Východoslovenský ústav srdcových chorôb Košice

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok upravuje základné organizačné usporiadanie VÚSCH, a.s.. Organizačný poriadok je základným interným predpisom spoločnosti, ktorý určuje jednotlivé organizačné útvary VÚSCH, a.s., ich postavenie, názvy a predmet ich činností vrátane úpravy práv, povinností a zodpovednosti.

VÚSCH, a.s. sa organizačne člení na 6 základných organizačných jednotiek – úsekov:

  • úsek generálneho riaditeľa
  • úsek ekonomicko-prevádzkový
  • úsek zdravotnej starostlivosti
  • úsek ošetrovateľstva
  • úsek Lekáreň VÚSCH
  • úsek pre biomedicínsky výskum.
Právne postavenie
Obchodný názov: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
(ďalej len „VÚSCH“ alebo „VÚSCH, a.s.“)
Sídlo: Ondavská 8, 040 11 Košice
IČO: 36 601 284
IČ DPH: SK202 210 8704
DIČ: 202 210 8704
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č.1360/V
Štatutárny orgán:  

doc. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva

 

Konanie menom spoločnosti: Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva,  z toho jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve, podpisujúci pripoja svoj podpis.

PREDMET ČINNOSTI

Predmet činnosti VÚSCH, a.s. je v rozsahu stanovenom Zakladateľskou listinou Stanovami VÚSCH, a.s. zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka č. 1360/V.

VÚSCH, a.s. je zdravotníckym zariadením2 poskytujúcim zdravotnú starostlivosť a služby s tým súvisiace v špecializovanej nemocnici a v špecializovaných ambulanciách a zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08471-2/2010-OP zo dňa 01.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2010. VÚSCH, a.s. je zároveň poskytovateľom lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni2s individuálnou prípravou liekov verejnosti a zdravotníckemu zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti pod názvom Lekáreň VUSCH na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja č. 4980/2009-RU20-39335 zo dňa 15.01.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.01.2010.

VÚSCH, a.s. je na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 08471-2/2010-OP zo dňa 01.02.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2010, oprávnená prevádzkovať zariadenie biomedicínskeho výskumu.

VÚSCH, a.s. je tiež výučbovou základňou Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. VÚSCH, a.s. spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelanie zdravotníckych pracovníkov. Na základe dohody vykonáva odborné školenia (resp. stáže) lekárov v rámci špecializačných príprav a kontinuálneho medicínskeho vzdelávania v súlade s platnou legislatívou.

1 v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
2 v zmysle ustanovenia § 34 a nasl. zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Vedenie VÚSCH, a.s
Predstavenstvo:  

doc. MUDr. František Sabol, PhD.,MPH predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva

Dozorná rada:  

doc. Ing. Jaroslav Maričák, CSc., predseda dozornej rady

MUDr. Jozef Ivančo, CSc., podpredseda dozornej rady

doc. MUDr.Dušan Martinčok,CSc., člen dozornej rady

Ing. Viktor Očkay, člen dozornej rady

MUDr.Bibiána Kafková , člen dozornej rady

MUDr. Ján Luczy, PhD., MPH, člen dozornej rady

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Trieda SNP 1

04011 Košice

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.