HISTÓRIA

Prvé údaje o organizovanej zdravotnej starostlivosti v Poprade siahajú na začiatok 20. storočia. Nemocnica Tatra v Poprade – Spišskej Sobote bola otvorená 10. decembra 1911.

V roku 1918 prešla nemocnica do vlastníctva Československého Červeného kríža. V období predmníchovskej republiky ju rozšírili nákladom poldruha milióna korún. Od skončenia vojny bol vlastníkom nemocnice štát.

V roku 1971 bola otvorená nová poliklinika a v roku 1974 nemocnica v Poprade. Okrem základných oddelení boli otvorené aj nové oddelenia, ktoré doposiaľ v rámci okresu neexistovali.

Dňa 31. augusta 2002, bola preklasifikovaná na nemocnicu s poliklinikou III. typu.

Na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti), v spojení so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení /ďalej len Obchodný zákonník/, bola obchodná spoločnosť Nemocnica Poprad, a.s. založená rozhodnutím MZ SR ako zakladateľa o založení akciovej spoločnosti – zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.2005.

Spoločnosť vznikla dňa 20. 02. 2006 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení zápisu akciovej spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s. do obchodného registra. Spoločnosť je v súlade s ustanovením § 87 odsek 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti právnym nástupcom štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Poprad, so sídlom Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 00 610 836. Dňom vzniku spoločnosti sa doterajšia štátna príspevková organizácia transformovala na akciovú spoločnosť založenú na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa ustanovenia § 84 odsek 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Na základe vyššie uvedeného a v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zakladateľom akciovej spoločnosti je štát, v jeho mene koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR), ktoré je zriaďovateľom štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Poprad, IČO: 00 610 836 (Zriaďovacia listina č. 1970/1991-A/XVII-1 zo dňa 14.06.1991(Zriaďovacia listina – Príloha č. 2) v znení zmeny zo dňa 23.05.2001 pod č. M/2351/2001 (Rozhodnutie o zmene Zriaďovacej listiny – Príloha č. 3), v znení zmeny zo dňa 08.12.2005 pod č. 31126-2/2005-SP (Rozhodnutie o zmene Zriaďovacej listiny – Príloha č. 4).

Dňom vzniku akciovej spoločnosti na ňu v súlade s ustanovením § 87 odsek 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prešli práva a záväzky štátnej príspevkovej organizácie vyplývajúce z právnych vzťahov, vrátane neznámych a vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom.

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V právnych vzťahoch vystupuje ako právnická osoba vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť zo vznikajúcich právnych vzťahov. Právna subjektivita spoločnosti navonok sa preukazuje výpisom z obchodného registra.

ETICKÁ KOMISIA

ETICKÁ KOMISIA NEMOCNICE POPRAD, a.s.

Etická komisia Nemocnice Poprad, a.s. je poradným orgánom generálneho riaditeľa Nemocnice Poprad, a.s. ako poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaoberá sa posudzovaním etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. V rámci svojej činnosti dôkladne rešpektuje a vo svojej práci uplatňuje zásady Listiny základných práv a slobôd a hlavných medzinárodných dokumentov o ľudských právach a bioetike. Vo svojej činnosti zohľadňuje aj zásady zakotvené v ďalších príslušných záväzných a odporúčajúcich medzinárodných dokumentoch, právnych predpisoch upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Etická komisia je kolektívny orgán, má vždy nepárny počet členov, najmenej päť, medzi ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci najmä z odborov príslušných pre medicínsku etiku a zdravotnícku etiku, ako aj osoby bez zdravotníckej kvalifikácie. Členov Etickej komisie  vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a.s. Funkcia člena komisie je čestná a nezastupiteľná.

Pri plnení svojich pracovných úloh sa Etická komisia riadi platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Štatútom Etickej komisie Nemocnice Poprad, a.s. Prílohu k Štatútu Etickej komisie tvorí Cenník manipulačných poplatkov Etickej komisie Nemocnice Poprad, a.s.

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Banícka 803/28

05845 Poprad

Rozvrh hodín:

Každá ordinácia má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *