Spôsob zriadenia

Rozhodnutím KÚ v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy príslušný na konanie podľa §9 ods.2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení v spojení s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Zakladatelia neziskovej organizácie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spolu s Nemocnicou  s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom.

Dátum začatia činnosti

1.január 2003

Predmet činnosti

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ústavnej zdravotnej starostlivosti  a  sociálnych  služieb na základe  Rozhodnutia MZ SR  zo dňa 02. októbra 2015 č. S07609-OP-2015 ako špecializovaná nemocnica v odbore vnútorné lekárstvo s jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS) a ako Liečebňa v odbore fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia. NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. poskytuje aj komplexnú  ambulantnú starostlivosť vo všeobecnej a špecializovanej časti a v spoločných  vyšetrovacích a liečebných zložkách.

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom organizácie a  riaditeľom  je    MUDr. Šorf Miroslav, CSc.

Vedenie

riaditeľ  MUDr. Miroslav Šorf, CSc.
email : miroslav.sorf@nspnm.sk

Asistent riaditeľa pre organizáciu vnútorného riadenia – Dana Pavlíková
email.:  dana.pavlikova@nspnm.sk

Námestník pre HTÚ – Ing. Miloš Makara
email :  milos.makara@nspnm.sk

Námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť – Mgr.Tatiana Skovajsová
email : tatiana.skovajsova@nspnm.sk

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

M.R. Štefánika 1

915 31 Nové Mesto nad Váhom

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *