INTERNÉ ODDELENIE

Interné oddelenie vykonáva liečebnú a diagnostickú činnosť vnútorných ochorení. Je dostatočne vybavené pre komplexnú liečbu a diagnostiku bežných ochorení vnútorných orgánov ako i na zvládnutie akútnych stavov. V rámci NsP máme k dispozícii atestovaných odborných lekárov z odborov gastroenterológia, kardiológia, alergológia a imunológia, pneumológia, hematológia, reumatológia. Možnosť bezprostrednejj konzultácie je tiež s očným lekárom, neurológom, gynekológom a krčným lekárom. V prípade potreby sa vykonáva i rehabilitačná liečba pod dozorom odborného reahabilitačného lekára.
Súčasťou interného oddelenia je Jednotka intenzívnej liečba. Máme ju vybavenú modernou technikou. Je vybavená monitorovacím systémom, takže pacientovi môžeme počas celého pobytu na JIS kontinuálne sledovať srdcový rytmus, krvný tlak v akomkoľvek časovom rozmedzí, nasýtenosť krvi kyslíkom. Tiež máme zariadenie na meranie tlakov priamo v centrálnych žilách. JIS je ďalej vybavené defibrilátorom, t. j. prístrojom na “elektrický výboj”, ktorým sa riešia život ohrozujúce poruchy srdcového rytmu. Bežne v prípade potreby robíme externé kardiostimulácie,   t. j. výkon, kedy pri pomalej srdcovej frekvencii zavádzame priamo do srdca elektródu, ktorú napájame zvonku na kardiostimulátor, ktorý zabezpečí potrebnú srdcovú frekvenciu Pomocou už spomínaných defibrilátorov v krátkodobej anestéze upravujeme tiež niektoré poruchy srdcového rytmu. Vlastníme tiež tzv. ezofagový kardiostimulátor – mocou elektródy zavedenej do pažeráka blízko k srdcu, riešime niektoré poruchy srdcového rytmu. Túto možnosť má len minimálne množstvo interných oddelení.
Sme úplne komplexne vybavení na neinvazívnu diagnostiku srdcovocievnych ochorení. Je k dispozícii echokardiografický prístroj, na ktorom sa vyšetruje funkčná schopnosť srdca, merajú sa jednotlivé oddiely srdca, hodnotia sa chlopne. Je k dispozícii Holter Ekg a Holter krvného tlaku. Sú to spôsoby 24 hodinového sledovania Ekg a krvného tlaku pomocou malého prístroja, ktorý sa pripevní na pacienta a potom sa počítačovo vyhodnocuje. Slúžia tak k zisteniu porúch srdcového rytmu a priebehu TK počas 24 hodín. Na základe takto získaných výsledkov sa stanovuje diagnostika a exaktne sa upravuje liečba. Ďalej máme k dispozícii bicyklový ergometer. Ako už názov naznačuje, ide o špeciálny bicykel, na ktorom sa dá nastaviť rôzny stupeň záťaže, pri bicyklovaní sa sleduje Ekg. Pomocou tohto prístroja sa dá neinvazívne hodnotiť stav srdcových ciev. V prípade potreby je možnosť uvedené vyšetrenia absolvovať za úhradu i na žiadosť jednotlivca.
Od 01.01.2004 sú na internom oddelení k dipozícii i dve nadštandardné izby. Ide o jednoposteľové izby s možnosťou prístelky pre príbuzného.
Je len prianím pracovníkov interného oddelenia, aby bola čo najväčšia dôvera a spokojnosť pacientov v naše oddelenie.

KRVNÁ BANKA S IMUNOHEMATOLOGICKÝM LABORATÓRIOM

Krvná banka s imunohematologickým laboratóriom NsP Ilava, n.o., vznikla 1.2.2009 ako samostatný úsek nemocnice.
Vykonáva vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov na základe požiadaviek jednotlivých oddelení nemocnice, ale aj pre pacientov z odborných ambulancií a ambulancií praktických lekárov. Zabezpečuje dostatok transfúznych prípravkov pre všetky lôžkové oddelenia v NsP Ilava, n.o.
Vykonáva predtransfúzne imunohematologické vyšetrenia, zabezpečuje prípravu kompatibilnej krvi pre pacienta v rámci hemoterapie, nákup, príjem, expedíciu transfúznych prípravkov.
Zabezpečuje dohľad nad liečbou transfúznymi prípravkami v NsP Ilava,n.o. Kvalita práce na úseku imunohematológie je pravidelne kontrolovaná ( 2 x ročne ) v cykloch externého hodnotenia kvality ( SEKK ) spol. s.r.o. Pardubice. Denne sa vykonáva aj interná kontrola kvality.
Člení sa na:

Úsek imunohematológie::

Vykonáva:
  • Screening antierytrocytových protilátok
  • Screening antierytrocytových protilátok enzymaticky
  • Coombsove testy ( priamy a nepriamy )
  • Screening chladových protilátok.
  • Vyšetrenie titra chladových protilátok
  • Určenie erytrocytového antigénu K pre potreby hemoterapie Vyšetrenie krvných skupín a Rh(D) faktora Skúšky kompatibility a iné

Úsek krvného skladu:

V súlade so zásadami účelnej a bezpečnej hemoterapie zabezpečuje:
  • nákup transfúznych prípravkov
  • príjem transfúznych prípravkov
  • skladovanie transfúznych prípravkov
  • expedíciu transfúznych prípravkov

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Štúrova 3

01901 Ilava

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

Návštevné hodiny – lôžkové oddelenie:
pondelok – piatok 15:00 – 17:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *