Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica

Dňa 19. mája 1959 bola založená a otvorená Psychiatrická liečebňa v Kremnici najprv ako súčasť Nemocnice s poliklinikou v Kremnici. V priebehu prvých mesiacov sa presúvali pacienti z Trenčína, Plešivca, Levoče, Čajakova podľa rajonizácie do Kremnice.

Prvým lekárom psychiatrom v liečebni a to od 20. mája 1959 bola Dr.Vránová, ktorá od roku 1960 vykonávala funkciu primára a neskoršie i funkciu riaditeľa PL.

     Psychiatrická liečebňa bola a doteraz je umiestnená v bývalých vojenských kasárňach, kde budovy v tom čase neboli prispôsobené zdravotníckym požiadavkám. Areál liečebne bol rozsiahly (futbalové ihrisko, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, hospodárske budovy, ovocný sad, kino a pod.), ale dňa 12. 2. 1965 bol OÚNZ povinný odovzdať časť areálu liečebne bezplatne MsNV v Kremnici pre výstavbu Štátnej mincovne a takto stratila liečebňa plochu, ktorú by bola všestranne využila pre rehabilitáciu chorých a pre športovo – rekreačnú činnosť zamestnancov.

V tomto čase prechádzalo zariadenie viacerými etapami rozvoja aj riadenia i v oblasti hospodársko-ekonomickej.

Prevzaté budovy sa začali prevádzkovať pre potreby chorých len s čiastočnými úpravami a postupne sa nevhodné priestory upravovali podľa prideľovaných financií na oddelenia pre liečbu duševných chorôb.

Od roku 1960 bola liečebňa začlenená do OÚNZ Žiar nad Hronom a začala postupne zväčšovať svoj lôžkový fond – vzniká detské oddelenie s 50 lôžkami a nové gerontopsychiatrické oddelenie so 60 lôžkami, mení sa štruktúra psychiatrickej liečebne a to tak, že sa zriaďuje samostatné mužské oddelenie so 125 lôžkami aj ženské oddelenie so 125 lôžkami.

V priebehu rokov 1960 – 1986 sa napriek nedostatočnému prídelu finančných prostriedkov vykonali také opravy ako úprava hygienických priestorov pre pacientov, zmena starého lokálneho kúrenia na ústredné, rekonštrukcie komínov, výmena kotlov, oprava strešných krytín, oprava prístupových ciest k oddeleniam.

Od 1. 1. 1987 prechádza psychiatrická liečebňa pod riadenie KÚNZ v Banskej Bystrici a týmto začlenením možno konštatovať aj intenzívnejší rozvoj celej liečebne. V tomto období sa previedla výmena okien na detskom oddelení, rekonštrukcia prístrešku na skládku tuhého paliva s umiestnením garáží, oplotenie areálu liečebne, rekonštrukcia ústavnej kuchyne, oplotenie a prívod vody na školský pozemok a rad ďalších prác tak, aby nebola zastavená prevádzka oddelení.

1. januára 1991 vzniká pod priamym riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou Psychiatrická liečebňa Kremnica, ktorá poskytuje ústavnú zdravotnícku starostlivosť pre osoby postihnuté duševnými chorobami a poruchami, vyžadujúcimi ústavnú starostlivosť. Poskytuje konzilárnu činnosť a ústavnú . Touto organizačnou zmenou sa začalo aj samotné personálne administratívno – technické vybavenie celého úseku THP, ako aj usporiadanie hospodársko – prevádzkového úseku v celom zariadení. Vypracoval sa nový program pre postupné dobudovávanie tých úsekov, ktoré nebolo možné riešiť v predchádzajúcom období. Na základe aj priaznivého prístupu MZ SR k nášmu zariadeniu sa v roku 1991 obnovili fasády na budovách mužského, ženského oddelenia a administratívnej budovy.

     Od 1. januára 1992 sa zmenil spôsob financovania a organizácia prešla z rozpočtovej na príspevkovú formu financovania. V tomto roku bola zrekonštruovaná bývalá vojenská väznica na prevádzkovú budovu pre údržbu, práčovňu, dopravu.

Do roku 1994 sa postupne vyriešil neúnosný stav prevádzok, ktoré majú bezprostredný vplyv na riešenie zvýšenej starostlivosti o pacientov. V tomto období došlo za pomoci personálu i pacientov k zlepšeniu celého prostredia liečebne ako aj areálu jazera.

1. marca 1995 MZ SR zmenilo zriaďovaciu listinu štátnej príspevkovej zdravotníckej organizácie Psychiatrická liečebňa Kremnica v časti „Názov na – Psychiatrická nemocnica Kremnica“ a tiež sa zmenil účel a predmet činnosti na poskytovanie špecializovanej ústavnej a ambulantnej starostlivosti pacientom s psychickými chorobami a poruchami.
V tomto roku došlo k rekonštrukcii mužského oddelenia s vybavením nových priestorov, zriadila sa nová prijímacia stanica A1 a rekonštruujú sa povalové priestory ženského oddelenia. Zrealizovalo sa vybudovanie nových priestorov, vybudovala sa nová výmenníková stanica s napojením zo štátnej mincovne.

V roku 1996 sa vykonali generálne opravy všetkých prístupových komunikácií, vystaval sa nový plechový pavilón pre autodopravu, otvorilo sa somatické oddelenie A4 a sprevádzkovala sa odkúpená slobodáreň od Elektrovodu Kremnica, kde sa zriadili byty a izby pre lekárov a SZP, vybudoval sa areál pre chov vonku žijúcich zvierat.

Príprava rekonštrukcie starej slobodárne na fyziatricko – rehabilitačné oddelenie bola zahájená v roku 1997. Išlo o generálnu prestavbu tejto budovy vrátane riešenia novej vrátnice, bufetu ako aj vstupných častí do areálu. Budova bola daná kompletne do užívania koncom roku 1998. Zároveň sa v tomto roku pristúpilo k plynofikácii celého zariadenia, čím sa definitívne odstavili staré kotolne na pevné palivá, čo prispelo k zlepšeniu životného a prírodného prostredia areálu.

1. augusta 1998 rozhodlo MZ SR o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Kremnica v časti názov na Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica.

V roku 1999 sa pripravujú projekty na dobudovanie areálu, ako príprava športových plôch, oddychovej krytej zóny, rehabilitačného bazénu. Tieto projekty sa pripravovali na zaradenie do realizácie obzvlášť v roku 2004 s možnosťou financovania z európskych fondov. Zároveň sa pri tejto možnosti realizovala komplexná projektová dokumentácia na prestavbu detského oddelenia na oddelenie pre sociálno zdravotné lôžka v zmysle uznesenia vlády SR z januára 2004. Pripravuje sa tiež vybudovanie komplexnej počítačovej siete.

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici poskytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť pre južnú časť stredného Slovenska, teda pre región cca 650 – 700 tisíc obyvateľov, čo je viac ako 10 % obyvateľstva Slovenskej republiky a má v súčasnej dobe 290 lôžok, z toho 30 sociálno – zdravotných. Ostatných 260 je rozdelených na jednotlivé oddelenia nasledovne: akútne oddelenie 95 lôžok, chronické oddelenie 70 lôžok, detské oddelenie 30, gerontopsychiatrické oddelenie 65 lôžok.

V lôžkovej starostlivosti zabezpečuje nemocnica všetky druhy psychiatrickej a hranične psychiatrickej starostlivosti pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia fyzického veku 3 roky. Riadi sa platnými zákonmi, vyhláškami, smernicami Ministerstva zdravotníctva SR vydanými Metodickými listami MZ. Nevykonáva výskumnú činnosť okrem štatistických zberov informácií a dotazníkových metód.

Na rozdiel od psychiatrických oddelení v regióne umiestnených vo všeobecných nemocniciach ako jediná poskytuje dlhodobú až celoživotnú starostlivosť a vykonáva i dlhodobé, súdom nariadené liečby.

Spolupracuje so všetkými zdravotníckymi zariadeniami v regióne vrátane súkromných lekárov v primárnej i sekundárnej zdravotnej starostlivosti.

Spolupracuje so všetkými inštitúciami štátnej moci a štátnej správy v regióne Banská Bystrica, s občianskymi združeniami, záujmovými skupinami, občianskymi hnutiami a pacientskymi spolkami a klubmi.

Psychiatrická nemocnica je vzhľadom na svoju veľkosť (260 – lôžok) vhodná na uplatnenie komunitných princípov (Komunita = spoločenstvo, ako metóda psychoterapeutickej liečby je miesto na stretnutie s inými ľuďmi. Dovoľuje podeliť sa o vlastné ťažkosti a radosti s druhými, pomáha vykročiť z úzkostného uzavretia v izolujúcej osamelosti k otváraniu sa novému, využitiu vlastných dispozícií v atmosfére spolupatričnosti a spoluzodpovednosti bez hrozivej individuálnej konkurencie.) Je možné rozlišovať komunity výcvikové a liečebné. V našom prípade ide o liečebné komunity – spoločenstvá. Liečebné ciele sú modifikované primerane diagnostickému zloženiu spoločenstva.
Od roku 1995 do roku 1998 sme uskutočňovali celonemocničné mesačné komunity s účasťou vedenia nemocnice, vedenia a personálu oddelení a záujemcov z radov pacientov. Boli spojené s kultúrnym programom, prednesom vlastnej poézie, čítaním prózy, skupinovým aj sólo spevom, tanečnými a scénickými vystúpeniami. Medzi aktívnych účastníkov patrili predovšetkým detskí účastníci, ktorí vedeli strhnúť aj dospelých pacientov tak psychosomatických ako psychotických.
Od roku 1998 prebiehajú ranné komunity na jednotlivých oddeleniach. Okrem každodenných sú v liečbe používané aj týždňové hodnotiace komunity a to na detskom oddelení a na stanici pre liečbu závislostí.

Súčasťou areálu sú aj športové plochy a jazero, ktoré umožňujú pacientom športovať a oddychovať v príjemnom prostredí. Zabudnúť na duševné trápenie pomáha aj chov a starostlivosť o zvieratá. Naši pacienti pomáhajú starať sa o poníka, lamu, osla, kozy, muflóna a kŕdeľ pávov. Zmysluplná práca pacientom veľmi pomáha.

Diagnostické a liečebné výkony v Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici podávané v zmysle Zákona 579/2003, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 98/1995 o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

1.Krátkodobá celková anestézia pred elektrokonvulzívnou terapiou
2.Elektrokonvulzívna terapia so sledovaním EEG
3.EEG
4.EKG štandardné
5.EKG vyhodnocované pomocou počítača
6.Psychologické vyšetrenia všetky druhy
7.Psychoterapie rôzneho druhu:
a.) krízové
b.) krátkodobé
c.) dlhodobé
(individuálne i skupinové)
8.Phalopletysmografické vyšetrenie
9.Brainbiofeedback
10.Muzikoterapia
11.Arteterapia
12.Režimová liečba špecializovaná podľa okruhov chorôb
13.Magnetoterapia
a.) celotelová
b.) mozgová
c.) končatinová
14. Liečba ultrazvukom
15. Podvodné masáže
16. Galvanické prúdy
17. Impulzné prúdy
18. Diadynamické prúdy rôzneho typu
19. Striedavé prúdy
20. TENS prúdy
21. TENS burs prúdy
22. Strednofrekvenčná myostimulácia
23. Vákuová masáž
24. Meranie IT krivky
25. Neurologické vyšetrenie
26. Rehabilitačné vyšetrenie
27. Interné vyšetrenie
28. Parafín – lavaterm
29. Prístrojová masáž
30. Individuálna a skupinová liečebná telesná výchova
31. Reflexná masáž
32. Klasická masáž
33. Ergoterapia a pracovná terapia
34. Autogénny tréning
35. Progresívna myorelaxácia
36. KPT

Rozsah medicínskych činností poskytovaných zahraničným klientom na jednotke pre liečbu alkoholizmu a toxikománii.

Hradené v lôžkodni:
– špecializovaná režimová liečba na samoobslužnom oddelení
– činnosť lekára- špecialistu
– činnosť psychológa- špecialistu
– činnosť špecializovaného ergoterapeutického pracovníka
– psychofarmakoterapia /vrátane antialkoholík/
– vstupný laboratórny screening
– didaktoterapia
– edukačná terapia
– rekondičné aktivity
– komunitná činnosť
– pracovná terapia
– ergoterapia
– použitie alkotestéra

Hradené podľa Kódexu zdravotných výkonov Min. zdrav. : (v prípade cudzincov samoplatiteľstvo)

– ostatné laboratórne vyšetrenia
– použitie alkotestéra s pozitívnym výsledkom
– použitie identifikátora užitia drogy a neordinovaných psychoaktívnych látok
– vyšetrenia a ošetrenia telesného stavu
– lieky na somatické obtiaže
– špeciálny zdravotný materiál k diagnostike a terapii
– individuálna psychoterapia
– kultúrna a rekreačná činnosť
– doplatok k stravovacej norme
– fyziatricko- rehabilitačné vyšetrenie
– manipulačné výkony
– masáže
– podvodná celotelová alebo lokalizovaná masáž
– individuálna a skupinová liečebná telesná výchova I., II.
– individuálna cielená ergoterapia
– individuálna dychová gymnastika
– vakuoterapia
– terapia lavatermom
– liečba diadynamickými, interferenčnými a amplitúdovo modifikovanými prúdmi
– elektrogymnastika
– cielená elektrostimulácia
– liečba ultrazvukom
– elektroanalgézia TENS
– magnetoterapia pulzným magnetickým polom celotelová, končatinová
– fototerapia UV
– ionoforéza
– liečba IP, PSI,DI a AP prúdmi a Trabertovými prúdmi
– počítačová EKG diagnostika
– svalový elektrotréning fázický i tonický.

Klubová činnosť
Od roku 1998 funguje pri nemocnici abstinentský klub „Kremienok“ s frekvenciou stretnutí každé tri mesiace, poskytujúci liečbu perspektívou hospitalizovaným závislým vďaka účasti už prepustených abstinujúcich a patrí k činnosti komunity závislých vedenej tímom lekára, psychológa a resocializačnej sestry.
Od roku 2001 funguje „Klub duševnej rovnováhy – Úsvit“ s mesačnou frekvenciou stretnutí pre hospitalizovaných aj prepustených psychosomatických pacientov. Okrem liečby perspektívou poskytuje záujemcom pokračovanie psychoterapie skupinovou formou.

Oddelenia

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Československej armády 234/139
967 01 Kremnica

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.