Nemocnica Dunajská Streda – člen siete nemocníc Svet Zdravia

O nás

Akcionár

Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda predstavenstva Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA
Člen predstavenstva Ing. Zita Ženišová

Dozorná rada
MUDr. Gabriela Meszaros
Soňa Fedorková
Mgr. Jozef Berenyi
Mgr. Ján Janovčík
Ing. Lenka Smreková
Mgr. Dana Miňová , PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Zita Ženišová –  riaditeľka
MUDr. Igor Varga – poverený námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
PhDr. Henrieta Földesová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia:

Chirurgické oddelenie

Je jedným z nosných oddelení nemocnice v Dunajskej Strede, ktorej prináleží štatút nemocnice II.typu. Vo všeobecnosti je chirurgické oddelenie zamerané na abdominálnu chirurgiu, ako aj na úrazovú chirurgiu. Okrem týchto dominantných činností sa venuje aj niektorým ďalším  špeciálnym chirurgickým problémom, ako napr. chirurgia prsníka, alebo chirurgia štítnej žľazy.

Fyziatricko-rehabilitačné lôžkové oddelenie

Komplexná rehabilitácia sa vzťahuje na osoby, ktorých zdravotný stav bol v dôsledku ochorenia, úrazu alebo vrodenej vady rôznou mierou obmedzený a potrebujú zvláštnu pomoc k dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa nezávislosti.
Rehabilitácia  nie je obmedzená iba na liečebné a diagnostické metódy, ale zároveň sa snaží obmedziť rozsah psychických a sociálnych zmien spojených s dôsledkami úrazu alebo ochorenia. Nie je ju teda možné chápať ako výlučne medicínsky odbor, nakoľko jej hranice presahujú do oblasti sociálnej, pedagogickej a pracovnej.

Geriatrické oddelenie

Geriatria je samostatný interdisciplinárny odbor medicíny, ktorý vychádza z vedeckých poznatkov gerontológie, vnútorného lekárstva, rehabilitácie a ďalších klinických odborov a aplikuje ich v starostlivosti o starých ľudí. Geriatria sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou chorôb u ľudí vo veku nad 65 rokov.

Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Dunajskej Strede  poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť gynekologicky chorým ženám a tehotným ženám.

Hematológia a transfuziológia

Interné oddelenie

 Interné oddelenie sa nachádza v pavilóne A. Celkovo disponujeme 74 štandardnými lôžkami a 7  lôžkami na jednotke intenzívnej starostlivosti  a 9 lôžkami na intermediárnej jednotke. JIS a intermediárne izby sa nachádzajú na prízemí. 26 lôžok je umiestnených na prvom  poschodí pre mužských pacientov. Interné oddelenie ženy sa nachádza na treťom poschodí pavilónu.Na IV. poschodí oddelenia je 24 postelí.

Neurologické oddelenie

Oddelenie poskytuje lôžkovú a ambulantnú  starostlivosť v rámci diagnostického a liečebného procesu ochorení nervového systému a prvotných ochorení svalov.
Novorodenecké oddelenie

Na obnovenom novorodeneckom oddelení poskytujeme diagnostickú  a liečebno-preventívnu starostlivosť novorodencom po pôrode. Na pôrodnej sále máme vytvorený moderne vybavený novorodenecký kútik, kde je uložené resuscitačne lôžko –  Atom a Neo- puff , kde  dobre vyškolený personál zabezpečuje ošetrovanie novorodenca po pôrode vrátane  neodkladnej  resuscitácie a stabilizácie stavu novorodenca pri poruchách adaptácie.

OAIM – Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Zabezpečuje  komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Oddelenie úrazovej chirurgie

Ortopedické oddelenie

Oddelenie je umiestnené na prízemí pavilónu A2. Činnosť oddelenia  je  zameraná na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, teda v starostlivosti o pohybový aparát  na čo najvyššej odbornej úrovni.

Otorinolaryngológia JAS

Poskytujeme plánované operačné výkony v rámci jednodňovej ORL chirurgii v celkovej a lokálnej anestézii.

Pediatrické oddelenie

Pediatrické oddelenie poskytuje komplexnú liečebno- preventívnu starostlivosť deťom do 18 rokov života podľa koncepcie pediatrie. Mimo štandardnej zdravotnej  starostlivosti na oddelení ošetrujeme aj detí vo vážnych stavoch, deti s poruchami vitálnych funkcií, pokiaľ nevyžadujú dlhodobú ventilačnú liečbu.

Rádiologické oddelenie

Ambulancie:

Ambulancia klinickej farmakológie

Ambulancia klinickej onkológie I

Liečebno – preventívna  činnosť  ambulancie sa zameriava na komplexnú starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením. Základnou náplňou je indikácia a aplikácia systémovej protinádorovej liečby/chemoterapia, biologická liečba, hormonálna liečba/, podporná liečba pacientov s komplikáciami po chemoterapii, liečba príznakov sprevádzajúcich pokročilé nádorové ochorenie, dispenzarizácia pacientov po ukončení chemoterapie, konziliárna činnosť pre ostatné oddelenia a ambulancie nemocnice.

Ambulancia klinickej onkológie II

V našom novovybudovanom  ambulantnom trakte poskytujeme komplexné ambulantné onkologické služby, od preventívnych onkologických prehliadok rizikových skupín pacientov, cez dispenzárnu starostlivosť pacientov po primárnej onkologickej liečbe, až po aplikáciu chemoterapie, hormonálnej a molekulárnej cielenej liečby u pacientov, u ktorých je takáto liečba indikovaná, potrebná.

Ambulancia pediatrickej endokrinológie

Ambulancia pediatrickej neurológie

 

Ambulancia vnútorného lekárstva – ústavná pohotovostná služba

 

Anesteziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Chirurgická ambulancia

V našej ambulancií poskytujeme základnú starostlivosť chirurgickým pacientom.Vyšetrujeme pacientov pred prijatím do ústavnej starotlivosti,ošetrujeme pacientov odoslaných z iných ambulancií vyžadujúcich chirurgické ošetrenie.

FBLR ambulancia

 

Gastroenterologická ambulancia

Gastroenterologická ambulancia zabezpečuje komplexnú starostlivosť o chorých s chorobami  gastrointestinálneho traktu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická príjmová a konzultačná ambulancia zabezpečuje v rámci nášho oddelenia odborné ambulancie, ako ambulanciu rizikovej a patologickej gravidity, onkogynekologickú  ambulanciu, príjmovú-konzultačnú  ambulanciu a  USG ambulanciu.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia  poskytuje komplexnú preventívnu , diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre chorých so srdcovocievnymi ochoreniami.

Neonatologická ambulancia

 

Neurologická ambulancia

 

Onkogynekologická ambulancia

 

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

 

Ortopedická ambulancia

 

Pediatrická ambulancia

 

Traumatologická ambulancia

Kontakt na nemocnicu:

IČO: 44 455 356
DIČ: 2022727487
IČ DPH: SK7020000669

Adresa nemocnice:

Veľkoblahovská 23

929 01 Dunajská Streda

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.