Základné informácie o nemocnici

Základný kameň bol položený 9. mája 1952. 9. mája 1957 je oficiálne otvorená NsP Považská Bystrica, s počtom postelí 307. V r. 1960 dochádza k územnej reorganizácii okresov. Zlúčením okresu: Ilava, Púchov, Považská Bystrica, vznikol nový okres Považská Bystrica s následnou reorganizáciou zdravotníckych služieb, preto dochádza k rozširovaniu ako lôžkovej, tak i ambulantnej starostlivosti a počet lôžok stúpol na 564. V súčasnosti má NsP Považská Bystrica 461 postelí.

Rozsah poskytovanej starostlivosti

NsP poskytuje všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch schválených MZ SR hlavne pacientom z regiónu Považská Bystrica, ako aj ďalším pacientom, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť.

Náplň činností NsP

 • 14 lôžkových oddelení
 • 7 zariadení SVaLZ
 • Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v 42 špecializačných odboroch
 • poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti akémukoľvek pacientovi, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený život alebo zdravie osoby
 • zabezpečovanie ďalšej odbornej zdravotnej starostlivosti

Ambulancie:

Alergologická ambulancia (2)
Ambulancia detského lekára (2)
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (1)
Ambulancia chronickej bolesti (1)
Ambulancia klinickej logopédie (2)
Ambulancia klinickej psychológie (1)
Ambulancia ORL (3)
Ambulancia rizikového tehotenstva (1)
Ambulancia ruky (1)
Anestéziologická ambulancia (1)
Detská endokrinologická a diabetologická ambulancia (1)
Detská gynekologická ambulancia (1)
Detská imunoalergologická ambulancia (1)
Detská nefrologická ambulancia (1)
Detská neurologická ambulancia (1)
Detská príjmová ambulancia (1)
Diabetologická ambulancia (2)
Endokrinologická ambulancia (2)
Gastroenterologická a interná ambulancia (1)
Geriatrická ambulancia (2)
Gynekologická ambulancia (2)
Hematologická ambulancia (4)
Chirurgická ambulancia (1)
Imunoalergologická ambulancia (2)
Infektologická ambulancia (1)
Interná ambulancia (1)
Interná konziliárna ambulancia (1)
Kardiologická ambulancia (2)
Kožná ambulancia (6)
Mamologická ambulancia (2)
Nefrologická ambulancia (3)
Neurologická ambulancia (4)
Obvodná ambulancia (12)
Obvodná ambulancia pre deti a dorast (5)
Očná ambulancia (3)
Ortopedická ambulancia (4)
Otorinolaryngologická ambulancia (1)
Pľúcna ambulancia (2)
Pracovisko ambulantnej chemoterapie (1)
Príjmová chirurgická ambulancia (1)
Protialkoholická poradňa (1)
Psychiatrická ambulancia (2)
Psychiatrická ambulancia pre deti (1)
Psychologická ambulancia (1)
Reumatologická ambulancia (2)
Stomatologická ambulancia (4)
Stomická ambulancia (1)
Súkromná gastroenterologická a interná ambulancia (1)
Ultrazvuková diagnostika (2)
Urologická ambulancia (1)

Lôžkové oddelenia:

Detské oddelenie
detske@nemocnicapb.sk
042/4304355
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
emilia.lieskovska@nemocnicapb.sk
042/4304226
Chirurgické oddelenie
042/4304223
Interné oddelenie
042/4304215
Interné oddelenie II. so zameraním na ochorenia pľúc a priedušiek
tbc@nemocnicapb.sk
042/4304292
Kožné oddelenie
helena.valekova@nemocnicapb.sk
042/4304131
Neurologické oddelenie
neuro@nemocnicapb.sk
042/4304235
Novorodenecké oddelenie
neonat@nemocnicapb.sk
042/4304282
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
oaim@nemocnicapb.sk
042/4304347
Oddelenie dlhodobo chorých
miriam.lahdova@nemocnicapb.sk
042/4304309
Oddelenie paliatívnej starostlivosti
pal@nemocnicapb.sk
042/4304290
Ortopedické oddelenie
ortopedia@nemocnicapb.sk
042/4304102
Psychiatrické oddelenie
eva.belajova@nemocnicapb.sk
042/4304120

Práva pacientov podľa Európskej charty

 • Právo na prevenciu – každý jednotlivec má právo na poskytovanie primeraných služieb na prevenciu choroby.
 • Právo na prístup k zdravotníckym službám – každý jednotlivec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.
 • Právo na informácie – každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.
 • Právo vyjadriť súhlas – každý jednotlivec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví, tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.
 • Právo slobodného výberu – každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.
 • Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu – každý jednotlivec má právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobných informáciám, vrátane informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení, prehliadke u odborného lekára a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.
 • Právo na rešpektovanie pacientovho času – každý jednotlivec má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase.Toto právo patrí pre všetky fázy liečby.
 • Právo na dodržiavanie úrovne kvality – každý jednotlivec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem.
 • Právo pacienta na bezpečnosť – každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.
 • Právo na inovácie – každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.
 • Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti – každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby.
 • Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby – každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.
 • Právo sťažovať sa – každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu a má právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.
 • Právo na náhradu škody – každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe vždy, keď utrpí telesnú, morálnu či psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.

Práva občanov vo vzťahu k zdravotnej poisťovni

Osoba má právo na:

 • na výber zdravotnej poisťovne,
 • na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1.januáru nasledujúceho roka,
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starosltivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 • podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Práva pacienta vo vzťahu k zdravotej dokumentácii

 • Pacient má právo vidieť svoju zdravotnú dokumentáciu a robiť si z nej kópie.
 • V prípade smrti pacienta majú príbuzní právo vidieť dokumentáciu zomrelého.
 • Ambulantný lekár, s ktorým pacient ukončil zmluvný vzťah, je povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu novému lekárovi pacienta.
 • Zdravotnícki pracovníci sú povinní pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacienta primerane poučiť o dôvodoch, následkoch, rizikách a rôznych možnostiach liečby.
 • Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti pacient musí dať informovaný súhlas.

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Nemocničná 986

01701 Považská Bystrica

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *