mgr. Jaroslav Makatúra
MUDr. Ing. Marek Fedor
Andrej Kulík
Darina Berecinová
Bc. Ľudmila Kožejová
Mgr. Mária Štefanková
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Eugen Lešo –  riaditeľ
MUDr. Marína Romanová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Alena Tančáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

 

Oddelenia

Doliečovacie oddelenie

Na doliečovacom oddelení je poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť  pacientom starším ako 18 rokov s chronickými ochoreniami , ktorých stav nemožno zvládnuť ambulantnou cestou. Pacienti sú prijatí buď po preklade z akútnych lôžok( interného , chirurgického, neurologického, traumatologického, onkologického odd., OAIM) alebo prijímaní z ambulantnej sféry na plánovanú hospitalizáciu.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie zabezpečuje komplexnú diagnostiku, liečbu a gynekologickú operatívu /okrem onkologickej operatívy/. Niektoré výkony vykonáva v rámci Jednotky jednodňovej ambulantnej starostlivosti /JJAS/

V oblasti pôrodníctva zabezepčuje komplexnú predpôrodnú prípravu, samotný pôrod a popôrodnú starostlivosť.

Hematologicko-transfúziologické oddelenie

Hematologicko-transfúziologické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre hematologických  a onkohematologických pacientov. Zároveň zabezpečuje prípravu, uskladňovanie, výdaj a transport transfúznych liekov.

Neonatologické oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom do 28. dňa veku života, od jeho pôrodu až po prepustenie do domácej a ambulantnej starostlivosti. Starostlivosť poskytuje všetkým fyziologickým  novorodencom, novorodencom s ľahšími a prechodnými adaptačnými poruchami a novorodencom bez  závažných rizikových faktorov. Starostlivosť o novorodenca zodpovedá súčasným poznatkom o tehotnosti, prenatálnom vývoji plodu, o pôrode, fyziológii a patológii novorodenca s cieľom záchrany života a prevencie dlhodobého poškodenia dieťaťa

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku  a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Zabezpečuje neurologickú starostlivosť v celom rozsahu pre  spádovú oblasť cca 80 tisíc obyvateľov (okresu Vranov nad Topľou) , ale aj pre obyvateľov z iných regiónov Slovenska.

OAMIS – Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie multioborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). OMIS koncepčne vychádza zo zahraničných skúseností a jeho cieľom je zvyšovať bezpečnosť kriticky chorého pacienta.

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oddelenie poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Oddelenie komplexne využíva prostriedky v oblasti diagnostiky, liečby s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania zdravia, zlepšenia telesných funkcií a pracovných schopností.

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie)

Interné oddelenie poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť dospelej populácie v oblasti vnútorných chorôb, predovšetkým včasnú a správnu diagnostiku, liečbu, určenie prognózy vnútorných chorôb, ich následkov a komplikácií.

Oddelenie všebecnej a úrazovej chirurgie

Oddelenie je štandardným pracoviskom všeobecnej a úrazovej chirurgie poskytujúcim plánovanú chirurgickú starostlivosť a urgentnú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Chirurgické zákroky sú vykonávané klasickými prístupmi, endoskopicky a laparoskopicky.

Pediatrické oddelenie

Je jedným zo základných oddelení Vranovskej nemocnice n.o. Poskytujeme špecializovanú starostlivosť o deti vo veku 0 -19 rokov (podľa koncepcie pediatrie).

Rádiologické oddelenie (RDG)

Rádiologické oddelenie sa zaoberá diagnostickým využitím najmodernejších medicínskych zobrazovacích metód takmer v celom spektre odboru rádiodiagnostika. Je vybavené modernou prístrojovou technikou a je plne digitalizované, čo umožňuje skvalitnenie spolupráce s oddeleniami nemocnice aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Oddelenie má erudovaný tím kvalifikovaných lekárov a rádiologických technikov.

Ambulancie

Ambulancia OAIM

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice. Vykonáva predanestetické vyšetrenia pred celkovou anestéziou /teda pred operáciou/ u detí aj dospelých.

Ambulancia urgentného príjmu

Ambulancia urgentného príjmu (AUP) je pracoviskom moderne pracujúcej nemocnice. Slúži k optimalizácii prechodu zdravotnej starostlivosti z prednemocničnej do nemocničnej fázy. Je personálne a materiálne vybavená pre prevzatie akútneho pacienta od posádky záchrannej zdravotnej služby (LZS, RLP, RZP), dopravnej zdravotnej služby, ako aj samostatne prichádzajúcich chorých.

Detská imunologická a alergologická ambulancia

Detská imunologická a alergologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti s alergiami a inými imunopatologickými stavmi. V ambulancii sa vykonávajú odbery u dojčiat až po mladistvých do veku 19 rokov.

Detská kardiologická ambulancia

Ambulancia poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť deťom s ochorením srdca a ciev do veku 19 rokov zo spádového územia. Základnou činnosťou kardiologickej ambulancie je klinické vyšetrenie, ktoré je podľa potreby doplnené o laboratórne a neinvazívne kardiologické metódy (echokg, ekg,  tlakový Holter monitoring a EKG Holter).

Diabetologická ambulncia

Predmetom činnosti diabetologickej ambulancie je zdravotná starostlivosť o pacienta s diabetom  a poruchami metabolizmu, komplexné vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby v spádových pracoviskách.

Gastroenterologická ambulancia

V ambulancii sa vykonávajú u ambulantných a hospitalizovaných pacientov vyšetrenia tráviaceho traktu (gastroenterologické), prezretie pažeráka, žalúdka a dvanastorníka (ezofagogatroduodenos-kopia) a čreva (kolonoskopia) video-endoskopom, za účelom  diagnostickým a  liečebným. U hospitalizovaných imobilných pacientov alebo pacientov v závažnom klinickom stave sú realizované gastroenterologické vyšetrenia a endoskopické vyšetrenia prenosným fibroskopickým prístrojom pri lôžku pacienta.

Kardiologická ambulancia

Ambulancia vykonáva starostlivosť o pacientov s kardiologickými chorobami, komplexné ambulantné vyšetrenia, diagnostiku, liečbu týchto ochorení, dispenzárnu starostlivosť, konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach, v indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby alebo na vyššie špecializované pracovisko.

Kožná ambulancia

Dermatovenerologická ambulancia patrí do siete neštátnych zdravotníckych zariadení, ktorá poskytuje liečebno – preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenou koncepciou odboru dermatovenerológie.

Logopedická ambulancia

Poradňa klinického logopéda pre deti i dospelých je zameraná na logopedickú intervenciu, na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.

Mamárna poradňa

Mámárna poradňa poskytuje pravidelné sledovanie a poradenskú starostlivosť u rizikových pacientov s ochorením prsníka.

Nefrologická ambulancia

Predmetom činnosti nefrologickej ambulancie je starostlivosť, prevencia, dia­gnostika a liečba akútneho a chronického poškodenia obli­čiek pri primárnych chorobách obličiek alebo v dôsledku rôznych patologických stavov, pri ktorých sú sekundárne poškode­né obličky. V indikovaných prípadoch odporúča ústavnú liečbu a konzultačné vyšetrenia na špecializovaných pracoviskách, vykonáva konziliárnu činnosť na lôžkových oddeleniach.

Neonatologická ambulancia

Ambulancia pre rizikových novorodencov zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a sledovanie rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych príčin do ukončeného 1. roku života. Sledované sú deti s predkoncepčnými rizikami, s rizikom a patologickým stavom plodu v priebehu gravidity a pôrodu a rizikovými a patologickými stavmi v novorodeneckom veku.

Onkologická ambulancia

Ambulancie klinickej onkológie stanovuje  optimálne využitie všetkých diagnostických a liečebných metód efektívnych pri nádorových chorobách v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi, ktoré sa zaoberajú liečbou onkologických ochorení. Predmetom činnosti ambulantného zdravotníckeho zariadenia je starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením.

TaPCH ambulancia

Pneumológia a ftizeológia je  samostatným špecializačným odborom.
Zaoberá sa vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, vyšetrením pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich orgánov hrudníka.

Read More

NsP Svidník – Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidník, n.o.

Patrik No Comments

O nás

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk
Člen predstavenstva MUDr. Eugen Lešo

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
Peter Pilip
PhDr. Ján Vook
Ján Božík
Branislav Kočiš
Dana Kopčová
Ľubica Halčišinová
MUDr. Andrej Havrilla
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Eugen Lešo –  riaditeľ
MUDr. Marek Pytliak, PhD. – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Petra Rabajdová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Oddelenie je štandardného typu pre 25 pacientov so spoločnými hygienickými zariadeniami. Nadštandardná izba má svoje vlastné hygienické zariadenie, je k dispozícii za poplatok, pre poistencov Dôvery 50% zľava.

Detské oddelenie

Na detskom oddelení sa poskytuje liečebno-preventívna nemocničná starostlivosť pre deti a dorast do skončenia osemnásteho roku veku, hlavne pri akútnych, ale aj chronických ochoreniach, ktorých stav si vyžaduje nemocničnú starostlivosť.

Na oddelení sa prevádza diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov, tráviaceho traktu, močového systému, ale aj ochoreniami kože a niektorých infekčných ochorení. Oddelenie pri svojej činnosti úzko spolupracuje spoločných vyšetrovacích zložiek a využíva konzília lekárov iných oddelení nemocnice.

Doliečovacie a geriatrické oddelenie

Geriatria   je špecializačný odbor, zaoberajúci sa zdravotnou starostlivosťou o seniorov, t.j. osoby vo veku nad 65 rokov. Pri poskytovaní komplexnej starostlivosti o seniorov vychádza zo starobných zmien organizmu, multimorbility, následnej krehkosti a zníženej adaptačnej schopnosti  starého
organizmu.

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie

FRO SVaLZ  patrí do koncepcie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý je základný špecializačný medicínsky odbor, a ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Gynekológia a pôrodníctvo je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou gynekologických chorôb, fyziologickým a patologickým pôrodníctvom. Venuje sa fyziológii a patológii reprodukčného systému ženy vo všetkých obdobiach jej života. Náplňou odboru gynekológie a pôrodníctva je starostlivosť o zdravý vývoj ženskej populácie.

Hematologicko – transfúziologické oddelenie

 

Interné oddelenie

Lôžkové oddelenie  štandardného typu tvorí 43 lôžok. Je rozdelené na 2 oddelenia. Oddelenie „A“ – muži a oddelenie „B“ – ženy. K dispozícii sú 2 jednoposteľové a jedna dvojposteľová nadštandardná izba s vlastným sociálnym zariadením, TV, chladničkou a varnou kanvicou.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie v nemocnici Svidník funkčne od 1.8..2013, pod vedením primárky MUDr. Anny Kravecovej. Oddelenie  diferencované na  lôžkovú  časť, elektrofyziologické, EEG a EMG laboratórium. Neurologickú ambulanciu zastrešuje MUDr. Ingrid Hlivjaková v priestoroch ambulantnej časti II. poschodie.

Novorodenecké oddelenie

Neonatológia je špecializačný odbor pediatrie, poskytujúci diagnostickú a liečebno- preventívnu starostlivosť všetkým novorodencom do 28. dňa veku života.

Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in.

OAMIS – oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Pracovisko zahrňuje starostlivosť o pacientov, ktorí si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, resp. ide o kriticky chorých pacientov. Intenzívna starostlivosť sa poskytuje v odbore intenzívna medicína /OAIM/, v odbore vnútorné lekárstvo, chirurgia a neurológia.

Psychiatrická liečebňa

Na 37 lôžkach poskytuje pracovisko psychiatrickú odbornú zdravotnú starostlivosť pacientom od 18 rokov, z  regiónov Svidník, Stropkov a Giraltovce.

Rádiologické oddelenie

Rádiológia je medicínsky odbor, v rámci ktorého využívame na našom pracovisku diagnostiku používaním prostriedkov rádiologickej zdravotníckej techniky. Základným prvkom rádiologickej práce a zdrojom informácií je zobrazovacia  činnosť. Diagnostické obrazy získavame rôznymi postupmi a s využitím rôznych energií, zvlášť ionizujúceho žiarenia (mimo metód nukleárnej medicíny), neionizujúceho žiarenia (termografia),  mechanickej energie  (ultrazvuk).

Ambulancie

Ambulancia klinickej psychológie

Klinická psychológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby. V prevencii  uplatňuje  klinický psychológ špecifické poznatky z oblasti psychohygieny a psychológie zdravia. Podieľa sa na utváraní optimálneho životného štýlu, pôsobí v smere predchádzania škodlivým návykom a závislostiam a  v smere harmonizácie medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach života.

Ambulancia tuberkulóznych a pľúcnych chorôb

Pneumologická a ftizeologická ambulancia sa zaoberá vyhľadávaním, prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, akútnych a chronických ochorení respiračného systému vrátane  nádorov, ochorení funkčne a morfologicky súvisiacich s orgánmi hrudníka.

Ambulancia vnútorného lekárstva

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza pri Internom oddelení časť „B“, pričom je prepojená s denným stacionárom. Na príjmovú ambulanciu sú pacienti odosielaní z interných alebo špecializovaných ambulancií, alebo sú priamo privážaní posádkami RLP a RZP. Počas pohotovostnej služby sú pacienti odosielaní aj z LSPP.

Chirurgická a traumatologická ambulancia

Predmetom činnosti ambulancie je starostlivosť o pacientov s chirurgickými, traumatologickými ochoreniami a úrazmi, vyšetrenie, diagnostika a liečba týchto ochorení ambulantnou cestou. V indikovaných prípadoch odporúčanie ústavnej liečby.

Detská ambulancia primárneho kontaktu

 Poskytuje primárnu, ambulantnú liečebnopreventívnu  starostlivosť deťom a dorastu na základe slobodného výberu, ktorí majú uzavretú zmluvu s ambulanciou.

FRO ambulancia

Fyziatricko- rehabilitačná ambulancia patrí do koncepcie odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý je základný špecializačný medicínsky odbor, a ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov, s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Gynekologická ambulancia

Na primárnej gynekologickej ambulancii poskytujeme služby týkajúce sa  starostlivosti o tehotné ženy a ženy  s gynekologickými ťažkosťami v rozsahu zodpovedajúcom koncepcii gynekológie a pôrodníctva.

Imuno-alergologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje ambulantnou formou  komplexnú diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu  pacientov s ochoreniami imunitného systému a alergickými ochoreniami a súčasne poskytuje konzíliá u hospitalizovaných pacientov s týmito ochoreniami.

Infekčná ambulancia

Infektológia sa svojím interdisciplinárnym zameraním v spolupráci s ostatnými odbormi zaoberá pacientom postihnutým infekčnou chorobou – diagnostikou, poskytovaním komplexnej liečebno – preventívnej starostlivosti, ambulantným sledovaním jeho stavu v období rekonvalescencie, prípadne po prechode choroby do chronicity.

Neonatologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje komplexnú dlhodobú starostlivosť, sledovanie  a organizáciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti rizikových a chorých detí z prenatálnych a perinatálnych rizikom e.  patológiou do ukončeného 3.roku života podľa koncepcie odboru.

Neurologická ambulancia

Neurológia je samostatný základný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom chorôb centrálneho a periférneho nervového systému a prvotných ochorení svalov.

ORL ambulancia

Ambulancia poskytuje komplexnú odbornú liečebno – preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru: pri chorobách, úrazoch a vrodených chybách otolaryngologických orgánov a v chirurgii hlavy a krku.

Ortopedická ambulancia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame  aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Read More

NsP Stará Ľubovňa – Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Patrik No Comments

Ľubovnianska nemocnica, n.o. prekonala počas svojej viac ako 50. ročnej existencie množstvo prekážok, ktoré viedli v konečnom dôsledku k jej posilneniu a stabilizácii v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nielen v našom regióne. A aj dnes pred ňou stoja výzvy týkajúce sa jej ďalšieho rozvoja dané medicínskym, ako aj technologickým pokrokom. V sektore, v ktorom je isté iba to, že zajtrajšok bude určite iný, je veľmi náročné prispôsobiť sa novým podmienkam. Veríme, že naša nemocnica, tak ako to dokázala už mnohokrát, dokáže obstať a naďalej sa rozvíjať pre prospech všetkých pacientov, ako aj jej širšieho okolia.

História Ľubovnianskej nemocnice

Pavilon AĽubovnianska nemocnica, n.o. prekonala počas svojej existencie množstvo prekážok, ktoré viedli v konečnom dôsledku k jej posilneniu a stabilizácii v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nielen v našom regióne.
A aj dnes pred ňou stoja výzvy týkajúce sa jej ďalšieho rozvoja dané medicínskym, ako aj technologickým pokrokom. V sektore, v ktorom je isté iba to, že zajtrajšok bude určite iný, je veľmi náročné prispôsobiť sa novým podmienkam. Veríme, že naša nemocnica, tak ako to dokázala už mnohokrát, dokáže obstáť a naďalej sa rozvíjať pre prospech všetkých pacientov, ako aj jej širšieho okolia

 

poliklinikaObdobie do roku 1989

Budova, kde sa celé stáročia nachádzal mestský špitál, už, žiaľ, neexistuje, ale ešte donedávna bola jedným z objektov, ktoré dávali mestu jeho typický vzhľad. Skôr narodení si ju pamätajú na mieste dnešného parkoviska pod tržnicou a osudným sa jej stala veľká prestavba Starej Ľubovne v 70. rokoch minulého storočia.
Nepoznáme presný rok založenia mestského špitálu v Starej Ľubovni, ale z historických písomností vieme, že už v polovici 17. storočia jeho prevádzku zabezpečovalo Bratstvo sv. Anny. Je to zároveň aj dôkaz prirodzeného a hlavne komunitného našich predkov. Spomínané Bratstvo sv. Anny plnilo v tých časoch funkciu mestskej zdravotnej, ale aj sociálnej poisťovne.

Špitál bol pravdepodobne po 1. svetovej vojne pre transformovaný na chudobinec. Prvé zmienky o vytvorení siete zdravotných ambulantných zariadení spadajú do obdobia po ukončení II. svetovej vojny. Dovtedy na území okresu Stará Ľubovňa pracovalo päť ambulantných zariadení v úkromnej praxi – v Podolínci, Starej Ľubovni, Plavnici, Ľubotíne a Haligovciach. Na jedno lekárske miesto pripadalo 5- tisíc obyvateľov. Podpriemerná životná úroveň sa odrážala aj na zlom zdravotnom stave obyvateľstva. Detská úmrtnosť bola veľmi vysoká, napr. v roku 1949 dosahovala až 35,2%. Infekčné ochorenia boli bežné, úmrtnosť vysoká.

lekar osetrenieAž do roku 1949 bola zdravotnícka sieť sústredená do dvoch oblastí – Stará Ľubovňa a Podolínec. V rámci špecializovanej zdravotnej starostlivosti sa rozšírila detská zdravotná sieť, stomatologická a sieť hygienicko- epidemiologická. Značné zmeny zaznamenala starostlivosť o ženu – matku a dieťa, ktorá prešla plne do starostlivosti obvodného lekára a najmä odborne kvalifikovaných pôrodných asistentiek. Podľa veľkosti obvodu a pôrodnosti, v jednom obvode pracovali 2-3 pôrodné asistentky, ktoré vykonávali pôrodnú a popôrodnú starostlivosť. Lekára prizývali len ku komplikovaným pôrodom, prípadne zabezpečovali odvoz rodičiek do nemocnice.

Prvú špecializovanú pediatrickú starostlivosť v okrese prevzala MUDr. A. Šimková v roku 1953, ktorá mala spolu s detskými sestrami A.Kováčovou, M. Leščinskou, K. Kafkovou veľký podiel na likvidácii mnohých detských infekčných ochorení, a tým i znížení detskej a dojčeneckej úmrtnosti.

Najdôležitejšou úlohou zdravotníctva v tomto období bol boj s infekčnými chorobami a postupná likvidácia epidémií. Na základe osobitných predpisov boli budované Okresné hygienické stanice, ktoré spolu s celou sieťou zdravotníckych zariadení plnili úlohy na úseku hygienicko-epidemiologickom. Výsledkom týchto opatrení bol pokles detskej úmrtnosti, znížil sa vo vysokej miere výskyt infekčných chorôb, výskyt niektorých nebol už vôbec zaznamenaný, napr. čierny kašeľ, záškrt, tetanus. Zaočkovanosť obyvateľstva, najmä u detí,z takmer nulovej základne vzrástla na viac ako polovicu všetkej populácie.
sestra osetrenieZložitosť týchto úloh treba hodnotiť z hľadiska nízkej, v niektorých prípadoch môžeme povedať až veľmi nízkej zdravotnej uvedomelosti obyvateľstva, nedôvery k lekárom a stredným zdravotníckym pracovníkom. Obdobie okolo roku 1950 sa vyznačuje aj tým, že postupne do okresu Stará Ľubovňa prichádzali kvalifikovaní lekári a strední zdravotnícki pracovníci, väčšinou rodáci z nášho okresu.
V druhej polovici päťdesiatich rokov dochádza k ďalšiemu rozširovaniu a prehlbovaniu zdravotníckych služieb.
Podmienky pre zriadenie lôžkových oddelení v okresnom meste neboli dobré, preto boli využité dobré priestorové podmienky v novom kultúrnom dome v obci Kamienke. Dočasne tam bola zriadená pôrodnica s 30 lôžkami. Koncom roka 1958 bola odovzdaná do prevádzky budova polikliniky v Starej Ľubovni, v ktorej začali pracovať internisti, chirurgovia,gynekológovia, pediatri a ďalší odborníci. Bolo vybudované röntgenové pracovisko a laboratóriá. V budove polikliniky bolo zriadené aj 20-lôžkové detské oddelenie.

Vzhľadom na stále rastúce požiadavky obyvateľov okresu na dostupnosť a rozširovanie zdravotníckych služieb, došlo k realizácii výstavby novej nemocnice v Starej Ľubovni, základný kameň bol položený už v roku 1959.

Druhá polovica päťdesiatich rokov sa vyznačovala ešte jedným dôležitým faktom, postupnou technickou vybavenosťou zdravotníctva v okrese. Boli sprevádzkované tri sanitné motorové vozidlá. Bolo dobudované röntgenové pracovisko, bol daný do prevádzky prvý elektrokardiograf.

administrativna budova

Do nového desaťročia – šesťdesiatych rokov – vstupuje okres Stará Ľubovňa poznačený reorganizáciou územno- správnych jednotiek v ČSSR. Okres bol zrušený a táto zmena sa odzrkadlila aj v zdravotníctve. Zdravotná sieť bola rozčlenená do okresu Poprad a okresu Prešov. Vo výstavbe nemocnice sa naďalej pokračovalo a táto bola dobudovaná v roku 1964. Slávnostne bola odovzdaná do prevádzky v septembri 1964. Prví pacienti boli do nej prijatí v októbri 1964.

Odovzdaním nemocnice do prevádzky bol dobudovaný komplex nemocnice s poliklinikou prvého typu so štyrmi oddeleniami a 199 lôžkami, ktoré boli rozdelené na:
• chirurgické oddelenie (53 lôžok),
• interné oddelenie (62 lôžok),
• ženské oddelenie (44 lôžok),
• detské oddelenie (40 lôžok).

JIS vysetrovnaSpolu s otvorením lôžkových oddelení nemocnice vzniká menšie ambulantné rehabilitačné oddelenie, v roku 1975 vznikajú dve vysunuté pracoviská pre podávanie fyzikálnej terapie v novootvorenom OZS Podolínec a v Ľubotíne. Tieto vysunuté pracoviská boli aktívne až do roku 1987, kedy zanikajú a ich činnosť preberá ambulantné rehabilitačné oddelenie v Starej Ľubovni.
So sprevádzkovaním nemocnice sa spája aj vytvorenie rtg pracoviska a oddelenia klinickej biochémie. Prvé zmienky o činnosti rtg. odboru sa viažu na vznik polikliniky, kedy prácu rtg. laborantov vykonávali nekvalifikované sily z radov občanov. Po vzniku nemocnice si bežnú rtg. diagnostiky vykonával sám lekár internista. OKB až do roku 1979 nevykonávalo činnosť vo vlastných priestoroch, delilo sa o ne s rtg pracoviskom. Nepracoval tu stabilný lekár. Všetku odbornú prácu vykonávali laborantky pod metodickým vedením niektorého z lekárov internistov.
Oddelenie klinickej biochémie, rtg diagnostiky a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré tvorili „spoločné vyšetrovacie zložky“ od samého počiatku plnili úlohy nielen pre lôžkovú časť OÚNZ, úzko spolupracovali s líniou prvého kontaktu pri objektivizovaní faktorov, ktoré súviseli so zdravotným stavom pacientov, občanov v spádovej oblasti Starej Ľubovne.
Otvorením nemocnice kvalitatívne vzrástlo poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pre obyvateľov, zvýšil sa počet zdravotníckych pracovníkov. No stav z roku 1964 stagnoval až do roku 1968, do znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa. Po roku 1968 k existujúcim piatim obvodným a jednému závodnému zdravotnému stredisku pribudli spádové ObZS Veľký Lipník, Plavnica, Malý Lipník a Ľubotín, ktoré najskôr bolo dvojobvodovým zdravotným strediskom a po vybudovaní nového zdravotného strediska v roku 1975 bolo zriadené ako trojobvodové. Po roku sa prerajonizoval región a jedno ObZS bolo preložené do Plavča. Po roku 1970 sa v okrese začala rozvíjať závodná zdravotná starostlivosť. Postupne až do roku 1985 boli zriaďované združené alebo samostatné zdravotné strediská v závodoch – Okresnom stavebnom podniku, Závodoch 1. mája, Jednote – SD, OÚNZ a ČSAD, takmer všade so všeobecným a stomatologickým pracoviskom v Závodoch 1. mája aj s gynekologickou ambulanciou. Stav siete línie prvého kontaktu v roku 1989 predstavovala 13 obvodných a 6 závodných zdravotných stredísk. Okrem toho boli v okrese v tom období zriadené 3 detašované pracoviská – lekárska stanica v Mníšku nad Popradom, ambulancia JRD v Jarabine a detská ambulancia v Kamienke.

hpsc1267Na ambulantnú starostlivosť bezprostredne nadväzovala starostlivosť nemocničná. K štyrom základným lôžkovým oddeleniam, ktorých vznik sa viaže na otvorenie nemocnice v roku 1964 pribudlo v roku 1980 oddelenie ARO. Pri oddelení od roku 1985 pracovala rýchla zdravotnícka pomoc, ktorou sa rozšírila diferencovaná zdravotná starostlivosť. Oddelenie ARO zabezpečovalo RZP až do vzniku samostatného oddelenia urgentnej medicíny a medicíny katastrof v roku 1999.

Rok 1985 je spojený s uvedením do prevádzky doliečovacieho oddelenia, ktoré pracovalo na dislokovanom pracovisku mimo areálu OÚNZ. Táto situácia pretrvávala až do roku 1997, kedy bolo oddelenie presťahované do novootvorených priestorov pavilónu B. Sťažené podmienky existencie oddelenia – prevážanie pacientov na vyšetrenia, dovoz stravy, bielizne bol takto odstránený.

Ako dislokované pracovisko v roku 1988 vzniká lôžkové Oddelenie fyziatricko- rehabilitačné. Oddelenie malo 15 lôžok. Jeho presťahovaním do pavilónu B NsP v roku 1997 sa oddelenie rozšírilo na 30 lôžok.

kolektiv kolejakV roku 1991 bolo dobudované nové Hematologicko-transfuziologické oddelenie, ktoré bolo dňa 1. 6. 1991 oficiálne uvedené do prevádzky. Bol to významný krok pre región, pretože dovtedy museli darcov organizovať a voziť do popradského HTO. Nemocnica sa stala sebestačnou z pohľadu zásobovania klinických oddelení krvou. Začínalo sa odbermi do sklenených fliaš a prácou s nimi. V čase pred rokom 1990 bola súčasťou OÚNZ aj lekárenská služba, ktorá vznikla v roku 1968 ako začlenený odbor a spájala všetky jestvujúce lekárne. Pred rokom 1948 lekárenská činnosť bola zabezpečovaná súkromnými lekárňami. Vznikom OÚNZ Stará Ľubovňa a z dôvodu nepostačujúcej siete zariadení lekárenskej služby, začala výstavba nových lekární ako súčasť OZS Ľubotín a OZS
Podolínec. V roku 1990 pri NsP pracovalo 5 lekární – Podolínec, V. Lipník, Stará Ľubovňa /2/, Ľubotín. Rozhodnutí MZ SR v spojení s novou právnou úpravou sa LS osamostatnila dňom 1.1.1991, kedy nadobudla právnu subjektivitu, no v roku 1993 /6.9.1993/ Lekárenské služby na základe pokynu MZ SR zanikajú zlúčením so štátnymi príspevkovými organizáciami NsP. Tento stav pretrvával až do 30.06.1995, kedy bola v súlade so zmenou právnej úpravy odštátnená posledná lekáreň, riadená NsP.

Významnou a rovnocennou úlohou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bola preventívna starostlivosť o celú populáciu, ktorá bola zameraná na predchádzanie a zamedzovanie vzniku ochorení, vytváranie zdravého životného prostredia. Výnosom Ministerstva zdravotníctva zo dňa 17. 1. 1952 boli vytvorené okresné hygienické stanice /OHS/. OHS začala už v roku 1952 v zložitých podmienkach vykonávať hygienickú službu Po otvorení nemocnice s poliklinikou bola OHS v roku 1968 umiestnená do budovy nemocnice, do terajších priestorov OAIM. Nepostačujúce priestorové kapacity, nárast pracovníkov viedli k požiadavke výstavby vhodného objektu pre prevádzku OHS. V roku 1978 bola otvorená prevádzka v novej budove, ktorá mala základné hygienické a mikrobiologické laboratóriá. V roku 1984 bola dodatočne urobená dostavba účelovej budovy, po jej otvorení OHS zabezpečovala služby III. stupňa, čo jej umožňovala prístrojové a priestorové vybavenie.

Obdobie do roku 2004

JIS izbaRok 1990 je pre NsP a jej začlenené zariadenie významný realizáciou reformy štruktúry, riadenia a financovania zdravotníctva na Slovensku, ktorú schválila vláda SR dňa 24.11.1990. Dňom 1.1.1992 dochádza k dekompozícii všetkých okresných ústavov národného zdravia s vytváraním samostatných zdravotníckych zariadení s právnou subjektivitou: pri dodržaní moratória na sieť zdravotníckych zariadení. Touto dekompozíciou dochádza k zániku OÚNZ Stará Ľubovňa a vzniku dvoch subjektov s vlastnou právnou subjektivitou NsP Stará Ľubovňa a Okresnej hygienickej stanice Stará Ľubovňa. Z činnosti OHS bolo vyňaté oddelenie klinickej mikrobiológie, ktoré ostalo oddelením NsP.

Na základe reformy dochádza k zmene v oblasti financovania zdravotníckych zariadení. Rušením KÚNZ dochádza k zmene zriaďovateľa NsP, ktorým sa stáva MZ SR. Novovzniknuté zdravotnícke zariadenia Nemocnice s poliklinikou sa stali príspevkovými organizáciami MZ SR.

Vytvára sa sedem regionálnych zdravotníckych finančných správ, ktoré pôsobili ako vysunuté pracoviská MZ SR. Ich úlohou bolo financovanie zariadení z prostriedkov štátneho rozpočtu. Regionálne finančné správy sa pretransformovali dňom 1.1.1992 na pobočky Ústavu pre zavedenie zdravotného poistenia. Legislatívny proces vyústil do prijatia z. č. 7/1993 Z.z. o zriadení Národnej poisťovne a financovaní zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia.

stara sanitkaNedokonalosť urýchlene prijatých právnych predpisov si vyžiadala viaceré novely a viedla k tomu, že sa pristúpilo k legislatívnym prácam na novej právnej úprave, ktorá by odčlenila dva odlišné poistné systémy – systém zdravotného poistenia a systém sociálneho poistenia. Legislatívny proces vyústil do prijatia zákona 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení,
financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní. Spolu so zákonom o zdravotnom poistení vstupuje do platnosti zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ktorý zavádza pojem neštátneho zdravotného zariadenia. Umožňuje činnosť neštátnych zdravotníckych zariadení v sieti zdravotníckych zariadení ako rovnoprávnych partnerov s vlastnou právnou subjektivitou. Tento proces zasahuje aj pracoviska NsP. Postupne dochádza k odštátneniu pracovísk línie prvého kontaktu.

Napriek odchodu niektorých pracovísk do neštátneho sektoru, pri internom oddelení v roku 1996 je vybudovaná nová jednotka –pracovisko dialýzy. V roku 1997 došlo k jeho administratívnemu odčleneniu. Od toho roku pôsobilo hemodialyzačné oddelenie samostatne v rámci NsP až do 31.1.2003, kedy došlo k zmene štatútu oddelenia, ktoré sa pretransformovalo na súkromnú firmu.

Po roku 1990 dochádza k prevratným zmenám vo vlastníckych vzťahoch nielen v oblasti súkromného vlastníctva, zmenami prechádza aj vlastníctvo štátu, ktoré sčasti stráca svoje výsostné postavenie. Odovzdaním majetku obciam je zavŕšená etapa odštátnenia línie prvého kontaktu nielen personálne, ale aj materiálne.

Nemocnica s poliklinikou naďalej plní úlohy, ktoré v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sú v čase transformácie zdravotníctva náročné aj vzhľadom na kritický nedostatok finančných prostriedkov, ktorým sa toto obdobie vyznačuje.
Východiskom z tejto situácie malo byť aj nové samosprávne usporiadanie vytvorením ôsmich vyšších územných celkov, ktoré do vlastníctva prevzali nemocnice I. a II. typu. Zmenila sa zriaďovateľská funkcia NsP a dňom 1.1.2003 sa zriaďovateľom NsP stal Prešovský samosprávny kraj. Zmena zriaďovateľa však nepriniesla očakávaný výsledok, aj naďalej pretrváva zadĺženosť.

Obdobie do roku 2014

V roku 2004 boli privatizované psychologické, alergologické a kardiologická ambulancia a pracovisko patológie. V tomto roku došlo k informatizácii zavedením Nemocničného informačného systému, ktorý výrazným spôsobom zvýšil efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zrealizovala sa počítačová infraštruktúra prostredníctvom vytvorenia intranetu, zakúpila sa nová PC technika.

Rok 2005 bol pre NsP prelomový. Došlo k transformácii príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu pod názvom Ľubovnianska nemocnica, n.o.. Táto zmena bola zásadná najmä z pohľadu ekonomického riadenia. Nemocnica prešla komplexnou zmenou organizačnej kultúry, postupne bol dotváraný aj imidž nemocnice (vytvorené nové logo – pozri obrázok nižšie).

Nemocnica bola v danom období vo veľmi komplikovanej situácii, keďže prevzala po svojom predchodcovi dlh vo výške 100 mil. Sk, z ktorých po dohode so zriaďovateľom (VÚC) prešlo na Ľubovniansku nemocnicu, n.o. 20 mil. Sk. Tento dlh sa podarilo vďaka prijatým racionalizačným opatreniam splatiť, a v dnešnom období môžeme konštatovať, že nemocnica dokáže hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, dokáže generovať dostatok zdrojov na jej rozvoj. O progresívnom vývoji nemocnice svedčia aj iné ukazovatele. Zvýšil sa počet hospitalizácií z 8 –tis. na 11-tis. pacientov ročne, taktiež došlo k nárastu počtu zamestnancov z 360 v roku 2005 na 410 v roku 2014. V tomto roku bola privatizovaná ortopedická ambulancia. V roku 2006 došlo k zrušeniu Oddelenia urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

Po stabilizácii situácie stáli pred Ľubovnianskou nemocnicou výzvy v podobe jej ďalšieho rozvoja. Nemocnica sa začala postupne orientovať na zvyšovanie štandardov poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Investovala do obnovy prístrojového a technického vybavenia. Rozširovala spektrum poskytovaných služieb, ako aj ich kvalitu, a samozrejme sa začala intenzívne zaoberať aj potrebami svojich klientov. Táto snaha vyústila v roku 2007 do zavedena Systému manažérstva kvality podľa medzinárodne akceptovanej normy ISO 9001. Tento systém bol následne vjúli certifikovaný spoločnosťou Certicom, n.o. Systém je v Ľubovnianskej nemocnici, n.o. udržiavaný a rozvíjaný dodnes.

V roku 2005 prešli komplexnou rekonštrukciou pracoviská práčovne, kuchyne a tepelného hospodárstva, ktoré boli v havarijnom stave. V kuchyni sa realizovala komplexná stavebná rekonštrukcia, výmena rozvodov vody, odpadových potrubí, obkladov, elektroinštalácie. Inštalovala sa nová klimatizácia a nové varné zariadenia, konvektomaty, chladiaca a iná technika. V rámci kotolní boli inštalované nové plynové kotly s PC riadením a equitermickou reguláciou. Taktiež boli rekonštruované technologické rozvody na ohrev vody. V práčovni bola realizovaná komplexná výmena pracej technológie, manglov, lisov na prádlo, sušičiek a zariadení na dávkovanie tekutých pracích prostriedkov.

hpsc1330V období roku 2007 bol zakúpený nový CT prístroj, bolo spustené pracovisko denzitometrie v rámci RDG oddelenia, zakúpením nových lôžok a nábytku sa spríjemnilo prostredie pre pobyt pacientov na oddeleniach chirurgie a gynekológie. Nemocnica sa v tomto období zúčastňuje aj medzinárodných projektov zameraných na rozvoj kvality (projekty PATH a MATRA), a na podobných projektoch participuje dodnes.

V roku 2008 začína Ľubovnianska nemocnica, n.o. s prvou fázou komplexnej rekonštrukcie jej stavebných objektov. Ako prvé je z vlastných zdrojov rekonštruovaný Pavilón ,,A“ . V rámci rozvojových aktivít sa však neorientuje iba na technologickú časť. Nemocnica v tomto období začína intenzívne využívať doplnkové zdroje financovania. Cez projekty spolufinancované EÚ implementuje najväčší vzdelávací projekt v jej histórii.

Zároveň dochádza po dlhoročnej stagnácii k valorizácii miezd pracovníkov v priemere o 8 %. V oblasti ľudských zdrojov dochádza aj k pilotným projektom získavania kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia (Ukrajina, Česko), ako reakcie na turbulencie na našom pracovnom trhu (nedostatok zdravotníckeho personálu, najmä lekárov). V tomto roku bola vrámci nemocnice spustená prevádzka nového Neurologického oddelenia, ktoré sa pretransformovalo z oddelenia Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Toto oddelenie významne prispelo ku komplexnosti poskytovaných služieb Ľubovnianskou nemocnicou, n.o. V tomto roku došlo k privatizácii reumatologickej ambulancie.

Roky 2009 a 2010 sú obdobím,v ktorom nemocnica stabilizuje svoju pozíciu v rámci svojho regiónu, ba čoraz viac preniká aj do iných regiónov. Realizáciou marketingových aktivít, neustálym rozvojom nových služieb a zvyšovaním kvality poskytovaných služieb sa jej darí získavať stále nových klientov aj z iných regiónov Slovenska, čo deklaruje aj uvedený graf.

V roku 2010 sa začína aj s najväčšou rekonštrukciou nemocnice v jej doterajšej histórii prostredníctvom projektu spolufinancovaného z EÚ zdrojov (ERDF) v objeme cca. 4 mil. €. Vtomto období nemocnica úspešne absolvovala prvý recertifikačný audit Systému manažérstva kvality.

Obdobie rokov 2011 až2013 je intenzívne zasiahnuté komplexnou rekonštrukciou nemocnice jednak z pohľadu rekonštrukcie objektov, ako aj modernizácie technologického a prístrojového vybavenia. Spolu sa v poslednom desaťročí (od roku 2004 do 2014) preinvestovalo takmer 7 mil. €.

Toto obdobie je veľmi pozitívne vnímané aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov, kedy dochádzka kstabilizácii personálu, ako aj ku skvalitneniu pracovných podmienok, a samozrejme, aj nárastu miezd pracovníkov, kedy sa pomaly úroveň miezd dostáva nad úroveň celonárodného priemeru. Ľubovnianska nemocnica, n.o. sa pomaly dostáva na vysokú kvalitatívnu úroveň, čoho dôkazom sú aj hodnotenia kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami, kde v roku 2012 dosahuje dokonca 1. miesto v prieskume spokojnosti zdravotnej poisťovne Dôvera. Najvýznamnejším míľnikom roku 2013 je komplexná digitalizácia RDG pracoviska, čím sa nepomerne zvýšil komfort pacienta, ako aj efektivita jeho liečby. V rámci podporných činností bol v rámci nemocnice spustený elektronický dochádzkový systém. Vtomto období zároveň začali práce na spustení projektu DRG (nového systému financovania). V roku 2014 bola po mnohých rokoch spustená prevádzka fontány v centrálnom areáli nemocnice.

Chirurgické ambulancie

 

Chirurgická ambulancia II.

 

 

Traumatologická ambulancia

 

 

Ambulancia cievnej chirurgie

 

 

Chirurgická ambulancia I.

 

Interné ambulancie

 

Ambulancia funkčnej diagnostiky

 

 

Endoskopické pracovisko

 

 

Gastroenterologická ambulancia

 

 

Interná ambulancia

 

 

Príjmová ambulancia – interné oddelenie

 

Ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.

 

 

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.

 

Gynekologické ambulancie

 

Ambulancia pre sterilné manželstva

 

 

Mamárna ambulancia

 

 

Ambulancia pre patologickú graviditu

 

 

Gynekologická príjmová ambulancia

 

Detské ambulancie

 

Detská gastroenterologická ambulancia

 

 

Detská príjmová ambulancia

 

Ostatné ambulancie

 

Hematologická ambulancia

 

 

Onkologická ambulancia

 

 

Algeziologická ambulancia

 

 

Neurologická ambulancia

 

 

Anestéziologická ambulancia

 

 

ORL ambulancia I a II.

 

Read More

NsP Snina – Nemocnica Snina, s.r.o.

Patrik No Comments

História

História je matkou múdrosti, klenotnicou skúsenosti, zdrojom pre poznanie už poznaného a živým žriedlom rád, posudkov a vyvarovania sa chýb do budúcnosti.

Prvá zdravotnícka ustanovizeň na území okresu Snina bola štátna a datuje sa k 1. januáru 1948. Starostlivosť o obyvateľstvo zabezpečovali všeobecní súkromní lekári, lekárnici a pôrodné babice. Lekári mali aj pracovný úväzok so štátom a ako zmluvní štátni lekári plnili v určenom obvode úlohy vo verejnej hygiene a epidemiológie. Išlo o činnosť na úseku pomoci proti TBC, infekčným, pohlavným chorobám a starostlivosti o opustené detí. Od roku 1948 pracovali v Snine lekári Marton, Gal, Armin Hoffmann, Koromfeldt, Slávkovský, Gabriel Roman Hoffmann.

Dr. Armin Hoffmann
V Snine bola iba jedná lekáreň Sv. Štefana ktorej majiteľom a zároveň lekárnikom bol od roku 1915 Arpad Czisár. Po ňom prevzal lekáreň jeho syn Zoltán, ktorého nástupcom od roku 1939 do roku 1944 sa stal Bessermenyi. Po 2. svetovej vojne túto lekáreň viedol Peter Gališin.
Vo väčších obciach boli pôrodné – ceduľové babice, ktoré pôrodnú prax vykonávali na základe osvedčenia vydaného príslušným úradom. Po roku 1918 to bol Okresný úrad, k 1. januáru 1945 v Sninskom okrese ich bolo 7. V Snine od roku 1941 pôsobila babica Kleimanová, známa pod prezývkou „baba Buchenka“, po nej do roku 1947 Jenčíková, po roku 1945 Anna Terpáková a Rozália Andrejčíková.
V okrese od roku 1945 do 31. decembra 1947 pracovali aj dobročinné zdravotnícke organizácie a spolky riadené a usmerňované svojimi ústrediami v Bratislave. Boli to: Liga proti TBC, Poradňa pre matky a deti, Školská zdravotná služba, Stanica proti pohlavným chorobám.
Povereníctvo zdravotníctva v Bratislave 1. januára 1948 č. 49/ 1947 Zb.z. výmerom zo dňa 19. decembra 1947 zriadilo v Snine Ústav národného zdravia a spomínané dobročinné zdravotnícke organizácie a spolky začlenilo do jeho správy.
Okresný ústav národného zdravia v Snine, 50- te roky
Novozriadený ÚNZ sídlil v prenajatých miestnostiach domu Jána Pľutu, vlastný objekt nemal. Funkciu riaditeľa ÚNZ od roku 1.1. 1948 vykonával MUDr. Gabriel Hoffmann a v nej zotrval nepretržite do roku 1982. V ÚNZ začínal pracovať s 10 pracovníkmi: MUDr. Gabriel Hoffmann, riaditeľ MUDr. František Hoffmann, poradenský lekár MUDr. Gabriel Hoffmann Eva Solejová, vedúca sociálno- zdravotná pracovníčka Marta Dedeková, sociálna pracovníčka pre odvod Ubľa Eva Čederlová, sociálna pracovníčka pre obvod Stakčín Veronika Klubertová, sociálna pracovníčka pre obvod Ulič Mária Zubaľová, sociálna pracovníčka pre obvod Snina- okolie Ján Ďurík, okresný sanitárny pracovník, Lívia Müllerová, administratívna pracovníčka Ján Avuk, zriadenec.
V roku 1950 v ÚNZ v Snine pracovalo 45 pracovníkov z toho 7 lekárov a v roku 1955 už 121 pracovníkov a z toho 17 lekárov.
Sninský okres bol v minulosti jeden z najchudobnejších. Neutešenou hospodárskou situáciou bol poznačený aj stav obyvateľstva. Nevyhovujúce bytové podmienky, nedostatočná celková hygiena, znečistené zdroje pitnej vody, podvýživa a ďalšie negatívne faktory ovplyvňujúce životnú úroveň boli príčinou, že po 2. svetovej vojne vypukli epidémie črevnej infekčnej choroby. Ešte v roku 1954 bola epidémia brušného týfusu a paratýfusu v obci Kolbasov, kde v priebehu jedného mesiaca sa vyskytlo 24 prípadov. V povojnových rokoch nastali ťažkosti s vybavením umiestnenia chorých na TBC v špeciálnych zariadeniach z kapacitných dôvodov. Taktiež zdravotníctvo zaznamenalo väčší výskyt pohlavných chorôb. Pri celoštátnej tzv. akcií PCH v rokoch 1950 – 1951 aj v  niektorých dedinách tunajšieho okresu bolo objavených pomerne veľa prípadov. Liečba bola povinná, vykonávala sa ambulantne na protivenerickej poradni v Snine. Dlhšia migrácia týchto pacientov bola prísne sledovaná a vykonávali sa vždy administratívne opatrenia na pokračovanie liečby aj v novom bydlisku. Že sa na poli verejnej hygiene bojovalo rázne je dôkazom aj to, že v roku 1949 ÚNZ mal už troch terénnych pracovníkov vybavenými cestnými motorkami Jawa 350, ktorí podľa plánu denne kontrolovali hygienu v stravovacích zariadeniach, pohostinstvách, školách, obchodoch a iných verejných miestach. Dokonca okresným národným výborom v Snine boli splnomocnení ukladať za zdravotno – hygienické priestupky , blokové finančné pokuty do výšky 100 Kčs. V roku 1952 táto činnosť prešla i s pracovníkmi na novozriadenú Okresnú epidemiologickú stanicu(OHES) . OHES v Snine vznikla na základe zákona č. 4/1952 Zb. z. Jej zriadením bol poverený MUDr. Gabriel Hoffmann. Za prvého riaditeľa na plný úväzok, bol menovaný MUDr. Vladimír Prikazsky, od roku 1955 MUDr. František Fedák a od roku 1958 MUDr. Vladimír Zita.
V porovnaní s inými oblasťami Slovenska rodilo sa v okrese Snina veľa detí s vrodenými chybami a boli mentálne zaostalé, najmä v Uličskej doline. Na tomto stave sa jednoznačne podieľa značná spotreba nekvalitného alkoholu a často jedovatých látok, ako metyl alkoholu denaturovaného liehu. Problémom alkoholizmu sa zaoberala aj rada ONV v Snine a 17. marca 1949 prijala uznesenie, v ktorom sa doslovne píše „ V okrese treba znížiť počet hostinských výčapníckych koncesií o 50% .“ Na základe tohto uznesenia za spoluúčasti zdravotníkov, bezpečnosti a miestnych národných výborov bol vypracovaný zoznam notorických alkoholikov a zarámovaný visel v každej krčme a  pohostinstve s príkazom pre výčapníkov nepodávať im alkoholické nápoje. Niektorí z alkoholikov boli z úradnej moci odoslaní na protialkoholické liečenie.
V okrese Snina bola vysoká dojčenská úmrtnosť, ale tiež často zomierali rodičky pri pôrode. Rodili len doma. Preto ÚNZ v Snine využil v tom čase platné nariadenie bývalého Krajského úradu v Bratislave č. 183/ 1939, podľa ktorého obce s vyše 300 obyvateľmi museli mať svoju diplomovanú alebo aspoň ceduľovú pôrodnú asistentku. Po súhlase Povereníctva zdravotníctva a zabezpečenia finančného krytia boli priamo v Snine zriadené dva kurzy na výučbu pôrodných asistentiek Prvý kurz bol od 15. januára a druhý od 15. októbra 1948. Navštevovalo ich spolu 36 vybraných žien, ktoré po absolvovaní predpísanej praxe na pôrodníckom oddelení Okresnej nemocnice v Humennom a vykonaní skúšok pred odbornou komisiou, dostali od Okresného národného výboru v Snine osvedčenie a odznak, ktorým sa preukazovali, že sú pôrodné praktikantky a zdravotnícke dozorkyne. Odborný dozor nad kurzom zabezpečoval primár gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia humenskej nemocnice MUDr. Adam Magát, riaditeľom kurzu bol MUDr. Gabriel Hoffmann, ktorý mál zásluhu na jeho zriadení a na dosiahnutých veľmi dobrých výsledkov v boji proti vysokej dojčenskej úmrtnosti v okrese Snina. Do 31. januára 1952 pôrodné asistentky boli zamestnankyňami príslušných obcí, nie ÚNZ. Všetky absolventky kurzu si museli z vlastných finančných prostriedkov zakúpiť pôrodnú tašku, plášte a iné potrebné veci v cene cca 4000 Kčs, lebo štátna zdravotná služby na tento účel nemala financie. Dojčenská úmrtnosť bola v povojnových rokoch vysoká nielen pre nízku uvedomelosť rodičiek, ale aj pre nedostatok toho najnevyhnutnejšieho, čo detí, osobitne novorodenci potrebovali. 19 apríla 1949 Povereníctvo zdravotníctva prípisom č. 252- 6121/1949 oboznamuje ÚNZ na Slovensku s rozdelením detských plienok do Medzinárodného detského fondu s tým, že …“ zásadne sa má vydávať každému dojčaťu od narodenia do dovŕšenia 4 mesiaca života jeden balík obsahujúci 10 plienok zdarma.“ Aj predaj plienok v obchodoch bol limitovaný a viazaný na odberný poukaz, ktoré tehotné ženy dostali v poradni pre matky a deti. Výdaj poukazov bol prísne kontrolovaný. Významnú úlohu pri zdravotnej výchove obyvateľstva zohrala v našom okrese aj zdravotná osveta. ÚNZ v Snine v rokoch 1949- 1950 vydal viacero tlačív, plagátov a brožúr so zdravotnou tematikou.

 

Ambulancie – špecializovaná ambulantná starostlivosť:
chirurgia
gynekológia a pôrodníctvo
traumatológia
diabetológia
neurológia
endoskopická
FRO – špecializovaná
Algeziologická
Funkčná diagnostistika
Príjmová ambulancia pri detskom oddelení
Príjmová ambulancia pri chirurgickom oddelení
Príjmová ambulancia pri OAIM
Príjmová ambulancia pri internom oddelení
Príjmová ambulancia pri gynekologickom a pôrodníckom oddelení
ÚPS pri:
detskom oddelení
internom oddelení
gynekologicko-pôrodníckom oddelení
chirurgickom oddelení
OAIM

Špecializovaná ambulantná starostlivosť so zameraním na výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore:
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
Stacionár:
v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo
v špecializovanom odbore neurológia

Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek:
rádiodiagnostické oddelenie
oddelenie klinickej biochémie
oddelenie klinickej hematológie
fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
sterilizácia

Read More

NsP Levoča – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Patrik No Comments

Levočská nemocnica bola slávnostne otvorená 14. októbra 1900. Mala tri budovy. Budovy stáli uprostred pekného parku. Personál, tvorili evanjelické diakonisy. Spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Jeden chudobný pacient sa mal liečiť zdarma, ostatní platili za liečenie. Vtedajšia tlač o nej písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  pacienti z celého Spiša, ale aj zo zahraničia, dokonca z USA.

Poslaním súčasnej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Sme aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov.

Toto poslanie VNsP Levoča, a.s. zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i  moderné prístrojové vybavenie dostupného na trhu.

Cieľom je také poskytovanie služieb, aby klient po ukončení hospitalizácie, resp. ambulantnej liečby, zachoval svoju priazeň našej nemocnici.

Read More

NsP Andreja Leňa Humenné, n.o.

Patrik No Comments

O nás
 

Akcionár
Svet zdravia a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Mgr. Marián Béreš
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Tibor Focko
Ing. Michal Druga
Mgr. Nadežda Sirková
Miroslav Lukáč
Mgr. Dalma Holiečínová
MUDr. Michal Ivanko
MUDr. Miloš Pisák
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
Mgr. Marián Béreš –  riaditeľ
MUDr. Mária Vasilová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Mária Hudáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie zaisťuje komplexnú starostlivosť o chirurgicky chorých a zranených zo spádovej oblasti okresu Humenné, Medzilaborce ako aj pacientov mimo spádovej oblasti. Poskytuje nepretržitú kvalifikovanú nemocničnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom v odboroch chirurgia, traumatológia a ortopédia.

Detské oddelenie

Detské  oddelenie Nemocnice A.Leňa v Humennom a.s. je umiestnené na 4. poschodí pavilónu E. Na oddelení  poskytujeme  diagnosticko-liečebnú starostlivosť pre deti do 19 rokov veku okresu Humenné a Medzilaborce.

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Naše oddelenie poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ všetkým pacientkam v období tehotenstva, pôrodu a pacientkam s gynekologickými ochoreniami v spádovej oblasti okresov Humenné a Medzilaborce.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko – transfuziologické  oddelenie  tvorí hematologická ambulancia a transfuziologické oddelenie, ktorého súčasťou je imunohematologické laboratórium.

Interné oddelenie

Poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie v Humennom poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, lôžkovú, stacionárnu i ambulantnú, pre pacientov s ochoreniami nervového systému z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Nachádza sa na 2. poschodí v pavilóne E (bývalá budova LDCH).

Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje starostlivosť o fyziologického  a patologického novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia.

OAMIS – oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OMIS – oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti ( bývalé OAIM) patrí medzi základné oddelenia Nemocnice. Odbor OAIM zahŕňa dve základné oblasti, a to anesteziológiu a intenzívnu medicínu.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých (do 30.6.2014 liečebňa dlhodobo chorých)- začalo svoju prevádzku 13. novembra 1991. Na začiatku svojej histórie malo k dispozícii 90 lôžok, od 1.4. 1997 sa počet lôžok menil od 60 cez 85 na 30 a od 1.9.2010 má k dispozícii 45 lôžok, ktoré sú licencované zdravotnými poisťovňami.

Rádiologické oddelenie

Rádiologické odd. má pomerne krátku históriu, vzniklo v roku 1964. Éra modernej rádiológie začala v roku 1984 zakúpením ultrazvukového prístroja. Mamografická diagnostika sa na oddelení vykonáva od roku 1988. Od roku 1990 je na oddelení CT prístroj.

Ambulancie

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pneumológie a  ftizeológie a stacionár poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnícku starostlivosť dospelým osobám chorým na tuberkulózu a nešpecifické respiračné choroby, ako aj osobám s pridruženými chorobami a stavmi k tuberkulóze a respiračným chorobám. Súčasťou tejto starostlivosti je diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a rehabilitácia, ako aj vypracovanie podkladov pre posudkové účely, špecializované vyšetrenia a diagnosticko-terapeutické zákroky.

Ambulancia úrazovej chirurgie

Traumatologická ambulancia je určená pre traumatologických pacientov, na kontrolné vyšetrenie po hospitalizácii na oddelení.

Centrum klinickej onkológie

Centrum klinickej onkológie poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Nachádza sa v pavilóne C na prízemí.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s chirurgickými ochoreniami.

Detská gastroenterologická ambulancia

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 19 rokov z okresu Humenné, ale aj z okresov Michalovce aj Vranov nad Topľou. Ambulancia pracuje 2 dni v týždni – utorok aj streda, vo štvrtok konziliárne vyšetrenia na oddelení v nemocnici.

Detská nefrologická ambulancia

Nefrológia je špecializovaný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení obličiek a odvodných močových ciest, a to akútnych aj chronických.

Venuje sa tiež rôznym patologickým stavom, pri ktorých dochádza ku sekundárnemu poškodeniu obličiek.

Diabetologická ambulancia

Diabetologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou  a dispenzarizáciou pacientov s cukrovkou – diabetes mellitus  všetkých typov (  DM 1.typu, DM 2.typu, Gestačný DM , iné špec. typy DM. a iné poruchy metabolizmu glukózy ), edukáciou diabetikov o diéte, režimových opatreniach, liečbe a o možných akútnych a chronických komplikáciách pri diabete.

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterolgická ambulancia zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s gastroenterologickými chorobami. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov, od špecialistov, na základe odporúčania lekárov prvého kontaktu a slobodného výberu pacienta.

Gynekologická amb. Koškovce

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky zo spádovej oblasti Koškovce.

Gynekologická amb. Ohradzany

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky zo spádovej oblasti Ohradzany.

Gynekologická amb. pri oddelení

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky s gynekologickými ochoreniami, tehotné pacientky a zabezpečuje diagnostickú, liečebno – preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Hematologická ambulancia + transfuziológia

Vykonáva diagnostiku a liečbu chorých s chorobami  krvi a krvotvorných orgánov, depistáž a dispenzarizáciu primárnych hematologických chorôb vrátane porúch hemostázy  a trombofilných stavov.

Infektologická ambulancia I

Odborná ambulancia pre choroby infekčné u detí, mladistvých a dospelých poskytuje ambulantnú starostlivosť u chorých na infekčné ochorenia s výnimkou tuberkulózy a pohlavných chorôb, ako aj u osôb podozrivých z nákazy.

Neurofyziologická ambulancia

Neurologická ambulancia + neurofyziológia je odbornou ambulanciou pre pacientov s ochoreniami nervového systému, zabezpečuje diagnostickú,  konziliárnu a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s ochoreniami nervového systému, zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Ortopedická ambulancia

Ortopédia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov pohybového aparátu. Realizujeme odborné vyšetrenia, diagnostiku a ambulantnú liečbu, predoperačnú aj pooperačnú starostlivosť. Navrhujeme ďalšie možnosti liečby a poskytujeme konzultácie.

Predanestetická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Psychologická ambulancia

Ambulancia klinickej psychológie je odbornou ambulanciou pre pacientov s psychickými poruchami, ktorá zabezpečuje psycho-diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Read More

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, nezisková organizácia

Patrik No Comments

Základné informácie

Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Držiteľ certifikátu ISO 9001:2008,Huncovská 42, 060 01 K e ž m a r o k

„Budujeme nemocnicu rodinného typu pre pacientov a zamestnancov”

 • Jediným zakladateľom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, neziskovej organizácie je Mesto Kežmarok.
 • Nemocnica – nezisková organizácia – má svoj Štatút, Správnu radu, Dozornú radu a Riaditeľa, ktorý je Štatutárnym zástupcom nemocnice – viď Manažment.
 • Nemocnica má Rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja o prevádzkovaní týchto odborov: Vnútorné lekárstvo, Chirurgia, Gynekológia a pôrodníctvo, Pediatria a Neonatológia, OAIM (ARO), Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH), Geriatria, Rádiodiagnostické pracovisko, Dopravno zdravotná služba.
 • Nemocnica má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union).
 • Nemocnica je držiteľom certifikátu integrovaného systému manažérstva kvality podľa európskej normy ISO 9001:2008 pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti realizovaný spoločnosťou Det Norske Veritas.

História

 História kežmarskej nemocnice

Slobodné kráľovské mesto Kežmarok patrilo v stredoveku k najvýznamnejším na Spiši. Už v 12. a 13. storočí tu boli založené prvé ženské kláštory s hospitalom. Prvý kláštor zničili Tatári a druhý Husiti. V 15. storočí bola zriadená tzv. „malá nemocnica“ v drevených barakoch pri zvonici a tzv. „veľká nemocnica“ v budove bývalej radnice na Starom trhu. Neskôr prestavali na mestskú nemocnicu prepychové koniarne v severovýchodnom krídle Thőkőlyho hradu. Pyroman Steinhäusler vypálil „malú nemocnicu“ a bol za to sťatý. „Veľkú nemocnicu“ premiestnili potom do juhozápadného krídla hradu a  neskôr v  nej určitý čas operoval a liečil nemajetných pacientov aj Dr. Vojtech Alexander, po ktorom je pomenovaná od r. 1991 súčasná nemocnica. Dr. Vojtech Alexander (1857 – 1916) bol prvý univerzitný profesor rőntgenológie na Slovensku, pôvodca a zdokonaľovateľ rőntgenovej fotografie a bádateľ v oblasti lúčov X. Patrí medzi priekopníkov využitia týchto lúčov v medicíne.

Mesto odkúpilo v r. 1907 budovu hotela na Huncovskej ceste a prestavalo ju na štátnu mestskú nemocnicu. Táto po početných prestavbách a opravách funguje dodnes. Jej prvým „šéfom“ bol mestský lekár Leopold Teichner. Monoprimariát viedli potom chirurgovia Pavol Stenczel a Tibor Galas, za ktorého vzniklo v r. 1946 chirurgicko – gynekologicko – pôrodnícke a interné oddelenie a v r. 1950 detské oddelenie, ktoré premiestnili najprv do protiľahlého domu a po čase do neďalekej budovy bývalej konskej krčmy a skladu piva. V blízkej vile zriadili v r. 1950 aj krčné oddelenie. V r. 1955 sa chirurgické oddelenie osamostatnilo od gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia. V hlavnej budove  nemocnice bol na prízemí rőntgen, kuchyňa a tri izby obývané lekármi a civilnými sestrami. Rádové sestry, ktoré tu pracovali v rokoch 1945–58, bývali vo vedľajšej budove v ktorej bola „závodná jedáleň“ a „šijáreň“. Neskôr bol na tomto mieste postavený Domov dôchodcov. V prvom „mezaníne“ špitála bola pôrodná sála a v druhom interná mužská izba. Na prvom poschodí boli izby pacientov, ambulancia s minilaboratóriom, na druhom poschodí operačný trakt, pooperačné izby, izby pre pacientky po pôrode, novorodenecké izby a interná izba pre ženy.

Po roku 1945 bola situácia v oblasti zdravotných služieb kritická. V meste ostal iba okresný lekár a jeden sekundár v nemocnici. Čiastočná konsolidácia pomerov v kežmarskom zdravotníctve nastala po roku 1946, keď prišli ďalší lekári a zdravotnícki pracovníci. Zaviedla sa poradenská služba pre matky a deti, zvýšila sa zdravotnícka starostlivosť o mládež. Vďaka stavebným aktivitám v začiatku šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sa rozvoj nemocnice urýchlil a vzrástla aj jeho lôžková kapacita. Chirurgické oddelenie vzniklo v r. 1945 najskôr ako chirurgicko – gynekologicko – pôrodnícke oddelenie. K rozdeleniu týchto oddelení došlo v roku 1955. História interného oddelenia sa datuje od roku 1946, detského a novorodeneckého oddelenia od roku 1950. Nelôžkové anesteziologické oddelenie bolo zriadené v roku 1977 a v roku 1991 bolo sprevádzkované ARO.  Koncom roka 1990 bola sprevádzkovaná prístavba nového krídla hlavnej budovy a spojovacia chodba s hospodárskou budovou. V roku 1991 po delimitácii od OÚNZ Poprad vzniká samostatná Nemocnica s poliklinikou, ktorá nesie meno slávneho kežmarského lekára Dr. Vojtecha Alexandra, priekopníka röntgenológie na Slovensku.

Od 1.1.2004 bola nemocnica pretransformovaná na mestskú príspevkovú organizáciu a od 1.2.2005 na neziskovú organizáciu Mesta Kežmarok.

Read More

FNsP J. A. Reimana Prešov

Patrik No Comments

Cieľom týchto stránok je prispievať k zvyšovaniu kvality našich služieb prostredníctvom pravidelného zásobovania širokej verejnosti informáciami v elektronickej forme. Vaše názory a pripomienky budú pre nás navigačným prostriedkom, ktorým nám budete dávať impulzy na zlepšovanie našich procesov a činností. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

1899 rozhodnuté o výstavbe novej väčšej nemocnice, ktorá dostala názov Alžbetina nemocnica na Baštovej ulici.
Po vzniku samostatnej ČSR sa začala presadzovať myšlienka vybudovania centrálnej okresnej nemocnice, v ktorej by boli sústredené všetky zdravotnícke služby. Na počesť 10. výročia vzniku ČSR bolo rozhodnuté o jej výstavbe. Dňa 28. 10. 1928 bol položený základný kameň a koncom roka 1934 bola nemocnica dokončená. Po slávnostnom odovzdaní nemocnice v decembri 1934, ktorá bola pomenovaná po prvom československom prezidentovi, T. G. Masarykovi, začala prevádzka nemocnice v januári 1935. Nemocničný komplex tvorilo 7 budov, z ktorých 2 boli liečebné pavilóny a ostatné slúžili na technické zabezpečenie chodu nemocnice. Nemocnica mala oddelenie chirurgie, kožné, interné, infekčné, pre liečbu tuberkulózy a prosektúru, t.j. pitevnú a dezinfekčnú stanicu. Nemocnica mala 320 postelí a 120 pracovníkov, z ktorých bolo 14 lekárov a 36 ošetrovateľských pracovníkov. Ošetrovateľskú činnosť doplňovali rehoľné sestry. Dopravu do nemocnice zabezpečovala záchranná stanica Červeného kríža. V prvých rokoch existencie sa liečilo v nemocnici 3 000 pacientov. V priebehu ďalších rokov bola kapacita nemocnice rozširovaná. Okrem tejto nemocnice pôsobila v Prešove aj Vojenská nemocnica na terajšej Reimanovej ulici.
V roku 1947, v rámci reorganizácie zdravotníctva, vznikol Krajský ústav národného zdravia, ktorého súčasťou sa stala aj nemocnica a tiež malá mestská nemocnica v areáli bývalej Vojenskej nemocnice na  Reimanovej ulici. Po vzniku okresu Prešov v roku 1960 bol zriadený Okresný ústav národného zdravia, ktorého najväčším zdravotníckym zariadením sa stala Nemocnica s poliklinikou. Táto zaznamenala v ďalších rokoch výrazný rozvoj, najmä vo výstavbe nových nemocničných objektov. V roku 1963 bol do prevádzky uvedený neurologický pavilón, v ktorom vykonávalo svoju činnosť aj oddelenie rehabilitácie, v roku 1965 bol dokončený pavilón psychiatrie, v roku 1967 pavilón interného oddelenia, v roku 1981 geriatrický pavilón so začlenením viacerých nemocničných oddelení, v roku 1986 pavilón klinickej biochémie a v roku 1989 chirurgický monoblok, kde boli lokalizované chirurgické a operačné oddelenia, ako aj oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, anestéziologické a resuscitačné oddelenie a ďalšie pracoviská. V roku 1993 bola ukončená výstavba pavilónu ťažkých žiaričov a v roku 2002 výstavba detského pavilónu.
V roku 1971 bola Nemocnica s poliklinikou zaradená ako nemocnica 3. typu, čo v tej dobe zodpovedalo úrovni fakultných nemocníc, poskytovala špecializované služby pre spádové okresy severovýchodnej časti Slovenska. V tom istom roku vedenie Okresného ústavu národného zdravia a Nemocnice s poliklinikou v spolupráci so Spolkom lekárov v Prešove zorganizovali I. Reimanove dni na počesť 250. výročia prvej variolizácie (očkovanie proti ovčím kiahňam) v kontinentálnej Európe, ktorú uskutočnil významný prešovský lekár Ján Adam Reiman v roku 1721. Odvtedy sa každoročne konajú v Prešove Reimanove dni, zamerané predovšetkým na prevenciu v jednotlivých medicínskych odboroch.
V roku 1991 bola uskutočnená dekompozícia Okresného ústavu národného zdravia, ktorého rozdelením vzniklo 6 samostatných právnych subjektov, na základe čoho sa Nemocnica s poliklinikou stala samostatnou štátnou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR. V roku 1997, na počesť slávneho prešovského lekára, bola nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.
Posledným výrazným medzníkom v živote nemocnice bolo jej povýšenie na fakultnú nemocnicu, ktoré sa uskutočnilo 1. 9. 2002, v súvislosti so zriadením Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, v spolupráci s Fakultou zdravotníctva Prešovskej univerzity, zabezpečuje odbornú výchovu poslucháčov vysokoškolského štúdia vo viacerých akreditovaných odboroch zameraných na výchovu odborného zdravotníckeho personálu, okrem lekárov.
Pri príležitosti 70. výročia založenia vyšla kniha a video Sedemdesiatka Prešovskej nemocnice.
Po turbulentných časoch v slovenskom zdravotníctve, začína po roku  2005 obdobie stabilizácie a v rámci možností aj obdobie ďalšieho rozvoja. Postupné opravy a rekonštrukcie prinášajú lepšie podmienky pre zdravotnícky personál, ale predovšetkým pre pacientov a to hlavne na oddeleniach dermatovenerológie a ortopédie, pri ktorom vznikol nový komplexný ambulantný trakt. Zrekonštruovaný bol urgetný príjem v chirurgickom monobloku, vďaka čomu vznikol komplex traumatologických a chirurgických  ambulancií s komplexným gastroenterologickým a endoskopickým pracoviskom. V nemocnici pribudol druhý viaczdrojový lineárny urýchľovač. Rozvíja sa kardiocentrum, na ktorom pribudol druhý, v tom čase na Slovensku najmodernejší angiograf a začínajú sa uskutočňovať invazívne intervencie na srdcovo-cievnom riečišti. V uplynulých rokoch sa začala aj postupná obnova operačného traktu.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie II (chirurgický monoblok) bolo obohatené o pooperačnú JIS a to za podpory nadácie Silvie Gašparovičovej. Prebieha postupná digitalizácia RTG pracoviska a oddelenie urológie pracuje snajmodernejším  extrakorporálnym litotryptorom.
Za jeden z najvýznamnejších okamihov v novodobej histórii FNsP J. A. Reimana Prešov možno považovať rok  2013, s ktorým sa spája  otvorenie Internistického monobloku. Budova zahŕňa jedno podzemné a sedem nadzemných prevádzkových podlaží s ambulantným komplementom a celkovou kapacitou 195 lôžok. Sú v nej sústredené príbuzné akútne nechirurgické medicínske odbory. Ambulantný trakt na prvom nadzemnom podlaží pozostáva z interných, neurologických a kardiologických ambulancií, ako aj z ambulancie internistického urgentného príjmu, vrátane RTG a USG pracovísk. Ďalšie poschodia patria lôžkovým jednotkám oddelení neurológia, anesteziológia a intenzívna medicína, kardiológia a interné, vrátane špecializovaných JIS. Súčasťou budovy sú aj priestory určené technickému zázemiu, šatniam personálu, skladovým priestorom, pracovniam vedúcich pracovníkov oddelení ako aj technickému zázemiu.
V moderných nových priestoroch začalo Kardiocentrum realizovať intervenčný program pre pacientov 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Pre pracovisko RTG pribudol nový najmodernejší angiograf, kde sa uskutočňujú tie najkomplikovanejšie intervencie na veľkých cievach okrem intrakrania.
Otvorením Internistického monobloku sa zároveň uvoľnili pôvodné priestory, v ktorých sídlili spomínané oddelenia, čím sa vytvoril väčší priestor pre ďalšie oddelenia. Rekonštrukciou prešiel celý exteriér areálu nemocnice a okrem skultúrnenia prostredia (výsadba zelene) došlo aj k rozšíreniu parkovacích miest.
V roku 2015 oslávila  FNsP J. A. Reimana 80té výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti boli jej zaslúžilí bývalí i súčasní pracovníci ocenení, zároveň bola vydaná publikácia „Osemdesiate výročie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana Prešov. 80 rokov pre život (1935 – 2015)“  a vznikol krátky umelecký film.

 

pc
 oddelenie
 pozícia
 poschodie
1
Anestéziológie a intenzívnej medicíny
F8-9
3
2
Dermatovenerológie
D6
S1,1
3
Dlhodobo chorých
C6
1, 2
4
Vnútorného lekárstva a geriatrie
M11
5, 7
5
Gynekológie a pôrodníctva
F10+ E13
9 + 1, 2
6
Chirurgie
F10
4, 5
7
Cievnej chirurgie
F10
S1, 4
8
Kardiocentrum
F8-9
3, 5
9
Klinickej hematológie
M11
9, 10
10
Klinickej onkológie
J14+C7
P, 1, 2, 3
11
Krvná banka
F10
2
12
Neurológie
F8-9
2
13
Oftalmológie
M11
3, 4
14
Operačných sál a centrálnej sterilizácie
F10
1, 2
15
Ortopédie
G6
P, 1, 2
16
Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
I12
P, 1, 2
17
Pediatrie
E5
P, 1, 2, 3, 4
18
Perinatologické centrum
F10+D12
10+1, 2
19
Pracovná zdravotná služba
F10
P
20
Infektológie
I11
P
21
Psychiatrie
G5-6
S1, P, 1, 2, 3
22
Rádiológie
F10
1
23
Radiačnej onkológie
E12-13
P, 2
24
Úrazovej chirurgie
F10
S1, 6
25
Urológie
F10
7
26
Interné
F8-9
3, 5, 6
27
Nemocničná lekáreň
E10-11
P
28
Liečebnej výživy a stravovania
D12
P

Read More