Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice

História

História nukleárnej medicíny v Košiciach 1954 – 2014

Začiatky nukleárnej medicíny v Košiciach siahajú do r. 1954, kedy bolo na Rádiologickej klinike FN v Košiciach zriadené Pracovisko pre využitie rádionuklidových izotopov.

Na základe Vládneho uznesenia bolo v r. 1961 zriadené Centrálne izotopové pracovisko, ktoré bolo v tom čase jediným zariadením tohto typu vo Východoslovenskom kraji. Pracovisko zaberalo len 5 miestností v II. pavilóne Fakultnej nemocnice. Prvý lekár, ktorý pracoval v Košiciach s otvorenými žiaričmi bola MUDr. Ivona Pokorná, CSc.
V r. 1968 bolo vytvorené samostatné Oddelenie nukleárnej medicíny (ONM) a do funkcie primárky bola menovaná MUDr. I. Pokorná, CSc., ktorá túto funkciu vykonávala až do jej odchodu do starobného dôchodku v roku 1987. Počas jej pôsobenia bolo pracovisko napriek zložitým podmienkam postupne vybavené kvalitnou prístrojovou technikou a to gamagrafom a gamakamerou od firmy PICKER. V r. 1987 sa primárom ONM stal doc. MUDr. Jozef Zimáček, CSc. Pracovisko sa v tom čase nachádzalo v stiesnených suterénnych priestoroch XV. Pavilónu v Starej nemocnici na Rastislavovej ulici. Boli pripravované projekty na dobudovanie lôžkovej časti a presun do Nového areálu nemocnice na Triede SNP, avšak po roku 1989 sa na ich realizáciu už čoskoro zabudlo.
Pracovisko bolo výučbovou základňou pre Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V roku 1992 bola zlúčením oddelení rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny zriadená Klinika nukleárnej medicíny a rádiodiagnostiky. Jej prednostom sa stal doc. MUDr. J. Zimáček, CSc., ktorý bol menovaný profesorom v roku 2000. Primárom na oddelení nukleárnej medicíny sa stal MUDr. Juraj Takács, CSc. Obe oddelenia okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečovali výučbu študentov LF UPJŠ, rádiologických asistentov SZŠ a boli aj bázou pre postgraduálne vzdelávanie v spolupráci s IVZ v Bratislave. Do pedagogického procesu v nukleárnej medicíne sa od roku 1997 zapojil aj MUDr. Ján Lepej, CSc., ktorý sa v roku 2001, na žiadosť LF UPJŠ, habilitoval na II. LF KU v Prahe na docenta nukleárnej medicíny. V roku 1998 sa prednostkou kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny stala doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc. Nukleárnu medicínu vyučovali prof. MUDr. J. Zimáček, CSc. (do roku 2007) a doc. MUDr. J. Lepej, CSc. Pracovníci kliniky boli autormi a spoluautormi desiatok publikácií, skrípt a monografií, doma i v zahraničí. Kolektív pracoviska organizoval pravidelné krajské odborné semináre a v rokoch 1982, 1995 i vrcholné stretnutie odborníkov československej nukleárnej medicíny – dni nukleárnej medicíny.
V pôvodných priestoroch v roku 1994 bola inštalovaná nová celotelová tomografická (SPECT) gamakamera SOPHA Bodytrac, čo umožnilo ďalšie skvalitnenie diagnostických metód. Súčasťou pracoviska nukleárnej medicíny sa od začiatku 70-tych rokov stalo aj rádioimunologické laboratórium (RIA), ktorého činnosť sa zameriava na stanovenie nízkych koncentrácii hormónov, onkologických markerov a iných analytov v sére. Viedli ho postupne Ing. Yvonna Macháňová, PharmDr. Eva Žemberová, Mgr. Anna Pavlíčková a po roku 2000 RNDr. Zuzana Frischová, CSc.
V rámci transformáčného procesu v zdravotníctve SR došlo aj na pracovisku nukleárnej medicíny k viacerým organizačným zmenám. Najprv v roku 2003, bolo ONM rozhodnutím MZ SR vyčlenené z FNLP a stalo sa súčasťou novovzniknutého Východoslovenského onkologického ústavu (VOÚ), ale len na krátko. Vo februári 2004 doc. MUDr. J. Lepej, CSc., predložil ministrovi MUDr. Zajacovi projekt na zriadenie novej samostatnej organizácie a bol poverený jej odbornou prípravou. Podľa rozhodnutia MZ SR s účinnosťou od 1. 9. 2004 vznikol Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM) ako vysoko špecializovaný odborný ústav pre zabezpečenie rozvoja diagnostiky najmodernejšími metódami medicínskeho zobrazovania a laboratórnymi postupmi nukleárnej medicíny, ako aj pre liečbu ochorení pomocou otvorených žiaričov.
Do funkcie riaditeľa bol menovaný MUDr. Igor Marin. Jeho námestníkom a odborným garantom organizácie sa stal doc. MUDr. J. Lepej, CSc. a funkciu primára vykonával MUDr. J. Takács, CSc. INMM sídlil v suteréne XV. pavilónu v prenajatých priestoroch VOÚ a.s v Košiciach. K ďalšej zmene došlo od 1. júla 2006, kedy rozhodnutím MZ SR bolo bansko-bystrické oddelenie nukleárnej medicíny, organizačne prevedené z pôsobnosti FNsP v Banskej Bystrici do Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny s cieľom zlepšenia financovania a dobudovania infraštruktúry.
V rokoch 2005-2011 došlo v INMM Košice k čiastočnej rekonštrukcii priestorov, inštalácii 3. gamakamery a postupným zmenám v organizácii práce, štruktúre a počte vyšetrení nukleárnej medicíny. Začali sa zavádzať nové diagnostické a liečebné postupy hlavne pre potreby onkologických pacientov. Pracovisko sa podieľalo na viacerých výskumných a grantových projektoch. Významne stúpala aj prednášková a publikačná aktivita pracoviska a to aj na zahraničných podujatiach.

Z dôvodov nevyhovujúcich podmienok v ktorých INMM vykonávalo svoju činnosť, udelilo MZ SR súhlas na výstavbu novej budovy v priestoroch starého areálu FNLP. Výstavba bola zahájená v r. 2009. V tomto roku, po odchode MUDr. J. Takáča, CSc. do dôchodku bola menovaná do funkcie vedúceho lekára diagnostického oddelenia MUDr. Viera Tóthová.
Dňa 22.3.2011 bolo slávnostné otvorenie novej budovy INMM v Košiciach a v máji 2011 bola započatá aj prevádzka lôžkového oddelenia pre liečbu pacientov rádiojódom. Vedúcou lekárkou oddelenia bola menovaná MUDr. Viktória Cápová. Najnovšie pracovisko tohto typu na Slovensku spĺňa najvyššie svetové štandardy rádioekologickej eliminácie odpadov a pre pacientov poskytuje vysoký komfort v 6-tich jednolôžkových a 2 dvojlôžkových izbách.
Dobudovanie pozitrónovej emisnej tomografie (PET) na východnom Slovensku sa začalo v rokoch 2012-2013 riešiť spoluprácou s firmou Agel a.s., ktorá spravovala PET/CT zariadenie v nových priestoroch INMM. Rovnaké zariadenie má firma inštalované aj na INMM v Banskej Bystrici. Garantom a vedúcou lekárkou pre PET/CT bola menovaná MUDr. Viera Nižňanská.
V r. 2012 prebehla zmena vo funkcii štatutárneho orgánu – riaditeľa INMM. Ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky bol do funkcie riaditeľa menovaný MUDr. Milan Maďar, MPH.
Od roku 2012 prebieha výmena staršej amortizovanej detekčnej techniky a v roku 2013 sa dobudovala diagnostická časť – endokrinologická ambulancia, USG ambulancia a PET/CT pracovisko. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny je dnes počtom gamakamier, diagnostických a terapeutických výkonov za rok a stavom personálu najväčšie pracovisko nukleárnej medicíny na Slovensku, ktoré poskytuje najširšiu škálu vyšetrení v liečebno-preventívnej starostlivosti. Nové priestory a diagnostická technika podstatne zlepšili možnosti spolupráce na mnohých výskumných a grantových projektoch so štyrmi školskými inštitúciami aj na príprave odborníkov pre medicínske využitie otvorených rádioizotopov.

Po odchode MUDr. Milana Maďara, MPH z funkcie riaditeľa INMM bol 16.12.2014 MZ SR menovaný do funkcie štatutára – riaditeľa INMM Ing. Štefan Mikolaj.

História nukleárnej medicíny v Banskej Bystrici 1971 – 2014

Začiatky nukleárnej medicíny v Banskej Bystrici siahajú do roku 1971, kedy bola spustená skúšobná prevádzka oddelenia nukleárnej medicíny (ONM). Pracovisko bolo umiestnené v menšom samostatnom pavilóne spolu s inými ambulanciami v Starom areáli krajskej nemocnice. Od februára 1972 začala činnosť oddelenia, ktoré malo pôsobnosť pre južnú časť Stredoslovenského kraja. V tom čase bolo oddelenie vybavené jedným gamagrafom Pho-Dot a gamameračom vzoriek pre laboratórne vyšetrenia . Na ONM začalo pracovať 9 pracovníkov. Prvým primárom oddelenia sa stal MUDr. Milan Bucek. V roku 1973 pribudli nové prístroje, ako jednokanálová a dvojkanálová súprava TESLA, Scintikard II, rádiocirkulograf a kalibrátor dávok MEDIAC. Prvá gamakamera sa začala používať na oddelení v roku 1977 a prvý počítač na spracovanie scintigrafií SCINTRON v roku 1978.

V roku 1981 pracovalo na oddelení už 25 pracovníkov. RIA laboratórium ONM, ktoré viedla Mgr. Viera Hornová, sa začiatkom 80-tych rokov zapojilo do výskumu, ktorý viedol MUDr. Svetozár Dluholúcky z pediatrického oddelenia. Úspešným výstupom bolo vytvorenie Celoslovenského centra pre skríning novorodeneckej hypotyreózy, ako jedného z prvých v Európe. Jeho veľmi úspešná činnosť bola vysoko oceňovaná a prezentovaná na domácich aj medzinárodných fórach. Pracovníci ONM sa zapájali do organizovania celoštátnych dní nukleárnej medicíny v rokoch 1980 a 1990 a RIA dní v roku 1989. V tom roku na ONM pribudla druhá gamakamera ORBITER 3700, ktorá umožňovala tomografické SPECT vyšetrenia ako 2. na Slovensku.

Po odchode MUDr. M. Buceka do dôchodku v roku 1992, sa novým primárom oddelenia stal MUDr. Ján Lepej, CSc. V roku 1994 došlo k čiastočnej rekonštrukcii oddelenia a pribudla už v poradí tretia gamakamera značky SOPHY DSX. Pracovisko zvýšilo počet a sortiment vyšetrení, významne stúpla prednášková a publikačná činnosť pracovníkov oddelenia, ktoré sa zapojilo aj do medzinárodných grantov, multicentrických štúdií a pedagogickej činnosti. V roku 2001 bol primár MUDr. J. Lepej, CSc. na Karlovej univerzite v Prahe habilitovaný na docenta nukleárnej medicíny.

Skríningové centrum postupne zavádzalo ďalšie stanovenia aj pomocou neizotopových metód. V roku 2001 došlo k odčleneniu Skríningového centra a k jeho pričleneniu k Detskej klinike FNsP F.D. Roosevelta (FDR) v Banskej Bystrici, vzhľadom na nutnosť riešenia nedostatku priestorov a potrebu užšej spolupráce s pediatrickou klinikou, ktorú v tom čase viedol prof. MUDr. S. Dluholúcky, CSc. Z dôvodu racionalizácie práce, o tri roky na to došlo aj k odčleneniu RIA laboratória a jeho začleneniu do oddelenia laboratórnych metód.

Po odchode doc. MUDr. J. Lepeja, CSc. do zriadeného Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach (INMM) sa v roku 2004 novou primárkou oddelenia stala MUDr. Dana Spišiaková. Pre vysokú zadlženosť nemocnice si ONM len veľmi ťažko zabezpečovalo potrebné zdroje na svoju činnosť. To bolo jedným z dôvodov prečo bola rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR od 1. júla 2006 vyčlenená činnosť ONM z pôsobnosti FNsP FDR v Banskej Bystrici a prevedená do Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach. Od roku 2009 na poste vedúceho lekára pôsobí MUDr. Iveta Mikšíková.

V roku 2010 začala rekonštrukcia nevyužívaných priestorov po RIA laboratóriu, pre potreby inštalácie pozitrónovej emisnej tomografie na strednom Slovensku. INMM tieto priestory a časť pracovníkov prenajala firme AGEL Diagnostic a.s., ktorá tu 7. júla 2011 spustila prevádzku najmodernejšieho PET/CT firmy Siemens. Vedúcou lekárkou bola menovaná MUDr. Viera Nižňanská. Prevádzka tohto zariadenia zvýšila dostupnosť týchto nákladných a veľmi potrebných vyšetrení pre onkologických pacientov celého stredného a východného Slovenska.

Pokyny pred vyšetrením

Vážení pacienti, na základe žiadanky od vášho odborného lekára sme vás predvolali na scintigrafické (gamagrafické) vyšetrenie na naše pracovisko. Zoznámte sa, prosím, so základnými pokynmi, ktoré sa týkajú vyšetrenia na našom pracovisku.

Na vyšetrenie si so sebou prineste aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, RTG snímky prípadne posledné nahrávky CT alebo MR vyšetrenia na CD disku. Dôsledne dodržte naše pokyny, ktoré sa týkajú užívania liekov a prípravy pred vyšetrením. Ich nedodržiavanie môže znížiť kvalitu vyšetrenia, alebo vás nebudeme môcť vyšetriť.

Tehotné ženy obvykle nevyšetrujeme. Ak dojčíte dieťa, je potrebné dodržať špeciálne opatrenia. Informujte nás o tejto skutočnosti ešte pred naplánovaním vyšetrenia!

Po príchode na naše pracovisko sa ohláste, prosím, na recepcii vo vstupnej časti, odkiaľ vás náš pracovník nasmeruje do prijímacej kancelárie. V prijímacej kancelárii predložíte zdravotnú kartu poistenca a občiansky preukaz na kontrolu a doplnenie údajov uvedených v žiadanke.

V kancelárii dostanete formulár Informovaný súhlas, ktorý si starostlivo prečítajte a podpísaný odovzdajte pracovníkom pred vyšetrením. Na vaše ďalšie otázky ohľadom Informovaného súhlasu vám radi odpovieme ešte pred vyšetrením.

Ak máte potvrdenú tehotnosť alebo ak máte podozrenie na ňu, je vašou povinnosťou nám túto skutočnosť oznámiť bez meškaniav prijímacej kancelárii, ešte pred podaním rádioaktívnej látky!

Zdržiavajte sa len v určenej čakárni v priestoroch oddelenia. Pre deti sú vyhradené samostatné čakárne. Nevstupujte bez vyzvania pracovníkov oddelenia do iných miestností!

Určite si všimnete, že niektorí pacienti, ktorí prišli až po vás, budú vyšetrení skôr. Zároveň sa totiž vykonáva niekoľko druhov vyšetrení, ktoré majú odlišný postup a odlišnú dobu čakania na samotné vyšetrenie po podaní látky. Pacientov voláme na daný druh vyšetrenia v poradí, v akom sa prihlásili v prijímacej kancelárii. V prípade potreby uprednostňujeme deti a pacientov so závažným zdravotným stavom.

Všetky vyšetrenia na pracovisku nukleárnej medicíny sa uskutočňujú po podaní malého množstva rádioaktívnej látky (rádiofarmaka), obvykle do žily predlaktia, za účelom zobrazenia vyšetrovaného orgánu.

Dávka rádioaktívneho ožiarenia, ktorú pacient dostane pri vyšetrení nukleárnej medicíny, je podobná alebo vo väčšine prípadov nižšia ako pri bežnom röntgenovom vyšetrení. Pre pacienta nepredstavuje žiadne riziko. Podané rádiofarmaka sú registrované a kontrolované úradom verejného zdravotníctva.

V záujme zníženia pôsobenia žiarenia na vaše okolie, najmä na deti sa v deň vášho vyšetrenia neodporúča blízky kontakt s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti. Vo všeobecnosti je vhodné udržiavať od nich čo najväčšiu vzdialenosť v deň po vašom vyšetrení. Nemajte však obavy z vplyvu žiarenia na vaše dieťa, v záujme určenia správnej diagnózy sa u nás vyšetrujú aj celkom malé deti a novorodenci.

Na vyšetrenie s vami môže prísť ako váš sprievodca ktokoľvek, ale nie je vhodné, aby vás sprevádzali deti a tehotné ženy.

Sprevádzajúca osoba na požiadanie dostane doklad o sprevádzaní príbuzného na vyšetrenie len na základe odporúčania odosielajúceho alebo všeobecného lekára.

Väčšina u nás podávaných látok sa vylučuje z tela obličkami a močom. Na urýchlenie vylúčenia látky z tela je vhodné v deň vyšetrenia zvýšiť príjem tekutín a častejšie sa vymočiť.

Prosím, dodržte naplánovaný čas vyšetrenia a dostavte sa včas na naše pracovisko!

Prosíme vás o trpezlivosť, ak sa čas vášho vyšetrenia posunie, vzhľadom na technické problémy alebo nutnosť doplňujúcich vyšetrení u predchádzajúcich pacientov, čo nie je možné vopred naplánovať ani predvídať.

Ak máte dôvod na nespokojnosť, obráťte sa na vedúcich pracovníkov INMM (riaditeľ, námestník, primár, vedúci rádiologický asistent).

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Rastislavova 43
P. O. BOX E-23
042 53 Košice

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.