Okres Humenné

NsP Andreja Leňa Humenné, n.o.

Patrik No Comments

O nás
 

Akcionár
Svet zdravia a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Mgr. Marián Béreš
Člen predstavenstva MUDr. Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada
Mgr. Ján Janovčík
MUDr. Tibor Focko
Ing. Michal Druga
Mgr. Nadežda Sirková
Miroslav Lukáč
Mgr. Dalma Holiečínová
MUDr. Michal Ivanko
MUDr. Miloš Pisák
MUDr. Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
Mgr. Marián Béreš –  riaditeľ
MUDr. Mária Vasilová – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Mária Hudáková – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie zaisťuje komplexnú starostlivosť o chirurgicky chorých a zranených zo spádovej oblasti okresu Humenné, Medzilaborce ako aj pacientov mimo spádovej oblasti. Poskytuje nepretržitú kvalifikovanú nemocničnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom v odboroch chirurgia, traumatológia a ortopédia.

Detské oddelenie

Detské  oddelenie Nemocnice A.Leňa v Humennom a.s. je umiestnené na 4. poschodí pavilónu E. Na oddelení  poskytujeme  diagnosticko-liečebnú starostlivosť pre deti do 19 rokov veku okresu Humenné a Medzilaborce.

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Naše oddelenie poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ všetkým pacientkam v období tehotenstva, pôrodu a pacientkam s gynekologickými ochoreniami v spádovej oblasti okresov Humenné a Medzilaborce.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko – transfuziologické  oddelenie  tvorí hematologická ambulancia a transfuziologické oddelenie, ktorého súčasťou je imunohematologické laboratórium.

Interné oddelenie

Poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie v Humennom poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, lôžkovú, stacionárnu i ambulantnú, pre pacientov s ochoreniami nervového systému z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Nachádza sa na 2. poschodí v pavilóne E (bývalá budova LDCH).

Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje starostlivosť o fyziologického  a patologického novorodenca od pôrodu po jeho prepustenie z oddelenia.

OAMIS – oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OMIS – oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti ( bývalé OAIM) patrí medzi základné oddelenia Nemocnice. Odbor OAIM zahŕňa dve základné oblasti, a to anesteziológiu a intenzívnu medicínu.

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých (do 30.6.2014 liečebňa dlhodobo chorých)- začalo svoju prevádzku 13. novembra 1991. Na začiatku svojej histórie malo k dispozícii 90 lôžok, od 1.4. 1997 sa počet lôžok menil od 60 cez 85 na 30 a od 1.9.2010 má k dispozícii 45 lôžok, ktoré sú licencované zdravotnými poisťovňami.

Rádiologické oddelenie

Rádiologické odd. má pomerne krátku históriu, vzniklo v roku 1964. Éra modernej rádiológie začala v roku 1984 zakúpením ultrazvukového prístroja. Mamografická diagnostika sa na oddelení vykonáva od roku 1988. Od roku 1990 je na oddelení CT prístroj.

Ambulancie

Ambulancia pneumológie a ftizeológie

Ambulancia pneumológie a  ftizeológie a stacionár poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnícku starostlivosť dospelým osobám chorým na tuberkulózu a nešpecifické respiračné choroby, ako aj osobám s pridruženými chorobami a stavmi k tuberkulóze a respiračným chorobám. Súčasťou tejto starostlivosti je diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a rehabilitácia, ako aj vypracovanie podkladov pre posudkové účely, špecializované vyšetrenia a diagnosticko-terapeutické zákroky.

Ambulancia úrazovej chirurgie

Traumatologická ambulancia je určená pre traumatologických pacientov, na kontrolné vyšetrenie po hospitalizácii na oddelení.

Centrum klinickej onkológie

Centrum klinickej onkológie poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Nachádza sa v pavilóne C na prízemí.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s chirurgickými ochoreniami.

Detská gastroenterologická ambulancia

Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 19 rokov z okresu Humenné, ale aj z okresov Michalovce aj Vranov nad Topľou. Ambulancia pracuje 2 dni v týždni – utorok aj streda, vo štvrtok konziliárne vyšetrenia na oddelení v nemocnici.

Detská nefrologická ambulancia

Nefrológia je špecializovaný odbor medicíny, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení obličiek a odvodných močových ciest, a to akútnych aj chronických.

Venuje sa tiež rôznym patologickým stavom, pri ktorých dochádza ku sekundárnemu poškodeniu obličiek.

Diabetologická ambulancia

Diabetologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou  a dispenzarizáciou pacientov s cukrovkou – diabetes mellitus  všetkých typov (  DM 1.typu, DM 2.typu, Gestačný DM , iné špec. typy DM. a iné poruchy metabolizmu glukózy ), edukáciou diabetikov o diéte, režimových opatreniach, liečbe a o možných akútnych a chronických komplikáciách pri diabete.

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterolgická ambulancia zabezpečuje diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s gastroenterologickými chorobami. Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov, od špecialistov, na základe odporúčania lekárov prvého kontaktu a slobodného výberu pacienta.

Gynekologická amb. Koškovce

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky zo spádovej oblasti Koškovce.

Gynekologická amb. Ohradzany

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky zo spádovej oblasti Ohradzany.

Gynekologická amb. pri oddelení

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky s gynekologickými ochoreniami, tehotné pacientky a zabezpečuje diagnostickú, liečebno – preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Hematologická ambulancia + transfuziológia

Vykonáva diagnostiku a liečbu chorých s chorobami  krvi a krvotvorných orgánov, depistáž a dispenzarizáciu primárnych hematologických chorôb vrátane porúch hemostázy  a trombofilných stavov.

Infektologická ambulancia I

Odborná ambulancia pre choroby infekčné u detí, mladistvých a dospelých poskytuje ambulantnú starostlivosť u chorých na infekčné ochorenia s výnimkou tuberkulózy a pohlavných chorôb, ako aj u osôb podozrivých z nákazy.

Neurofyziologická ambulancia

Neurologická ambulancia + neurofyziológia je odbornou ambulanciou pre pacientov s ochoreniami nervového systému, zabezpečuje diagnostickú,  konziliárnu a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Neurologická ambulancia

Neurologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s ochoreniami nervového systému, zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Ortopedická ambulancia

Ortopédia je základný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov pohybového aparátu. Realizujeme odborné vyšetrenia, diagnostiku a ambulantnú liečbu, predoperačnú aj pooperačnú starostlivosť. Navrhujeme ďalšie možnosti liečby a poskytujeme konzultácie.

Predanestetická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Psychologická ambulancia

Ambulancia klinickej psychológie je odbornou ambulanciou pre pacientov s psychickými poruchami, ktorá zabezpečuje psycho-diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Read More