O nás

Manažment:

Predstavenstvo

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. – predseda predstavenstva
Ing. Martin Hrežo, FCCA, MBA – člen predstavenstva
MUDr. Igor Pramuk, MPH – člen predstavenstva
Mgr. Dana Miňová, PhD. – člen predstavenstva

Dozorná rada
Predseda dozornej rady MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA
Člen dozornej rady Mgr. Jozef Mathia
Člen dozornej rady Mgr. Ján Janovčík

Vedenie nemocnice

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. –  riaditeľ
PhDr. Mária Ivanová – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Renáta Szépeová, PhD. – námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Oddelenia:

Chirurgické oddelenie

Oddelenie patrí k základným oddeleniam Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom. Poskytuje kvalifikovanú starostlivosť v oblasti všeobecnej či cievnej chirurgie a tiež traumatológie. Medicínske a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú prevenciu, diagnostiku, liečbu ochorenia s cieľom zlepšenia  zdravotného stavu pacienta a zabezpečenie jeho následnej  starostlivosti a kontroly  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Detské (pediatrické) oddelenie

Oddelenie zabezpečuje ústavnú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť na chronických lôžkach pre pediatrických  pacientov pre región okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, podľa kapacity oddelenia a požiadaviek pacientov. Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti od narodenia do 18 rokov a 364 dní.

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie pracovisko v Kremnici

FRO v Kremnici je detašované pracovisko FRO VN v Žiari nad Hronom. Je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Poskytuje ambulantné služby vo svojom spáde. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami. Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie v Ziari nad Hronom

Oddelenie je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, takže poskytuje ambulantné služby, ale zabezpečuje rehabilitáciu aj pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. Pacienti dochádzajú na procedúry sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Gynekologicko-pôrodnícke odd.

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Všeobecnej nemocnice v Žiari nad Hronom poskytuje diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť gynekologicky chorým ženám a tehotným ženám.

Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Hematologicko-transfuziologické oddelenie je nelôžkové oddelenie, ktoré je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom. Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno – preventívnej činnosti a  poskytuje odborné služby pre lôžkové oddelenia a ambulancie Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom, súkromné praktické a špecializované ambulancie okresu Žiar nad Hronom, Psychiatrickú Nemocnicu prof.Matulaya v Kremnici, špeciálne vyšetrenia pre Regionálnu Nemocnicu Banská Štiavnica a Všeobecnú Nemocnicu Rimavská Sobota.

Neonatologické oddelenie

Neonatologické (novorodenecké) oddelenie je súčasťou gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia ktoré poskytuje nepretržitú diagnostickú a liečebnú starostlivosť novorodencom.

Neurologické oddelenie

Oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť chronicky – akútne  chorým dospelým osobám s komplikáciami základného ochorenia. Poskytovaná je komplexná zdravotná starostlivosť, podporná symptomatická liečba, rehabilitačná terapia, nácvik bežných denných úkonov, mobilizácia pacienta, analgetická liečba za účelom zlepšenia kvality života.

Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bolo v našej nemocnici zriadené už v roku 1968. Dnes, s modernými lekárskymi prístrojmi, poskytuje nepretržitú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť kriticky chorým pacientom v akútnom ohrození životných funkcií, ako sú ťažké úrazy, bezvedomia, pooperačné stavy, zlyhávanie dýchania či otravy.

Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie)

Oddelenie vnútorného lekárstva zovšeobecňuje poznatky ostatných odborov klinickej medicíny a má koordinujúcu a integrujúcu úlohu pri poskytovaní preventívnej a liečebnej starostlivosti v oblasti chorôb vnútorných orgánov.
Rádiodiagnostické oddelenie

RDG je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Nemá lôžkovú časť, poskytuje ambulantné služby a zabezpečuje vyšetrenia pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice. U hospitalizovaných pacientov na jednotlivých nemocničných oddeleniach potrebu vyšetrenia určuje príslušný ošetrujúci lekár žiadankou na vyšetrenie. Pacienti prichádzajú na vyšetrenia sami, alebo sú dovážaní sanitkami príp. prichádzajú z iných oddelení v sprievode ošetrovateľa.

Ambulancie:

Ambulancia úrazovej chirurgie

Ambulancia poskytuje  všeobecnú starostlivosť v odbore traumatológia v rozsahu ambulantnej starostlivosti, súčasne zabezpečuje príjem pacientov s traumatologickými diagnózami na chirurgické oddelenie.

Ambulancia v odbore anesteziológia a intenzívna medicína

Ambulancia zabezpečuje predanesteziologické vyšetrenia, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na príslušných lôžkových oddeleniach, podľa klinického stavu pacienta, pri posteli chorého na oddelení, resp. pracovisku, kde sa nachádza pred operačným alebo neoperačným výkonom.

Ambulancia v odbore chirurgia -príjmová

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.
Jedná sa o vyšetrenie pacienta, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu pri danom ochorení, kontroly a preväzy pacientov po operáciach a úrazoch, liečba chronických a dlho sa hojacich rán, ošetrenie akútnych stavov vrátane úrazov /ošetrenie otvorených rán, popálenín, zlomenín a luxácií, odstránenie cudzích telies a iné/.

Ambulancia v odbore chirurgia v Kremnici

Na ambulancii všeobecnej chirurgie poskytujeme odbornú starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami a liečebnými postupmi.

Ambulancia v odbore cievna chirurgia

Ambulancia poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v danom odbore, hlavne starostlivosť o pacientov s chorobami ciev (atero skleróza, obliterujúca trombangiitída, varixy, flebitída, trombóza hlbokých žíl, chronická venózna insuficiencia, chronické rany predkolení).

Ambulancia v odbore funkčnej diagnostiky

Funkčná diagnostika je zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ).

Ambulanciu funkčnej diagnostiky navštevujú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.Do ambulantnej starostlivosti rehabilitačného oddelenia doporučuje pacientov ich obvodný lekár, závodný lekár, ošetrujúci lekár respektíve odborný lekár.

Ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (Kremnica)

FBLR je základný medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov.

Ambulancia v odbore gastroenterológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Ambulancia gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia poskytuje základnú liečebno-preventívnu a špecializovanú starostlivosť a poradenskú činnosť v odbore. Vykonáva konziliárnu činnosť pre všeobecných lekárov a ostatné oddelenia v rámci nemocnice. Poskytuje špecializovanú starostlivosť so zameraním na konkrétnu špecializačnú a certifikačnú činnosť. Taktiež zabezpečuje služby v rámci prijímania pacientiek na lôžkovú časť oddelenia – ako príjmová ambulancia.

Ambulancia v odbore hematológia a transfúziológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.Hematologická ambulancia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov vrátane lymfatického systému.

Ambulancia v odbore kardiológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore neurológia

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie  odborného lekára , príp. praktického lekára. Prístrojové vybavenie a liečebné postupy zodpovedajú súčasným štandardom vybavenia a starostlivosti o pacienta. Súčasťou ambulancie je infúzna miestnosť (DNS), kde sa podávajú infúzie ambulantným pacientom. Podávanie liečebných obstrekov: epidurálne obstreky, obstreky SI zhybov, ramenných kĺbov, lokálne subkutánne blokády.

Ambulancia v odbore ortopédia

Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej odporúčame  aj operačné liečebné postupy.

Ambulancia v odbore pediatria

Je účelové pracovisko poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore pediatria u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní, v rozsahu ambulantnej starostlivosti (diagnostika, liečba, kontroly pacientov)

Ambulancia v odbore pediatrická endokrinológia (detská)

Je účelové pracovisko poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore endokrinológia a diabetológia u detí od narodenia do 18 rokov a 364 dní, v rozsahu ambulantnej starostlivosti

Ambulancia v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, posudkovou činnosťou fyziologických a patologických stavov gastrointestinálneho traktu, pečene, pankreasu a výživou detí a dorastu od narodenia do veku 18 rokov a ďaľších 364 dní života. Poskytuje zdravotnú starostlivosť detským pacientom, ktorí sú odoslaní od lekárov VLDD a iných špecialistov.

Ambulancia v odbore pneumológia ftizeológia (pľúcna)

Na ambulanciu prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Ambulancia v odbore urológia

Urologická ambulancia je účelové pracovisko s bezbariérovým vstupom poskytujúce všeobecnú starostlivosť  v odbore urológia v rozsahu ambulantnej starostlivosti.

Je zameraná na diagnostiku a liečbu močovo-pohlavného systému – obličiek, močovodov, močového mechúra, prostaty a semenníkov.

Ambulancia v odbore vnútorného lekárstva

Na ambulancie v odbore vnútorné lekárstvo (Ambulancia vnútorné lekárstvo I. a Ambulancia vnútorné lekárstvo II.) prichádzajú pacienti na odporúčanie praktického lekára, príp. iného odborného lekára.

Kontakt na nemocnicu:

IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669

Adresa nemocnice:

Sládkovičova 11

96537 Žiar nad Hronom

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *